Hoppa över navigering

Möte 2019-04-23

Barn- och ungdomsnämnden
14:00 - 17:15 Sunnerö
  • Filmvisning om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar
   • Introduktion och information om arbetsgivarrollen och ansvaret för arbetsmiljön
   • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

   

 • Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader.

  Förvaltningens yttrande
  Årsprognosen per mars 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

  Utfall mars månad är minus 4 992 tkr och följer därmed budget.

   

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per mars år 2019.

  Bilagor

 • Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet följer skolorna inom Barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. De viktiga analyserna och åtgärder som kopplas till dessa, sker till största del på varje skola, där undervisningen och verksamheten ständigt måste utvecklas i förhållande till resultaten. Här följer en sammanställning på förvaltningsnivå. Syftet är att kunna följa utvecklingen i kommunen i stort och säkerställa att en så likvärdig utbildning som möjligt ges på skolorna.

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningens viktigaste del i kunskapsuppföljningsprocessen är att säkerställa att rutiner för kunskapsuppföljning finns och följs på varje skola och att den håller en hög kvalitativ nivå. Skolornas process synliggörs i deras Arbetsplaner.

  Resultaten 2018 visar att eleverna i Alingsås kommun ligger runt rikets nivå i de flesta ämnen och årskurser. I Alingsås liksom i riket är ämnet matematik ett ämne som fortfarande ligger på en lägre nivå än i många ämnen. Trenden är den samma för de yngsta årskurserna till de äldsta och det skiljer sig inte märkbart mellan flickor och pojkar.

  Över 90 % av eleverna når kunskapskraven i de flesta ämnen. Fler pojkar har fått godkända betyg i alla ämnen. Det innebär att fler har möjlighet att kunna söka till gymnasiet än tidigare.

  Antalet elever som får studiehandledning och antalet som läser Svenska som andraspråk ökar från föregående läsår.

  Rapporten visar på skillnader, ringar in troliga orsaker till resultaten och presenterar de åtgärder som vidtas för att förbättra resultaten.

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §26 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner kunskapsuppföljning läsåret 2017-2018.

  Bilagor

 • Alingsås kommun har lokala barnomsorgsregler som kompletterar lagstiftningen kring förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Dessa ses över regelbundet och revideras vid behov.

  Beredning

  Utifrån gällande regler har följande utvecklats och förtydligats vid årets revidering:

  • Förändringar av struktur och rubriker för att göra reglerna mer överskådliga.
  • Ändringar i formuleringar för att förtydliga vissa avsnitt.
  • Genomgående korrigering av titeln förskolechef till rektor i enlighet med lagändring som träder i kraft 1 juli 2019.
  • Avsnitt 1.1: Förtydligande av att föräldern har rätt till ordinarie vistelsetid vid förälderns sjukdom (Regeln finns redan, men har inte varit tydligt formulerad).
  • Avsnitt 1.2: Tydligare uppdelning av vad som gäller vid platserbjudande på förskola och pedagogisk omsorg respektive fritids.
  • Avsnitt 2.2: Borttagning av förtur p.g.a. rätt till allmän förskola. Detta är överflödigt eftersom alla barn enligt skollagen ska erbjudas plats inom 4 månader.
  • Avsnitt 2.4: Borttagning av punkter som blivit överflödiga i samband med införandet av enhetstaxa.
  • Avsnitt 2.4: Regeländring: Schemaändring som kommer in på kortare varsel än 2 veckor (1 månad för ob-barnomsorg) kan endast garanteras om personalschemat inte behöver ändras.
  • Avsnitt 2.6: Förtydligande att man vid frånvaro längre än 2 månader (3 månader under sommaren) kräver beslut från verksamhetschef för att få behålla platsen.
  • Avsnitt 3.1: Korrigering av avgiftsnivåerna i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

   

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §27 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner de reviderade barnomsorgsreglerna.

