Hoppa över navigering
 • § 31

  Information

 • Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 2 maj 2018 lämnat följande yttrande:


  I december 2016 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktens vattenförekomster för förvaltningsperioden 2016-2021. Kommunen ska vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten (MB 5 kap 8 §) samt för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås (MB 5 kap 3 §). Oftast handlar dessa kommunåtgärder om att vidta administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller utvecklas. I de flesta fall innebär det att kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktörer för att miljökvalitetsnormerna ska följas.


  Förslaget till Handlingsplan skickades på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och till Tekniska nämnden, som behandlat ärendet vid sina respektive sammanträden den 19 resp. 20 mars 2018. Beslutet lyder i båda fallen att nämnden har inget att erinra mot Handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås.


  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Miljöskyddskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen gått igenom de åtta kommunåtgärder som beslutats av vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt. Pågående verksamhet inom kommunen som berör åtgärdsprogrammet har preciserats, behov har identifierats och ett antal åtgärder har pekats ut i en Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun.


  En självklarhet för samtliga förvaltningar är att respektive verksamhet i sitt ordinarie utövande skall ta hänsyn till god vattenstatus. Svårigheten är att många behov som identifierats medför merkostnader som både enskilda och skattefinansiering skall stå för och därmed har dessa inte preciserats som åtgärder.


  Det bör poängteras att för att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen måste de resurser som krävs tillgodoses.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 36.

  Bilagor

 • En naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997 av kommunfullmäktige (1997-05-28 KF § 57), denna naturvårdspolicy behöver uppdateras och aktualiseras.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 2 maj 2018 lämnat följande yttrande:

  1993 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram, vilket blev klart 1997. Kommunfullmäktige antog under denna tid en ny styrmodell vilket innebar att även ett policydokument för naturvård behövde tas fram. Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997, och är det än idag gällande policydokumentet för naturvård. Naturvårdsprogramet uppdaterades 2005.


  Miljöskyddskontorets synpunkter
  På miljöskyddskontoret pågår nu arbetet med att åter uppdatera kommunens naturvårdsprogram, vilket beräknas vara klart under 2019. Inför färdigställandet av ett aktualiserat naturvårdsprogram behövs en naturvårdspolicy som motsvarar dagens kunskapsläge. Naturvårdspolicyn beskriver hur den kommunala naturvården skall utformas och riktningen för kommunens ambitioner att främja biologiska värden. Policyn bör antas av kommunfullmäktige.


  Det är få kommuner som har en separat naturvårdspolicy, naturvårdsfrågan är i vissa fall inbakad i kommunens miljöpolicy. Fördelen med en miljöpolicy där naturvårdsfrågor ingår är att det blir färre policydokument att hålla reda på. Nackdelen är att naturvårdsfrågorna försvinner i mängden av miljöfrågor, och därmed mister den tydlighet som en separat naturvårdspolicy kan innebära. Alingsås kommuns miljöpolicy behöver också uppdateras, troligtvis sker det under 2019. Då detta inte är fastställt är det bra om naturvårdspolicyn blir antagen separat.


  Det har framförts en önskan om att förslaget till reviderad naturvårdspolicy skickas på remiss till berörda föreningar, som exempelvis Naturskyddsföreningen. Miljöskyddskontoret anser att förslaget då samtidigt bör gå på remiss till berörda förvaltningar. Det bör förtydligas att naturvårdspolicyn gäller kommunkoncernens interna arbete med naturvårdsfrågor.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 37.

   

   

   

  Yrkanden

  Martin Olson (MP) yrkar på följande tillägg till beslutet:

  "Naturvårdspolicyn ska revideras minst var femte år."

   

  Ordföranden ställer proposition på Martin Olsons (MP) tilläggsyrkande och finner att det bifalls.

  Bilagor

 • Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

  I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.


  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.


  För investeringsredovisningen prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med 148 tkr på grund av att investering i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli dyrare än budgeterat.

   

  Beredning

   

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-05-07 lämnat följande yttrande.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 38.

  Arbetsutskottet arbetade fram ett nytt förslag på Vårbokslut 2018.

  Bilagor

 • Från och med i 2018 vill miljöskyddsnämnden att miljöskyddskontoret redovisar en verksamhetsberättelse vid varje tertial, detta är den första tertialen som sträcker sig från 1/1-30/4.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 16 maj 2018 lämnat följande yttrande:

  Miljöskyddskontoret har sammanställt verksamheten från januari till och med april 2018.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 39.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 181/18-228/18 har fattats sedan förra sammanträdet.  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 4 maj 2018 lämnat följande yttrande:

  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 40.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till miljöskyddsnämnden.

   

  • Remiss KS/LS Grön infrastruktur-förslag till regional handlingsplan för Västra Götalands län (MR 2018-1236)

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.