Möte 2019-03-13

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott för kultur, fritid, turism och evenemang
13:45 - 15:30 Duvemåla, Kungsgatan 9
 • Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2018 § 226 kommunens flerårsstrategi 2019-2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska kultur- och utbildningsnämnden besluta om flerårsstrategi för 2019-2021.

  Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari om flerårsstrategi för 2019-2021 inklusive fördelning av kommunbidrag mellan nämndens olika verksamheter och kontogrupper. Denna fördelning behöver enligt förvaltningen justeras i mindre omfattning.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:

  I nämndens beslutade budgetramar hade intäkter för interkommunal ersättning budgeterats på 13 mkr. Detta speglar inte det prognostiserade elevtal för läsåret 2019/2020 på Alströmergymnasiet. Justeringen berör därmed en intern omfördelning av medel inom Alströmergymnasiet där intäkter för inresande elever har höjts med 2 mkr, det vill säga till 15 mkr.

  Intäktshöjningen medför att ram kan flyttas till gymnasiets verksamheter och fördelas på personalkostnader och inventarier inför höstterminens förväntade volym- och kostnadsökning.  Beslutad budget, KUN § 23

   

  Förslag till korrigerad budget

   

 • Kultur- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvaret för den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken. Under 2018 bedrev Gräfsnäs slottspark ideell förening, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90) verksamhet i parken som inte rörde frågor om markskötsel. Sådan verksamhet var exempelvis öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara för värdskapet på plats. Denna överenskommelse behöver nu förnyas inför år 2019.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:

  Förvaltningen har haft möte med föreningen vilket har mynnat ut i ett förslag till överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och Gräfsnäs slottspark ideell förening.

  Förvaltningen föreslår bland annat i överenskommelsen att föreningen fortsätter att få i uppdrag att ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrningar samt att en utställning uppförs i parken under 2019. I samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningens lokalbokning ska föreningen organisera arbetet med bokningar i parken.

  För detta tilldelas föreningen 280 000 kronor i föreningsbidrag. Av dessa bidrag ska 30 000 kronor gå till upprättande av utställningen i parken. Enligt överenskommelsen ska föreningen bland annat också ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen regi eller i samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningen. Därutöver ska föreningen ansvara för att minst två familjearrangemang genomförs i parken med särskilt ansvar den 6 juni vid Sveriges nationaldag.

  Överenskommelsen daterad den 5 mars biläggs in sin helhet till tjänsteskrivelsen.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (KF 2018-12-12 § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.

  Frågan om en ny ishall har tidigare behandlats av dels kultur- och fritidsnämnden och dels kommunstyrelsen. Kultur-och fritidsförvaltningen presenterade vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 § 11 en samlad översyn av projektet ”Is och gräs”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med denna översyn att förslå kommunstyrelsen att ge Fabs AB i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en tidsplan för genomförandet av om- och nybyggnad av två ishallar i Nolhaga enligt kultur- och fritidsnämndens utredning.

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2016, § 40, kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Fabs AB för att ge dem i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en presentation av en möjlig tidsplan för genomförandet av två ishallar i Nolhaga enligt kultur- och fritidsnämndens utredning.

  Därefter har kommunstyrelsen (KS 2017-03-06 § 46) behandlat ärendet om ny ishall. I detta ärende framkom att det i första skedet är en fråga för kommunstyrelsen och inte kultur- och fritidsnämnden då ishallen fanns som en investering i Tillväxtprogram 2017-2026. Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningskontoret i uppdrag att beställa detaljplanelagd mark av samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att upphandla hyreskontrakt av en ishall. Efter detta har, vilket beskrivs ovan, kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:


  Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef påbörjat processen för att ta fram en plan. Vid detta möte gjordes bedömningen att den nuvarande ishallens lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en ombyggnation av befintlig.

  Kultur- och utbildningsförvaltningen anser därför att andra geografiska områden bör utredas som lämplig lokalisering av nya ishallar. Tidigare har Tomteredsområdet utretts men är inte tillgängligt ur ett geografiskt (utanför tätorten) och trafikmässigt perspektiv. Mot bakgrund av detta söker förvaltningen ett mer centralt och tillgängligt läge vilket även är viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Tillväxtavdelningen har med stöd av exploateringsavdelningen föreslagit att bland annat de geografiska områdena Savannen, Lyckanområdet och Bolltorps industriområde utreds för det nya ishallsområdet men även att andra områden kan komma i fråga efter samhällsbyggnadsförvaltningen genomlyst möjligheter.


  För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut har förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med VD för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef tagit fram en plan för fortsatt hantering av ärendet. Följande punkter behöver därför fastställas.

  1. Definiera behovet

  I tidigare utredningar har det diskuterats etablering av två isytor. Svenska Ishockey förbundet har tagit fram skriften ”Bygga ishall” och utgör ett faktaunderlag för de intressenter som ska bygga nya ishallar som leder till att hallarna passar till den verksamhet som planeras. I de nya ishallarna ska också andra verksamheter så som konståkning bedrivas. Svenska Ishockey förbundet anger att det finns tre olika typer av hallar: evenemangsarena, publikhall och träningshall. Därför bör syftet och behovet med hallarna tydligt framgå som ett första steg.


  2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan

  Ärendet kräver en ekonomisk beredning och ett framtagandet av detaljplan för möjlig placering. Därför är det av vikt att en projektledare tillsätts som håller i dessa processer. Ishallsprojektet innebär att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda alternativa och lämpliga platser för ny placering av två ishallar.


  3. Samhällsstrategisk grupp

  Den centrala samhällsstrategiska gruppen bör involveras i dessa frågor i syfte att påskynda ärendets gång och säkerställa processen.

  4. Tidsplan

  Ovan angivna punkter ska mynna ut i en tidsplan där behov, ekonomiska aspekter samt lämplig mark för upplåtande av två isytor tydligt definieras.

  Utifrån detta fyrapunktsprogram anser kultur- och utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen behöver vidta de åtgärder som krävs för att processen ska kunna fortsätta.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.