Möte 2018-04-25

Kommunfullmäktige
18:00 - 20:25 Grand Hotel, Alingsås
 • Timo Sormunen (S) har i skrivelse den 29 mars 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

   

 • Anders Sandberg (S) har i skrivelse den 3 april 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

   

   

 • Fredrik Dolff (MP) har i skrivelse den 4 april 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

   

 • Boel Marteleur (MP) har i skrivelse den 20 april 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

   

 • Stina Karlsson (V) har i skrivelse den 9 april 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

   

 • Fredrik Dolff (MP) har i skrivelse den 4 april 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

   

 • Anders Sandberg (S) har i skrivelse den 3 april 2018 avsagt sig uppdraget som vice ordförande och ledamot i tekniska nämnden.

   

 • Peter Norlander (S) har i skrivelse den 25 april 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.

   

 • Anders Sandberg (S) har i skrivelse den 3 april 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

   

 •  

  Glenn Pettersson (SD) har i skrivelse den 16 april 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i tillfällig beredning kring Agenda 2030.

   

 •  

   

 • § 80

  Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Stina Karlsson (V), Karin Berg (V)

 • § 81

  Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Fredrik Dolff (MP), Christian Wiberg (MP)

 • § 82

  Kommunalt kompletteringsval -Ledamot i tekniska nämnden efter Anders Sandberg (S), Peter Norlander (S)

 • § 83

  Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i tekniska nämnden efter Peter Norlander (S), Birgit Börjesson (S)

 • § 84

  Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i utbildningsnämnden efter Cajsa Gustafsson (S), Angelika Wais (S)

 • Kommunfullmäktige utsåg den 28 mars, § 50 Anders Sandberg (S) till ledamot och
  vice ordförande i tekniska nämnden för tiden fram till och med den 31 december 2018.

   

  Anders Sandberg (S) har i skrivelse den 3 april 2018 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden.

   

  Valberedningen har den 25 april 2018, § 3 lämnat förslag på ny ledamot och ny vice ordförande i tekniska nämnden.

   

 • § 86

  Information

 •  

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2017, § 65 att utse en styrgrupp för arbetet med politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022. Styrgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Kommunledningskontoret gavs även i uppdrag att göra en översyn av förtroendevaldas ersättningar och villkor och i övrigt bistå styrgruppens arbete. Förslag till förändringar av förtroendevaldas ersättningar ska ske utifrån styrgruppens förslag till organisation samt i syfte att förenkla administrationen.
   

  Beredning
   

  Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 14 mars redovisat följande:

   

  Utsedd styrgrupp för politisk organisation 2019-2022 har sammanträtt vid upprepade tillfällen under 2017 samt 2018. Inledningsvis bistod tjänstemän vid kommunledningskontoret styrgruppen med administrativt stöd samt framtagande av diverse underlag. Omvärldsbevakning kring organisation i andra kommuner samt diverse gränsdragningsfrågor har diskuterats.

  Styrgruppen har därefter under början av år 2018 enats om ett förslag till politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun. Förslag till politisk organisation i sin helhet framgår av bilaga till denna skrivelse.
   

  Föreslagen organisation innebär en förändring av nämndernas sammansättning samt en justering i antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna.
   

  Förändringar i nämndstruktur:
  Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och teknisk nämnd föreslås organiseras inom en samlad samhällsbyggnadsnämnd. Nuvarande kultur- och fritidsnämnd samt utbildningsnämnd föreslås organiseras inom en samlad bildnings och kulturnämnd.

   

  Förändringar i antal ledamöter:
  Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden samt bildnings och kulturnämnden föreslås utgöras av 13 ordinarie ledamöter samt 9 ersättare. Detta innebär en marginell ökning för några av nämnderna. Sammanslagningen av samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden medför dock att det totala antalet ledamöter och ersättare minskar något.
   

   

  Miljöskyddsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden föreslås vara oförändrat från dagens organisation.
   

  Inga förändringar föreslås för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt antal kommunalråd inför mandatperioden 2019-2022.

   

  Kommunkoncernen:
  Styrgruppen föreslår införande av personunion inom Alingsås Energi koncernen.
   

