Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • § 47

  Information

 • I Miljöskyddsnämndens budget för 2018 avsattes pengar till Vattensamordningsgruppen att användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet. Vattensamordningsgruppen föreslår att en del av pengarna används till ett pilotprojekt som avser att etablera regnbäddar längs med Bolltorpsvägen.


  Beredning
  En regnbädd är en infiltrationsbädd med vegetation för att rena och fördröja dagvatten. Regnbäddar är ett sätt att efterlikna de naturliga ekosystemtjänsterna genom dess sätt att omhänderta dagvatten och därigenom uppnå en naturlig hydrologi. I den fysiska planeringen bidrar regnbäddarna också till att skapa estetik och naturkänsla, och kan samtidigt förstärka den biologiska mångfalden. Regnbäddar är också ett exempel på en klimatanpassningsåtgärd genom att de bidrar till att reducera känsligheten för översvämningar i samband med regn.

  Gatuavdelningen i Alingsås kommun ska bredda gång- och cykelvägen (GC-väg) vid Bolltorpsvägen och Nyebrogatan, i samband med det är det ett bra tillfälle att etablera regnbäddar i gräsytorna mellan GC-vägen och körbanan. Detta skulle innebära ett första försök att etablera regnbäddar i Alingsås kommun. På sikt kan det innebära fler regnbäddar i kommunen som bidrar till att uppfylla Alingsås kommuns lokala miljömål ”Det goda samhället”.

  Kostnad och finansiering av projektet
  Enligt en schablonsiffra från Göteborgs Stad kostar det 3 000 kr per kvadratmeter. En yta på 120 kvadratmeter regnbädd fördelat på tre ytor skulle innebära en kostnad på 360 000 kr.

  Vattensamordningsgruppen vill använda 150 000 kronor till detta pilotprojekt.
  Därutöver är avsikten att Boverkets bidrag ”Grönare städer” ska sökas för att medfinansiera projektet. Bidrag för grönare städer kan sökas för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

  Projektet kommer att genomföras i samarbete med Park och natur, Gatuavdelningen och VA-avdelningen.

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Det är mycket positivt med regnbäddar som en grön lösning för dagvattenhantering och som klimatanpassningsåtgärd. Genom att bidra till detta projekt kan vi öka kunskapen och medvetenheten om olika typer av gröna lösningar, vilket skapar förutsättningar för att detta kan bli återkommande i samhällsutbyggnadsprojekt framöver.

  Då själva genomförandet av projektet kommer att ske först under 2019 är det viktigt att de pengar som 2018 beviljas för projektet hamnar på ett konto som följer med över årsskiftet.

 • § 49

  Ekonomisk uppföljning 2018 (MR 2018-0664)

 • Delegationsbeslut 289/18-402/18 har fattats sedan förra sammanträdet.


  Beredning
  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

  Bilagor

 • Ärendet väcktes under juni månads miljöskyddsnämnd och tas upp på miljöskyddsnämnden 2018-08-23. Förvaltningen redovisar då ett förslag på yttrande.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.