Hoppa över navigering
 • § 14

  Information

 • Vattenfall Eldistribution AB (fortsättningsvis Vattenfall) ansöker om dispens från föreskrifterna för det kommunala naturreservatet Nolhaga berg. Vattenfall vill gräva ner en 132 kV-ledning genom Klämma och samtidigt rasera den luftledning som går genom naturreservatet över den västra delen av Nolhaga berg.

  I denna dispensansökan är det enbart sträckningen genom naturreservatet som beaktas. Linjedragningen i övrigt har prövats av Energimarknadsinspektionen som linje/nätkoncession.

  Beredning
  Vattenfall ansöker om en förnyad dispens från föreskrifterna för det kommunala naturreservatet Nolhaga berg. Vattenfall har för avsikt att uppföra en 132 kV-ledning mellan Rödene vindkraftspark och befintlig transformatorstation vid Alfhemsvägen i Alingsås, OT51. Syftet med kraftledningen är att kunna ansluta den vindkraftsanläggning som planeras på Rödene. Vattenfall har enligt Ellagen 3 kap 6-8 § skyldighet att ansluta elektriska anläggningar.

  Alternativet att gräva ner elledningen igenom Klämman har i tidigare Miljökonsekvensbeskrivning ansetts vara det alternativ som har minst påverkan på naturreservatet.

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Syftet med ledningsdragningen är att koppla samman den vindkraftspark som planeras på Rödene med den befintlig transformatorstation. Detta får anses vara en åtgärd av allmänt samhällsintresse.

  Att ledningen grävs ner i den befintliga gång- och cykelbanan igenom Klämman kan inte anses motverka syftet med naturreservatet Nolhaga berg. Denna lokalisering är den som innebär minst intrång i naturreservatet och naturmiljön i övrigt.

  Rasering av den befintliga luftledningen över den västra delen av Nolhaga Berg bör ske såsom Vattenfall beskrivit i den kompletterande informationen och utföras på ett sådant sätt så att eventuella skador på mark och vegetation, eller annan påverkan inom naturreservatet minimeras. Skulle skador uppstå ska dessa återställas eller kompenseras.

 • Miljöskyddskontoret fick den 23 november 2018 kännedom om en byggnation på fastigheten Björkekärr 2:12 via tips från länsstyrelsen. Via tipset kunde handläggaren också ta del av en hemsida där många bilder på byggnaderna fanns att tillgå. Miljöskyddskontoret kunde vid vidare granskning konstatera att man inte hållit sig till det beslut om dispens som Samhällsbyggnadsnämnden gav den 25 september år 2017 för byggnation på fastigheten Björkekärr 2:12.

  Beredning
  Det som strandskyddsdispensen avsåg är en tillbyggnad av befintlig bastu på 5 m2 med ytterligare 10 m2. Till ansökningshandlingarna har fastighetsägaren(FÄ) bifogat en avbildning av den ungefärliga utformningen på den byggnad som planerades, denna bild refererar fastighetsägaren till som ”typskiss”. De byggnationer som uppfördes stämde inte överens med det material som lämnades in vid ansökan om strandskyddsdispens. Fastighetsägaren har i samband med ombyggnationen av bastun byggt ett större soldäck/altan i anslutning till bastun, vilken ej ingår i den dispens FÄ fick. En brygga kunde också konstateras på platsen, vilken det saknas strandskyddsdispens för.

  Fastighetsägaren motiverade i dispensansökan, samt vid telefonsamtal den 30 november år 2018 att platsen varit ianspråktagen sedan 40-talet och att bastu och brygga funnits sedan dess. Enligt flygbilder som kommunen har tillgång till, inklusive bilder från 1964 och 1975, fanns ingen brygga eller tecken på tidigare uteplats/altan på platsen. Vid ett möte den 11 januari 2019 kommenterade FÄ flygbilderna. FÄ menade att bryggan tas upp varje år för att inte isen ska ta den och därmed inte syns på kommunens flygbilder p.g.a. att bryggor ej skulle vara på plats vid det tillfälle då flygbilderna tas.

  Inspektion på fastigheten gjordes den 7 december 2018. Miljöskyddsinspektörer knackade på bostadshuset på fastigheten men fick inget svar och gick därmed vidare med inspektionen. En cementerad gång på klipporna kunde också observeras vid inspektionen.

  FÄ kompletterade ärendet med ett servitut från 40-talet som avser avstyckning av fastigheter. Servitutet avser även att en mindre brygga/anordning får anläggas vid strandkanten.

  Den 14 december 2018 skickade Miljöskyddskontoret en kommunicering inför beslut till FÄ. Fastighetsägare fick möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 21 januari 2019.

  Ett möte hölls på Sveagatan 12, den 11 januari, mellan fastighetsägarna, miljöskyddsinspektörer samt bygglovshandläggare för att reda ut eventuella frågeställningar som uppkommit under ärendets gång.