  Förtroendevaldas ersättningar:
  Förslag till ny politisk organisation medför ett behov av revidering av arvodena för ordförande och viceordförande i de nya nämnderna. Den nya samhällsbyggnadsnämnden samt bildnings- och kulturnämnd föreslås läggas på samma nivå som barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden. Ordförande respektive viceordförande föreslås därför ges ett arvode uppgående till 12,5% respektive 8,75% av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att revidera gällande bestämmelser kring ersättningar till förtroendevalda efter beslut i kommunfullmäktige.

   

  Översyn av nämndernas reglementen:
  Efter beslut om politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 kommer en översyn av nämndernas reglementen behöva ske i syfte att kunna vara uppdaterade inför år 2019 då den nya organisationen träder i kraft. Kommunledningskontoret bör därför ges i uppdrag att revidera samtliga nämnders reglementen.
   

  Kommunstyrelsen har den 9 april 2018, § 32 för egen del fattat beslut om uppdrag om revidering av samtliga nämnders reglemente, uppdrag att ta fram förslag till tjänstemannaorganisation samt uppdrag att efter beslut i kommunfullmäktige om politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun
  revidera dokumentet "Ersättningar till förtroendevalda".
   

  Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige beslut:

  1. Förslag till politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun godkänns.

  2. Arvodet för ordförande- respektive viceordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt bildnings- och kulturnämnden uppgår till 12,5%
      respektive 8,75 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

  3. Som en konsekvens av att styrelserna för Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB utgörs av samma ledamöter i personunion, ges ersättning till ledamöterna endast för ett styrelseuppdrag, detta arvode hanteras i Alingsås Energi Nät AB.

   

  Anförande


  Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Kent Perciwall (KD), Ulf Carmesund (S), Staffan Albinsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Stefan Svensson (KD), Anita Brodén (L), Pär-Göran Björkman (S), Agneta Grange Petrusson (SD) och Thorsten Larsson (M).

   

  Yrkande
   

  Daniel Filipsson (M), Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Anita Brodén (L), Pär-Göran Björkman (S), Kent Perciwall (KD) Ulf Carmesund (S), Staffan Albinsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Stefan Svensson (KD) och Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
   

  Agneta Grange Petrusson (SD) yrkar att arvodet för ledamöter i kommunfullmäktige skalll vara noll kronor per timme för mandatperioden 2019-2022.
   

  Daniel Filipsson (M) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut, punkt 2: Slutliga namn på nämnderna fastställs i reglemente.


  Joakim Järrebring och Anna Hansson yrkar bifall till Daniel Filipssons tilläggsyrkande.

   

  Joakim Järrebring och Anna Hansson yrkar avslag till Agneta Grange Petrussons tilläggsyrkande.
   

  Proposition
   

  Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

  Ordföranden ställer proposition på Daniel Filipssons m fl tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

  Ordföranden ställer proposition på Agneta Grange Petrussons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

  Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
  Ja för bifall till Agneta Grange Petrussons tilläggsförslag, nej för avslag.

   

   

  Ja                                                    Nej                                   Avstår

  Agneta Grange Petrusson (SD)       Staffan Albinsson             Gunilla Gomér(SD)
  Boris Jernskiegg (SD)                          Lennart Allbro (S)
                                                               Pär-Göran Björkman (S)
                                                              Anita Brodén (L)
                                                              Birgit Börjesson (S)                      
                                                              Birgitta Carlsson (S)
                                                              Ulf Carmesund (S)
                                                              Urban Eklund (KD)
                                                              Linda Espeving (M)
                                                              Daniel Filipsson (M)
                                                              Jan Gustafsson (V)
                                                              Anna Hansson (MP)
                                                              Leif Hansson (S)
                                                              Niklas Hellgren (KD)
                                                              Gunnar Henriksson (M)
                                                              Lena Hult (S)
                                                              Tore Hult (S)
                                                              Anita Hedén-Unosson (S
                                                              Karin Johansson (S)
                                                              Joakim Järrebring (S)
                                                              Jan Kesker (L)
                                                              Micaela Kronberg Thor (M)
                                                              Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
                                                              Birgitta Larsson (S)
                                                              Thorsten Larsson (M)
                                                               Emma Liljewall (MP)
                                                               Magnus Linde (M)
                                                               Martin Lindberg (V)
                                                               Peter Martini (M fd SD)
                                                               Eva Mattsson-Hill (L)
                                                               Susanna Nerell (C)
                                                               Martin Olson (MP)
                                                               Per Palm (L)
                                                               Eva-Lotta Pamp (M)
                                                               Kent Perciwall (KD)
                                                               Thomas Pettersson (C)
                                                               Karin Schagerlind (M)
                                                               Stefan Svensson (KD)
                                                               Per-Gordon Tranberg (M)
                                                               Novak Vasic (MP)
                                                               Simon Waern (S)
                                                               Björn Wallin Salthammer (S)
                                                               Billy Westerholm (S)
                                                               Marianne Wikström (M)
                                                               Kristina Grapenholm (L)
   

