Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • § 46

  Pilotprojekt regnbäddar vid Bolltorpsvägen (MR 2018-1740)

 • Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 21 augusti lämnat följande yttrande:

  Syftet med planen är att i måttlig omfattning klargöra bostadsutvecklingen, i form av småhus, till ett på platsen terräng anpassat sätt.

  Samhällsbyggnadskontoret anser att det inte längre finns skäl att hålla tillbaka utvecklingen i området i och med inrättandet av kommunalt VA. Saxebäcken anses vara ett omvandlingsområde där allt fler bosätter sig permanent. Enligt planförslaget måste fastigheten först ha anslutits sig till det kommunala VA-nätet för att beviljas bygglov.

  Huvudmannaskapet föreslås bli som idag, dvs enskilt huvudmannaskap. Vägföreningar föreslås förvalta allmänna platser i området.

  Ca 20 st nya bostäder planeras tillkomma genom avstyckning. Inga nya bostadsområden föreslås komma till.

  För området i stort gäller för närvarande följande stadsplaner:

  • Förslag till byggnadsplan för Ryttarbo 5:1 mfl och Saxebäcken 1:1 inom Alingsås (fastställd 1962).
  • Områdesbestämmelser för Saxebäcken (fastställd 1999).

  Flera av fastigheterna i området har dock varit undantagna från områdesbestämmelserna och den äldre stadsplanen.

  Beredning
  Saxebäcken består till stora delar av obebyggd naturmark. Terrängen är starkt kuperad och strandlinjen har bitvis kraftiga nivåskillnader. Fårhagen och marken närmast denna utgör i princip det enda öppna och flacka landskapspartiet i området. Naturen lämnas huvudsakligen orörd i detaljplanen. Dock ingår fårhagen som kvartersmark som planläggs för odling och djurhållning.

  På ett avstånd av ca 500 meter från planområdet finns ett Natura 2000-område. Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Vidare finns en bäck i planområdet, som övergår till ett öppet dike i fårhagen, som omfattas av biotopskydd. Sjön Mjörn är för övrigt ett riksintresse för naturvård.

  Strandskydd
  När en äldre detaljplan ska ersättas av en ny plan inträder strandskydd om det aktuella området normalt skulle omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken. I planförslaget föreslår Samhällsbyggnadskontoret att en ca 20-180 m bred zon närmast stranden ska ”prickas” dvs marken får inte bebyggas med byggnader. Sjöns strandområde betecknas ”W” eller ”WB”. I W-området föreslås strandskydd men i WB-området upphävs strandskyddet. Planbeskrivningen förtydligar att i WB-området finns det i dagsläget samlade bryggor. För att uppföra samlade nya bryggor och bryggor som är stora krävs bygglov. Som särskilda skäl till att upphäva strandskyddet för befintlig bostadsbebyggelse, en bastu, en ekonomibyggnad och bryggor åberopar Samhällsbyggnadskontoret:

  • Att området tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Att området genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

   

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Miljöskyddskontoret delar Samhällsbyggnadskontorets förslag på att en insatsplan bör tas fram av Räddningstjänsten rörande hur släckvatten förhindras nå vattendrag eller/och sjön Mjörn. Detta är särskilt viktigt med tanke på skyddet av Natura-2000 området.

  För att uppföra byggnader mm i strandskyddat område hänvisar Samhällsbyggnadskontoret till de särskilda skälen punkt 1 och 2 enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken.

  En förutsättning för att en dispens ska kunna ges, med hänvisning av nämnda särskilda skäl enligt ovan, är att strandskyddets syften inte påverkas, dvs djur- och växtlivet påverkas inte ej heller att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. I områden som är särskilt skyddsvärda, som t ex riksintressen för naturvård (Mjörn), bör man vara återhållsam mot dispenser.

   

  Miljöskyddskontorets förslag till beslut:

  Miljöskyddsnämnden beslutar att miljöskyddskontorets synpunkter beaktas.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-08-16,  § 51 , men lämnade inget förslag till beslut.

   

  Yrkande

   

  Yrkande 1

  Anna Hansson (MP) och Maria B Nilsson (S) yrkar på följande beslutsformulering:

   

  "Miljöskyddsnämnden delar Samhällsbyggnadskontorets förslag på att en insatsplan bör tas fram av Räddningstjänsten rörande hur släckvatten förhindras nå vattendrag eller/och sjön Mjörn. Detta är särskilt viktigt med tanke på skyddet av Natura-2000 området.

  För att uppföra byggnader med mera, i strandskyddat område, hänvisar Samhällsbyggnadskontoret till de särskilda skälen punkt 1 och 2 enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken.

  En förutsättning för att en dispens ska kunna ges, med hänvisning av nämnda särskilda skäl enligt ovan, är att strandskyddets syften inte påverkas, dvs djur- och växtlivet påverkas inte ej heller att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. I områden som är särskilt skyddsvärda, som t ex riksintressen för naturvård (Mjörn), bör man vara återhållsam mot dispenser.

  Ytterligare förhållanden att beakta vid strandnära byggnation kan vara hur lättillgängligt de vilda djuren kan få dricksvatten. Sommarens extrema värme och torka har medfört att många vattendrag helt har torkat ut och att bevattningsförbud har utfärdats. När många vattendrag torkas ut blir de större vattendragen allt mer viktiga för att vilda djur ska få möjlighet att dricka. När strandnära byggnation med förtätning sker, minskas möjligheten till enkel tillgång till dricksvatten för djuren.

  Kommunalt VA är ingen anledning att ta bort strandskyddet. Utbyggnad kan man göra som ett dispensärende. 

  Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

  Miljöskyddsnämnden anser att det är olämpligt med ytterligare exploatering med nya byggnader i området mellan strandlinjen och 300 meter in mot land.

  Vi bedömer att djur- och växtliv kommer att påverkas negativt.

  Vi bedömer att området kommer att ändra karaktär och att allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att försämras. Trafiken kommer att öka."

   

  Yrkande 2

  Lady France Mulumba (KD) yrkar bifall till miljöskyddskontorets förslag till beslut.

   

  Beslutsordning

  Ordföranden ställer Anna Hansson (MP) och Maria B Nilssons yrkande mot Lady France Mulumbas (KD) bifallsyrkande och finner att Anna Hansson (MP) och Maria B Nilssons yrkande bifalls.

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets tre första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 618/17-703/17 och 1/18-41/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 10 augusti lämnat följande yttrande:

   

  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-08-16, § 50.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till miljöskyddsnämnden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.