Hoppa över navigering
 • § 1

  Informationsärenden

 • Tekniska förvaltningen har upprättat en flerårsstrategi för tekniska nämnden 2018-2020 (inklusive en investeringsplanering för ytterligare 2 år). Nämndens flerårsstrategi tar sin utgångspunkt dels i ”Flerårsstrategi 2018-2020” beslutad i kommunfullmäktige 2017-12-13, § 220.

  Flerårsstrategins ekonomiska avsnitt är uppdelat i teknisk förvaltning (gamla deponier, fordonshantering, gata, park/natur), avfall samt VA.

  Internkontroll med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys ligger som bilaga i

  flerårsstrategin. Bifogat som bilaga ligger även investeringsdetaljer. Investeringsdetaljerna innefattar en kort beskrivning och en konsekvensbeskrivning om projektet inte genomförs.

  Ekonomi, åtaganden samt internkontrollplan kommer att följas upp regelbundet av verksamheterna och rapporteras till nämnden.

  Protokollsutdrag från nämndernas beslut om flerårsstrategi skall lämnas till kommunledningskontoret innan 28 februari 2018.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-16, § 2.

 • Förvaltningschefen presenterar Väsentlighets- och riskanalys 2018.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-16, § 3.

 • Attestroller

  De kontrollansvariga har 2 olika attestroller: godkännare och beslutsattestant, där beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen.

  Beslutsattest innebär att behörig person genom sin namnteckning intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget.

  Beslutsattestanten har ansvar för hela kontrollkedjan och ansvarar därmed för att kontrollmomenten har fördelats till rätt personer och att kontrollerna utförs. Det är också beslutsattestanten som föreslår godkännare, men beslut sker av nämnd alternativt på delegation.

  Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt och kunskap för uppgiften. I samband med att attestanterna meddelas sitt uppdrag skall de också få tillgång till attestreglementet och tillämpningsanvisningarna samt andra upprättade dokument som reglerar attestarbetet, samt introduceras i arbetet.

  Beslut om att utse attestanter
  Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant till förvaltningschef.
  Beslutsattest knyts i normalfallet till koddelen ansvar. Därtill kan ersättare utses.


  Vem kan utses till beslutsattestant?
  För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Alingsås kommun eller vara förtroendevalda i Alingsås kommun. Om särskilda skäl finns kan nämnden besluta om att en annan än anställd/förtroendevald kan attestera.


  Rapportering och meddelande av beslut
  Uppdrag som beslutsattestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Besluten över utsedda beslutsattestanter ska fortlöpande meddelas kommunledningskontorets ekonomiavdelning genom att protokollutdrag översändes.


  Dokumentation av attesträtter – attestlista
  Förteckningen över attestanter skall innehålla uppgift om samtliga attestanter inom nämndens ansvarsområde. Av listan ska framgå förutsättningar för attesträtten, tex kodintervall, beloppsgränser mm.

  Årligen upprättas en ny attestlista som ersätter den gamla. Däremellan kan kompletterande beslut om nya attestanter fattas. Återkallande av beslut sker när nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut.

  Attestlista upprättas av respektive förvaltning. Attestlistan inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgänglig på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tillsammans med eventuella tilläggsanvisningar från nämnden.

  Förslag med förteckning av attestanter enligt ovanstående krav bifogas enligt bilaga.

  Vi föreslår därför att förvaltningschef får rätt att godkänna ändringar i aktuell förteckning över attestanter under löpande år och att ny förteckning över attestanter tas upp till beslut av tekniska nämnden i januari varje år. Detta innefattar även att ändra beloppsgränser om behov uppstår.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-16, § 4.

   

   

  Tilläggsyrkande

  Thorsten Larsson (M) lämnar följande tilläggsyrkande: Ändringar under året ska återrapporteras vid nästkommande nämndsammanträde.

   

 • Tekniska nämnden beslutar om sammanträdesdagar för arbetsutskottet.

