Hoppa över navigering
  • Rastplats Vardsjön
  • Information från miljöskydd
  • Förvaltningschefens information
   • Lägesrapport rekrytering förvaltningschefer, personalchef, kommunchef m.m.

   

  • Information från avdelningscheferna:
  • Lägesrapport Park & natur
   • Foderbrist
   • Betesdjuren
   • Bevattningsförbudet
   • Sommarblommar
   • Kontrakt norra kommundelen
   • Klotter i Nolhaga och Hjortmarka
   • Pallkrageodlingen - flera på kölista
   • Lygnareds lekplats upprustad
   • Lekplatsen Västra Bodarna upprustad
   • Upphandling parkskötsel
   • Lökplanteringar
   • Projektering ny lekplats Törnevägen
   • Projektering Järtas park
   • Entreprenadstart Nolhaga entré 3/9
   • Mariedal anläggande av äng för biologisk mångfald
   • Lekplatser Magra

   

  • Lägesrapport Gata
   • Mjörnstranden
   • Cykelväg Prästeryd - Gerdskastigen
    • Synpunkt från Barbro Engh (S) gällande markering om gång- och cykel samt fråga varför linjemålningen tar slut vid Utbildningens hus. 
   • Linjemålning centrum.
   • Kvarteret Ljuset.
   • Väveribron.
   • Kavlåsvägen.
   • Kristineholmsvägen.
   • Ny bro vid Lugnet, del av 400-årsjubiléet.
   • Cykel genom centrum.
   • Byggnation av busshållplatser.
   • Skogskullen.
   • Smedjegatan.
   • Trafikplan 2019.
   • Ny fordonsansvarig
   • Vita bron i Nolhaga renoverad.
   • Överklagan Hultebackavägen.
   • Skyltar broar centrum.
   • Hastighetspåminnare Sollebrunn.
   • Mycket ansökningar om upplåtelse allmän plats.
   • Översyn taxor m.m. påbörjad.
   • Ogräsbekämpning start nu mekanisk borste.
   • Underhållsbeläggningar.
   • Åtgärdsvalsstudie Sveaplan-Götaplan.

   

  • Avfall
   • Taxa 2019
   • Mariedalsdeponin
   • IT-system
   • Organisationsförändring
   • Aktuellt ärende

   

  • VA
   • Torkan
   • Kvävesteget
   • Rötkammare nuläge
   • Rötkammare upphandling
   • Automationsingenjör, rekrytering
   • Organisationsförändring i VA-organisationen
 • VA-taxan följer Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Enligt lagens krav ingår avgifter för de tre nyttigheterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten i VA-taxan. Avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas av abonnenten i samband med anslutning till kommunens VA-anläggning, Brukningsavgift är en periodisk avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader och andra kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften. Taxan ska sättas utifrån självkostnadsprincipen.

  Till 2015 års VA-taxa gjordes bla en höjning av brukningsavgiften med 3%. Sedan dess har brukningstaxan varit oförändrad, dvs varken indexreglerad eller taxejusterad, och brukningstaxan behöver nu höjas för att VA-verksamheten inte ska generera ett minusresultat vid 2019 års utgång.  Förvaltningens yttrande

  VA-verksamheten strävar efter att hålla en hög investeringstakt för att säkra den långsiktiga hållbarheten. Stora investeringar krävs för tex förnyelse av ledningsnätet, utbyggnad av VA till de områden som behöver kommunalt vatten och avlopp, klimatanpassning av VA-infrastrukturen, modernisering av verksamhetens befintliga processanläggningar och för att möta framtidens krav på vatten- och avloppsrening. Investeringarna genererar allt högre kapitalkostnader samt personal- och konsultkostnader, vilka båda finansieras av brukningstaxan. Parallellt med investeringskostnaderna står anläggningarna, framförallt på avloppssidan, med en allt större underhållsskuld som måste tas omhand snarast.

  Enligt anvisningar från Kommunledningskontorets ekonomiavdelning bör skulden till VA-abonnenterna vara på en nivå mellan 2,5-3 miljoner kronor per år för möjlighet att hantera oförutsedda kostnader under året. Med en höjning av brukningstaxan på 9 % beräknas skulden till abonnenterna vid 2019 års utgång kvarstå på den nivån. För att kvarstå på den nivån även de två nästkommande åren beräknas brukningstaxan fortsättningsvis behöva höjas per år med mellan 5 och 10 procent. En uppföljning efter denna period görs sedan för eventuellt ytterligare höjningar av brukningstaxan utöver index.

  Som ett exempel på vad det innebär att höja brukningstaxan med 9 procent till 2019 års VA-taxa tas ett typhus A dvs en villa med en normalförbrukning av dricksvatten på 150 m3 per år. En höjning med 9 procent innebär en årlig ökad kostnad för typhus A med 465 kr, dvs från 5 171 kr/år till 5 636 kr/år.

  Vid omvärldsbevakning konstateras att branschorganisationen Svenskt vatten rekommenderar Sveriges kommuner att höja VA-taxorna till det dubbla (i dagens penningvärde) inom en tidsperiod på 20 år för att möta de utmaningar som Sveriges vatten- och avloppstjänster står inför. Vid jämförelse med Västra Götalands kommuners brukningstaxa kan även konstateras att Alingsås kommun är bland de kommunerna med lägre brukningstaxa, även efter 9 % höjning (jämfört med om övriga kommuner kvarstår med 2018 års taxa).

  I nedanstående tabell redovisas statistik över brukningsavgifter 2018 för typhus A för alla kommuner i Västra Götalands län samt brukningsavgift för Alingsås kommun efter höjning med 9 %. (Källa: Svenskt vatten).

   

  Beredning
  Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2018-08-21 § 37.

  Indexreglering av anläggnings- och brukningsavgifter

  För att komma i fas med indexregleringen ändras indextalet enligt §§ 12.2 och 20.2 till 327,86, vilket är indextalet för maj 2018.

 • § 60

  Ändring temadag 4 september

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.


  Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Louice Norén, Torbjörn Johansson, Håkan Danielsson, Roland Andersson och Mattias Ek.  Trafikärenden:

  Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Tillfälliga lokala föreskrifter  Beslut enligt listor från avdelningscheferna:

  Tekniska för./verksamhetsstöd:

  VA-avd: -

  Gatuavd: -

  Park/Natur: -

  Avfall: -

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.


  1. KS § 104, 2018-06-18, Genomförande av handlingsplan Effekt #10 – Uppdragsbeskrivning förvaltningschefer

  Ärende 2018.328/000 TN-002


  2. Bilaga, KS § 104, 2018-06-18, Delegationsbeslut

  Ärende 2018.328/000 TN-001


  3. KS § 103, 2018-06-18, Genomförande handlingsplan Effekt #10 – Tidsbegränsade förvaltningschefsförordnanden

  Ärende 2018.328/000 TN-004


  4. Bilaga, KS § 103, 2018-06-18, Delegationsbeslut

  Ärende 2018.328/000 TN-003


  5. KS § 101, 2018-06-18, Äskande om medel för upprustning av Järtas Park

  Ärende 2016.395/350 TN-007

   

   

   

 • § 63

  Uppdrag till förvaltningen gällande parkering på Drottninggatan

 • § 64

  Uppdrag till förvaltningen gällande parkeringsskivor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.