Hoppa över navigering

Möte 2020-10-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 10:50 Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
 •  

  Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för hållbar utveckling och syftar till att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom agendans uppfyllnad hoppas världens länder lyckas avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020, § 28 att de globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås nya miljömål för åren 2020-2030. Kommunstyrelsen gav i samband med detta beslut kommunledningskontoret i uppdrag att tillse att ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 tas fram snarast.
   

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2020 lämnat följande yttrande:


  Som ett första steg mot att ta fram måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 har kommunledningskontoret genomfört en nulägesanalys. Nulägesanalysen av Agenda 2030 i Alingsås kommun genomförs med syftet att synliggöra kommunkoncernens arbete i förhållande till Agenda 2030. Analysen kommer sedan ligga till grund för fortsatt planering och prioritering av vad Alingsås kommun ska fokusera på framöver i hållbarhetsarbetet.

  För att få en övergripande bild över nuläget för hur kommunkoncernen arbetar med Agenda 2030 har tre analyser genomförts och sammanställts. De tre analyserna är som följer:

  1. Indikatoranalys över ett urval av indikatorer som har sammanställts utav Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Indikatoranalysen redovisar mätningar med 2010 som startår och 2018 eller 2019 som slutår. Inga uppgifter för år 2020 presenteras i tabellerna eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen av statistiken.

  2. Intervjuer med förvaltningar, bolag och räddningstjänst.

  3. Analys över befintliga kommunövergripande styrande dokument och till vilka mål de är kopplade.

  Samtliga kommunala förvaltningar och bolag samt räddningstjänstförbund har fått tillfälle att lämna synpunkter på nulägesanalysen.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.