• Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

    I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
    Vårbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

    Beredning
    För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
    Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.