Hoppa över navigering
 • Information om datum för utbildningstillfällen för ny mandatperiod. 

  Administrativ information gällande närvarolista och intyg förlorad arbetsinkomst.

  Information om att byta ut Ipad. 

 • Skolchef Linda Andersson föredrar

  Dnr: 2022.306 KUN, 2022.307 KUN, 2022.308 KUN, 2022.309 KUN, 2022.310 KUN, 2022.311 KUN

   

   

 • Kultur- och utbildningsnämnden ska utse fem ledamöter och fem personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. 

  Även inkallelseordning för tjänstgöring av ersättare i arbetsutskottets ska fastställas.

   

   

  Ordförande ajournerar sammanträdet. 

   

  Ledamot Personlig ersättare
  Anne Gunnevik (L)  Stefan Bedö (L)
  Rebecka Gustin (S) Mårten Pantzar (S)
  Magnus Linde (M) Henrik Alvdén Bona (M) 
  Håkan Stern (S) Anders Björkman (S)
  Alexander Wikhall (S) Malin Sultan (S)

   

   

  Till ordförande utses Anne Gunnevik (L)

  Till vice ordförande utses Rebecka Gustin (S)

 • Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet.

  Kultur- och utbildningsnämnden ska utse två representanter per programråd som representanter för skolhuvudmannen gällande följande program:

  Barn- och fritidsprogrammet

  Bygg- och anläggningsprogrammet

  Ekonomiprogrammet

  El- och energiprogrammet

  Estetiska programmet

  Försäljnings- och serviceprogrammet

  Naturvetenskapsprogrammet

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Teknikprogrammet

  Vård- och omsorgsprogrammet

 • Kultur- och utbildningsnämnden ska utse två representanter per yrkesråd och programråd vid vuxenutbildningen. Det rör följande råd:

  Programråd vård- och omsorgscollege

  Programråd Teknikcollege

  Yrkesråd för Industriteknik plåt och svets

  Kultur- och utbildningsnämnden ska även utse två representanter till Alströmergymnasiets skolkonferens.

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att ”ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt”.

  Förvaltningens yttrande

  Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelning sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningschefen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen.

 • Nämnden får enligt kommunallagen delegera delar av sin beslutskompetens till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare. Nämnden får även uppdra åt en anställd att fatta beslut på delegation av styrelsen. Delegation regleras genom Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning.

  Förvaltningen genomför kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar behöver ske.

  Förvaltningens yttrande

  Inför ny mandatperiod har förvaltningen genomfört en översyn och föreslår en större omarbetning av nämndens delegationsordning. De förändringar som föreslås under avsnitt A. Allmänna ärenden, B. Dataskydd, C. Ekonomi och D. Personal görs för att harmonisera med delegationsordning för kommunstyrelsen.

  Större förändringar föreslås i avsnitt F. Utbildning där liknande likartade beslut oavsett lagrum eller skolform har sammanfogats till en enda ärendetyp i delegationsordningen. Detta för att få en mer sammanhållen delegationsordning och större tydlighet i ansvarsfördelning.

  Avsnitt E. Föreningsstöd och G. Försörjningsstöd, integrationsenheten lämnas oförändrad jämfört med nu gällande delegationsordning.

  Ärendetypen F.1 i nuvarande delegationsordning ”Beslut om inköp av utsmyckning” enligt 0,5%-regeln föreslås att tas bort ur delegationsordningen. Kommunövergripande översyn av utsmyckning enligt 0,5%-regeln pågår. Förvaltningen föreslås endast vara stödprocess vid inköp enligt 0,5%-regeln och ska därmed inte besluta om inköp ska genomföras.

  Förslag till ny delegationsordning biläggs tjänsteskrivelsen tillsammans med nuvarande delegationsordning.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

  Anmälan om delegationsbeslut – förvaltningschef

  Föreningsbidrag - riktat stödbidrag, se separat bilaga (avsnitt E i delegationsordning)

  Tillförordnad förvaltningschef under ordinarie förvaltningschef semester, se separat bilaga (avsnitt C.1 i delegationsordning)

  Revidering av attestlista, se separat bilaga (avsnitt C.1 i delegationsordning)

  Anmälan om delegationsbeslut – ordförande

  Beslut om att teckna tillsvidarehyresavtal avseende enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att hyra ut i andra hand till nyanlända för bosättning enligt lag (avsnitt A.18 i delegationsordningen)

  Beslut om att flytta utbildning och nämndsammanträde (avsnitt A.1 i delegationsordning), se separat bilaga 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.