Hoppa över navigering

Möte 2020-12-07

Kommunstyrelsen
14:00 - 16:30 Sparbankssalen, Utbildningens hus, Alingsås
 • Gerdskens BK har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för tillbyggnad av föreningens klubbhus på fastigheten Tuvebo 1:8. Det önskade bidraget om 1 997 500 kr motsvarar 50 procent av den offererade byggkostnaden samt bedömda administrativa kostnader för bygglov, projektledning etc.

  Gerdskens BK hyr i dagsläget mark och klubbhus av kommunen. Föreningen genomförde under år 2005 en tillbyggnad av befintligt klubbhus på kommunens fastighet.

  Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2020, § 114, att bevilja Alingsås KIK ett investeringsbidrag om maximalt 3,7 mnkr för ett nytt klubbhus. Kommunledningskontoret har använt detta som referensobjekt i sin handläggning då ärendena förefaller likvärdiga.

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november 2020 lämnat följande yttrande:

   


  Gerdskens BK beskriver i sin ansökan att klubben bildades i Alingsås år 1933 och de senaste fem åren har klubben haft en kontinuerlig tillväxt i antal aktiva medlemmar/spelare och har idag 380 st aktiva spelare och 80 st aktiva ledare. Denna tillväxt har enligt föreningen gjort att befintligt klubbhus inte uppfyller de krav som verksamheten kräver.

  Gerdskens BK har enligt inkommen ansökan en verksamhetsidé som innebär följande;
  att bedriva utbildning av högsta klass genom att utveckla ledare och aktiva spelare såväl sportsligt som socialt, att respektera människors lika värde och skapa goda samhällsmedborgare samt att aktivt verka för allas medverkan oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning och kön.

  Enligt antagna riktlinjer för investeringsbidrag framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.

  I kommunens budget 2020-2022 framgår att kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska även medverka till att idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv.

  Kommunledningskontoret har under året fört en dialog med Gerdskens BK om möjligheterna för föreningen att köpa klubbhus och marken runt klubbhuset av kommunen. Kommunen skulle då fortsatt äga fotbollsplanerna men föreningen kommer i så fall äga sitt eget klubbhus på sin egen fastighet vilket bland annat förbättrar möjligheterna att belåna fastigheten vid behov.

   

  KS § 187, forts

   

  Kommunledningskontoret avser att fortsätta den här dialogen och förhoppningsvis nå en överenskommelse med föreningen. Föreningen ser det inte som rimligt att under nuvarande förhållanden genomföra en tillbyggnation och renovering av befintligt klubbhus med en stor del egna medel eftersom det är kommunen som äger fastigheten och ansökan om investeringsbidrag är därmed under förbehåll att föreningen och kommunen når en överenskommelse om fastighetstransaktion. Kommunledningskontoret gör även bedömningen att det vore fördelaktigt ur bland annat driftsynpunkt att föreningen äger sin egen fastighet istället för att hyra den av kommunen.

  För att kunna finansiera investeringen kommer föreningen ansöka om medel från Sparbanksstiftelsen, RS/SIFU, Alingsås kommun samt gå in med ett eget kapital om drygt 1,3 mnkr.

  Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i linje med viljeinriktningen i kommunens budget 2020-2022. Vidare anser kommunledningskontoret att det vore fördelaktigt om föreningen kan äga sin egen fastighet och kommer därför arbeta vidare för att nå en överenskommelse med föreningen angående detta. Ett beviljat investeringsbidrag är en förutsättning för föreningen att kunna genomföra planerad tillbyggnation och renovering av befintligt klubbhus.

  Kommunledningskontoret bedömer att Gerdskens BK bör tilldelas ett investeringsbidrag om maximalt 1 997 500 kr under förutsättning att föreningen och kommunen når en överenskommelse om en transaktion av klubbhus och marken runt klubbhuset.

  Enligt riktlinjer för investeringsbidrag sker utbetalning löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor för att säkerställa att den sökande kan styrka de kostnader som anges i ansökan och att kommunens bidrag går till rätt ändamål.

   

  Arbetsutskottet har den 2 december 2020, § 188 behandlat ärendet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.