• Skolinspektionen genomförde i januari 2020 en kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I kvalitetsgranskningen har delkurs 4 granskats med fokus på textförståelse och källkritik.

  Där de övergripande bedömningsområdena i granskningen utgjordes av:

  • Undervisning med texter
  • Funktionella och meningsfulla sammanhang i undervisning av texter
  • Söka och kritiskt granska information


  I kvalitetsgranskningen granskar Skolinspektionen kvaliteten på skolenheten i syfte att bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.

  Granskningarna utgår från de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp så som läroplan för vuxenutbildning samt kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4.

  Vid granskningen genomfördes besök på skolenheten och under besöket genomfördes intervjuer med elever och lärare samt lektionsobservationen.

  I Skolinspektionens beslut bedöms undervisningen i den kommunala vuxenutbildningen i hög utsträckning ge elever möjlighet att förstå, tolka och analysera texter. Vidare bedömer Skolinspektionen att undervisning med texter i hög utsträckning anknyter till sammanhang som är funktionella och meningsfulla för eleverna.

  I bedömningsområde tre gör Skolinspektionen bedömningen att undervisningen i låg utsträckning ger eleverna möjligheter att söka information ur olika källor och kritiskt granska information från olika källor. I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom en rad områden och huvudmannen ska senast den 14 augusti 2020 redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultat av dessa åtgärder.

  Beredning

  Förvaltningens har i skrivelse den 4 juni angett följande:

  Kultur- och utbildningsförvaltningens har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de konstaterade bristerna och presenterar åtgärder i en bilaga som biläggs tjänsteskrivelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.