Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • A/ Inf - sekreterare              

  B/ Inf - förv chef       

  C/ Inf - övriga                 

  D/ Överklagade ärenden               

  E/ Aktuella ärenden              

  F/  Tillsyn förskolor-rapport                    

  G/Noltorp                    

  H/ Bostäder-N Ringg/Prästgårdsv                                   

  I/ Nolhaga fsk - Detaljplan               

  J/ Västervik PM,info                            

  K/ Miljöpolitiskt forum                       

  L/ 3 presidier               

  M/Inventering Hasselmus                   

  N/ Nyanställda       

 • Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.
  Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.
  I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.


  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-11 lämnat följande yttrande:

   

  Åtaganden kopplade till prioriterade mål/särskilt fokus och uppdrag

  Prioriterade mål och särskilt fokus

  Nämnden har åtaganden kopplade till tio prioriterade mål och särskilda fokusområden. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018.

  Uppdrag

  Nämnden har åtaganden kopplade till ett uppdrag som förväntas vara genomförd under 2018. Fem uppdrag finns inte med i med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.


  Intern kontroll

  Alla internkontrollpunkter är utförda enligt plan. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras.

  Ekonomi

  För Miljöskyddskontoret prognosticeras ett 0-resultat för 2018.
  Inget av investeringsbudgeten på 500 tkr prognosticeras att förbrukas under 2018.

  Förvaltningens yttrande

  Miljöskyddskontoret har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-09-25

  Bilagor

 • I Miljöskyddsnämndens budget för 2018 avsattes pengar till Vattensamordningsgruppen att användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet. Vattensamordningsgruppen föreslår att pengarna används till tre projekt; 1) projekteringen av ett pilotprojekt som avser att etablera regnbäddar längs med Bolltorpsvägen och Nyebrogatan, 2) provtagning av dagvatten vid E20 och Sävelunds industriområde, samt 3) installation av grundvattenrör för mätning av grundvattennivåer.

   

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-14 lämnat följande yttrande:


  Regnbäddar

  En regnbädd är en infiltrationsbädd med vegetation för att rena och fördröja dagvatten. Regnbäddar är ett sätt att efterlikna de naturliga ekosystemtjänsterna genom dess sätt att omhänderta, infiltrera och rena dagvatten. I den fysiska planeringen bidrar regnbäddarna till att skapa estetik och naturkänsla, och kan samtidigt förstärka den biologiska mångfalden. Regnbäddar är även ett exempel på en klimatanpassningsåtgärd, genom att de bidrar till att reducera känsligheten för översvämningar i samband med regn.

  Gatuavdelningen i Alingsås kommun ska bredda gång- och cykelvägen (GC-väg) vid Bolltorpsvägen och Nyebrogatan, i samband med detta är det ett bra tillfälle att etablera regnbäddar i gräsytorna mellan GC-vägen och körbanan. Detta skulle innebära ett första försök att skapa regnbäddar i Alingsås kommun. På sikt kan det innebära fler regnbäddar i kommunen som bidrar till att uppfylla Alingsås kommuns lokala miljömål ”Det goda samhället”.


  Provtagning av dagvatten
  En stor källa till miljögifter i sjöar och vattendrag är utsläpp från industrier och från trafiken, som sedan följer med regnvattnet (dagvattnet) ut i sjöar och vattendrag. Genom att öka kunskapen om utsläppen av miljögifter från industriområden och vägar så skapas en grund för att åtgärder sedan ska kunna vidtas.

  I Handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås kommun framgår att det finns ett behov av ökad provtagning på dagvatten och spillvatten i industriområden samt att det sätts in filter i dagvattenbrunnar från E20. Vattensamordningsgruppen vill genomföra en flödesproportionell provtagning av dagvatten från Sävelunds industriområde samt från E20. Provtagningen kommer att ske under en månad och analys kommer att göras med avseende på BTEX, alifater, aromater, PAH, tungmetaller, oljeindex och suspenderat material.


