Hoppa över navigering

Möte 2019-05-08

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:00 Bokö

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Vårbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första fyra månader.


  Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper på enligt plan, förändringar kan ske utifrån aviserade statsbidrag och förändrade förutsättningar vilket barn- och ungdomsnämnden får återkomma till i delårsbokslut.


  För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per april med 0 som budgeterat resultat. Vårbokslut 2019 visar ett resultat på – 8 877 tkr (jfr – 12 863 tkr 2018). Arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen pågår för fullt. Det är färre tillsvidareanställda och visstidsanställda i kommunen, då det är en större andel barn och elever i fristående verksamhet. Organisationen har justerats utifrån antal barn och elever i kommunal verksamhet.


  Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande och uppdrag behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola med som erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.


  Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt. Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig social sammansättning.


  Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan flyttar till lokaler på Ängaboskolan inför läsårsstart.
   

  Bilagor

 • Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete redovisas nuläget i barnomsorgen, samt barnomsorgskön, till barn- och ungdomsnämnden. Under 2019 redovisas nuläget vid tre tillfällen: maj, september och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår.



  Förvaltningens yttrande

  I dagsläget visar rapporten att det finns full behovstäckning av förskoleplatser och att 4 månaders garantitid upprätthålls. Efterfrågan varierar mellan olika förskolor och områden, vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har önskat. Vissa förskolor får snabbt fullt, medan andra har lediga platser under längre tid.

  Antalet barn i kö till förskolan är föränderligt och särskilt under vårens sista månader eftersom många vårdnadshavare önskar förskoleplats i början av ett nytt verksamhetsår. Vårdnadshavare är vanligtvis medvetna om lagkravet på 4 månaders garantitid och antalet barn som behöver förskoleplats förväntas därmed öka fram till sommaren. Det finns god kapacitet för nya barn inför hösten eftersom 6-åringarna flyttar till förskoleklass. Placering inom garantitiden kommer att kunna erbjudas inför hösten, även om trycker ökar.

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskole- och fritidshemsverksamhet. Från 2019 sker mätningen två gånger per år. Mättillfällena är april och september månad. Mätningen avser barn inskrivna i verksamheten per den 15:e.



  Yttrande



  Rapporten som delges nämnden innehåller olika mått för personaltätheten i förskola och fritids på kommunnivå, för både kommunal- och fristående verksamhet. Personaltätheten bygger på grundbemanning. Grundbemanning speglas av årsarbetare i barngruppen.



  I denna rapport exkluderas de kommunala fritidshemmen ur rapporteringen. Anledningen är att alla fritidscheman nu finns i skola24. Registreringen startade i skola24 i början av 2019, men har inte kommit igång fullt ut för att ge ett tillförlitligt resultat. Nämnden kommer därmed delges mått för kommunala fritidshem i nästa mätning i september månad istället. En av fördelarna med att registreringen nu sker i Skola24 är att det även finns möjlighet att mäta faktiskt närvaro per barn.

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret.

  Förvaltningens yttrande

  Central administration 2019, dnr 2019.001 BUN

  Administrativ chef, K. Jakobsson
  Beslut om amorteringsplan, 13 st
  Beslut om avstängning från plats i fritidshem, 4 st
  Beslut om avstängning från plats i förskola/fritidshem, 1 st

   

  Planeringsstrateg, M. Persson
  Beslut att medge skolskjuts (april), 101 st

   

  Verksamhetschef, R. Törnell
  Yttrande till skolinspektionen, 1 st

   

  Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN

  Förskolechef S. Próder, Noltorp område
  Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
  Lpn: 2019-2189

   

  Anställningsbeslut 2019, dnr 2019.003 BUN

  Sammanlagt 32 stycken beslut fattade under perioden 190107 - 190410

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.