Hoppa över navigering

Möte 2020-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 12:15 Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
 • § 73

  Information och överläggningar

 •  

  Alingsås kommun har fått årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet med tillhörande bilagor och ska därför ta upp frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

  På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbindet Insjöriket har PwC sammanställt ett PM med granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2019 för Samordningsförbundet Insjöriket. Den sammanfattande bedömningen visar att PwC bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft tillräcklig kontroll över verksamheten år 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker på regelbundet och strukturerat sätt och rapporteras till styrelsen. Årsredovisning är delvis uppställd i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning och bedöms som rättvisande.

  I revisionsberättelse för år 2019 tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.


  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 april 2020 lämnat följande yttrande:


  Kommunledningskontoret har tagit del av årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Insjöriket med tillhörande bilagor samt PM från PwC. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga än det som framgår i bilagorna och föreslår därmed att kommunfullmäktige ska tillstyrka att styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet.


 • Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (2001:453) erbjuda familjerådgivning till dem som begär det. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgiften för familjerådgivningen till 200 kr per besök den 18 juni 2019, § 64.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 april 2020 lämnat följande yttrande:  Fram till 31 december 2019 har Alingsås kommun erbjudit familjerådgivning genom leverantör med en avgift om 120 kr per besök. Socialförvaltningen har informerat kommunledningskontoret om att ingen ny upphandling är gjord. Från 2020 bedrivs verksamheten istället i kommunens regi genom socialförvaltningen med ny föreslagen avgift om 200 kr per besök.


  Kommunen får ta ut en skälig avgift för familjerådgivning. Denna avgift ska inte överstiga kommunens självkostnad. Socialförvaltningen kan även bevilja avgiftsbefrielse till den som behöver stöd, men som inte har möjlighet att betala. Som underlag till socialnämndens förslag till avgift genomfördes en jämförelse av ett antal kommuner med avgifter om 120 kr upp till 300 kr. Jämförelsen visar att kommunernas avgiftsstruktur varierar eftersom avgiften tas ut vid olika tillfällen. Som exempel tas avgift ut efter ett första avgiftsfritt möte hos en av de jämförda kommunerna.

 • Den 3 februari 2020, 10§ gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra revidering av Alingsås energiplan.

  Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439, 3 §) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan ska det finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.

  Alingsås förra energiplan gällde för åren 2012-2013 och är i stort behov av aktualisering.

   

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 april 2020 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:


  Kommunledningskontoret har reviderat Alingsås energiplan. Revideringsprocessen har skett i två steg genom:

  1. Datainsamling och sammanställande av en nulägesanalys

  2. Framtagande av mål och åtgärder i samråd med berörda kommunala förvaltningar och bolag

  Den reviderade energiplanen har fyra tillhörande bilagor:

  • Nulägesanalys
  • Åtgärdsplan
  • Behovsbedömning av miljöbedömning
  • Metodbeskrivning


  Under framtagandet av energiplanen gavs berörda kommunala förvaltningar och bolag möjlighet att lämna synpunkter på energiplanen.

  Den reviderade energiplanen gäller mellan åren 2020-2025.

  Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
  Alingsås energiplan 2020-2025 antas.

 • Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att varje kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.

  Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 april 2020 lämnat följande yttrande:  Vid kommunstyrelsen sammanträde den 25 november 2019 lämnades en redovisning över ej besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då tre förslag som var obesvarade. Det har inkommit ett nytt förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.

  Den 16 april 2020 är ett förslag till kommunstyrelsen obesvarat. Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Pär-Göran Björkman (S) lämnade förslag till kommunstyrelsen den 9 mars 2020 att omstarta projektet Stadsförnyelse Noltorp. Förslaget bedöms vara klart för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2020.

 •  

  Kommunstyrelsen beslutade den 25:e november 2019, § 215 att en uppdaterad Handlingsplan Digital målbild Alingsås kommun – öppen och smart ska tas fram. Handlingsplanen konkretiserar kommunfullmäktiges ”Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart” och gäller för åren 2020 - 2022. Handlingsplanen följs upp och uppdateras årligen.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 april 2020 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:  Handlingsplanens elva punkter omfattar såväl avgränsade verksamhetsområden, gemensamma förvaltningsövergripande processer och nationella utvecklingsområden inom digitaliseringen. Digitalisering påverkar kommunens verksamheter på alla nivåer. Förankring, dialog och samsyn mellan förtroendevalda, ledningsfunktioner och medarbetare kommer vara framgångsfaktorer i genomförandet av handlingsplanen. Genomförande av handlingsplanen ger ny kunskap som kan återkopplas till pågående och framtida planer, projekt och ambitioner.

