Hoppa över navigering

Möte 2018-10-15

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:30 - 11:45 Gesällen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

  • Ny översiktsplan för Alingsås kommun
  • Aktuella ärenden
   • Artscape
  • Förvaltningschefen, aktuell information
   • Framtida organisation

   

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets nio första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

  För nämnden prognosticeras ett nollresultat.

  För investeringsredovisningen prognosticeras inte heller någon total avvikelse mot budget.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-19, § 42, enligt följande:

  Detaljplanearbetet för ”Bostad vid Färgenvägen 16” pausas i sex månader för att ge samfällighetsföreningen möjlighet att undersöka förvärv av fastighet där gällande detaljplan anger tomt för områdeslokal.

  Sex månader har nu gått och ingen har hört av sig till fastighetsägaren angående den aktuella tomten, varken samfällighetsföreningen eller någon annan. Fastighetsägaren önskar att planarbetet återupptas.

  2018-09-26 inkom mejl från Röhults samfällighetsförening där de meddelade att de 2018-09-14 skickat in en ansökan till Lantmäteriet angående förrättning och värdering av tomten för Färgenvägen 16.

  Pausen i planarbetet har knappt utnyttjats av samfällighetsföreningen. En förhandling måste snarast upptas med fastighetsägaren angående markköp.

  Detaljplanearbetet föreslås pausas till samhällsbyggnadsnämndens möte 2018-12-17. Vid detta möte kan nämnden ta ställning till om ytterligare paus behövs eller om planarbetet ska återupptas.

  Nästa steg i planarbetet blir i så fall att en mindre justering görs av samrådsförslaget (som är en ändring av detaljplan) och att ett planförslag hålls tillgängligt för granskning.

  Bilagor

 • En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-05-17 och kommunen ska ge planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.


  Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att kunna avstycka fastighet för bostadändamål vid befintligt skogsområde. Marken är i gällande plan planlagd som Park (motsvarande Natur).


  Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor. Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.


  Förvaltningens yttrande

  Tidigare beslut: Gällande detaljplan (B 147 B) antogs 1961 och anger användningen Park, motsvarande dagens planbestämmelse Natur. Strandskyddet är upphävt i gällande plan, vilket inte återinträder vid en planändring.


  Hela den samlade bebyggelsen i Lövhult med omnejd, omfattas av Riksintresse för Friluftsliv, därmed även nu aktuellt markområde.

  Generell bedömning: Området är ett omvandlingsområde vid sjön Ömmern, där majoriteten av bebyggelsen bebos permanent. Husen i området håller likartad karaktär, dvs. småskalig trähusbebyggelse med relativt stor andel obebyggd tomtmark.


  Naturen inom aktuellt markområde bedöms som vardaglig. Inga särskilda naturvärden finns på platsen. Dock är Ömmern kommunens reservvattentäkt och ligger i dessa delar, tillsammans med bebyggelsen i Lövhult, inom sekundär skyddszon. Därför är det viktigt att det går att anlägga ett sådant avlopp som klarar högre krav än normalt, dvs. hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd. Det är avgörande för planens genomförande och ska noggrant kontrolleras i planskedet. Tillstånd till enskilt avlopp ska finnas innan planen antas.

  Att planlägga marken bedöms inte påverka Riksintresset för Friluftsliv i någon betydande omfattning. Detta eftersom det ligger i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen samt att strandskyddet inte gäller här.

  För att bibehålla områdets karaktär är det viktigt att samma planbestämmelser som gäller för den nuvarande byggnadsplanen för området, även gäller för den nya fastigheten. Bl.a. gäller att endast en (1) huvudbyggnad på max 90 kvm får uppföras i 1 vån och ett uthus på max 20 kvm. Högsta taklutning är 30 grader.

  Vatten ordnas gemensamt inom området och vägen är enskild. Dessa sköts via Lövhults byalag. Enskilt avlopp ordnas inom respektive fastighet.

  Endast en fastighet får avstyckas. Minsta tomtstorlek ska vara 1000 kvm men får fördelaktigen göras större. Viktigt att avstyckning görs på sådant sätt att tillfredsställande avloppslösning kan ordnas.


