Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • § 23

  Information

 • Miljöprövningsförordningen (SFS (2013:251) ändrades 2017-02-02 för att anpassas till EU:s industriutsläppsdirektiv (IED). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag för de förändringar som behöver göras i kommunernas taxor.


  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-04-13 lämnat lämnat följande yttrande.
   

  Miljöskyddskontoret har arbetat in förändringarna i taxan och tagit ställning till SKL:s förslag till avgiftsklasser.


  Förslaget till ändrad taxa innebär ingen förändring av timavgiften utan den föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare (ursprungligen från 2015), 950 kr/timma.


  Nedan beskrivs översiktligt vilka förändringar som gjorts:


  Inledande bestämmelser

  Denna text har strukturerats om och fått ett något mer lättillgängligt språk. Det som skiljer sig jämfört med tidigare antagen taxa är i sak följande:

  - Tillsyn som utförs på kvällar efter klockan 19 och på helger föreslås att dubbel timtaxa ska gälla för att täcka övertidskostnaderna för förvaltningens personal.

  - Vi har tagit bort erfarenhetsbedömningen. Tillämpningen av denna har bedömts ta mer tid i anspråk än vad det ger i fördelar för verksamheten. SKL kommer även med en ny modell för taxa senare under 2018 och i förhållande till vad som aviserats om denna så kommer erfarenhetsbedömningarna att försvinna för enskilda verksamheter.

  - Vi inför en skrivning om att tillsyn som beror på att verksamheten har bristande egenkontroll inte ingår i den fasta tillsynsavgiften. Här kommer vi istället att timdebitera för tillsynen.

  - Ändrat index för uppräkning av taxa enligt SKL:s vägledning.  Struktur

  Vi har ändrat ordningen på bilagorna för att underlätta för handläggarna att hitta de mest använda tabellerna.


  Taxebilaga 1 – Fasta prövningsavgifter

  Vi har höjt avgiften med 1 timma (Från 3 till 4) för anmälningar av hälsoskyddsverksamheter, punkterna 1 och 3 b-d.


  Taxebilaga 2 – Avgiftsklass och riskbedömningstabeller och exempel

  Texter i exempel har förtydligats. Annars är den egentliga skillnaden att tabeller och beskrivning av erfarenhetsbedömningen och premiepoängen tagits bort.


  Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

  Här har vi uppdaterat så att taxan stämmer med miljöprövningsförordningen. En ny kolumn med hänvisning till miljöprövningsförordningens kapitel och § har lagts in. Det har även tillkommit IED koder för vissa verksamheter och dessa hänvisar till EU:s industriutsläppsdirektiv (IED). För helt nya prövningsparagrafer har vi i huvudsak följt SKL:s förslag till avgiftsklasser. Många av dessa verksamheter som lagts till finns inte i Alingsås kommun i nuläget.


  I taxan finns även underkoder för mindre verksamheter som inte kräver anmälan eller tillstånd, men som ska ha tillsyn. Dessa benämns med koden U. Det har i SKL:s förslag tillkommit några U-koder som vi lagt in i förslaget till ny taxa:
  - 85.4001 U Djursjukhus och liknande har fått AK 1 vilket innebär timavgift vid tillsyn
  - 90.2003 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm har fått AK 4
  - 90.4002 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten har fått AK 2
  - 90.34101 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.


  En justering av avgiftsklass för akupunktur har gjorts i detta förslag. Det innebär att avgiftsklassen sänks ett steg så att akupunktur får samma avgift som fotvårdare.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 29.

   

  Yrkanden

  Tilläggsyrkande

  Anna Hansson (MP) yrkar på att följande text läggs till:

  "Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2018."

   

  Proposition

  Ordföranden ställer proposition på Anna Hanssons (MP) tilläggsyrkande och finner att det bifalls.

  Bilagor

 • Miljöskyddsnämnden i Alingsås beslutade 2009-05-04 att tillämpa Miljösamverkan Västra Götalands miljökrav för fordonstvättar. Till grund för beslutet fanns ett policydokument (2008) från Miljösamverkan som länets kommuner rekommenderades att använda. Grundprincipen var att rening av spillvatten skulle ske vid alla anläggningar men man införde kraven stegvis beroende på tvättanläggningens storlek. Dokumentet innehöll bland annat krav på utsläppsnivåer för olja, bly-krom-nickel, kadmium, zink samt kvot BOD/COD (som ett mått på nedbrytbarheten). Det fanns också mål för mängden vatten som fick användas för en tvätt.

  Miljöskyddskontoret har använts sig av riktlinjerna/policyn från miljösamverkan. Alla större anmälningspliktiga fordonstvättar har fått beslut om utsläppsvärden baserat på riktlinjerna. Även en rad mindre tvättar (icke anmälningspliktiga) har fått tillsyn. Vid tillsynen har behovet av att oljeavskiljarna sköts och fungerar blivit tydligt. I flera fall har även de mindre tvättanläggningarna fått beslut om utsläppsriktvärden och försiktighetsåtgärder för skötsel och underhåll av verksamhetens oljeavskiljare.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-04-13 lämnat lämnat följande yttrande.

  Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett nytt handläggarstöd för fordonstvättar. De planerar inte att ta fram något nytt policydokument utan föreslår att miljöskyddskontoren tillämpar handläggarstödet. I handläggarstödet finns något justerade parametrar för utsläppsmål vilket gör att tidigare nämndbeslut påverkas.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 30.

  Bilagor

 • Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval av nämnder.  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-04-12 lämnat lämnat följande yttrande.

  Revisorerna gör följande bedömning av nämndens arbete:

  Miljöskyddsnämnden har antagit åtaganden utifrån sex av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har antagit åtaganden utifrån riktat uppdrag och särskilda fokusområden. Nämnden har inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Ernst & Young bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.

  Miljöskyddsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar, som uppvisat prognos enligt budget, sammanträdet i november undantaget, då en mindre negativ avvikelse påvisades. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Ernst & Young bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.

  Miljöskyddsnämnden har antagit en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i såväl nämndens vår- och delårsbokslut och påvisar i båda boksluten att kontrollmomenten inom ramen för internkontrollplanen för 2017 genomförts. Nämnden har under 2016 utarbetat en väsentlighets- och riskanalys för 2017. Ernst & Young bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

  Utifrån granskningens iakttagelser lämnar Ernst & Young ingen rekommendation till Miljöskyddsnämnden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 31.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015, § 180, e-strategi för Alingsås kommun. I flerårsstrategi 2018-2020, antagen av Kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251, fastslås att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara på digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändras. Alingsås kommun ska ha både strategiskt perspektiv och konkret målbild för vad vi vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är kommunfullmäktiges strategiska styrdokument.

  Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2 februari 2018, § 8, beslutat att remittera förslag till handlingsplan digital målbild till samtliga nämnder och kommunala bolag m.fl. Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 5 april 2018.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-04-16 lämnat lämnat följande yttrande.

  Överlag anser de ovan nämnda tekniska förvaltningarna att målbilden är relevant och viktig. Dock behöver vissa delar belysas och förtydligas för att den digitala målbilden ska vara genomförbar.

  Handlingsplan och finansiering

  Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret anser inte att det är möjligt att ta fram en handlingsplan för den digitala målbilden förrän finansiering av de olika insatserna är förtydligad. De olika momenten som nämns i handlingsplanen kräver en hel del interna resurser samt i vissa fall också investeringar. Detta är oundvikligt även om man köper in resurser utifrån. För att avsätta dessa interna resurser krävs en avsiktsförklaring för finansiering och hur verksamhetens minskade resurser från den ordinarie verksamheten ska hanteras.

  E-tjänster och e-arkiv

  Under Handlingsplan per år anges fler e-tjänster som aktiviteter från 2018 och framåt. Vi vill trycka på vikten av ett e-arkiv för att kunna erbjuda smarta e-tjänster som både erbjuder bättre service till kommuninvånarna men också effektivare processer och minskad administration i förvaltningen.

  Vi ställer oss även tveksamma till formuleringen ”Fler e-tjänster”. Att mäta antalet e-tjänster kan skapa fel fokus i digitaliseringen av verksamheterna. Det viktigaste är att e-tjänsterna håller en så pass hög kvalitativ nivå att det gagnar både kommuninvånare och verksamhet, annars är det lätt att det bara blir fler e-tjänster och inte effektivare förvaltning och administration.

  Verksamhetsfokus

  Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret vill även trycka på vikten av att ha ett tydligt verksamhetsfokus i digitaliseringen. Den digitala målbilden motsäger inte detta på något sätt men som en del av arbetet med att öka den digitala förmågan bör detta förtydligas. Det står att en ny digital enhet ska inrättas på kommunledningskontoret för att stärka utvecklingsarbetet. Men för att digitaliseringen ska träffa rätt i verksamheten med bred förankring, effektiva processer och IT-stöd krävs mycket verksamhetskunskap och arbete inom respektive förvaltning. Verksamhetsutvecklare ska utgå från verksamhetens behov med stöd av IT och inte tvärtom.

  Detta är ett synsätt som är så viktigt för samtliga i ledande position inom Alingsås kommun att det bör förtydligas. Annars är det stor risk att digitaliseringsarbetet inte får önskad effekt eller helt fallerar.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 32.

  Bilagor

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets tre första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.


  Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.


  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 33.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 133/18-180/18 har fattats sedan förra sammanträdet.


  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-04-12 lämnat lämnat följande yttrande.

   

  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-04-19, § 34.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till miljöskyddsnämnden.

                                  

  1     KF § 54 2018.106 KS Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun (MR 2017-0218)

  2     KS § 46 KS Remiss angående regelverk för fyrverkerier (MR 2018-0927)

  3     Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt i VG län 2018 (MR 2017-2265)

  4     Remissvar rörande handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås (MR 2017-2495)

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.