  Det planerade sammanträdet, 13 februari kl. 09:00, föreslås läggas en vecka tidigare, 6 februari kl. 09:00.

   

   

   

   

 • Tekniska nämnden beslutade i augusti 2017 att ge Gatuavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag för att rusta upp Mjörnstranden i anslutning till Mjörnvallen, samt att utreda hur parkeringssituationen i området kan förbättras.

  Gatuavdelningen presenterade i november ett förslag för nämnden. Förslaget innebär att zonparkering inrättas med tillåten parkering enbart inom anvisade p-rutor som målas upp. Närmast iläggningsplatsen för båtar inrättas ett antal platser avsedda för bil med båtkärra. För att förhindra parkering på gräsytor och på stranden uppförs en avskiljande barriär i form av pollare eller dylikt. I samband med övriga åtgärder rustas även den grusade ytan söder om Mjörnvallen upp och ges tydligare skyltning.

  Åtgärderna utförs med relativt enkla medel, då ett större grepp om Mjörnstranden kommer att tas i andra planer.

  Upprustningen av Mjörnstranden kan genomföras under våren 2018.

 • Tekniska nämnden har 2011 beslutat om ”Riktlinjer för bullerreducerande åtgärder i Alingsås kommun” (TN § 36 2011), där det anges att kommunalt bidrag utgår för fastighet där ljudnivå från fordonstrafiken vid fasaden överstiger 65 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktlinjerna grundar sig i de riktvärden som anges i infrastrukturpropositionen (1996/97:53). I infrastrukturpropositionen anges att åtgärdsprogram för äldre fastigheter bör omfatta bland annat bostadsfastigheter som exponeras för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.

  En bullerutredning har genomförts av Tekniska förvaltningen, i vilken det fastslås att vägtrafikbullret vid den mest utsatta fasaden på fastigheten Skidan 4 uppgår till 63 dBA ekvivalent ljudnivå.

  Efter åläggande från Miljöskyddsnämnden att utföra fasadåtgärder på den aktuella fastigheten så överklagade Tekniska nämnden beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2017-06-22 att upphäva Miljöskyddsnämndens beslut.

  Miljöskyddsnämnden har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen utifrån skäl som anges i aktbilaga 6 nedan. Tekniska nämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över de yrkanden som inkommit. Ordförandebeslut i enlighet med Delegationsordning för Tekniska nämnden togs den 8 januari 2018 om att motsätta sig de yrkanden som inkommit, för att i tid inkomma med yttrande. I samband med detta begärdes anstånd för att motivera yttrandet, vilket har beviljats till den 1 februari 2018.  Yttrande

  De skäl som anges i aktbilaga 4 angående utryckningsfordon bör inte beaktas då sakförhållandena inte har ändrats sedan tidigare i den utsträckning att en annan bedömning bör göras. Vägens funktion är densamma och några större infrastrukturförändringar som föranlett fler utryckningsfordon på Nyebrogatan har inte utförts. Den tid som utryckningsfordon kan störa får anses vara mycket begränsad.

  I aktbilaga 6 kommenterar Miljöskyddsnämnden i fyra punkter Länsstyrelsens bedömning. Tekniska nämnden gör bedömningen att det som framhålls av Miljöskyddsnämnden är avhängigt vilken rekommendation som ska gälla för väghållare. Tekniska nämnden anser fortsatt att de bullernivåer som Miljöskyddsnämnden anger som skäl för föreläggandet inte överensstämmer med de nivåer som tidigare har rekommenderats. Det förekommer idag ett antal rekommendationer, och även oklarhet om vid vilka tillfällen dessa ska tillämpas. Det behöver därför klarläggas vilka nivåer som en väghållare har att rätta sig efter då det gäller bullerstörningar som uppkommer i befintlig bebyggd miljö på grund av ökade trafikmängder som vid byggnadens uppförande inte hade kunnat förutses eller därmed beaktats. Länsstyrelsens beslut i ärendet understryker detta behov i och med att de bedömer att det inte i nuläget kan anses skäligt att kräva åtgärder av väghållaren utifrån den praxis som är gängse.

