Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 10

  Information

 • Miljöskyddsnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett bokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara nämndbehandlat och expedierat KS senast den 21 februari 2018.


  Beredning


  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 6 februari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddsnämnden gör ett överskott för 2017 på motsvarande 422 tkr. Nämnden har under året kämpat med att nå en budget i balans och genom att inte genomföra vissa planerade aktiviteter under hösten lyckades nämnden skapa ett litet överskott. Under våren prognostiserade nämnden ökade kostnader för konsulter med anledning av flera vakanser framförallt inom miljöskydd, detta för att klara vissa åtaganden. De planerade aktiviteterna skulle inneburit ökade konsultkostnader men med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om allmän återhållsamhet genomfördes inte dessa aktiviteter.

  Problematiken med att rekrytera inspektörer kvarstår varav flera tjänster varit vakanta under året. Annars har andelen debiterade timmar ökat helt i linje med nämndens intention.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-02-09, § 17.

   

  Yrkande

  Ändringsyrkande

  Anna Hansson yrkar på följande ändring under Åtagande 8.

  Under rubriken Resultat ska meningen ” Några processer har inte identifierats än” strykas och följande mening läggas till

  • ”3 typer av processer som är lämpliga för digitalisering har identifierats.”

 • Miljöskyddsnämnden har redovisat en verksamhetsberättelse under flera år, dock har den inte redovisats under 2015 och 2016. Verksamhetsberättelsen är ett komplement till årsbokslutet. Mycket av det som tidigare skrivits i verksamhetsberättelsen återfinns idag i årsbokslutet.


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 7 februari lämnat följande yttrande:


  Miljöskyddskontoret har sammanställt verksamheten för 2017.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-02-09, § 18.

  Bilagor

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen.


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 13 februari lämnat följande yttrande:


  Förvaltningens yttrande

  I Miljöskyddsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ”ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt.”

  Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt.

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga
  skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till
  miljöskyddsnämnden.

  Inga inkomna skrivelser/meddelanden finns att redovisa sedan förra nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.