Hoppa över navigering
  • Information från sekreterare
  • Information från förvaltningschef
  • Information från övriga

   

   

   

   

 • En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med maj månad samt en årsprognos för 2019 har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras i nuläget ett nollresultat, dock finns avvikelser på kontonivå.

 • I Alingsås miljömål 2011-2019 (KF 2010-11-24 § 189) gavs uppdraget att: ”Kommunens naturvårdsprogram uppdateras och kompletteras med en naturvårdsplan (handlingsplan) som anger hur värdefulla kultur- och naturvårdsområden ska utvecklas och skyddas”.

  Arbetet med att uppdatera naturvårdsprogrammet (senast antaget år 2005) påbörjades under 2016 och har delfinansierat av länsstyrelsen genom LONA-bidrag.

  Beredning
  Naturvårdsprogrammet är en förlängning av Översiktsplan för Alingsås kommun (2018-10-31 KF § 182) och en fördjupning av avsikterna som anges i översiktsplanens viljeriktning gällande natur.

  Naturvårdsprogrammet är också en konkretisering av den angivna ambitionen i Alingsås kommuns naturvårdspolicy och naturvårdsvision (2019-05-29 KF § 105).

  Naturvårdsprogrammet anger mål och strategiska riktningar för det kommunala naturvårdsarbetet, samt en åtgärdsplan för att skydda och värna om de värdefulla arter och naturtyper som finns i Alingsås kommuns.

  Naturvårdsprogrammet ska utgöra ett underlag i den fysiska planeringen, t.ex. detaljplaner och förhandsbesked, men också i exploatering av mark utanför detaljplanelagda områden, exempelvis vägar.

  Naturvårdsprogrammet ska även vara en informationskälla för kommunens tjänstepersoner, politiker och invånare.

  Naturvårdsprogram för Alingsås kommun är ett dokument indelat i tre delar.
  Del 1 – Mål, strategier och åtgärder 2020-2025
  Del 2 – Checklistor för naturvård i den fysiska planeringen
  Del 3 – Naturen i Alingsås kommun med objektskatalog

  Mål, strategier och åtgärder angivna i dokumentets del 1 pekar ut riktningen för hur Alingsås kommun aktivt ska arbeta med att värna om naturen och den biologiska mångfalden. Dokumentets del 2 är ett hjälpmedel och verktyg för att underlätta beaktandet av naturvärden och ekosystemtjänster i den fysiska planeringen och vid annan typ av exploatering av mark. I del 3 finns en beskrivning av naturen i Alingsås kommun samt utpekade områden med höga naturvärden.

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Alingsås är en kommun med stora sammanhängande skogar de s.k. gröna kilarna. I kommunen finns områden med mycket ekhagar utefter sjökanterna, stora vida jordbruksmarker i norr och i söder dominerar ett mer varierat landskap med små ängs- och hagmarker och skogar med varierande trädslag.

  Kommunen har mycket att vara stolt över, det ska vi värna om! Med en politisk och organisatorisk ambition där samtliga förvaltningar och medborgare i Alingsås kommun ska känna stolthet över den vackra naturen i Alingsås kommun, kan vi tillsammans värna om det vi har och arbeta aktivt för att bevara och utveckla de naturvärden som finns.

  Alingsås kommun hamnade på plats 141 i Naturskyddsföreningens rankingen av Sveriges bästa naturvårdskommun 2018 utav 210 kommuner som svarade på enkäten. Denna undersökning görs inför riksdagsvalet vart fjärde år. I den föregående enkätundersökningen 2014 landade Alingsås på plats 124 av de 208 kommuner som svarade den gången. Med ett nytt antaget naturvårdsprogram och en konkret ambition om att vårda och utveckla naturvärdena kommer vi att klättra när det är dags igen år 2022.

  Med ett nytt och uppdaterat naturvårdsprogram samt ett aktivt arbete med naturvårdsfrågor för att uppfylla de mål och åtgärder som finns angivna kommer Alingsås kommun bidra till att de nationella miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 uppfylls.

  Naturvårdsprogrammets huvuddel är del 1 där målen, strategierna, riktlinjerna och åtgärderna anges. Denna del av dokumentet är kommunövergripande och ska därför antas av kommunfullmäktige. Del 2 och del 3 är underlag till del 1 och behöver finnas för att åtgärderna i del 1 ska kunna genomföras, dessa båda delar kommer att behöva revideras återkommande under giltighetsperioden och miljöskyddskontoret anser därför att del 2 och del 3 inte bör ha samma formella beslut som del 1.

  Ekonomisk bedömning
  Om miljöskyddskontoret ska kunna arbeta med att uppnå naturvårdsprogrammets mål och om det ska var möjligt att genomföra åtgärderna i åtgärdsplanen krävs en förstärkning av ekonomiska medel. Inom Alingsås kommun saknas det idag intern kompetens för att exempelvis genomföra specifika artinventeringar och naturvärdesinventeringar. Det finns därför ett stort behov av att utöver befintlig ram årligen avsätta medel för naturvårdsåtgärder.

  Det skulle även vara önskvärt med en central budgetpost avsatt för att samtliga förvaltningar inom Alingsås kommun ska kunna ansöka om medel för naturvårdande åtgärder.

 • På nämnden 14 maj 2019 (§ 35) beslutade miljöskyddsnämnden att:

  Förvaltningschefen uppdras att bereda frågan om att föreslå kommunfullmäktige besluta att Agenda 2030 ska antas och styra kommunens utvecklingsarbete inte minst på förslag till miljö- och klimatområdet. Redovisning sker under juninämnden.


  Beredning
  I Alingsås har det under 2017 funnits en arbetsgrupp som bland annat letts av miljöstrategen. Arbetsgruppen arbetade fram ett dokument ” Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030”. Denna policy redovisades har redovisats till kommunfullmäktige hösten 2017 men policyn har inte antagits. För att detta dokument ska få genomslag krävs ett beslut från kommunfullmäktige.


  Denna policy ersätter också kommunens miljöpolicy från 2003.

 • Delegationsbeslut 239/19-307/19 som har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i bilaga.


  Beredning
  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.