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 214 2018.503 KS att besvara motion angående utredning av lärarassistenter i grundskolan, som har lämnats av Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) i kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 1155. Motionen beskriver att annat än undervisningen upptar mycket av lärarnas tid, exempelvis rastvaktande, kopiering, frånvarorapportering och andra uppgifter. Detta är uppgifter som lärarassistenter skulle kunna ta över.


  Yttrande
  I flerårsstrategin 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat om att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare. Detta för att frigöra mer tid för undervisningen.

  Med tanke på ovanstående men även att det kommer att råda brist på utbildade lärare framöver, kommer andra yrkeskategorier att behöva anställas i skolan.

  En sådan yrkesgrupp är lärarassistenter. Idag finns inga formella krav på utbildning för lärarassistenter och inte heller en enhetlig beskrivning av vad arbetet innebär, utan det är varje rektor som avgör vilken kompetens som krävs för anställning. Enligt Skolverkets kartläggning finns det i nuläget minst 35 olika utbildningar till lärarassistent i Sverige och varje utbildningsanordnare bestämmer innehållet i utbildningen.

  Att införa en ny yrkesgrupp med ett tydligt uppdrag i förhållande till befintliga yrkesgrupper är en förändringsprocess som kräver noggrann planering och dialog både med medarbetare på skolorna, i ledningsgrupper och med fackliga organisationer.

  Ett stöd i denna process är arbetet som påbörjats i det Branschråd Grundskola som startats inom GR:s utbildningsavdelning. Branschrådet ska under 2019 fokusera på vilka förändringar som kan ske i hur skolan organiserar sin personal, utbildning och undervisning samt vilka insatser, förändringar och åtgärder som kan vidtas för att utveckla verksamheten trots lärarbrist. Exempel på områden för Branschrådet att arbeta med är regional samsyn i etablerandet av kompletterande tjänster där lärarassistenter är en yrkesgrupp. I det ingår kompetens-/utbildningskrav, uppdrag och ansvarsområden samt ev. tillhörande utbildningar. Det kan även ingå att undersöka hur man organiserar skolledning och andra stödjande funktioner. Detta kommer samtidigt att innebära en översyn av lärarnas fördelning av arbetsuppgifter och tid som ägnas åt undervisning.

  Förvaltningen föreslår att Alingsås kommun inte påbörjar en egen utredning om lärarassistenter i grundskolan, utan deltar i det regiongemensamma arbetet att ta fram en strategi för hur frågan ska hanteras. Genom att verksamhetschefen för grundskolan, Rachel Törnell, sitter i branschrådet har kommunen en mycket god insyn i och kan påverka arbetet framöver.

   

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §28 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsnämnden har mottagit Miljöskyddsnämndens remiss ”Naturvårdsprogram 2020” 2019-03-04 att besvara senast 30 april 2019.
   

  Remissen innehåller det tidigare naturvårdsprogrammet (antaget 2005) som är en beskrivning av naturen i kommunen och en objektskatalog över specifika områden med naturvärden. I det nya naturvårdsprogrammet motsvarar detta kapitlet om Naturen i Alingsås i Del 2 – Naturen i Alingsås kommun och innehållet i Del 3 – Objektskatalog.


  Det nya naturvårdsprogrammet har kompletterats med en del (Del 1 – Mål, åtgärder och strategier 2020-2025) som tematiskt anger specifika mål som kommunen behöver arbeta mot de kommande 5 åren för att uppnå en rik och levande natur och en stor biologisk mångfald. De specifika målen är kompletterade med åtgärder för att nå dessa mål. Denna del innehåller även strategier samt riktlinjer för hur kommunen ska börja arbeta med och förhålla sig till olika hänsynsnivåer.


  Det nya naturvårdsprogrammet har dessutom kompletterats med en fördjupande kunskapsdel om biologisk mångfald, ekosystem tjänster, grön infrastruktur och framför allt beskrivning om hoten mot den biologiska mångfalden. Här finns också olika artlistor för fridlysta och hotade arter, mm.