  Viktigt att tillkomst till skogsområdet sydost om området fortfarande bibehålls. Detta genom att skogsmarken vid angöringsvägens slut även fortsättningsvis hålls öppen och tillgänglig för allmänheten.


  Avvikelser från begäran: Markanvändningen avviker från gällande plan genom att aktuellt markområde ändras från att vara allmän platsmark (natur) till kvartersmark (bostad).


  Exempel på utredningar som behöver tas fram: Naturvärdesbedömning, enskilt avlopp samt eventuell släckvattenutredning etc.

  Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal.


  Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2020. En förutsättning för detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast våren 2019. Med jämna mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en övergripande detaljplanebeställning och vilka detaljplaner som ska beredas av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kan också komma att besluta om en detaljplanebeställning med prioritering mellan de detaljplaner som ska beredas och antas av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att tidpunkten för antagande av en detaljplan kan komma att justeras.

  Bilagor

 • En komplett begäran om planbesked har inkommit 2018-09-06 och kommunen ska ge planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.


  Planbegärans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av befintlig livsmedelsbutik. Tillbyggnaden är tänkt att inrymma ytor för posthantering.


  Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor. Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.


  Förvaltningens yttrande

  Tidigare beslut: Gällande detaljplan (Dp 106) antogs 2004 och anger användningen Handel (H). Dock får marken inte bebyggas (prickmark) inom den yta där fastighetsägaren önskar tillbyggnaden.


  Generell bedömning: Sökanden önskar göra tillbyggnaden i nära anslutning till entrépartiet och plats bedöms finnas till detta. I ansökan finns två olika alternativ redovisade varav samhällsbyggnadskontoret förordar alternativ 1 (röd inramning på ärendebladet). Detta eftersom alternativ 2 inkräktar på ytan för cykelparkeringen och dess angöring, vilket inte alternativ 1 gör. Därför får den nya tillbyggnaden inte sträcka sig längre ut mot gatan än befintligt fasadliv. Tillräckligt avstånd måste hållas till befintlig transformatorstation och gång- och cykelstråk. Behovet av fler p-platser för såväl bilar som cyklar får studeras vidare i planskedet. Plats för fler bilparkeringar bedöms finnas i fastighetens norra del.


  Kulturhistorisk bedömning: -

  Avvikelser från begäran: Yta som i gällande detaljplan inte får bebyggas behöver tas i anspråk för handelns tillbyggnad.


  Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Lämplig yta som kan tas i anspråk för tillbyggnad. Behovet av fler parkeringar då andelen handelsyta ökar.


  Exempel på utredningar som behöver tas fram: Parkeringstal m.fl.

  Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal.


  Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2020. En förutsättning för detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast våren 2019. Med jämna mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en övergripande detaljplanebeställning och vilka detaljplaner som ska beredas av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kan också komma att besluta om en detaljplanebeställning med prioritering mellan de detaljplaner som ska beredas och antas av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att tidpunkten för antagande av en detaljplan kan komma att justeras.

  Bilagor

 • Ärendet presenteras muntligt.

 • Ansökan avser permanent bygglov för komplementbyggnad och plank, vilka har tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2016-10-26. Komplementbyggnaden har byggnadsarean 51,6 kvm (12 x 4,3 m) och planket är 8 meter långt och 2,5 meter högt. Både byggnaden och planket är placerat på mark som inte får bebyggas.

  Eftersom komplementbyggnaden och planket placeras på mark som inte får bebyggas hade nämnden (1996) inte möjlighet att bevilja bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, utan gav bygglov för en tillfällig åtgärd. Tiden för åtgärden har förlängts några gånger, senast 2011. En ny ansökan om förlängning lämnads in 2016. Då det inte var möjligt att ytterligare förlänga det tidsbegränsade bygglovet återkallade sökande sin ansökan och söker nu istället permanent bygglov.


  Planbestämmelser
  För fastigheten gäller äldre stadsplan A 451, del av Stampen (antagen 1980-06-05). Planen medger endast bostadsändamål. Huvudbyggnaden har beteckningen q – vilket betyder att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och dess yttre form och allmänna karaktär inte får förvanskas. Punktprickad område får inte bebyggas. Korsprickad område får endast bebyggas med uthus, garage och mindre gårdsbyggnader och högst 50 % av den korsprickade området får bebyggas.