  Den 14 januari 2019 begärde FÄ anstånd till den 21 februari 2019. Senast datum för att komma in med yttrandet ändrades till den 17 februari 2019.

  Yttrande över kommunicering inför beslut (underrättelse) inkom till Miljöskydds-kontoret den 13 februari 2019.


  Bemötande av inkomna synpunkter
  Enligt 25 § förvaltningslagen ska en myndighet innan den fattar beslut i ärendet underrätta den som är part om allt material som är av betydelse för beslut och ge parten tillfälle att yttra sig över materialet. Preciserade åtgärder framgår i detta beslut.

  Tillsynsärende gällande PBL bedrivs av Samhällsbyggnadskontoret (SBK). Miljöskyddskontoret gör ingen bedömning vad avser plan och bygglagen, denna bedömning står handläggare på samhällsbyggnadskontoret för. Det som nämndes i det ”första brevet” bedömdes i samråd med handläggare på samhällsbyggnads-kontoret och miljöskyddskontoret ansåg att det fanns misstanke om att bygglov krävs baserat på områdesbestämmelser för Saxebäcken.

  Vad avser åtgärder som anses olovliga enligt strandskyddsbestämmelserna anser miljöskyddskontoret har besvarats vid åtskilliga tillfällen.

  Miljöskyddskontoret anser sig ha bemött FÄ synpunkter på brev 1 vid tidigare konversationer i epost, telefon samt vid möte. Miljöskyddskontoret i egenskap av myndighetsutövare, gör en utredning i varje enskilt fall för att kontrollera om miljöbalken och tillhörande bestämmelser följs. Ett antal frågor som är relevanta för ärendets utredning har ställts till FÄ, inklusive frågan som gäller Plan och bygglagen (PBL). Miljöskyddskontoret har inte befogenhet att bedriva tillsyn enligt PBL. Miljöskyddskontoret har inte heller för avsikt att bedriva tillsyn enligt PBL. Miljöskyddskontoret anser dock att frågorna som ställdes till fastighetsägare är viktiga för utredning av tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna.

  FÄ påtalade vid mötet den 11 januari 2019 att han tolkat en text på kommunens hemsida på ett sätt som gjorde det möjligt att bygga en angränsande altan till byggnaden utan att en dispens krävdes. I yttrande från den 13 februari 2019 lämnade FÄ samma syn på tolkning av kommunens hemsida.

  Miljöskyddskontorets bedömning

  Bastun
  Enligt praxis har fastighetsägare beviljats dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbyggnad eller komplementbyggnad, med åberopande av 7 kap 18 c 1 miljöbalken, endast om hemfridszonen inte utvidgas annat än obetydligt (se bl a MÖD 2009:35). Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i sitt beslut om strandskyddsdispens att tillbyggnaden sker inom ianspråktagen område och att ingen utökning av hemfridzonen sker.


  Miljöskyddskontoret har tagit del av handlingar i ansökan om strandskyddsdispens.

  Den dispens som beviljats fastighetsägarna till Björkekärr 2:12 avser tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad på 5 m2, bastun, med ytterligare 10 m2. Till ansökan om strandskyddsdispens bifogades ett förslag till tomtplatsavgränsning, en bild på hur platsen såg ut vid ansökningstillfället och en typskiss på den tänkta byggnaden.

  Bastuns utformning skiljer sig mycket från det som visades upp som en ungefärlig typskiss på vad som planerades att bygga på platsen. Genom dess nuvarande utformning ger byggnaden samt tillhörande konstruktioner en betydligt större privatiseringseffekt än det som typskissen visade. Den största faktorn till denna utökade privatiseringseffekt är de stora fönsterpartier FÄ valt att ha istället för de mindre fönster som uppvisades på typskissen. FÄ har också valt att inte ha en trädörr utan en helglasad altandörr till bastun. Byggnadens utformning i sig med stort överhängande tak, samt utstickande tak (skärmtak) med pelare ger också ett större intryck av privatisering än det som typskissen gav intryck av.

  Bastubyggnadens totala byggnadsareal har tagits fram i samråd med samhällsbyggnadskontoret. Enligt regelverk och riktlinjer i PBL för mätning av byggnader är den totala byggnadsarean ca 27,5 m2. Då är den överhängande takdelen på 78 cm medräknat, regelverk säger att överhängande tak endast får vara högst 50 cm bred. Skärmtaket kan ej anses vara av en enkel konstruktion och tas därför med i beräkning. Arean räknas ut enligt nedan:

  (2,8 m (byggnadens bredd) + 0,78 cm (överhängande tak)) x (1,8 m (skärmtakets bredd) + 5,9 m (byggnadens längd)) = 27,5 m2

  Beräkning av bastubyggnaden utan skärmtak och överhängande tak.

  5,9 m (byggnadens längd) x 2,8 m (byggnadens bredd) = 16,5 m2

  Miljöskyddskontoret har enligt ovan kunnat konstatera att den byggda bastun överskrider den totala byggnadsarean som dispensen beviljar på totalt 15 m2.

