Möte 2019-01-30

Kommunfullmäktige
18:00 - 19:30 Grand Hotel, Alingsås
 • Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige
  den 28 mars 2018,  § 65 lämnat en motion avseende terrorhot mot kommunen där de framför att kommunen snarast bör undersöka hur och var åtgärder ska sättas in.

  Motionärerna yrkar:

  -Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund.

  -Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan, genom lämpliga hinder.

  -Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och övriga hot vid yttre angrepp. En så kallad riskanalys.

  -Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering.

  Beredning

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:


  Kommunen har sedan 1 oktober 2018 en säkerhetschef placerad på kommunledningskontoret. Säkerhetschefen kommer att kalla till ett möte för att komma fram till rimliga hinder på den del av Kungsgatan där gående, uteserveringar och trafik nu ska samsas. Kallade till mötet kommer att bli representanter:

  • butiksägare i centrum.
  • fastighetsägare i centrum
  • räddningstjänsten
  • polisen
  • gatukontoret
  • näringslivsenheten på kommunledningskontoret


  Polisen har också fått möjlighet att ge synpunkter i särskild ordning, kopplat till hotbilden.

   


  Kommunen är enligt lag, (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skyldig att ha en aktuell risk- och sårbarhetsanalys. I den ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Alingsås kommun har en sådan plan som revideras årligen.

  Av ovan nämnda lag framgår också att kommunen ska ha en utbildning- och övningsplan för både förtroendevalda och anställd personal. En sådan plan kommer att upprättas till kommande mandatperiod. Vidare reglerar också säkerhetsskyddslagen (2018:585) att all personal som kommer i kontakt med säkerhetsklassad information ska ha en grundläggande utbildning. Så snart säkerhetsanalys är utförd för Alingsås kommun kommer berörd personal att antingen: säkerhetsklassas, registerkontrolleras samt utbildas.

  Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 234 och lämnat förslag att motionen anses besvarad.
   

  Anförande

  Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M), Anton César (S) och Stefan Bedö (L).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.