Hoppa över navigering
 •  

   

  • Rapport Grundläggande granskning 2017 EY
   • Maria Jacobsson informerar

   

   

  • Förvaltningschefen, aktuell information
   • Digital målbild, remiss, förlängd svarstid är begärd

   

   

  • Tomas Carlsson, fordonsansvarig, informerar om fordonshanteringen i Alingsås kommun

   

   

  • Maria Jacobsson ger lägesrapport från VA
   • Kranmärkning
   • Biobäddar
   • VA-plan, kommer som ärende till nästa nämnd

   

   

  • John Eriksson, avfallschef, presenterar sig och ger en lägesrapport från avfallsavdelningen
   • Bälinge deponi
   • Verksamhetsstödjande IT-system
   • Alkolås
   • Behandlingspriser

   

   

  • Pär-Göran Björkman återger vad Agneta Wendesten, parkchef, informerade om på arbetsutskottet
   • Blomsterprogrammet
   • Utsmyckning Gothia Cup
   • Ny avtalsskrivning parkskötsel

   

   

  • Markus Thunberg, gatuchef, ger en lägesrapport från gatuavdelningen
   • Gångfartsgata Färgaregatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan
   • Mjörnstranden
   • Gothia Cup
   • Bulleråtgärder Nyebrogatan
   • Fordonshanteringen
   • Pågående större projekt: Kavlåsvägen gc-väg, Sollebrunn omläggning va-ledningar, Brunnsgatan, vinterväghållning och efterföljande underhållsarbete
   • Kollektivtrafikfrågorna
   • Parkeringsfrågor
   • Skrivelse till revisorerna gällande barnperspektiv, kompletterande yttrande
   • Vattenläckor
   • Kyrkstigen

   

   

  • Thorsten Larsson och Pär-Göran Björkman rapporterar om konferensen Demokratidagarna
   • Medborgardialog
 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets 2 första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.  Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.  För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur prognosticeras ett resultat på ca 0 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse.  För Avfall prognosticeras ingen avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 50 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).  För VA prognosticeras en avvikelse mot budget med ca -1 143 tkr.

  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 7 165 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).  På grund av att det är så tidigt på året är osäkerheten relativt stor.

   

   

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-13, § 9.

   

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen.

  I Tekniska nämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ”ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt.”

  Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-13, § 10.

 • Medarbetarna på Sveagatans tre förvaltningar har bjudits in till en gemensam heldagsaktivitet den 24 april. Med anledning av detta skulle förvaltningen behöva byta sammanträdesdag för Tekniska nämnden.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-13, § 11.

 • Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).


  Miljöskyddskontoret har samverkat med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen i framtagandet av förslag till Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås.  Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-01-25 att skicka Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun till Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden på remiss.  Eventuella synpunkter måste inkomma till Miljöskyddsnämnden senast 2018-03-31.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-13, § 13.

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.
     Ordförandebeslut: Delegationsordning för tekniska nämnden
     Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Mika Lindberg och Dan Andersson.
     Trafikärenden:

  Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  Tillfälliga lokala föreskrifter
     Beslut enligt listor från avdelningscheferna:  Tekniska för./verksamhetsstöd:  VA-avd: Beslut fattade i februari 2018  Gatuavd: Inga beslut fattade  Park/Natur: Inga beslut fattade  Avfall: Inga beslut fattade

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.
   

     1. Skrivelse angående Länsväg 1765 Skogsbygden Alingsås

  Ärende 2018.114/340 TN-001
   

     2. Önskemål om en cykelled mellan Simmenäs och Brobacka

  Ärende 2017.424/342 TN-004

     3. Skrivelse angående gång- och cykelväg från Södra Börtavägen till Långared

  Ärende 2018.106/342 TN-001
   

     4. Skrivelse angående vägförhållanden i Björkekärr

  Ärende 2018.103/340 TN-001, 002, 003

   
  5. Skrivelse angående trafiken på Afzeliivägen

  Ärende 2018.102/330 TN-001

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.