Hoppa över navigering
  • Delårsbokslutet föredras av Mika Lindberg, avdelningschef ekonomi.

   

  • Susanne Celing, HR-konsult presenterar aktuell sjukstatistik för Tekniska förvaltningen.

   

  • Avfall: John Eriksson, avfallschef, föredrar ärendet "Förändring av avfallstaxa".

   

  • Gata: Markus Thunberg ger lägesrapport:
   • Taxor allmän plats.
   • Parkeringsövervakning, nytt avtal träder ikraft. Det kommer även inkludera flyttning av fordon.
   • Höstsopning, ogräsröjning, asfaltsåterställningar.
   • Planering för arbeten och projekt och 2019.
   • Flera större infrastrukturstudier under uppstart.
   • Fortsatt ökning tillståndsärenden och yttranden.
   • Byggnation påbörjad GC-bro Lugnet.
   • Nästa vecka start projekt Kristineholmsvägen.
   • Pågående och kommande arbeten: Kavlåsvägen, Afzelivägen, Köpmansgatan/Klintens väg, Gustaf Adolfsgatan. Vattenläckor och serviser löpande.
   • Underhållsbeläggningar genomfört, målning i veckan.

   

  • Park och natur: I korthet vad som informerades om på arbetsutskottet

   

  • VA: Jennie Eriksson, VA-chef, ger en lägesrapport.
   • Stormen i helgen - En luftburen kabel som bröts av.
   • Bevattningsförbud upphört.
   • Vattennivå Färgen.
   • Projekt: Kristineholm, Afzelivägen.
   • Rötkammarprojektet, förstudie på gång.
   • Nya och fler distributionspumpar Hjälmareds vattenverk för ökad redundans.
   • Utbyggnation Gräfsnäs vattenverk för bättre arbetsmiljö.
   • Externslammottagning Sävelund, invigning.
   • Taket, Hjälmareds vattenverk.
   • Fjärravlästa vattenmätare.
 • Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.

  Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

  I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.  Beredning

  Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag

  Prioriterade mål
  Nämnden har åtaganden kopplade till åtta prioriterade mål. Av dessa förväntas sju vara genomförda under 2018 samt ett under planperioden.  Uppdrag
  Nämnden har åtaganden kopplade till fem uppdrag. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018. Två uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.  Intern kontroll
  Samtliga fyra kontrollmoment har påbörjats varav ett har slutförts. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras. Samtliga kontrollmoment kommer att genomföras under året.  Ekonomi
  För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur och kollektivtrafik prognosticeras ett underskott på ca 200 tkr. Avvikelsen beror på den ovanligt långa och ombytliga vintern som lett till högre kostnader för vinterväghållningen än normalt.

  Investeringsutfallet förväntas i nuläget bli ca 3638 tkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerat utfall än budgeterat för ett flertal projekt och förskjutningar i tidsplaner.


  För avfall prognosticeras i dagsläget ett överskott med 1 783 tkr (även jämfört med budget) varav 570 tkr bokas mot skuld till abonnenter och 1 213 tkr redovisas som ett överskott i kommunens resultat. Både verksamhetens kostnader och intäkter blir högre än budgeterat.

  Prognosen för investeringsutfallet överstiger budgeten med ca 1 103 tkr.


  För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 831 tkr. Resultatet prognosticeras bli -1 348 tkr.


  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 16 091 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

  Förvaltningens yttrande

  Tekniska förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet, 2018-09-18, § 39.

 • Tekniska nämnden vill att gatuavdelningen till kommande nämndmöte inkommer med synpunkter på en ändring av tidsregleringen på Drottninggatan från 30 min till 1 tim. Den aktuella sträckan är tre kvarter mellan Östra kyrkogatan och Nygatan.

  Önskemålet kommer enligt uppgift från handlare i staden. Förvaltningen vill belysa att det kan finnas andra önskemål på denna och andra platser och att ett beslut utan ett helhetsgrepp kan få effekter på omkringliggande gator, både i form av ändrat körbeteende och fler önskemål om förändringar.

  Fram till ca 2011 var det mellan Färgaregatan och Nygatan 2-timmarsparkering. Detta ändrades för att få en enhetligare tidsreglering och för att det finns många affärsverksamheter utmed sträckan.

  Vid en genomgång av tidsregleringen på olika gator i centrum så framkommer att det i nuläget är ganska spretigt. Upplägget har en koppling till hur centralt belägen en parkering är men också var affärsverksamheter finns och har funnits, med principen att man vill ha en högre cirkulation på de mest attraktiva platserna. I vissa fall har gatans karaktär ändrats över tid vilket kan föranleda att andra parkeringstider numera är lämpligare.