   

  Förslag till kommunstyrelsen för beslut:Handlingsplan Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart 2020-2022 antas.

 •  

  Göteborgs Stads fullmäktige beslöt den 23 maj 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen (GR) samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

  GR har därefter utrett och kommunicerat frågan med berörda chefsnätverk. GR beslutade den 3 april 2020 att GR ser positivt på etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med GR:s tjänsteskrivelse. Till medlemskommunerna överlämnas att fatta beslut om den egna kommunens samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 maj 2020.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 april 2020 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:


  GR gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ett mervärde av att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter målgruppen, men också för att använda kommunernas resurser på ett effektivt sätt.

  Nuvarande tidsplan för etablerandet av stödcentrum är att samtliga kommuner ska fatta beslut om deltagande under våren 2020, för att sedan skriva avtal under hösten 2020. Uppstart av ett stödcentrum ska ske 2021.

  Vid kontakt med socialförvaltningen framkommer att de i dagsläget har ett fåtal ärenden per år och har kompetens inom organisationen att hantera detta. Förvaltningen ser dock ett mervärde i att samverka med övriga kommuner inom GR och att utveckla stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter målgruppen. Frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck rör även barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen, som också är positiva till ett regionalt stödcentrum. Även kommunledningskontoret ser möjligheter med ett stödcentrum, bland annat för att säkra det långsiktiga psykosociala stödet till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  AU § 79, forts
   

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
  Alingsås kommun inleder samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, enligt GR:s förslag daterat den 21 februari 2020.

  Utvärdering av Alingsås kommuns medverkan ska ske efter två år och återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.

 •  

  Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen delegera delar av sin beslutskompetens till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare. Kommunstyrelsen får även uppdra åt en anställd att fatta beslut på delegation av styrelsen. Delegation regleras genom kommunstyrelsens delegationsordning.

  Förändringar har skett vad gäller upphandlingsenhetens placering i kommunstyrelsens förvaltningsorganisation vilket föranleder ett behov av revidering av delegationsordningen.

  Ett behov av att delegera rätten att teckna kommunövergripande avtal har även identifierats samt rätten att teckna avtal om uthyrning av kommunstyrelsens egenägda fastigheter.  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 april 2020 lämnat följande yttrande:

  Upphandlingsenheten har organisatoriskt flyttats från stabsavdelningen till ekonomiavdelningen vilket föranleder behov av en redaktionell flytt till ekonomiavdelningens avsnitt i delegationsordningen. Förändringen innebär även att stabschef föreslås ersättas av ekonomichef som delegat för att fatta beslut om att lämna uppdrag och fullmakt till extern aktör att för kommunstyrelsens räkning genomföra upphandling, fatta tilldelningsbeslut och föra talan vid överprövning av tilldelningsbeslut. Här föreslås även ett förtydligande att denna rätt gäller för kommunstyrelsens räkning och inte för hela kommunen.

  För ett effektivare beslutsfattande föreslås rätten att godkänna prisindexering utifrån gällande avtalsvillkor samt vid omförhandling av avtal lämnas även till avtalscontroller utöver nuvarande delegater.  Kommunstyrelsen föreslås vidare delegera rätten att teckna kommunövergripande avtal till kommundirektör, även detta för att underlätta ett effektivt beslutsfattande.

  Kommunstyrelsen föreslås även lämna delegation till fastighetsansvarig att teckna hyresavtal understigande ett år och hyresavtal överstigande ett år till ekonomichef gällande kommunstyrelsens egenägda fastigheter.

  Föreslagna ändringar återfinns markerade i rött i bifogat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.

   

   

 • Hemsjö IF har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för en ny avloppsanläggning. Föreningen har haft dialog med kultur- och utbildningsförvaltningen under processen. Föreningens tidigare avloppsanläggning blev för något år sedan konstaterad som icke godkänd. Hemsjö IF har därför anlagt en ny avloppsanläggning och samtidigt uppfördes en ny entré, renovering av fasad och en ny handikappanpassad altan samt ramp. Föreningen vädjar inte om stöd för dessa tillkommande investeringar men vill lyfta fram att dessa har genomförts och påverkat föreningens ekonomi. Den totala kostnaden för ny avloppsanläggningen har kostat föreningen ungefär 260 tkr. Utöver det har de ytterligare investeringarna inneburit tillkommande kostnader om drygt 120 tkr.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2020 lämnat följande yttrande:


  Kommunledningskontoret bedömer ansökan som ett investeringsbidrag, varför den ska behandlas av kommunstyrelsen och inte kultur- och utbildningsnämnden.