  Historik på fastigheten
  Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades 1996 för komplementbyggnaden och plank. Endast tillfällig åtgärd kunde medges pga. att byggnaden och planket placerades på mark som inte får bebyggas. Lov lämnades för 10 år. Enligt den ÄPBL fick den sammanlagda tiden för tillfällig åtgärd inte överstiga 20 år. Lovet för den tillfälliga åtgärden förlängdes 2006 med 5 år.

  Lagen ändrades 2008, 1 januari 2008 och 30 juni 2014 fick inte den sammanlagda tiden överstiga 10 år. Trots att åtgärden varat i 15 år förlängdes tiden ytterligare för åtgärden med 5 år 2011 t.o.m. 2016-10-26 enligt nya PBL 9 kap 33 §.

  2016 ansöktes sökande förlängning av det tidsbegränsade bygglovet. Då den tidsbegränsade åtgärden varat mer än 20 var det inte möjligt att ytterligare förlänga lovet varmed sökande återkallade sin ansökan.


  Komplementbyggnader på fastigheten med bygglov
  Bygglov har beviljats vid flera olika tillfällen för komplementbyggnader på fastigheten varmed den sammanlagda byggnadsarean som ligger på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm, inklusive 51,6 kvm för det aktuella garaget.

  På fastigheten finns ett garage från 1978 med byggnadsarenan 67 kvm. Då gällande stadsplan var kvarteret avsatt för industriområde. Ny plan vann laga kraft 1980-06-05. 1981 beviljades ändrad användning av garaget till snickeriverkstad.

  En tillbyggnad av snickeriverkstaden beviljades 1982, med byggnadsarean på 40,2 kvm, trots att byggrätten på tomten var utnyttjad. 1984 medgavs ytterligare bygglov för en tillbyggnad med stöd av 67 och 39 §§ byggnadsstadgan, med byggnadsarean 80,4 kvm, vilken placerades på mark som inte får bebyggas och detaljplanen medger endast bostadsändamål. Bygglov för ett gårdshus på 35,3 kvm beviljades 1991, förenlig med förhandsbesked anslagit 1989.


  Remisser
  Då den aktuella fastigheten ligger i närheten till E20 har remiss skickat till räddningstjänsten och Trafikverket.


  Remissvar från räddningstjänsten
  Räddningstjänsten är positiv till åtgärden då det blir en permant lösning och ökad skydd för bostadshuset vid händelse av olycka med farligt gods på E20.


  Remissvar från Trafikverket
  Trafikverket anser att permanent bygglov inte kan medges med hänsyn till framtida ombyggnad av E20, däremot kan ett tidsbegränsat bygglov medges.


  Yttrande från sökande via ombud
  Sökande menar att den sökta åtgärden är en mindre avvikelse från detaljplanen och förenligt med planens syfte, att byggnadens storlek ska sättas i relation till ytan på marken. Garagebyggnaden är diskret placerat och utformat. Planket och garaget inte är dominerande och inte störande för omgivningen.

  Hänvisar till ett utlåtande från där Hans Wiktorson, Ramböll Sverige Ab, visar på en karta nytt vägområde för en eventuellt utbyggnaden av E20, därtill kan ytterligare marken behöva användas under byggtiden.

  Planket harmonerar med övriga byggnader och fungerar som bullerskärm till den närliggande E20. Sökande hänvisar till en dom RÅ 2010 där ett plank på 20 meter långt och 1,2 – 1,6 meter högt utgjorde en mindre avvikelse.


  Sökande har fått möjlighet att yttra sig på SBK:s förslag om avslag.

  Sökande menar att det finns olika typer av byggnader på fastigheter och inte bara garage utan även förråd vilken utnyttjas av snickeriverksamheten, samt uppger att den sökta åtgärden är 48 kvm. Anser att några formuleringar svårförstådd i ärendebeskrivningen. Sökande vidhåller vad som tidigare anförts. Garaget/förrådsbygganden är diskret placerad och utformad, samt att planket har en ljudisolerade funktion. Betonar att räddningstjänsten är positiva till permante bygglov. Varmed sökande anser att åtgärden är en liten avvikelse och förenligt med detaljplanens syfte. Sökande framhåller också att det är mycket ovisst om utbyggnaden av E20. Ovissheten innebär att det vore kapitalförstörande och oskäligt avslag för åtgärden.


