•   1

  Information och överläggningar

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har utbildningsförvaltningen upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Utbildningsnämnden. Vårbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

  Förvaltningens yttrande
  Vårbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

  Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 3 864 tkr. Det negativa resultatet beror främst på personalkostnaderna vilket är en effekt av att effektiviseringarna på grund av minskad ramtilldelning ännu inte fått fullt genomslag. Inför året fick nämnden kompensation för löneökning med 1,3 % vilket innebär en ytterligare effektivisering krävs för att möta årets lönehöjning på ca 2,3 %. Inom nämndens verksamheter råder en försiktig hushållning med medel i och med nämndens sparkrav för året.

  Bilagor

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.

  Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till

  Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef dnr. 2018.006 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen dnr. 2018.023 UN

  Bilagor

 • A/ Förvaltningschef

  Information om tf. förvaltningschef och kommande MBL-förhandling.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har utbildningsförvaltningen upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Utbildningsnämnden. Vårbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

  Förvaltningens yttrande

  Vårbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

  Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 3 864 tkr. Det negativa resultatet beror främst på personalkostnaderna vilket är en effekt av att effektiviseringarna på grund av minskad ramtilldelning ännu inte fått fullt genomslag. Inför året fick nämnden kompensation för löneökning med 1,3 % vilket innebär en ytterligare effektivisering krävs för att möta årets lönehöjning på ca 2,3 %. Inom nämndens verksamheter råder en försiktig hushållning med medel i och med nämndens sparkrav för året.

  Bilagor

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.

  Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef dnr. 2018.006 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen dnr. 2018.023 UN

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.