Hoppa över navigering
 • I KF flerårsstrategi 2019 (KF § 226) fick kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari § 26 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiet lokaler.

  Förvaltningen konstaterade också att Alströmergymnasiets omklädningsrum och duschutrymmen som ligger i anslutning till Alströmergymnasiets idrottshall var i behov av upprustning och renovering under 2019.

  Alströmergymnasiet står fortfarande inför framtida volymökningar detta då antalet 16 åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 16 % från 2018 till 2021. För att bättre kunna utnyttja omklädningsrummen utifrån volymökningarna krävs det att dessa rustas upp och renoveras. Dessa utrymmen är inte heller tillgänglighetsanpassade. Nuvarande omklädningsrum och duschutrymmen är därför inte ändamålsenliga.

  Dagens lokaler påverkar arbetsmiljön för lärare och elever samt att personer med funktionsvariationer har begränsade möjligheter att delta i aktiviteter i lokalerna. Nämnden har i sin budget för 2020-2022 identifierat idrottshallen som en risk där omedelbar åtgärd krävs. Vid nämndens delårsbokslut rapporterades att en projektplanering har undertecknats och Alingsåshem har startat processen.

  Nämnden har nu att ta ställning till avtal om entreprenadstart för om- och tillbyggnation av idrottshallen. Avtal avseende om- och tillbyggnad av idrottshall Alströmergymnasiet innehåller delvis hyreshöjande åtgärder. Preliminärt hyrestillägg efter om- och tillbyggnation är 661 tkr/år.

  Avtalet biläggs tjänsteskrivelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.