  Bedömning
  Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att ge permanent bygglov för komplementbyggnaden med stöd av 9 kap 30 § 1b eller 31 b § plan- och bygglagen (PBL) eftersom den är placerad på mark som inte får bebyggas och inte kan betraktas som liten avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte.

  SBK har gjort den samlad bedömning om vilka avvikelser som har godkänts tidigare enligt 9 kap 31 d § PBL. Den sammanlagda byggandesarean av komplementbyggnaderna vilka har godkänts att placeras på mark som inte får bebyggas är 217,8 kvm inklusive 51,6 kvm för det aktuella garaget med tidsbegränsat bygglov. 87 % av korsprickad området är bebyggd och detaljplanen medger att högst 50% bebyggs. 187,6 kvm av komplementbyggnaderna används till snickeriverkstad och detta är en avvikelse då detaljplanen medger endast bostadsändamål.

  Fastigheten med äldre stadsplan gäller ÄPBL. För att en ansökan om bygglov inom område som omfattas av detaljplan ska bifallas krävs enligt 8 kap. 11 § ÄPBL bl.a. att åtgärden inte strider mot detaljplanen. Inom punktprickad område får inte byggnader uppföras, detta gäller även för plank, därmed strider åtgärden med detaljplanen.

  Bilagor

 • Ansökan inkom 2018-02-09 och avser bygglov för nybyggnad av garage med en storlek på 6,0 x 12,0 meter (72m2). Ansökan reviderades 2018-09-03 då sökande kompletterande ansökan med rivningslov för befintligt garage.


  För fastigheten gäller byggnadsplan B176B, Byggnadsplan för del av Sollebrunns tätort (Område vid Tosseberget), lagakraftvunnen 23 februari 1973. Enligt detaljplanen får huvudbyggnad jämte garage- och uthusbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 200 m2 varav fristående garage- eller uthusbyggnad får inte uppta större sammanlagd areal än 40 m2. Vidare anges att garagebyggnad skall uppföras på ett avstånd av minst 2,0 meter från den gräns mot granntomt, som ligger på samma sida om byggnaden som den med a-b betecknade gränsen för kvarteret. I detta fall avses tomtgräns mot nordväst.


  Befintlig huvudbyggnad har, enligt det hos oss arkiverade ursprungliga lovet (givet 1972), en uppmätt byggnadsarea på sammanlagt 163,6 m2, samt tillbyggnad om 15 m2 (givet 1995). Befintlig huvudbyggnad uppgår därmed till 178,6 m2. Utöver detta finns ett befintligt garage om 31,5 m2 (lov givet 1973), men detta avses rivas till förmån för det nya garaget.


  Avvikelser

  Enligt inlämnad ansökan avses ett garage om 72 m2 att uppföras, vilket innebär 32 m2 mer än tillåtet (80 % överyta avseende tillåten yta för garage). Fastigheten kommer totalt att bebyggas med ca 250 m2, vilket innebär 50 m2 mer än tillåtet (25 % överyta avseende den totala ytan).


  Vidare avses garaget även enligt inlämnad ansökan att placeras på ett avstånd om 0,8 meter till tomtgräns mot nordväst, vilket innebär en avvikelse på 1,2 meter närmare tomtgräns än tillåtet.


  Kommunicering

  Negativ kommunicering har skickats till sökande den 27 april 2018 med möjlighet att yttra sig på samhällsbyggnadskontoret förslag om avslag för den ansökta åtgärden.


  Sökande har den 10 maj 2018 inkommit med ett yttrande innehållande bilagor från tidigare beslut. Sökande redovisar att grannar har fått bygglov beviljat med större totala ytaavvikelser än det som sökande nu ansöker om. I deras beslut anser man att utbyggnader på totala ytaavvikelser på 27 % är av mindre avvikelser. Man hänvisar också till att tomternas storlek ligger till grund i detta beslut. Tomternas storlek i de bygglov som beviljas har varit mellan 1100-1323 m2 vilket innebär betydligt mindre än sökandes tomt som är på ca 1755 m2. Sökande hävdar därför enligt rättviseprincipen att bygglov skall beviljas.


