Möte 2018-11-28

Kommunfullmäktige
18:00 - 18:50 Grand Hotel, Alingsås
 • Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 208 lämnat en motion om vårdhundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 april 2018, § 77 remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsnämnden.

   

  Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

  ·  Att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur verksamheten med vårdhundar skall kunna inrättas inom den
     kommunala äldreomsorgen i Alingsås.

  ·  Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.

   

  Beredning

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
   

  Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat motionen den 18 juni 2018, § 54, där nämnden även beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om vårdhundar i samband med flerårsstrategin. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga, under förutsättning att eventuella kostnader hanteras inom vård- och äldreomsorgnämndens egen ram. Motionen bör därmed kunna anses besvarad.

  Förslaget att utreda hur en verksamhet med vårdhundar ska kunna inrättas generar inga kostnader, utöver administrativ tid. Införandet av vårdhundar i verksamheten på försök skulle däremot generera kostnader.

   

  Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018, § 201.
   

  Anförande

   

  Anförande hålls av Agneta Grange Petrusson (SD).

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.