Hoppa över navigering

Möte 2020-04-21

Barn- och ungdomsnämnden
14:00 - 18:00 Sparbankssalen / Distans

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation. Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. I samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke, kommundel Långared, Alingsås södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i centralorten, 7-9 skolor i centralorten. Aktuellt ärende avser framtida förskole- och skolorganisation i Alingsås södra kommundel.

  Beredning

  För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i tre-enheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barn- och elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning. Som del i att möta framtidens utmaningar behöver en likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.

  I kommundelen finns idag 4 förskolor med maxkapacitet för totalt 420 barn. Ödenäs förskola med kapacitet för upp till 40 barn, Hemsjö förskola och Västra Bodarna förskola med vardera kapacitet upp till 100 barn och Ingareds förskola med kapacitet för 180 barn. I kommundelen finns idag totalt 592 elever i grundskola F-6 varav 46 elever på Ödenäs skola, 172 elever på Hemsjö skola, 224 på Ingared skola och 150 på Västra Bodarna skola. Samtliga fyra skolor har färre elever än riktmärket 550. Elever på Ödenäs skola och Hemsjö skola får en del av undervisningen på Ingared skola och elever på Ödenäs skola får ytterligare undervisning på Hemsjö skola. Elever från samtliga skolor i kommundelen får del av undervisningen på Gustav Adolfskolan i Alingsås centralort.

  Ingared är ett område som växer med nybyggnation av bostäder och det finns möjlighet att bygga en ny förskola i området med kapacitet för 120-160 barn. Inför en nybyggnation och fortsatt planering av förskole- och skolorganisation i området behövs en säkerställd prognos för antalet barn och elever samt en översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar för förskola och grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram för förskola respektive Ramprogram för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för barn och elever.

  För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning, där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås. Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet Den senaste prognosen över barn och elever i Alingsås södra kommundel gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar mot ett förväntat barn och elevantal inom den kommunala verksamheten årskurs F-6 på ca 640 elever inför läsår 24/25, med en ökning framförallt i området Ingared. I arbetet med att planera för utveckling av förskole- och skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda prognoser. Förvaltningens egen prognos gällande grundskola behöver samköras med underlag från Statisticon. Statisticons prognos innehåller även barn i förskoleålder, något som krävs för att förvaltningen ska kunna beräkna andel inskrivna i kommunal förskola. Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade leverantör för befolkningsprognoser. En ny kommunprognos beräknas levereras under våren.

   

  Arbetsutskottets förslag till beslut:

  Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade lärare.

  Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet barn och elever i Alingsås södra kommundel.

  Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive Ramprogram för grundskola.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.