Hoppa över navigering

Möte 2021-09-20

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
09:00 - 10:30 Skräddaren
 • Information förvaltningschef

  • (Planbesked till KS, alla. KS beslut. Planbesked planeras föras över till KS. )

   

  Hanna Jonsson avdelning? Få hennes presentation

  Invigning brunnsparken fredaf

  Upprustning av brasestigens lekplats i ingared påbörjas

  ängar sås

  Beslrning av alleträd

  Ny upphandling av grönyteskösel, påbörjar arbete inför

  Kollektivtrafik-informationsmöte

  Cykelbana-nyebro klar v39-arbete på skolgatan påbörjas 

  Ny planprocess på gång

   

  John

  kretsloppsavdelningen

  VA
  Arbete med att upprätta vaplan påbörjas september. klar höst 2023

  Påbörjat VAutbyggnad i VB

  Filma å färga ledningsnät i spllebrunn sker under hösten

  Renovering av mariedals vattentorn

  Ser över kommunens hantering av VA-sekretsee har påbörjats.

  Renovering av rötkammare 2 pågår-klart under våren

   

  Avfall

  kostnader för insamling o återvinning från producent till kommun

  Utredning-vad ärk kommunalt avfall?

  Vad är producentansvar?

  Kundundersökning-aug/sept 2021-resultat kommer redovisas till nämnden

   

  Bälinge
  projekt lakvattendamm

  Indragning av vatten å avlopp till bälinge

  Konsult upphandlas för att ta fram ny sluttäckningsplan för deponi

  Miljcontainrar för farligt avfall. Hur tillsynas dem, fråga från naturvårdsverket?

   

   

 • Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras.

  Utöver en ekonomisk redovisning i delårbokslutet ska nämnden redovisa hur

  verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.  Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett positivt resultat på 200 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Investeringsutfallet förväntas bli 3 810 tkr lägre än budgeterat totalt sett.  Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar på ett totalt resultat i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå. Av budgeterade investeringsmedel förväntas 4 991 tkr ej förbrukas under året.

  VA-verksamheten prognosticerar ett underskott med 7 318 tkr jämfört med budgeterat resultat och både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Årets VA-investeringar prognosticeras till 68 612 tkr, vilket är 77 119 tkr under budgeterad nivå.

 • På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område. Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande frågeställningar:  Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra?  Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 oktober 2021.  Sammanfattning av granskningsrapporten

  KPMG har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Hur verksamhet i egen regi följs upp har inte varit föremål för granskning.

  Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Därtill har en stickprovsgranskning genomförts utifrån ett urval om tre avtal per nämnd. Inom ramen för granskningen har tre områden inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde identifierats, där privata utförare bedriver verksamhet:  Grönyteskötsel,

  Parkeringsövervakning

  Slamsugning och spolning  Resultat av stickprovskontrollerna framgår på s 18-20 i rapporten.  KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att:  Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

  Roller och ansvar inom området bedöms i huvudsak vara tydliga men det finns behov av att dokumentera och formalisera detta i merparten av de granskade nämnderna.

  Det av fullmäktige fastställda programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är inte känt och förankrat i verksamheterna.

  Det bedöms inte finnas någon tydlig styrning utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer.

  Återrapporteringen till styrelse och nämnder bedöms kunna utvecklas för att säkerställa att de får tillräcklig information och kunskap för att kunna vidta eventuella åtgärder vid behov.  Gällande samhällsbyggnadsförvaltningen specifikt framhåller dock KPMG (kap 4.2.2.1 i rapporten) att det redan idag finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning i kontroll och uppföljning, som sker genom att verksamhetsansvarig el. dyl. ansvarar för hantering och uppföljning av aktuella avtal.  Förvaltningens yttrande

  Förvaltningens förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av granskningsresultatet är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska:

  Fortsätta med den redan i dagsläget ändamålsenliga roll- och ansvarsfördelningen i kontroll och uppföljning, som sker genom att verksamhetsansvarig el. dyl. ansvarar för hantering och uppföljning av aktuella avtal, men kommer arbeta för att ansvarsfördelningen blir mer formaliserad och dokumenterad.  Då fullmäktige fastställt det reviderade programmet för uppföljning och insyn av privata utförare - sätta sig in i detta program, tillämpa det och göra det känt i verksamheten.  Verka för att det reviderade programmet får genomslag i de upphandlingar som genomförts och de avtal som tecknas, genom att krav och villkor ställs utifrån det.  Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ska genomföras, alternativt tillämpa de riktlinjer/rutiner som upprättas av kommunstyrelsen.  Säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden får tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt, förslagsvis genom information i anslutning till de ekonomiska rapporterna som ges regelbundet på SBN.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för Avfallsverksamhetens ansvar.

  För behandling och energiåtervinning av det brännbara avfallet, d.v.s. brännbart hushållsavfall, grovt brännbart från ÅVC och impregnerat trä så ökar kostnaderna 2022 bland annat på grund av förbränningsskatt och utsläppsrätter.

  Behandlingskostnaderna för slam och lakvatten ökar med 9,5 % och det blir även ökade kostnader för behandling och återvinning av farligt avfall och trä.

  Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2021 och bränsleprognoser förutspår ökade bränslepriser även 2022, vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

  Enligt Regeringsbeslut 2020-12-22 så kommer ansvaret för insamling av tidnings- och reklampapper från årsskiftet 2022 att övergå från producenterna till kommunerna. Vad detta innebär ekonomiskt är svårt att förutse, diskussioner pågår med producenter, Avfall Sverige och GR. Lösning beräknas finnas på plats innan årsskiftet.

  Förvaltningens förslag är en höjning av Renhållningstaxan med 8,0 %. För tjänsten fyrfackssortering innebär det en höjning för villakund på 20 kr/månad.  Taxeförändring för ökad återvinning och förbättrad miljö

  Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och miljöriktigt och sorteringen ska så långt som möjligt ske vid källan.

  Alingsås kommun har satt som mål att öka materialåtervinningen och har också därför investerat i fyrfackskärl och FNI-hämtning vilket gett goda resultat. I taxa 2020 gjordes en miljöstyrande taxehöjning vilket inneburit goda resultat med en anslutningsgrad som ökat från strax över 60 % (2019) till 75 % (2020).

  Dock var målet vid införandet en anslutningsgrad på 80 % för villhushåll. För att ha möjlighet att nå målet så bör taxan mellan alternativen fyrfackskärl och grönt/brunt kärl differentieras ytterligare för att styra mot målet och därigenom ytterligare öka materialåtervinningen.

  Förvaltningens förslag är en höjning av hämtningsavgiften med 15 % vilket gör det lönsammare för både kund och miljö att byta till fyrfackskärl istället. För tjänsten grönt & brunt kärl innebär det en höjning för villakund på 31 kr/månad.

  Alingsås kommun har satt som mål att öka andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling. Målet är 50 % men vi når i dagsläget bara
  43 %. En åtgärd för att öka insamlingen av matavfall är att sluta differentiera hämtningsavgiften för insamling av grönt/brunt kärl och bara grönt kärl vid hemkompostering. Den stora miljönyttan av matavfall görs vid gemensam rötning särskilt om både näringsämnen och energi i form av biogas tillvaratas. Denna energi går tyvärr förlorad som värme vid kompostering. Förslaget är därmed att hämtningsavgiften är densamma oavsett om man hemkomposterar eller ej.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.