  Följande beslut redovisas som bilagor:

  Sollebrunn 19:30, Tillbyggnad av garage (1991-04-23, § 138)


  Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m2, varav uthus får uppta 40 m2. Befintligt bostadshus är 123 m2 och garage 38 m2. Nu önskas en tillbyggnad av garage om 38,3 m2. Total sammanlagd yta blir då 199,3 m2.

  Tillbyggnad placeras inom område med byggrätt förutom ett hörn som placeras 3,5 m från tomtgräns.


  Stadsarkitektens yttrande: Föreslagen tillbyggnad överskrider planbestämmelserna med 25 %. Detta bedöms som mindre avvikelse med hänsyn till tomternas storlek, tillbyggnadens placering inom område med byggrätt, förutom mindre del som kommer närmre tomtgräns än 4,5 m, och utformningen på tillbyggnaden.


  Sollebrunn 19:29, Tillbyggnad av enbostadshus (1995-08-30, § 40)


  Enligt detaljplan får tomt bebyggas med en största sammanlagd area om 160 m2. Befintligt bostadshus är 163,5 m2 och nu önskas tillbyggnad om 40,3 m2. Total sammanlagd yta blir då 203,8 m2, vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea överskrids med 27 %.


  Stadsarkitektkontorets yttrande: Med hänsyn till tomtens storlek (1101 m2), berörda grannars godkännande, att fastigheten gränsar mot parkmark samt att tillbyggnaden placeras inom område med byggrätt bedömer stadsarkitektkontoret avvikelsen från detaljplan som mindre avvikelse.


  Sollebrunn 19:28, Tillbyggnad av enbostadshus (2017-07-03, § D 509)


  Enligt detaljplan får byggnaders sammanlagda area inte överstiga 160 m2, därav komplementbyggnad 40 m2.


  Befintligt bostadshus (inkl. garage) är 150,18 m2 och nu önskas tillbyggnad om 27,3 m2. Total sammanlagd yta blir då 177,48 m2, vilket innebär att högsta tillåten byggnadsarea överskrids med 11 %.


  Ärendet hanterades av samhällsbyggnadsnämnden under sammanträdet 18 juni, där det beslutades att ärendet skulle återremitteras till samhällbyggnadskontoret för att beredas för ett positivt beslut.

  Sökanden har därefter reviderat sina handlingar något och även ändrat ansökan så att denna innefattar rivningslov för befintligt garage.
   

  Yttranden

  Berörda grannar, Sollebrunn 19:2, Sollebrunn 19:55, Sollebrunn 19:56, Sollebrunn 19:59, Sollebrunn 19:60, Sollebrunn 19:62, Sollebrunn 19:63 och Sollebrunn 19:64, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet.

  Yttrande har inkommit från samtliga sakägare, Sollebrunn 19:2, Sollebrunn 19:55, Sollebrunn 19:56, Sollebrunn 19:59, Sollebrunn 19:60, Sollebrunn 19:62, Sollebrunn 19:63, Sollebrunn 19:64, utan invändningar mot förslaget.  Bedömning

  Bestämmelser

  Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL), ska ett bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden bland annat överensstämmer med detaljplanen och uppfyller vissa krav i andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen.  I 9 kapitlet 31 b § PBL sägs att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  I förarbetena till plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 714) anges att smärre avsteg – t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark samt överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås bör kunna medges som en liten avvikelse.

   

  Motivering

  Bygglov kan inte beviljas enligt 9 kapitlet 30 §, PBL med anledning av att den ansökta åtgärden är planstridig. Då åtgärden strider mot detaljplanen får bygglov ändå beviljas om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten. En bygglovsprövning och bedömning av avvikelse görs i varje enskilt ärende och vid tidpunkten för prövning.


  I mål P 8754-12 (2013-02-18) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett överskridande av byggnadsarean med 17 m2 var betydande i relativa mått då avvikelsen uppgick till 17 %. Avvikelsen kunde därmed inte ses som liten. Gällande detaljplan hade en tillåten byggnadsarea om 100 m2.


  I mål P 8824-13 (2014-01-30) beslutade mark- och miljööverdomstolen att ett överskridande av den tillåtna byggnadsarean med 40,6 m2 (27 %) inte kunde anses vara en liten avvikelse. Gällande detaljplan hade en tillåten byggnadsarea om 150 m2.


