Möte 2018-10-31

Kommunfullmäktige
18:00 - 22:10 Grand Hotel, Alingsås
 • Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsrapporten är en uppföljning av kommunens mål och medel, såväl som ett underlag till kommande års flerårsstrategi. I den ekonomiska sammanfattningen analyseras främst de prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till kommunens fastställda finansiella mål. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året. Delårsrapporten är utformad enligt redovisningslagens krav och innehåller resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt verksamhetsberättelse.


  Beredning


  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:  Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit flerårsstrategier för perioden 2018-2020.  Kommunfullmäktiges prioriterade mål:

  Samtliga av kommunens nämnder har i enlighet med kommunens styrmodell brutit ned beslutade prioriterade mål och indikatorer till nämndspecifika åtaganden samt tillhörande nyckeltal. Nämndernas arbete med åtagandena pågår. Prognos för nämndernas åtaganden redovisas i delårsrapporten. Indikatorerna redovisas, i enlighet med kommunens styrmodell, i samband med årsredovisningen. Merparten av åtagandena pågår och beräknas antingen slutföras under året, alternativt pågå under planperioden. Ett åtagande bedöms ej uppnås:  Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att reducera nämndens kostnader till att motsvara budget för funktionshinderverksamheten.
   

   

  KF § 184, forts  2018.551 KS

  Uppdrag från kommunfullmäktige:

  Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om 44 uppdrag till kommunens nämnder. Nytt för år 2018 är att uppdragen enligt beslut i kommunfullmäktige ska slutföras under året. Av totalt 44 uppdrag bedöms 34 att slutföras under året. Merparten av de uppdrag som ej bedöms uppnås under året är av långsiktig karaktär och kommer behöva fortlöpa över årsskiftet.


  Intern kontroll:

  I delårsbokslutet framgår att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll. Samtliga nämnder utom två bedömer att identifierade kontrollmoment kommer vara kontrollerade under året. Avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.


  Resultatuppföljning:

  Delårsprognosen för Alingsås kommun 2018 uppgår till ett överskott om 77,6 mnkr, vilket är 15,8 mnkr bättre än budgeterat. Relateras årets resultat till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår resultatet till 3,4 % vilket överstiger kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Främsta förklaringen till prognostiserat överskott i relation till budget återfinns inom finansieringen. Ett starkare finansnetto samt genomförda tomtförsäljningar stärker resultatet innevarande år.


  Driftuppföljning:

  Nämnderna prognostiserar ett samlat överskott om 1,4 mnkr. Underskott återfinns inom vård- och äldreomsorgsnämnden vilket främst hänför sig till verksamheten för funktionshinder. Därtill bidrar en ökning i utförda hemtjänsttimmar till underskottet.

  Kommunstyrelsen är den nämnd som prognostiserar det största överskottet. Prognosen förklaras främst av överskott inom IT-verksamheten.

  Investeringsuppföljning:

  Prognos per helår för investeringarna uppgår till 131,4 mnkr, vilket är 39,8 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen återfinns främst hos de skattefinansierade verksamheterna som prognostiserar ett lägre utfall än budgeterat.

   

  KF § 184, forts  2018.551 KS

  Framtidsutsikter:

  Prognos per helår för Alingsås kommun visar en positiv avvikelse om 15,8 mnkr. Totalt sett prognostiserar nämnderna en budget i balans vilket är positivt. Nämnderna framför dock behov inför år 2019 motsvarande omkring 130 mnkr (utöver redan beslutad uppräkning). Kommunledningskontoret gör bedömningen att framförda behov om ca 130 mnkr 2019 är av sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodese äskanden utan stora intäktsökningar. Kommunledningskontoret anser därav att fullmäktige ger nämnderna i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte bör vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

  Uppföljning kommunkoncern:

  Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun innehåller även bokslut för de kommunala bolagen och räddningstjänstförbundet. Resultatet för perioden för kommunkoncernen, kommunen inkluderat, uppgår till 178,7 mnkr med en prognos per helår som uppgår till 149 mnkr.

  Prognosen avser resultat före skatt och koncernbidrag och fördelar sig på AB Alingsåshem med 33 mnkr, Fabs AB 6 mnkr, Alingsås Energi Nät AB 38 mnkr, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB 0 mnkr, AB Alingsås Rådhus -6 mnkr, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,5 mnkr samt kommunen enligt ovan på 77,6 mnkr, totalt ca 149 mnkr.

  Motsvarande utfall för helåret 2017 uppgick till 82 mnkr. Skillnaden mellan prognos för 2018 på 149 mnkr och utfall 2017 motsvarande 82 mnkr är främst hänförlig till de lösenkostnader av swappar som bolagskoncernen hade under slutet av 2017.

  I koncernbolagen pågår likt föregående år stora investeringar i form av förskolor och skolor, avslut av utbyggnad av Nolhagahallen, fortsatt utbyggnad av fjärrvärme, elnät och anslutningar till stadsnätet, hyreshus i Stadsskogen etc. För 2018 uppgår investeringarna hittills till 275 mnkr att jämföra med 361 mnkr för motsvarande period 2017. De kommande investeringarna i bolagskoncernen innebär att de finansiella riskerna i kommunkoncernen fortsätter att öka vilket ställer allt större krav på effektiv finansieringshantering och likvidmässiga flöden och en ekonomi som kräver central styrning och ledning. Det krävs ett fortsatt gemensamt arbete med att finna finansieringslösningar utifrån det beslutade lånetaket.

  Moderbolaget, AB Alingsås Rådhus, är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projekt Passivhuscentrum. Det ena målet ligger för avgörande i förvaltningsätten och det andra i kammarrätten. I och med förra årets beslut avseende nedläggning av projektet Passivhuscentrum och överenskommelsen med Alingsås Energi Nät AB avseende Lights in Alingsås är moderbolaget numera ett renodlat ägarbolag med fokus på styrning och ledning av övriga koncernbolag.

  Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018, § 164.

   

  KF § 184, forts  2018.551 KS, forts
   

  Anförande

  Anförande hålls av Leif Hansson (S), Anna Hansson (MP), Eva-Lotta Pamp (M), Maria B Nilsson (S), Micaela Kronberg Thor (M), Simon Waern (S), Kent Perciwall (KD), Boris Jernskiegg (SD), Pär-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Daniel Filipsson (M), Anita Brodén (L), Staffan Albinsson (C), Vanja Larsson (V) och Holger Andersson (L).

   

  Yrkande

  Eva-Lotta Pamp (M), Micaela Kronberg Thor (M), Simon Waern (S), Kent Perciwall (KD), Pär-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Daniel Filipsson (M) och Anita Brodén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.