  Att frångå den praxis som gäller på området skulle för väghållaren kunna innebära stora kostnader och skapa ett osäkert rättsläge för de inblandade. Tekniska nämnden ser därför inte att det rimligt att frångå de riktlinjer som tidigare antagits.

 • Under hösten 2017 har naturenheten vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av boende i brf Berget på Kvarnberget, vilka kräver att träd som växer i den branta sluttningen och som skymmer utsikten tas bort. Samtidigt har vi blivit kontaktad ett antal gånger av boende på Kvarnbacken och på Fjällgatan (nedanför sluttningen) vilka är oroliga för att kommunen planerar trädfällning i sluttningen, vilket de i så fall motsätter sig.

  Naturenheten har under de senaste åren utfört ett flertal gallringar i denna sluttning. År 2014 gjordes en större gallring efter dialog med brf Kvarnen, då man gemensamt kom överens om träd som skulle tas ner för att skapa utblickar. Detta gjordes också och brf Berget var nöjd med åtgärden.

  I vår skötselplan för området anges att området skall röjas med jämna mellanrum och gallras för att skapa mångfald och balans. Närmast balkongerna på nedersta våningen röjs skogskanten oftare så att slyet hålls på avstånd. Vid en syn på platsen i höstas upptäckte vi att någon olovligen fällt ett antal träd i sluttningen. Träden låg lämnade i sluttningen. Detta är att betrakta som egenmäktigt förfarande och kan komma att polisanmälas.

  Den 19 december 2017 inkom till Tekniska nämnden ett brev från Kvarnbergets Samfällighet, undertecknat av dess ordf Ove Holmberg. Samfälligheten kräver häri att en årlig utgallring sker av buskar och träd i sluttningen mellan Fjällgatan och Kvarnbacken.

  En årlig gallring är inte lämplig ur skötselperspektiv. Skogspartiet är värdefullt som ekosystem vilket skulle påverkas negativt av en alltför hård gallring. Naturenheten gör bedömningen att endast en lätt gallring av ett mindre antal mellanstora träd är en lämplig åtgärd för 2018 förutom slyröjningen närmast husen.

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning:

  • Ordförandebeslut: Yttrande över yrkande i målnummer M 2593-17
  • Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Gert-Inge Claesson, Johan Ekedahl, Torvald Krantz och Josefin Persson.
  • Trafikärenden:
   • Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen
   • Tillfälliga lokala föreskrifter, inga beslut fattade
  • VA-avd: Inga beslut fattade
  • Park/Natur: Inga beslut fattade

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden:

  1. Skrivelse med begäran om Gång- och cykelväg mellan Stora Mellby, Gendalen och Glossbo, Ärende 2018.006/342 TN-001

  2. Skrivelse med förtydligande om när ett nämndsammanträde kan ställas in, Ärende 2017.511/010 TN-001

  3. KF § 249, 2017-12-13, Plan för att säkerställa balanskravet år 2017, Ärende 2017.502/070 TN-001

  4. KF § 251, 2017-12-13, Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun, Ärende 2017.505/078 TN-001,002,003,004

  5. Skrivelse med önskemål om beskärning av lindarna längs Kungälvsvägen, Ärende 2017.310/350 TN-003

  6. Renhållningstaxa får Alingsås kommun år 2018, Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 240, Ärende 2017.395/381 TN-004

  7. KF § 230, 2017-11-29, Kommunalt kompletteringsval – Ersättare i tekniska nämnden efter Ghislain Kalombo (KD), Urban Eklund (KD), Ärende 2017.488/011 TN-001

  8. KF § 228, 2017-11-29, Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden – Ghislain Kalombo (KD), Ärende 2017.487/011 TN-001

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.