   

  Yttrande
  Det är viktigt att Barn- och ungdomsförvaltningen blir involverad i processer som rör förvaltningens egen verksamhet.

  • Vad innebär skolskog?
  • Är definitionen/införandet utifrån skolans behov?
  • Vad är syftet med en sådan skolskog?
  • Vad innebär det om befintlig förskola/skola inte uppfyller målet?
  • På sidan 21 beskrivs att ”avståndet till närmsta tillgängliga grönområde om minst 1 ha ska inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det är viktigt att den bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa människans behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge”.
    

  På sidan 22 framgår att Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för att;

  • Analysera förekomsten av grönområden i anslutning till skolor och förskolor
  • Peka ut grönområden och ge dessa benämningen skolskogar
  • Skolskogarna ska ingå i grönstrukturplanerna för tätorterna
    

  Återigen viktigt att Barn- och ungdomsförvaltningen blir involverad i processer som rör förvaltningens verksamhet.
   

  På Sid 24 finns rubriken ”hälsosamma livstilar”. Här efterfrågas referens eller stöd från forskning. Om referens finns i referenslistan bör det finnas med hänvisning. Upplevs som tyckande och antagande som inte bör finnas i ett dokument från Alingsås kommun till invånarna.
   

  På Sid 26 står det att ”naturvårdsarbetet i Alingsås kommun kan inte bedrivas som en isolerad företeelse utan kräver samarbete mellan olika politikområden, exempelvis fysisk planering, folkhälsa, skola och äldrevård. Samförstånd är en förutsättning för att lyckas.
   

  Barn –och ungdomsförvaltningen önskar förtydligande kring vem ska involvera vem? Dvs vem ansvarar för att samarbete initieras och samförstånd eftersträvas?
   

  Ur ett integrationsperspektiv kan förordet uppfattas exkluderande. Det är inte på något sätt självklart vad ett ”traditionellt nordiskt sätt” innebär eller hur det ska tolkas för invånare med exempelvis utländsk bakgrund. Naturvårdsprogrammet ska rikta sig till kommunens samtliga invånare.
   

  Önskar även referenser som stödjer de generella uttalandena i förordet ”Människor som vistas mycket i naturen blir dessutom mer miljömedvetna” Vem står för förordet`? Alingsås kommun eller författaren?

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §29 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förvaltningens yttrande och översänder det som remissvar till Naturskyddsnämnden.

  Bilagor

 • Enligt skollagen kap 6 § 8 ska huvudmannen ”se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan”. Årligen följer Barn- och ungdomsnämnden upp arbetet med kränkande behandling som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Tidigare uppföljningar har bestått av granskning baserad på stickprov per verksamhetsform. Från och med uppföljning av läsåret 2018/2019 granskas planerna systematiskt. Granskningen periodiseras över tre år med utgångspunkt från teamorganisationen där samtliga planer per team är föremål för granskning.


  Förvaltningens yttrande
  De team som omfattas av denna granskning är Bjärke, Ängabo och Nolby. Av totalt 26 skolor, fritidshem och förskolor har 22 planer mot kränkande behandling inkommit eller på annat sätt tillgängliggjorts. Förvaltningen tillhandahåller en mall för plan mot diskriminering och likabehandling. Det ska finnas en plan för varje verksamhet, skola, fritidshem, förskola och planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet. Ett omfattande utvecklingsarbete med att ta fram en ny mall och anvisningar för arbetet med planer mot kränkande behandling pågår inom förskoleverksamheterna. Det arbetet är försenat och flera förskolechefer har inväntat det arbetet och har därför inte upprättat någon ny plan för läsåret. I de fall ingen har upprättats för det aktuella läsåret har senast upprättade planen granskats. Samtliga planer (utom en plan för ett fritidshem, som är mer att betrakta som en riskanalys för fritidshemmet) anses följa de grundläggande kraven på dokumentation kring kartläggning, åtgärder, uppföljning samt ansvar och förankring. Dock behöver flera av verksamheterna förtydliga och förbättra sitt kartläggningsarbete och tydligare tidsplanera identifierade åtgärder. Förvaltningens arbete med att utbilda och informera verksamheterna i frågor gällande ovan samt kränkande behandling och trakasserier fortskrider. Förvaltningen ger återkoppling till de förskolechefer och rektorer som ansvarar för de planer som ingått i urvalet.