  Miljöskyddskontoret bedömer att bastun ligger i det beslutad tomtplats-avgränsningen dock utformningen av och storleken på bastun, även utan trädäcket, är emellertid sådan att det kan antas få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i området utanför tomtplatsavgränsningen, särskilt när det gäller sjöfarande i närområdet. Miljöskyddskontoret bedömer att bastun utökar hemfridzonen betydligt och därför behöver åtgärder på glaspartier och skärmtak vidtas för att tillgodose strandskyddets syften.

  Miljöskyddskontoret bedömer att borttagande av överhängande tak blir en inskränkning i enskilds rätt och att gå längre än det som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.

  Soldäcket/Altanen
  FÄ menar att den större byggnationen av ett soldäck/altan som gjorts, vid första påtalan, endast var renovering av en befintlig stenlagd uteplats som ska ha funnits där sedan 40-talet. Varken vid inspektionstillfället eller via flygbilder kunde miljöskyddskontoret konstatera att någon stenlagd uteplats har funnits på plats där en altan/soldäck har byggts. Miljöskyddskontoret har fått tillgång till bilder som visar platsen innan byggnationen hade ägt rum. Bilderna är tagna av handläggare på Samhällsbyggnadskontoret, för prövning av strandskyddsdispensen (SBN dnr 2017-0331). Bilderna visar den tidigare bastun och att en stentrappa funnits där. Vid och runt om bastun är endast en naturlig stenformation, platsen är för övrigt generellt klippig. Det finns inga tecken på att en stenläggning existerat.

  Miljöskyddskontoret kan konstatera att trädäcket/altanen inte ingick i dispensprövningen för tillbyggnad, vilket bekräftas av FÄ i yttrande den 13 februari 2019. Dessutom bedöms soldäcket/altanen utöka hemfridzonen betydligt och avhåller allmänheten från att vistas i området. Soldäcket/altanen bedöms därför vara olovlig.

  Bryggan
  Den nuvarande bryggan kan först uppfattas på kommunens flygbilder år 2013. Bryggan syns inte vid platsen på flygbilder från år 1964, 1975, 2002, 2009-11-12, 2015, 2016. På flygbild från år 2017 kan strukturen för bryggan ses vid strandkanten.

  Bryggan har inte samma utformning som den brygga som faktiskt låg där på 40-talet (se flygbild fr. år 1947) vilket är ännu ett skäl för att den nuvarande bryggan anses vara ny och uppkommen efter att strandskyddsbestämmelserna trätt i kraft. Miljöskyddskontoret bedömer att dispens krävs för bryggan och därför anses vara olaglig. Vid inspektionstillfället var bryggan demonterad och förvarades på marken i närheten till bastun.

  Vid mötet den 11 januari 2019 har FÄ fått möjlighet att presentera dokumentation eller bilder på att bryggan har funnits på plats. Ingen dokumentation eller bilder vad avser bryggan har redovisats.

  Miljöskyddskontoret bedömer att den cementerade gången vid bryggan inte behöver tas bort då risken för skada på naturmiljön är större vid metoder för borttagning av sten än vad den privatiserande faktorn som denna åtgärd ger. Cementeringen i sig självt kommer inte ge en betydande privatisering efter att åtgärderna som detta beslut avser har vidtagits.

  Sammanfattningsvis
  Miljöskyddskontoret har, vid fältbesök, kunnat konstatera att de åtgärder som är utförda på fastigheten Björkekärr 2:12 har utförts inom strandskyddat område.

  Sammantaget bedömer miljöskyddskontoret att åtgärderna, genom sin privatiserande effekt, allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och uppehålla sig i området och därför strider mot strandskyddets syfte.

  Miljöskyddskontoret bedömer dessutom att soldäcket/altanen samt brygga är dispenspliktiga. Enligt miljöskyddskontorets kännedom har ingen dispensansökan för anläggningarna lämnats in. Dessa är därför olagligt uppförda.

  Miljöskyddskontoret finner det befogat att förelägga fastighetsägare om att vidta återställningsåtgärder för att säkerställa att strandskyddets syfte efterlevs.

  Omfattningen på de ingrepp som har gjorts samt att FÄ bedriver uthyrningsverksamhet gör att miljöskyddskontoret anser att föreläggandet behöver förenas med ett vite för att säkerställa och motivera att åtgärdena efterlevs.

 • Miljöskyddsnämnden gav i januari miljöskyddskontoret i uppdrag att inkomma med ett förslag till reviderat reglemente till miljöskyddsnämnden senast till nämnden i mars 2019.

  Dock önskar miljöskyddskontoret att få mer tid på sig då uppdraget också kan innefatta att lägga till fler punkter i reglementet. Bland annat har energi- och klimatrådgivning flyttas från kommunledningskontoret till miljöskyddskontoret.

 • Delegationsbeslut 51/9-110/19 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning
  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.