  Grundvattenrör
  Kunskapen om grundvattennivån är viktig ur många aspekter. Många människor är beroende av tillräckliga mänger grundvatten för dricksvatten och husbehov. Den senaste sommaren har behovet av att veta var grundvattennivåerna i jorden ligger varit mer påtagligt än någonsin. Det är de grävda brunnarna som sinar först. Dessutom ser miljöskyddskontoret en vinst med att ha kunskap om grundvattennivåerna i jordlagren vid ärenden om enskilda avlopp. Vattensamordningsgruppen anser att det vore lämpligt att utöka antalet grundvattenrör i kommunen, behovet är störst i den södra delen av kommunen.


  Finansiering
  Vattensamordningsgruppen föreslår ett bidrag till projekten enligt följande:

  Projektering Pilotprojekt Regnbäddar   70 000 kr
  Provtagning av dagvatten                    70 000 kr
  Grundvattenrör                                    50 000 kr

  Totalt                                                 190 000 kr


  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Miljöskyddskontoret ser mycket positivt på samtliga tre projekt, som på olika sätt bidrar till att stärka kunskapen om och kontrollen av kommunens vatten. Genom att bidra till regnbäddar kan vi öka kunskapen regnbäddar som en grön lösning för dagvattenrening och som klimatanpassningsåtgärd samt stärka medvetenheten om olika typer av gröna lösningar. På sikt hoppas vi att detta skapar förutsättningar för att detta kan bli återkommande i samhällsutbyggnadsprojekt framöver. Provtagning av dagvatten bidrar till att ge en bättre bild av vad som släpps ut till våra vattendrag från dessa områden. Och med grundvattenrören ökar kunskapen om grundvattennivåerna i kommunen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sina sammanträden 2018-09-20 och 2018-09-25.

 • Den 21 december 2017 inkom XX med ett meddelande om att en liten skogsväg, eller stig, hade försetts med stängsel. Bifogade foton visade att en stålwire hade placerats tvärs över en stig och var låst med ett hänglås. Den 5 april inkom en kompletterande information från XX om att vägen/stigen hade avspärrats på två ställen med hänglås.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-14 lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontoret informerade fastighetsägaren YY om avspärrningen med en rekommendation om att komma in med uppgifter om varför skogsvägen spärrats av på fastigheten.

  Fastighetsägarna ZZ samt YY besökte miljöskyddskontoret den 9 augusti 2018. De förklarade att anledningen till avspärrningen var att hindra den myckna ridningen på fastigheten. De anser sig ha varit tvungna att stängsla av stigen pga av kraftigt slitage på naturen. För att visa på konsekvenser av regelmässig ridning hänvisade de till stigen intill avspärrningen. Denna var en gång gräsbevuxen med möjlighet att färdas med barnvagn. Numera är det omöjligt att dra en barnvagn på stigen pga av alla stenar.

  Miljöskyddskontoret har besökt platsen vid två tillfällen, 17 juli och 28 augusti 2018. Två skogsstigar besöktes. Bägge stigarna, en västlig och en östlig, har en gemensam ändpunkt i norra änden. Den västliga skogsstigen är starkt påverkad av slitage. En inte ovanlig iakttagelse på denna stig var hästlortar. Två ”grenar” av den västliga stigen leder österut. Dessa sistnämnda stigar var försedda med avspärrningar som hindrar framför allt passage av hästar (en avspärrning var låsförsedd). Det var fullt möjligt att till fots passera dessa hinder. Även cyklister bedömdes ha möjlighet att passera avspärrningen genom att leda cykeln under avspärrningen. I övrigt noterades att en dessa sistnämnda avspärrningar var placerad på gränsen mellan fastighetsgränserna Pålstorp 1:2 och 1:3. Den västra stigen mynnar ut i söderändan i Hallbergstorpsvägen, nära fastigheten Kärrbogärde 1:38. Den östra stigen mynnar ut i söderändan i Hemsjö Dalenvägen vid fastigheten Pålstorp 1:13. Även här är stigen avspärrad via en låsanordning. Den östliga skogsstigen var aldrig närheten av tomtmark. Den västliga stigens söderända mynnar ut nära tomtplatsen till fastigheten Kärrbogärde 1:38, se karta.


  Lagstiftning
  Regeringsformen 2 kap. 15 §:
  Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av det skydd grundlagen ger den enskildes äganderätt.

  Miljöbalken 7 kap 1 §:
  Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.

