Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 17

  Information

 • Miljöskyddsnämnden överklagar Mark- och miljödomstolens dom M 4030-17 från den 2018-02-14, att avslå Miljöskyddsnämndens överklagan av Länsstyrelsens Västra Götaland beslut om upphävande av Miljöskyddsnämndens beslut, MN § 8 dnr 2017.008 från 23 februari 2017.

  Mark- och miljödomstolen gör ingen annan bedömning än Länsstyrelsen utöver domstolens domskäl att Miljöskyddsnämndens föreläggande är otydligt.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  Länsstyrelsen hänvisar i sin bedömning att det i regel är praxis att vidta åtgärder när bullernivån utomhus överskrider 65 dBA ekvivalent nivå och hänvisar till en dom från år 2007. Sammanfattat bedömer Länsstyrelsen att det i nuläget inte är skäligt att vidta åtgärder av Trafikverket. Dessutom påpekar Länsstyrelsen:

  Att bullernivån inomhus (33 dBA ekvivalentnivå) på fastigheten Gullvivan 24 inte omfattas av Trafikverkets åtgärdsprogram.

  Att åtgärda störningar från trafikbuller är förenade med stora kostnader. De värst utsatta platserna behöver åtgärdas först.

  Miljöskyddskontoret bedömer att bullernivåer inomhus som inte överstiger 40 dBA ekvivalent nivå inte omfattas av Trafikverkets åtgärdsprogram, inte kan vara ett skäl för att avslå Miljöskyddsnämndens föreläggande om bullerbegränsande åtgärder. Även kommunerna kan vara väghållare och vara föremål för dylika ärenden. I domskälen till Mark- och miljödomstolens dom i mål M 2593-17 hänvisar domstolen till att angivna nivåer i infrastrukturpropositionen inte utgör absoluta gränsvärden. Vid en bedömning i det enskilda fallet ska hänsyn också tas till bland annat störningarnas omfattning och kostnaderna för åtgärderna. Länsstyrelsen har i detta ärende inte utvecklat huruvida den anser att bullerbegränsande åtgärder inte är ett skäligt krav jämfört med Mark- och miljödomstolens dom i mål M 2593-17.

  I övrigt hänvisar miljöskyddskontoret till Miljöskyddsnämndens överklagan i beslut MN § 49 Dnr 2017.008 den 2017-11-09.

  Vad gäller Mark- och miljödomstolens domskäl att Miljöskyddsnämndens föreläggande är otydligt bör ärendet återförvisas till Miljöskyddsnämnden om föreläggandet anses otydligt.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-03-15, § 23.

 • Miljöskyddsnämnden lämnar synpunkter i form av yttranden till samhällsbyggnadsnämnden i ärenden rörande den fysiska planeringen. Yttranden rörande detaljplan där så kallat enkelt planförfarande tillämpas och rörande områdesbestämmelser görs sedan länge av tjänstemän på miljöskyddskontoret i enlighet med förvaltningens delegationsordning.

  Förändringar i de begrepp som används i Plan- och bygglagen (PBL) för olika förfaranden har ändrats varför justeringar i miljöskyddsnämndens delegationsordning är nödvändiga.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  Genom ändringar i PBL har begreppet enkelt planförfarande ersatts med uttrycket standardförfarande.

  Enkelt planförfarande kunde tillämpas när förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.

  Standardförfarande (som nu används i PBL) kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

  Med anledning av dessa ändringar i PBL behöver miljöskyddsnämndens delegationsordning ändras så att de använda begreppen överensstämmer med nu gällande lagstiftning. Motsvarande förändring behöver även göras i arbetsordningen när beslut om ny delegationsordning finns.

  Miljöskyddskontorets synpunkter

  I PBL har begreppet enkelt planförfarande upphört och ersatts med begreppet standardförfarande. För att kontoret ska kunna fortsätta att på delegation avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnden angående ändring av detaljplan och områdesbestämmelser där standardförfarande tillämpas krävs en ändring i miljöskyddsnämndens delegationsordning.

  Miljöskyddskontoret föreslår därför att punkten Ö.2.2 i nu gällande delegationsordning (fastställd 2015-12-16 MN § 60) ändras så att de begreppen som används överensstämmer med nu gällande PBL.

  Ö.2.2
  Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd angående upprättande av områdesbestämmelser och detaljplan där standarförfarande används, samt vid ändring av detaljplan.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-03-15, § 25.

 • Miljöskyddsnämnden har beslutat att ekonomisk uppföljning samt prognos ska ske vid varje nämndsammanträde, i enlighet med kommunens styrmodell.

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-03-15,  § 26.

 • Delegationsbeslut 86/18-132/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-03-15, § 27.

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till miljöskyddsnämnden.

  1. Dia 08, 2018-03-20 Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018
  Ärende 2018-0872 (MR)

  2. Dia 08, 2017-11-22, Digital målbild för Alingsås kommun
  Ärende 2018-0483 (MR)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.