Hoppa över navigering

Möte 2019-12-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:45 Bokö

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskolenivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

  Kvalitetsarbetet ska säkerställa ett systematiskt arbete utifrån läroplanens mål och ett systematiskt arbete med barnets livslånga lärande där förskolan utgör starten av barnens utbildning. Aktuell uppföljning avser verksamhetsåret 2018-2019 och arbetet utifrån Lpfö 98, läroplan för förskolan t.o.m. 2019-06-30. I enlighet med Lpfö 98 benämns skolledaren i detta ärende förskolechef.

  Från och med den 1 juli 2019 lyder förskolan under en ny läroplan, Lpfö 18, där skolledaren benämns rektor.  Beredning

  Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetssystem är uppbyggt genom att varje verksamhet tar fram en arbetsplan, vilken beskriver hur enheten arbetar kontinuerligt för att uppfylla läroplanernas mål. Till denna kommer en utvecklingsplan som upprättas årligen där verksamhetens huvudsakliga, övergripande utveckling tydliggörs. Här sätts mål för det kommande läsåret utifrån vad som synliggjorts i föregående läsårs Nulägesanalys. Olika aktiviteter kan planeras för olika arbetslag. I slutet av läsårets upprättas en nulägesanalys. Här sammanställs de resultat, som enheten uppnått under läsåret.

  En av de centrala delarna i förskolans kvalitetssystem utgörs av verksamhetsbesök - Rundan. Det är förskolechef som i syfte att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten gör regelbundna besök i verksamheterna med fokus på läroplanens mål. Vad som framkommer av styrkor och utvecklingsområden vid förskolechefs verksamhetsbesök, synliggörs i verksamhetens Nulägesanalys.

  I ”Uppföljning av läroplan för förskolan, utifrån verksamheternas nulägesanalyser läsåret 2018/2019” beskrivs förskolornas olika styrkor och utvecklingsområden inom tre huvudområden, Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande. Utifrån genomgång av verksamheternas nulägesanalyser dras slutsatser på förvaltningsnivå ur två aspekter. Dels vilka utvecklingsbehov som finns och därmed vilka gemensamma satsningar som behövs samt hur kvalitetssystemet efterlevs och bör utvecklas.

  Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbetet för att få säkerställda underlag för analys. Insatser behöver göras utifrån analyser för att alla barn ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i en likvärdig förskola.

  Det systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för att utveckla ett tydligt ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas utifrån nationella krav och i linje med Alingsås kommuns styrmodell.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.