  Miljöbalken 26 kap 11 §:
  En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten.
  Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.

  Allemansrätten
  Allemansrätten är inte närmare preciserad i lagstiftningen. Svensk lagstiftning nämner endast övergripande allas tillgång till och ansvar för naturen. Klart är emellertid att hemfrid och ägarens ekonomiska intressen inte får kränkas. Dessutom anses att den som rör sig i skog och mark också på andra sätt är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning – till växt- och djurliv lika väl som till andra människor i närheten. Närmare precisering av allemansrätten är i många stycken en tolkning. Naturvårdsverket har i skriften Allemansrätten-Vad säger lagen, informerat om allemansrättens innebörd samt rättigheter såväl som skyldigheter. Nedanstående punkter är exempel på rättigheter och skyldigheter med utgångspunkt i Allemansrätten.

  • Väg är allemansrättsligt tillgänglig.
  • En tomt är inte allemansrättsligt tillgänglig, dvs det område runt boningshuset som markägarens hemfridintresse rimligen utsträcker sig.
  • Plantering och andra ägor som kan skadas är inte allemansrättsligt tillgängliga.
  • Allemansrätten omfattar inte framfart med motordrivna fordon.
  • För cykling och ridning gäller i princip samma regler som när man tar sig fram till fots eller med skidor.
  • På grund av risken för markskador är allemansrätten mer begränsad för den som cyklar eller rider, framförallt när det sker i organiserade former.
   • Ömtålig mark och mjuka stigar ska undvikas.
   • Särskild försiktighet ska iakttas vid ridning i grupp eller upprepad ridning i samma stråk.
   • Vid ridning får man ta särskild hänsyn till vandrare, skidåkare och cyklister, exempelvis inte fördärva märkta skidspår eller vandringsleder eller rida i iordningställda motionsspår, även om inte själva marken tar nämnvärd skada.
   • Om marken skadas genom vårdslös ridning kan skadeståndsansvar bli aktuell.
  • Ridning och cykling kan regleras via lokala ordningsföreskrifter

   

  Sammanfattat är den grundläggande innebörden med allemansrätten att inte störa inte förstöra.

  Miljöskyddskontorets bedömning
  Miljöskyddskontoret bedömer att, utifrån slitage på den västra skogsstigen, fastighetsägarens avspärrning av den östra skogsstigen är rimlig för att begränsa skador via ridning på dennes mark. Avspärrningen hindrar inte allemansrättslig vistelse till fots, via skidor eller via cykel. Ytterligare ett argument till att avspärrningen kan vara kvar är att det finns en näraliggande alternativ skogsstig som kan nyttjas för ridning via den västra skogsstigen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sina sammanträden 2018-09-20 och 2018-09-25.

  Bilagor

 • Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Register för miljöskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets ärendehanteringssystem Miljöreda. Behovsutredningen täcker in såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter för kommunen och vilken tillsyn som slutligen ska genomföras beslutas i den årliga tillsynsplanen. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.

  I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljönämnden.
   

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-24 lämnat följande yttrande:

  Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp myndighetsarbetet inom miljö, hälsoskydds och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2018-2020 och godkändes av nämnden i september 2017.

  Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2019-2021 baseras på föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på att sträva efter att de nationella miljökvalitetsmålen, agenda 2030, vattendirektivet uppnås samt att för livsmedelsområdet genomföra planerad, riskbaserad livsmedelskontroll. Hänsyn tas även till inriktningen i kommunens flerårsstrategi.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sina sammanträden 2018-09-20 och 2018-09-25, § 57 och arbetade fram en ny version.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 403/18-485/18 har fattats sedan förra sammanträdet.


  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-19 lämnat följande yttrande:


  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sina sammanträden 2018-09-20 och 2018-09-25.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till miljöskyddsnämnden.

  1. KF § 151, 2018-09-05. Förslag till handlingsplan för förorenad mark
  (MR 2017-2565)


  2. KF § 146, 2018-09-05. Förslag till nya kommunala naturreservat
  (MR 2017-1708)


  3. KF § 150, 2018-09-05. Sammanträdesdagar för ksau, ks och kf
  (MR 2018-2302)

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.