  Med 2 Ja-röster, 45 nej-röster och 1 som avstår att rösta beslutar kommunfullmäktige att avslå Agneta Grange Petrussons tilläggsyrkande.

 •  

  Samhällsbyggnadsnämnden antog den 12 december 2016, § 204, Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun. Materialet består av en inventering av kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, som är utförd under åren 2009-2011, kompletterad med Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister från 2014. Programmet och inventeringsarbetet har utförts tillsammans med Västarvet/Lödöse museum och är avstämt med Länsstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 51, att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta in oberoende expertis för att säkerställa att en objektiv bedömning av föreslagna objekt i Kulturmiljöprogrammet genomförs. Ärendet ska därefter beredas för beslut i kommunfullmäktige, dock senast vid kommunfullmäktige i september 2017.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 mars 2017, § 25, att kultur- och fritidsnämnden önskar yttra sig över kulturmiljöprogrammet och överlämnar härmed önskemålet till kommunstyrelsen.

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:


  Kommunledningskontoret har tagit in oberoende expertis för att göra en stickprovsgranskning av ett antal objekt i Kulturmiljöprogrammet. Den externa granskningen har gjort en liknande bedömning av majoriteten av fastigheterna i stickproven men har avvikande bedömning gällande en fastighet.

  Kommunledningskontoret anser att Kulturmiljöprogrammet bör antas utifrån att den externa granskningen överlag visar sig överensstämma med bedömningen i Kulturmiljöprogrammet. Vid eventuella framtida beslut om den enskilda fastighet där den externa granskningen har en avvikande bedömning bör det tas hänsyn till att bedömningen i Kulturmiljöprogrammet och bedömning av den externa granskningen är avvikande.

  Då Kulturmiljöprogrammet tydliggör hur Alingsås kommun ser på kulturarvet samt hur detta påverkar den framtida utvecklingen av kommunen bör kommunfullmäktige besluta om Kulturmiljöprogrammet.

  Kommunstyrelsen har den 9 april 2018, § 33 behandlat ärendet.

   

  Anförande
   

  Anförande hålls av Simon Waern (S), Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L) och Boris Jernskiegg (SD).
   

  Yrkande

   

  Simon Waern (S), Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L), Boris Jernskiegg (SD) och Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

   

 •  

  Nuvarande riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 79.

  Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  I beslutat Tillväxtprogram 2018-2027 framgår att markanvisning anses vara ett viktigt verktyg för kommunen i sitt arbete för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren. Tillväxtprogram 2018-2027 har som en av huvudinriktningarna för utvecklingen inom de kommande tio åren att vid större stadsutvecklingsprojekt bör det utredas om direktanvisning med en ankarbyggherre är möjligt och lämpligt.

  Förslag till riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med direktanvisning med ankarbyggherre. Förslaget till riktlinjer har även förtydligat hur kvalificering till direktanvisning kan ske.

  I förslag till riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun framgår att kommunen tillämpar tre metoder för tilldelning av markanvisningar: direktanvisning, anbudsförfarande och markanvisningstävling.

  Kommunstyrelsen har den 9 april 2018, § 34 behandlat ärendet.

   

  Anförande
   

  Anförande hålls av Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M).

   

  Yrkande

   

  Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 • § 90

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.