Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).

   


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 8 januari januari lämnat följande yttrande:

  I december 2016 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktens vattenförekomster för förvaltningsperioden 2016-2021. Kommunen ska vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten (MB 5 kap 8 §) samt för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås (MB 5 kap 3 §). Oftast handlar dessa kommunåtgärder om att vidta administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller utvecklas. I de flesta fall innebär det att kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktörer för att miljökvalitetsnormerna ska följas.


  Miljöskyddskontorets synpunkter

  Miljöskyddskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen gått igenom de åtta kommunåtgärder som beslutats av vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt. Pågående verksamhet inom kommunen som berör åtgärdsprogrammet har preciserats, behov har identifierats och ett antal åtgärder har pekats ut i en Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun.

  En självklarhet för samtliga förvaltningar är att respektive verksamhet i sitt ordinarie utövande skall ta hänsyn till god vattenstatus. Svårigheten är att många behov som identifierats medför merkostnader som både enskilda och skattefinansiering skall stå för och därmed har dessa inte preciserats som åtgärder.

   

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-18, § 2.

   

 • Till miljöskyddsnämnden har inkommit en skrivelse från Ernst & Young AB som på uppdrag av kommunens revisorer önskar svar på ett antal frågor kopplade till nämndens medverkan i bygglovprocessen.

   

  • Vilka samverkansrutiner finns för nämndens medverkan i bygglovprocessen?
  • Vilka rutiner har nämnden avseende kommunikation med kommuninvånarna?


  Revisorerna önskar svar senast den 19 februari 2018.


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 4 januari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontorets beredning

  Varje vecka remitterar bygglovavdelningen inkomna ärenden till miljöskyddsnämnden genom att en lista på inkomna byggärenden skickas till miljöskyddsnämnden. Listan med ärenden ses över av handläggare på miljöskyddskontoret som har delegation att avge yttrande. Byggloven ses över med koppling till miljö, hälsa och naturvärden och ser handläggaren några risker upplyses byggavdelningen om detta. På kontoret finns framarbetade checklistor på vanligt förekommande områden som är kopplade till framförallt miljö, hälsa och natur. T ex kan det vara så att det krävs tillstånd för att inrätta enskilt avlopp enligt miljöbalken, anmälan om undervisningslokal enligt miljöbalken eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Som myndighet har både miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skyldighet att informera att det kan krävas beslut från andra myndigheter enligt annan lagstiftning. Det kan finnas risk för buller eller annan miljö och hälsostörande påverkan. Miljöskyddsnämnden utreder inte detta utan informerar enbart om möjliga risker.

  När det kommer till rutin för hur miljöskyddsnämnden kommunicerar kommuninvånarna så beror det på vad det är för ärende. Miljöskyddskontoret har en kommunikationsstrategi som vägledning men framförallt finns rutiner för hur informationen ska hanteras när det kommer till dokumentation. Alla skrivelser eller mail som inkommer till nämnden delges nämnden. I de fall kommuninvånarna eller företagarna vill ha svar av nämnden tas ärendet upp för beslut i nämnden.

  I övrigt kommunicerar nämnden och kontoret både skriftligt och muntligt med kommuninvånarna och företagarna. Sker muntlig dialog görs en tjänsteanteckning i ärendet medan skriftlig dialog diarieförs i ärendet.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-18, § 3.

  Bilagor

 • I Alingsås kommuns styrmodell framgår att varje nämnd ska arbeta fram en väsentlighets- och riskanalys inför framtagandet av ny flerårsstrategi.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 18 januari lämnat följande yttrande:

  Miljöskyddsnämnden genomförde tillsammans med miljöskyddskontoret en kvalitets- och verksamhetsdag i oktober 2017. Syftet med halvdagen var att gemensamt titta på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka nämndens verksamhet i framtiden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-18, § 4.

  Bilagor

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska alla nämnder årligen anta en flerårsstrategi baserad på en treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi ska utgå från kommunens prioriterade mål och styrindikatorer samt den politiska viljeinriktningen som finns. Till nämndens flerårsstrategi ska biläggas en internkontrollplan för kommande år.