  Av praxis enligt ovan framgår att avvikelser om 17 m2 (17 %) samt 40,6 m2 (27 %) har ansetts vara för stora för att kunna ses som en liten avvikelse. Aktuell överyta avseende tillåten byggnadsarea för garage är 32 m2 (80 %) samt totalt sett på fastigheten är överytan 50 m2 (25 %). Med hänvisning till ovan rättsfall bedöms att avvikelsen avseende överyta inte kan ses som liten.


  Vad gäller avvikelsen om avstånd till tomtgräns så kommer 20,4 m2 (28 %) av garagets yta placeras närmare tomtgräns än tillåtet. Av förarbeten till plan- och bygglagen framgår att en placering av byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark kan ses sen en liten avvikelse. I detta fall avses inte byggnad placeras på s.k. punktprickad mark men båda bestämmelserna avser placeringsbestämmelser utanför ”byggrätten”. I jämförelse så placeras nu garage 1,2 m utanför byggrätten. Med hänvisning till detta bedöms att avvikelsen avseende placering av garage närmare tomtgräns än tillåtet inte heller kan ses som liten.


  Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelsen som ansökan (bygglov) innehåller inte bedöms vara liten och inte heller att åtgärden är av begränsad omfattning och behövs för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed avslag av ansökan.


  Vad gäller frågan om rivningslov har samhällsbyggnadskontoret ingen erinran i denna frågan, förutsättningar att bevilja rivningslov finns.

  Bilagor

 • Ansökan inkom 2018-07-04 och avser Bygglov för Ändrad användning från caféverksamhet till bostad för fastigheten Färgaren 4.

  Åtgärden innebär att man ändrar användningen av cafélokal till bostad, en lägenhet om 3 rum o kök, ca 84 m2. Åtgärden innebär ingen yttre ändring.

  Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan 12, Kv Storken , Hjorten m fl, lagakraftvunnen 1990-02-05. Den ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad, beslutsdatum 1987-11-05, revideringsdatum 1996-08-27.

   

  Bedömning

  Åtgärden följer detaljplanens bestämmelser för fastigheten då denna får användas till bostäder.

  Åtgärden innebär ingen tillkommande byggnadsarea utan inryms inom befintlig byggnadsvolym.

  Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.

   

  Bilagor

 • Ansökan inkom 2018-03-23 och avser Bygglov för Ändrad användning av lokal på fastigheten Myggan 4.

  Åtgärden innebär att man ändrar användningen från butik till lokal att användas för diverse aktiviteter såsom shuffleboard, biljard och boule. Åtgärden innbär ingen yttre ändring.

  Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan Dp 180, Verksamheter vid Sveagatan 8C (laga kraft 2013-03-05) med bestämmelserna: C2 Samlingslokal t.ex. får finnas i källarvåningen, C3 Hotell (dock inte samlingslokal) får finnas i entrévåning, våning 2 och 3, H3 Handel (dock inte restaurang eller livsmedelsförsäljning) får endast finnas i entrévåningen. K Kontor (dock inte samlingslokal).

   

  Yttranden

  Berörda grannar, Ekorren 5, Ekorren 23, Haren 4, Haren 18, Myggan 3, Myggan 9, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit från samtliga tillfrågade, utan invändningar mot förslaget.

   

  Bedömning

  Den tänkta användningen av lokalen överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser. Avvikelsen kan dock ändå godtas då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt att den innebär ett komplement till befintlig verksamhet som redan finns i angränsande lokaler. Åtgärden innebär ingen tillkommande byggnadsarea utan inryms inom befintlig byggnadsvolym.

  Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.

  Bilagor

 • Ansökan avser bygglov för en solcellsanläggning på fastigheten Hjorten 9, Palladiumhuset.

  Solcellsanläggningen avses placeras dels på den högre delen av taket och är tänkt att täcka 51 m2 (8,4 x 6,1 m) av taket, dels på den lägre delen av taket tänkt att täcka 61 m2 (12,2 x 5 m). Solpanelerna är svarta och följer takets lutning.

  Byggnaden ingår även i kulturmiljön Stadskärnan i Kulturmiljöprogrammet för Alingsås kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2018-04-25 § 88.