  Nuvarande parkeringsövervakning sker med hjälp av ventilkontroll, vilket i praktiken innebär att en 30-minuters parkering sällan endast används 30 minuter då det krävs att parkeringsvakten kontrollerar två gånger. En ändring till 1-timmas parkering kommer således att i praktiken innebära att platserna normalt upptas längre tid än så. För att underlätta parkeringsvakternas övervakning och även öka omsättningen på platser så vore det lämpligt med någon form av effektivare övervakningsmetod, exempelvis parkeringsskiva eller parkeringsavgift.

  Alingsås saknar i dagsläget en uppdaterad parkeringsplan. Eftersom det också finns ett uppdrag att utreda frågan om parkeringsskiva så finns det skäl att vidga frågan ytterligare och göra en större parkeringsutredning för centrala Alingsås. En sådan utredning bör visa på nuläge, förbättringsåtgärder inom befintligt system, samt analysera olika förändringar som är tänkbara – däribland tidsregleringen på gatorna.

   

  Tekniska förvaltningens förslag till beslut: Tekniska förvaltningen anser att det är bäst att avvakta beslut om tidsreglering på Drottninggatan tills ett helhetsgrepp om frågan har tagits i en samlad utredning om parkeringsituationen i stadskärnan.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-18, § 40.

 • Tekniska förvaltningens avfallsavdelning är en avgiftsfinansierad verksamhet som ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för Avfallsavdelningens ansvar.

  Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 eftersom sluttäckning av deponicell 1 och 2 skall påbörjas under året. Begränsningen kommer innebära minskade intäkter i förhållande till prognostiserad intäkt för 2018.

  Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2018 och kommer att hålla i sig kommande år. Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2018 och bränsleprognoser förutspår ökade bränslepriser även 2019 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

  För att nå en ekonomi som är i balans gör förvaltningen bedömningen att renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.  Taxeförändring för förbättrad miljö-och arbetsmiljö

  Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och miljöriktigt sätt.

  1. Alingsås har fortfarande ett fåtal (12) kunder som fortfarande använder säck för hämtning av avfallet. Detta motverkar inte bara en god arbetsmiljö, utan motverkar också kommunens målsättning att sortera avfallet. Eftersom ett av syftena med Renhållningstaxan är att styra mot rätt beteende ute hos kunderna så är förvaltningens förslag att taxan för säckhämtningskunderna höjs med 10 %.

  2. Alingsås kommun har i taxan tillägg för dragväg för kunder som inte vill dra ut sina kärl själva. Arbetsmiljöverket ställer krav på placering avfallsbehållare och dragvägars utformning och i Alingsås kommun är kravet att Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö alltid går före abonnenternas bekvämlighet. För att minimera risken för arbetsskador hos hämtningspersonalen så bör taxan för dragvägar styra mot minskade dragvägar så är förvaltningen förslag att tillägget för dragvägar höjs med 10 %.

  3. Avfallsavdelningen har genom åren fått många önskemål från ägare av flerfamiljshus om möjligheten för att kunna samla in avfallet i större behållare/underjordsbehållare för avfall. Eftersom underjordsbehållare bidrar till en förbättrad miljö genom att minimera antalet tunga transporter och samtidigt bidrar till en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna så är förvaltningens förslag att göra denna tjänst möjligt för flerfamiljshus genom att utöka taxan med krantömmande underjordsbehållare.


  Förvaltningens yttrande

  Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 för att kunna fullfölja Länsstyrelsens beslut om start av sluttäckning på Bälinge deponi.

  Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet har ökat och så även fordonsbränslekostnaderna.

  Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen nu gör bedömningen att renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.

  Taxeförändringarna för förbättrad miljö-och arbetsmiljö gällande säckhämtning och dragvägar innebär en höjning av dessa tjänster på 10 %.

  Taxeförändringen för underjordsbehållare innebär att denna tjänst möjliggörs för flerfamiljshusen fr.o.m. 2019-01-01.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-18, § 41.

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.


  Trafikärenden:

  - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  - Tillfälliga lokala föreskrifter  Beslut enligt listor från avdelningscheferna:  Tekniska för./verksamhetsstöd:

  VA-avd: -

  Gatuavd: -

  Park/Natur: -

  Avfall: -

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.

  1. KS § 150, 2018-09-05, Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2019

  Ärende 2018.389/300 TN-003

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.