Hoppa över navigering
  • Föredragning ekonomi
   • Vårbokslutet föredras

   

  • Förvaltningschefen, aktuell information
   • Tömning för husbilar/husvagnar
    • Finns möjlighet att tömma på flera av campingplatserna som finns i kommunen mot kostnaden av en övernattning på campingen. Eventuellt information om detta på hemsidan.

   

  • Information från avdelningscheferna:
  • Lägesrapport från gatuavdelningen
   • Husvagnsparkering, Strömgatan
    • Frågan ligger hos kommunjuristen
   • Aktuella remisser
   • Underhållsbeläggningar - stort behov av detta i år efter en lång vinter
   • Nya avtal/upphandlingar
   • Kristineholmsvägen
   • Mjörnstranden. arbetet är igång
   • Pågående arbeten på flera broar
   • Kavlåsvägen
   • Gerdskastigen, linjemålning

   

  • Lägesrapport från parkavdelningen
   • Pallkrageodling i Stockslycke
   • Hundlekplats i Gräfsnäs
   • Parkgatans lekplats i Sollebrunn, invigning 2 juni
   • Ko- och fårsläpp inom kort
   • Omfördelning inom investeringsprojekten
   • Upphandling parkskötsel

   

  • Lägesrapport från VA
   • Pågående rekrytering automationsingenjör samt el-ansvarig
   • Rördragning till Mossbergska
   • Ledningar till Svanvik
   • Slammottagning Sävelund för att undvika transporter i Nolhagaparken
   • Kväverening, kortsiktig och långsiktig plan
   • Återställning väg 42 klar
   • Släckvatten - pågående arbete med avtal

   

  • Lägesrapport från avfallsavdelningen
   • Ny driftchef
   • Verksamhetsstödjande IT-system, i drift 180621
   • Återvinningshallen Måsen, i drift 180521
   • Behandlingspriser kr/ton
   • Helgtömningar
 • § 35

  Val av ledamot och personlig ersättare till arbetsutskottet

 • Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.

  Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.


  För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur prognosticeras ett underskott på ca 463 tkr, vilket beror på avvikelser främst på gatuavdelningen. För att minska det prognosticerade underskottet arbetar förvaltningen med löpande uppföljning av utfallet för att på så sätt tidigt kunna upptäcka avvikelser. Möjlighet finns att till exempel beställa färre tjänster på parkavdelningen och gatuavdelningen än budgeterat för att på så sätt minska underskottet.

  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 434 tkr.

  För Avfall prognosticeras ingen avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 51 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

  För VA prognosticeras en positiv avvikelse mot budget med ca 122 tkr.

  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 20 333 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

  På grund av att det är så tidigt på året är osäkerheten relativt stor.

   

  Beredning

  Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2018-05-08, § 23.

 • Revisorerna önskar svar på följande frågor:

  I svaret anges att ett planarbete ska starta upp. Revisorerna undrar hur tidplanen för planarbetet ser ut?

  Hur beaktas och hur redovisas de synpunkter som kommit in i projektet Säkra skolvägar?

  På frågan angående planen för området som går under benämningen Nordöstra Stadsskogen så sorterar den under Samhällsbyggnadsnämnden. Efter avstämning med planavdelningen så har information getts om att man håller på med avtalsförhandlingar med Vattenfall och Trafikverket, vilka bör bli klara under 2018. Ett samråd kommer enligt tidsplanen att hållas under året och därefter kommer planen gå till nämnden för antagande. Mer information kring innehållet finns på https://www.alingsas.se/detaljplan/nordostra-stadsskogen.

  Gällande projektet Säkra skolvägar så har en ny metodik arbetats fram tillsammans med GIS-avdelningen för att på ett enklare sätt samla in och sen sammanställa de synpunkter som kommer in. Projektet är ännu inte färdigt så exakt hur sammanställningen kommer att se ut är ännu inte klart, dock kommer man att dra nytta av den geografiska information som den nya metodiken möjliggör.

  Synpunkterna kommer sedan att gås igenom av tjänstemän på gatuavdelningen och ge inspel till avdelningens planering för åtgärder av olika slag på de områden som man ansvarar för. Gatuavdelningen har ett pågående arbete med mer strukturerade åtgärdsplaner, och i dessa kommer åtgärder som är genomförbara att arbetas in. Synpunkter som berör andra organisationer och förvaltningar kommer att vidarebefordras.

   

  Beredning

  Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2018-05-08, § 24.

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.

  Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Tapani Jumisko.


  Trafikärenden:

  Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Tillfälliga lokala föreskrifter


  Beslut enligt listor från avdelningscheferna:

  Tekniska för./verksamhetsstöd:

  VA-avd: Beslut fattade i april och maj 2018

  Gatuavd: -

  Park/Natur: -

  Avfall: -

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.


  1. KS § 39, 2018-03-28, Avsägelse av kommunalt uppdrag som vice ordförande i tekniska nämnden- Pär-Göran Björkman (S)

  Ärende 2018.190/011 TN-001


  2. KS § 50, 2018-03-28, Val av ny ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden

  Ärende 2018.190/011 TN-002


  3. KS § 75, 2018-04-25, Avsägelse av kommunalt uppdrag som vice ordförande i tekniska nämnden Anders Sandberg (S)

  Ärende 2018.190/011 TN-003


  4. KS § 76, 2018-04-25, Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden – Peter Norlander (S)

  Ärende 2018.190/011 TN-004


  5. KS § 82, 2018-04-25, Kommunalt kompletteringsval – Ledamot i tekniska nämnden efter Anders Sandberg (S), Peter Norlander (S)

  Ärende 2018.190/011 TN-005


  6. KS § 83, 2018-04-25, Kommunalt kompletteringsval – Ersättare i tekniska nämnden efter Peter Norlander (S), Birgit Börjesson (S)

  Ärende 2018.190/011 TN-006


  7. Skrivelse angående husbilsparkeringen på Savannen

  Ärende 2018.209/333 TN-001


  8. Skrivelse angående parkeringen vid Norra Stationsgatan/Norra Strömgatan

  Ärende 2018.192/333 TN-001


  9. KS § 54, 2018-03-28, Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun

  Ärende 2018.189/078 TN-001, 002

 • Information om detaljplan omvandlingsområde Saxebäcken

  - Huvudmannaskap väghållning

  - VA

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.