  Det innebär att en solcellsanläggning på takfallet mot Norra Strömgatan skulle utgöra en förvanskning av det kulturhistoriska värdet och skall därför undvikas.

  Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan 12, Kv Storken , Hjorten m fl, lagakraftvunnen 1990-02-05. Den ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård P36, Alingsås innerstad, beslutsdatum 1987-11-05, revideringsdatum 1996-08-27.


  I ”Samhällsbyggnadens policy installation av solenergianläggningar” 2014.410 SBN:

  Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste bygglovprövas.


  Yttranden

  Byggnadsantikvarie på Alingsås kommun Annika Kaas har yttrat sig 2018-09-17:

  Palladiumhuset ligger inom Riksintresse för kulturmiljövården. Det är inventerat av Västarvet hösten 2014 där det fått bedömningen A – mycket högt kulturhistoriskt värde. De uppgifterna finns även i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (BeBr).

  Sökanden har underrättats om Samhällsbyggnadskontorets bedömning i ”Kommunicering” 2018-09-18. Sökanden har bemött kommuniceringen genom att lämna in ett yttrande. Yttrandet i sin helhet bifogas, i korthet framför sökande följande: Åtgärden gäller 112 kvm solceller på ett rött plåttak på fastighetens innergård, ett tak som knappast syns och som inte påverkar huvudfasaden mot Nygatan. Solcellsanläggningen monteras på konsoler ovanpå befintligt plåttak, vilket innebär att det befintliga taket finns kvar under. Så i praktiken finns byggnadens kulturhistoriska värde kvar. En principiell fråga är på vilket sätt solceller påverkar en byggnads kulturhistoriska värde? Om det funkar för Kungliga slottet i Stockholm, så borde det även funka för Palladiumtaket i Alingsås.


  Bedömning

  Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkände projektet för Stockholms slott är att det har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden. Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll.

  Palladiumtaket i Alingsås har på den ena delen ett brutet tak och på den andra delen ett sadeltak och vår bedömning är att solcellerna kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden och ändra byggnadens karaktär väsentligt då den tydligt syns ifrån Norra Strömgatan.


  Den sökta åtgärden bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 13 § då åtgärden förvanskar byggnadens kulturhistoriska värde.


  Lagrum

  PBL 2 kap 6 § punkt 1: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

  PBL 8 kap 13 §: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

   

  Förvaltningens förslag till beslut

  Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

   

  Upplysningar

  Avgift för negativt bygglov tas ut med 2 930 kronor. Faktura sänds separat.

  Beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar

  Bilagor

 • Ansökan inkom 2018-08-29 och avser uppsättning av flaggskylt med ljus samt profilbokstäver med bakgrundsbelysning, märkta apotek samt med en symbol av en krona med fast LED-ljus, på fasad på Kungsgatan 34C. Skyltarna placeras på sargen som löper längsmed fasaden, flaggskylten till vänster om entrén 3000 mm över marken, mäter 825 mm utfrån väggen med en höjd på 450 mm och 60 mm bred. Skylten med profilbokstäverna över entrén på 3093 mm över marken med en höjd på 300 mm och 2290 mm lång.


  Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av stadsplan A455 samt skyltpolicyn för Alingsås centrum. Fastigheten ligger inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna.


  Då fastigheten ligger inom riksintresset för Kulturmiljövård inom Alingsås stadskärna har kommunens byggnadsantikvarie tagit del av ärendet.
  Bedömning

  Förslaget uppfyller till stor del policyn i utformningsprogram som finns avseende skyltar i Alingsås stadskärna. Skyltarna kommer att placeras i direkt anslutning till butikslokalen i sargen som löper längs med fasaden. Flaggskylten består av ljuslåda där man istället i utformningsprogrammet förespråkar utifrån belysta skyltar. Även måttfullhet i storlek och färg eftersträvas. Befintliga skyltar vid angränsade butiker består också av flaggskylt med ljus samt profilbokstäver med bakgrundsbelysning.

  Byggnadsantikvarien har tagit del av handlingarna och besökt byggnadsplatsen och anser att förslaget är anpassat till omgivningen och till övriga befintliga skyltar.

  Samhällsbyggnadskontoret bedömer att skyltarnas placering och utformning är lämplig. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är planenlig.