   

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §30 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger denna till handlingarna.

  Bilagor

 • Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).  Beredning

  Tre anmälningar har inkommit till förvaltningen samtliga rör händelser där personal kränkt barn i förskola, ett ärende rör händelse där elev blivit kränkt av andra elever. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en anmälan görs kring alla barn/elever, förutom i ärende 3-190318 och 3-190314 som rör samma elev liksom LPN: 3-190115 och LPN: 3-190116.


  LPN: 48-190312
  Händelser under mars månad där barn i förskolan blivit verbalt och psykiskt kränkt av personal i förskolan. Händelserna uppmärksammades av personal på förskolan. Förskolechef utreder händelserna och åtgärdsplan tas fram efter samråd med HR. Vårdnadshavare är informerade.

  LPN: 48-190124
  Händelse där barn i förskolan blivit psykiskt kränkt av personal i förskolan. Händelsen uppmärksammades av personal på förskolan. Förskolechef utreder händelserna och åtgärdsplan tas fram efter samråd med HR. Vårdnadshavare är informerade.

  LPN: 48-190206
  Händelse där barn i förskolan blivit psykiskt kränkt av personal i förskolan. Händelsen uppmärksammades av personal på förskolan. Förskolechef utreder händelserna och åtgärdsplan tas fram efter samråd med HR. Vårdnadshavare är informerade.

  LPN: 50-190326
  Händeler där elev blivit utsatt av andra elever. Händelse uppmärksammades av klasslärare och andra elever. Rektor speciallärare och klasslärare har vidtagit åtgärder med de kränkande eleverna och uppföljning kommer att ske och samtal i elevhälsoteam planeras ang. stöd för den utsatta eleven. Vårdnadshavare är informerade.  LPN: 3-190115
  Händelse där elev i åk5 blivit psykiskt och fysiskt kränkt av två andra elever. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Möte har ägt rum med rektor, kurator, lärare och elev har ägt rum. Samtal har genomförts med alla inblandade. Vårdnadshavare är informerade.  LPN: 3-1901161
  Händelser där elev i åk5 blivit psykiskt kränkt av andra elever under en tidsperiod. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Samtal med berörda elever har ägt rum. Vårdnadshavare är informerade.  LPN: 3-190130
  Händelse där elev i åk 5 anger att hen blivit psykiskt kränkt av en lärare. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Samtal med berörda har ägt rum. Vårdnadshavare är informerade.


  LPN: 3-190314
  Händelse där elev i F-klass blivit psykiskt kränkt av två andra elever. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Samtal med berörda har ägt rum både enskilt och i grupp och extra insatser rörande bemötande ordnas i undervisningen. Vårdnadshavare är informerade.  LPN: 3-190318
  Händelse där elev i F-klass blivit psykiskt kränkt av klasskamrater. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Samtal med berörda har ägt rum. Extra insatser rörande bemötande ordnas i undervisningen. Vårdnadshavare är informerade.  LPN: 3-1903162
  Händelse där elev i åk 4 blivit trakasserad och verbalt kränkt av två andra elever på skolan. Ärendet uppmärksammades av klasslärare. Samtal med berörda har ägt rum.  Ärendet behandlades av arbetsutskottet 2019-04-09 (§31), med följande förslag till beslut: Barn och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna, men har uppdaterats med ytterligare anmälningar(LPN: 50-190326; 3-190115; 3-1901161; 3-190130; 3-190314; 3-190318; 3-1903162).

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsnämnden måste utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med den 31 december 2022. Marita Unosson (C) lämnar sitt uppdrag i Barn- och ungdomsnämnden. Då Unosson var personlig ersättare för Henrik Öhrvall (C) måste ny ersättare utses.