  Enligt antagna riktlinjer för investeringsbidrag framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.

  I kommunens budget 2020-2022 framgår att kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska även medverka till att idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i linje med viljeinriktningen i kommunens budget 2020-2022.

  Kommunledningskontoret bedömer att Hemsjö IF bör tilldelas ett investeringsbidrag om 150 tkr.

 •  

  I samband med att pandemin covid-19 påverkar näringslivsverksamheter har det inkommit förfrågningar om hyreslättnader från flera företagare som hyr fastigheter av kommunstyrelsen.

  Regeringen har lämnat förslag till EU-kommissionen om att under perioden 1 april till och med 30 juni 2020 ge stöd till hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för näringsidkare i utsatta branscher. Förslaget godkändes av EU-kommissionen den 15 april 2020. Regeringen fattade därefter beslut om förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237) den 16 april 2020. Förordningen innebär att hyresvärdar har möjlighet att söka bidrag för 50% av den hyressänkning som lämnas till hyresgästen, upp till ett maximalt belopp om 25% av den ursprungliga fasta hyran. Regeringen har också tagit fram en sammanställning över vilka branscher som kan ta del av gällande hyresstöd.  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 april 2020 lämnat följande yttrande:


  Kommunstyrelsen hyr ut ett tiotal bebyggda fastigheter till verksamhetsutövare och arrenderar dessutom ut mark till ytterligare ett tiotal. De hyreslättnader som regeringen beslutat om gäller de bebyggda fastigheter där kommunen agerar hyresvärd. I beslutet nämns inga bidrag eller lättnader för rena markupplåtelser. Detta innebär att kommunen som markupplåtare ensam får stå för de lättnader som medges för denna kategori.

  Kommunledningskontoret föreslår att hyreslättnaderna endast bör riktas mot de verksamheter som har drabbats av pandemin covid-19 och att de därför behöver uppfylla två huvudsakliga kriterier.

  Första kriteriet är att verksamheten ryms inom de branscher som regeringen har pekat ut som utsatta. Regeringen har publicerat en lista på verksamheter som kan anses vara hårt drabbade som medskick till EU-kommissionen. Denna sammanställning återfinns som bilaga.

  Det andra kriteriet är att verksamheten ska kunna påvisa att den har drabbats ekonomiskt av pandemin covid-19. Detta kan bland annat redovisas genom att jämföra resultat och intäkter mot samma månader föregående år eller påvisa stora förändringar i ordergångar.

  I övrigt ska verksamhetsutövaren på anmodan kunna uppvisa att företaget uppfyllt sina skattskyldigheter.

   

  AU § 82, forts

  Kommunledningskontoret vill påpeka att i och med att de kommunala bolagen AB Alingsåshem och Fabs AB ingår i kommunkoncernen kan beslutet påverka även dem, genom att det från näringslivet kan komma förväntningar på att bolagen ska fatta samma typ av beslut för sin verksamhet.

 •  

  Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2020 lämnat följande yttrande:

   

  Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för mars som innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.

   

  Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. På grund av rådande kris har mars präglats av mycket omfattande börsnedgångar på kort tid. Vidare noterades en kraftigt stigande volatilitet och kreditspreadar som steg kraftigt. Räknat från årsskiftet till 31 mars uppgår placeringarnas utveckling till cirka -3,5 procent, vilket motsvarar cirka -23,1 mkr

 •  

  Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.

  Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med mars för nämnderna i denna skrivelse.

   

  Beredning

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 april 2020 lämnat följande yttrande:


  Nämndernas prognosticerade underskott är -44,4 mnkr vilket är i nivå med bokslutet 2019. De underskott som fanns 2019 finns därmed kvar även om de är fördelade något annorlunda.

  Störst avvikelse återfinns hos vård- och omsorgsnämnden (30,7 mnkr), socialnämnden (7,0 mnkr) och kultur- och utbildningsnämnden (8,0 mnkr).

   

  Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott aktivt ska verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.