  Bedömning görs också att skyltarna inte kommer medföra någon sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 § PBL och inte heller att de skulle strida mot PBL i något annat avseende. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns förutsättningar att bevilja bygglov för de aktuella skyltarna.

  Bilagor

 • Ansökan inkom 2018-04-12 och avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i ett plan med inredd vind med en byggnadsarea på ca 115 m2 samt ett garage med en byggnadsarea på ca 40 m2 på fastigheten Attholmen 1:34.

  Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan ÖP95 (antagen 1998-01-28): ”R2 Långsiktigt bestående skogsbruk. Skogsbruksmark klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk.”

  Byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till Tegelkärrsvägen och utgörs av till största delen avverkad skogsmark med uppvuxet sly.

  Positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus samt uthus-garage beviljades av byggnadsnämnden 2003-12-09, beslut § 289 (ärende 2003-0372). Den aktuella fastigheten styckades därefter av från Attholmen 1:3. Det förra förhandsbeskedet är inte längre giltigt.

  Fastigheten ligger till hälften inom strandskyddsområdet. Strandskyddsdispens har beviljats 2018-06-18 för ny tillfartsväg från Tegelkärrsvägen (beslut § 112 2018.105 SBN). Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva beslutet. De nya byggnaderna är tänkta att placeras utanför strandskyddsområdet.

  En kraftledning är dragen ca 65 meter öster om den tänkta byggnadsplatsen. Magnetfältsutredning har lämnats in som visar att luftledningen inte påverkar det tilltänkta enbostadshuset. Mycket låga värden har uppmätts närmast ledningen: 0,003 och 0,004 µT (mikro-tesla).

  Byggnadsplatsen ligger inom område med normalrisk för markradon.

  Ansökan om enskilt avlopp har lämnats in till Miljöskyddskontoret. Miljöskyddsinspektör för ärendet, Jeff Lundh, har 2018-09-27 meddelat att han bedömer att det kommer kunna gå att lösa enskilt avlopp på fastigheten.

  Byggnadernas placering och utformning prövas i kommande bygglovsärende.

  Yttranden
  Berörda sakägare (Attholmen 1:2, 1:3, 1:4 och 1:16) har i enlighet med 9 kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) getts möjlighet att yttra sig angående åtgärden.

  Sakägarintyg utan invändningar mot åtgärden har inkommit från berörda sakägare på Attholmen 1:4 och 1:16.
  Berörda sakägare på Attholmen 1:2 har yttrat sig på telefon (2018-08-28) och har ingenting att invända mot den ansökta åtgärden.
  Berörd sakägare på Attholmen 1:3 har yttrat sig på telefon 2018-08-30 och har ingenting att invända mot åtgärden men har följande kommentar: ”Det är viktigt att åtkomsten via tillfartsvägen från Tegelkärrsvägen till Attholmen 1:3 bevaras för framtida arbeten på skogsskiftet. Om tillfartsvägen berörs av nybyggnaden på något sätt vill jag bli kontaktad i förväg.”

  Sökanden har underrättats om grannens synpunkter enligt PBL 9 kap 26 § och har bekräftat att meddelande om synpunkterna har tagits emot.  Bedömning
  Den tänkta byggnadsplatsen är en redan avstyckad tomt, sedan förra gången positivt förhandsbesked beviljades. Mot denna bakgrund bedöms den tänkta byggnadsplatsen inte vara föremål för rationellt skogsbruk. Den ansökta åtgärden bedöms därmed inte utgöra något hinder för ett rationellt skogsbruk, och bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i gällande översiktsplan, ÖP 95.

  Den aktuella platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen. Jord- och bergförhållandena på fastigheten är berggrund och moränmark. Fastigheten är belägen invid Tegelkärrsvägen, och infartsväg bedöms kunna ordnas till den tänkta byggnadsplatsen. Möjligheten att ordna enskilt avlopp på fastigheten har intygats av miljöskyddsinspektör som är handläggare för avloppsansökan. Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.


  Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den tänkta byggnadsplatsen är lämpad för bostadsändamål och att positivt förhandsbesked om bygglov kan meddelas för den ansökta åtgärden.

  Bilagor

 • Ärendet utgår.

 • Ärendet utgår.

 • Ärendet föredras muntligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.