Möte 2019-05-07

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
13:30 - 16:00 Gesällen, Sveagatan 12, Alingsås
 • § 26

  Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

  I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
  Vårbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

  Beredning
  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
  Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.