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 18 januari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontoret har i framarbetandet av flerårsstratergin utgått från kommunens antagna flerårsstrategi för 2018-2020 samt den väsentlighets- och riskanalys som antogs i nämnden i december 2017.

  De föreslagna åtagandena kommer från den politiska viljeinriktningen, riktade uppdrag eller nämndens antagna väsentlighets- och riskanalys.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-18, § 5.

 • Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi för 2018-2020, kommunens tillväxtprogram samt behovsutredningen som miljöskyddsnämnden beslutade om under hösten 2017 har miljöskyddskontoret tagit fram en tillsyns- och verksamhetsplan för 2018.

  Enligt tjänstemannaförslaget prioriteras 2018 tillsynen på enskilda avlopp samt radon. Nämnden kommer också fokusera på energi- och klimatfrågan och kommer bland annat göra tillsyn med dessa frågor i fokus.

  Även tillsyn mot icke anmälningspliktiga verksamheter prioriteras och några av de fokusområden inom detta kommer vara att få ett bättre tillsynsregister, tillsyn med fokus på klimatfrågor samt avfall och kemikaler.

  Arbetet kommer också styras mot mer förebyggande tillsyn och ökning av debiteringsgraden i myndighetsärenden.

  Att kommunekologen från 1 januari 2017 återfinns på miljöskyddskontoret ger nämnden ett större ansvar för natur och vattenvård. Under 2018 prioriteras samordning kring vattenfrågor.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 18 januari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontoret har arbetat fram ett förslag till tillsyns- och verksamhetsplan utifrån kommunens styrande dokument samt de av nämnden antagna behovsutredningen och väsentlighets- och riskanalysen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-22, § 11.

 • Miljöskyddsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun och ska upprätta en kontrollplan för hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av nämnden. Denna kontrollplan ska ingå som en del i den nationella kontrollplanen som ska upprättas enligt EG-förordningen 882/2004.

  Kontrollplanen ska vara fyraårig.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 12 januari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontoret har upprättat en kontrollplan som omfattar perioden 2018-2021 med tyngdpunkt på 2018. Planen innehåller fokusområden och mål för den offentliga kontrollen. Den beskriver också hur kontrollen ska genomföras.

  I planen framgår vilka mål miljöskyddsnämnden arbetar för att nå. Den visar också vilka operativa mål nämnden fokuserar på under 2018 och tydliggör vad som ska göras för att bidra till att de nationella målen uppfylls.

  Planen visar vilka projekt som ska genomföras under året och hur nämnden arbetar för att upprätthålla hög och ändamålsenligt kompetens samt samordning med andra myndigheter.

  Tiden för planerad kontroll är beräknad genom riskklassning av varje livsmedelsanläggning. Riskklassningen utförs enligt Livsmedelsverkets vägledning och är baserad på klarlagda risker i livsmedelsverksamheten, verksamhetens storlek och erfarenhet från kontorets tidigare kontroller av livsmedelsanläggningen.

  Under 2018 kommer stora förändringar av strukturen för livsmedelkontrollen att ske då ett helt nytt rapporteringssystem införs. Livsmedelsverket har även påannonserat förändringar i riskklassningen och typningen av verksamheter. Miljöskyddskontoret har tagit höjd för detta i planeringen men den egentliga omfattningen av det utökade administrativa arbete som detta kommer medföra är i nuläget inte möjlig att fastställa. Om det administrativa arbetet blir mer omfattande än vad som nu beräknats eller om något annat oförutsett inträffar kan det komma att påverka miljöskyddsnämndens möjligheter att klara den avgiftsfinansierad planerad kontrollen om inte miljöskyddsnämnden beslutar om annan prioritering av arbetsinsatserna.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-22, § 12.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 618/17-703/17 och 1/18-41/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 17 januari lämnat följande yttrande:


  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-22, § 14.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga

  skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till

  miljöskyddsnämnden.


   

  • KF § 251 2017.249 KS. Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun
  • KF § 249 2017.426 KS. Plan för att säkerställa balanskravet år 2017

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.