  Yttrande
  Martin Tirhammar (C) förslås som personlig ersättare för Henrik Öhrvall (C) i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022.

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §32 med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Martin Tirhammar (C) blir personlig ersättare för Henrik Öhrvall (C) i Barn- och ungdomsnämndensarbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 27 mars 2019 beviljat följande avsagda uppdrag samt utfört kompletteringsval till Barn- och ungdomsnämnden där nedanstående beviljats och beslutats.

  - Marita Unosson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn-och ungdomsnämnden.

  - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden är Heidi Hankanen Ängberg (C).

  Detta innebär att nämnden behöver utse en ny kontakpolitiker för förskolan.

  Förvaltningens yttrande
  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att det ska finnas representanter inom de fyra verksamheterna förskola, F-klass- skolår 6 och fritidshem, skolår 7-9 och grundsärskola.

  Ordförande och vice ordförande har inga uppdrag som kontaktpolitiker. Ur verksamheternas perspektiv är det önskvärt med kontinuitet. Uppdraget som kontaktpolitiker för en verksamhet kvarstår därför under hela mandatperioden eller tills ledamoten/ersättaren lämnar sitt nämnduppdrag och ersätts med en ny ledamot/ersättare. Om en ledamot trots detta önskar byta verksamhet under mandatperiodens gång, får ärendet väckas i nämnden på samma sätt som övriga frågor.

   

  Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-04-09 §33 med följande förslag till beslut:

  Bilagor

 • Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret.  Förvaltningens yttrande

  Central administration 2019, dnr 2019.001 BUN


  Ordföranden, K. Perciwall, Barn- och ungdomsnämnden
  Beslut om ändring av sammanträdesdatum för Barn- och ungdomsnämnden


  Administrativ chef, K. Jakobsson
  Beslut om amorteringsplan, 2 st


  Planeringsstrateg, M. Persson
  Beslut att medge skolskjuts (mars), 39 st
  Beslut att inte medge skolskjuts (mars), 2 st


  Verksamhetschef, R. Törnell
  Yttrande till skolinspektionen, 1 st
  Beslut gällande beslutsattestanter i faktureringssystemet, 3 st  Verksamhetschef, S. Dahlin
  Beslut gällande beslutsattestanter i faktureringssystemet, 1 st


  Förvaltningschef, C. Knutsson
  Beslut gällande beslutsattestanter i faktureringssystemet, 1 st  Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN

  Förskolechef U. Bengtsson, Nolby område
  Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 2 st
  Lpn: 2019-2122, 2019-2177  Förskolechef P. Eriksson, Lehndal/Långared område
  Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
  Lpn: 2019-2180
  Beslut om särskilt stöd i förskolan, SL 8:9, 1 st
  Lpn: 2019-2178


  Anställningsbeslut 2019, dnr 2019.003 BUN

  Sammanlagt 47 stycken beslut fattade under perioden 190115 - 190319

  Bilagor

  1. Cirkulär 19:09 Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i fritidshem
  2. Uppföljning av skolinspektionens beslut – Stadsskogenskolan
  3. Beslut från skolinspektionen att överlämna anmälan gällande Noltorpsskolan till Alingsås kommun
  4. Uppföljning från skolinspektionen av beslut gällande Noltorpsskolan
  5. Beslut om föreläggande från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Ängaboskolan
  6. Synpunkt angående situation på Långaredsskolan
  7. Synpunkter samt svar – Öppna förskolan i Noltorp
  8. Begäran om Yttrande från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Noltorpsskolan
  9. Beslut från skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Stora Mellby skola till Alingsås kommun
  10. Anonym Ingivelse – Synpunkt på förtidig frukost på Ängaboskolan
  11. Protokollsutdrag §57 KS - Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter
  12. Protokollsutdrag §59 KS - Förändrad barnomsorgstaxa 2019
  13. Protokollsutdrag §56 KS - Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.