Möte 2019-10-16

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott för kultur, fritid, turism och evenemang
14:00 - 15:20 Lokalen Stampen vån två, Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16
 • Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordonstekniskt program vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:

  • undersöka förutsättningar för kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att driva fordonstekniskt program,
  • undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller fordonstekniskt program,
  • undersöka tillgången på behöriga lärare i karaktärsämnen och kärnämnen,
  • ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta program inte erbjuds lokalt,
  • undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet,
  • undersöka hur en samverkan med företagen kan etableras, utvecklas och stärka förutsättningar att driva programmet.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande

  Förvaltningen har utifrån kultur- och utbildningsnämndens uppdrag genomfört en analys av Alingsås Yrkesgymnasium AB (AYG) och de förutsättningar som framträder utifrån de underlag som finns tillgängliga.

  Förvaltningen anser utifrån tillgängliga underlag att det finns försvårande omständigheter inför ett eventuellt övertagande av fordons- och transportprogrammet från AYG. Främst rör det som svagt elevunderlag inom hela GR-området, risk för minskad ekonomisk hållbarhet och påverkan på nuvarande program samt befintliga lokaler/lokalanpassning. Även oklarheter gällande investeringsbehov och kompetensförsörjning i relation till fordon- och transportprogrammet föreligger.

  Det kan därför konstateras att det i nuläget, skulle medföra ökade ekonomiska och personella resurser att driva fordon- och transportprogram med kultur-och utbildningsnämnden som huvudman. Dessutom finns risker för att kvaliteten vid övriga program påverkas menligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att på ett kvalitativt sätt driva ett program så som fordon- och transport programmet i relation till samverkansavtalet med GR.

  Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.