Hoppa över navigering
 • § 11

  Information och överläggningar

 •  

  Tekniska nämnden upprättar årligen en årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Den följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.

  Teknisk förvaltning gör totalt ett positivt resultat med 99 tkr. Av de budgeterade 24,5 mnkr i investeringsmedel förbrukas 16,1 mnkr.

  Avfallsverksamhetens resultat är – 1 600 tkr och jämfört med budgeten som var– 1 339 tkr blir budgetavvikelsen - 261 tkr. 1 212 tkr påverkar kommunens resultat negativt. Av de budgeterade 9,3 mnkr i investeringsmedel förbrukas 7,3 mnkr.

  VA-verksamhetens resultat är – 74 tkr och jämfört med budgeten som var +1 875 tkr blir budgetavvikelsen – 1 949 tkr, varav 0 kr påverkar kommunens resultat. Av de budgeterade 66,6 mnkr i investeringsmedel förbrukas 54,7 mnkr.  Förvaltningens yttrande

  Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning enligt kommunens anvisningar.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-06, § 6.

   

   

 •  

  Kommunens revisorer Ernst & Young har uppmärksammat möjliga risker i trafiken vid Ställverket på väg till Stadsskogen. Med bakgrund i detta så önskar de svar från Tekniska nämnden inom 60 dagar angående hur nämnden beaktar barnperspektivet inför planering och anläggning av nya gång- och cykelvägar.
   

  Förvaltningens yttrande

  Gatuavdelningen handhar Tekniska nämndens arbete med gång- och cykelvägar. Avdelningen arbetar utifrån kommunens antagna trafikplan med att kontinuerligt bygga ut gång- och cykelvägar i Alingsås tätort, samt i övriga Alingsås kommun utifrån uppkomna behov och uppdrag. Förvaltningen har också ett riktat uppdrag från Kommunfullmäktige om att öka antalet meter gång- och cykelväg i kommunen.

  Med ett väl utbyggt gång- och cykelnät så underlättas barns möjlighet att på egen hand ta sig till aktiviteter, skola etc. I planeringen av nya gc-vägar beaktas ett antal olika parametrar som till exempel barns möjligheter att använda den på ett bra sätt. Att anlägga en ny gc-väg kan i sig ses som en åtgärd som främjar barnperspektivet, men för att den ska fungera bra krävs genomtänkta lösningar avseende utformning, belysning och hur den hänger ihop med övriga systemet och till målpunkter som bland annat skolor och förskolor. Gatuavdelningen har nyligen tagit fram en checklista för att se till att alla aspekter beaktas i samband med ett byggprojekt, i denna checklista finns bland annat de ovan nämnda delarna med.

  Vad gäller den aktuella vägen (Alfhemsvägen) så ägs denna av Vattenfall, men kommunen har av hävd fått använda den för allmän trafik mot att man sköter underhållet. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan i området och i samband med detta kommer nuvarande väg att stängas och en väg att anläggas som ansluter mot Kavlåsvägen. Tillsammans med den nya vägen kommer en gc-väg att anläggas som i sin tur i båda ändar ansluter till befintliga gc-vägar.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-06, § 7.

   

  Tilläggsyrkande

  Pär-Göran Björkman (S) yrkar att det i yttrandet läggs till en beskrivning av hur förvaltningen jobbar med inkomna synpunkter och förslag från barn i kommunen.

   

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.  Ordförandebeslut: Revidering av ny attestlista  Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Lennart Nilsson, Dan Andersson, Tomas Carlsson, Stefan Sjögren, Arash Borhan och Markus Thunberg.  Trafikärenden:

  Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Tillfälliga lokala föreskrifter  Beslut enligt listor från avdelningscheferna:  Tekniska för./verksamhetsstöd:

  VA-avd: Beslut fattade i oktober 2017

  Gatuavd: Beslut fattade i februari 2018

  Park/Natur: Inga beslut fattade

  Avfall: -

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.  1. Skrivelse med åsikter gällande på- och avstigning buss vid Ängaboskolan

  Ärende 2018.051/333 TN-003  2. Skrivelse med förtydligande om när ett nämndsammanträde kan ställas in

  Ärende 2017.511/010 TN-002

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.