Hoppa över navigering

Möte 2018-04-09

Kommunstyrelsen
17:00 - 17:30 Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 31

  Information

 •  

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2017, § 65 att utse en styrgrupp för arbetet med politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022. Styrgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Kommunledningskontoret gavs även i uppdrag att göra en översyn av förtroendevaldas ersättningar och villkor och i övrigt bistå styrgruppens arbete. Förslag till förändringar av förtroendevaldas ersättningar ska ske utifrån styrgruppens förslag till organisation samt i syfte att förenkla administrationen.
   

  Beredning
   

  Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 14 mars redovisat följande:

   

  Utsedd styrgrupp för politisk organisation 2019-2022 har sammanträtt vid upprepade tillfällen under 2017 samt 2018. Inledningsvis bistod tjänstemän vid kommunledningskontoret styrgruppen med administrativt stöd samt framtagande av diverse underlag. Omvärldsbevakning kring organisation i andra kommuner samt diverse gränsdragningsfrågor har diskuterats.

  Styrgruppen har därefter under början av år 2018 enats om ett förslag till politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun. Förslag till politisk organisation i sin helhet framgår av bilaga till denna skrivelse.
   

  Föreslagen organisation innebär en förändring av nämndernas sammansättning samt en justering i antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna.
   

  Förändringar i nämndstruktur:
  Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och teknisk nämnd föreslås organiseras inom en samlad samhällsbyggnadsnämnd. Nuvarande kultur- och fritidsnämnd samt utbildningsnämnd föreslås organiseras inom en samlad bildnings och kulturnämnd.

   

  Förändringar i antal ledamöter:
  Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden samt bildnings och kulturnämnden föreslås utgöras av 13 ordinarie ledamöter samt 9 ersättare. Detta innebär en marginell ökning för några av nämnderna. Sammanslagningen av samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden medför dock att det totala antalet ledamöter och ersättare minskar något.
   

  Miljöskyddsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden föreslås vara oförändrat från dagens organisation.
   

  Inga förändringar föreslås för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt antal kommunalråd inför mandatperioden 2019-2022.

   

  Kommunkoncernen:
  Styrgruppen föreslår införande av personunion inom Alingsås Energi koncernen.
   

  Förtroendevaldas ersättningar:
  Förslag till ny politisk organisation medför ett behov av revidering av arvodena för ordförande och viceordförande i de nya nämnderna. Den nya samhällsbyggnadsnämnden samt bildnings- och kulturnämnd föreslås läggas på samma nivå som barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden. Ordförande respektive viceordförande föreslås därför ges ett arvode uppgående till 12,5% respektive 8,75% av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att revidera gällande bestämmelser kring ersättningar till förtroendevalda efter beslut i kommunfullmäktige.

   

  Översyn av nämndernas reglementen:
  Efter beslut om politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 kommer en översyn av nämndernas reglementen behöva ske i syfte att kunna vara uppdaterade inför år 2019 då den nya organisationen träder i kraft. Kommunledningskontoret bör därför ges i uppdrag att revidera samtliga nämnders reglementen.
   

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 36 behandlat ärendet.

   

   

 •  

  Samhällsbyggnadsnämnden antog den 12 december 2016, § 204, Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun. Materialet består av en inventering av kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, som är utförd under åren 2009-2011, kompletterad med Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister från 2014. Programmet och inventeringsarbetet har utförts tillsammans med Västarvet/Lödöse museum och är avstämt med Länsstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 51, att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta in oberoende expertis för att säkerställa att en objektiv bedömning av föreslagna objekt i Kulturmiljöprogrammet genomförs. Ärendet ska därefter beredas för beslut i kommunfullmäktige, dock senast vid kommunfullmäktige i september 2017.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 mars 2017, § 25, att kultur- och fritidsnämnden önskar yttra sig över kulturmiljöprogrammet och överlämnar härmed önskemålet till kommunstyrelsen.

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:


  Kommunledningskontoret har tagit in oberoende expertis för att göra en stickprovsgranskning av ett antal objekt i Kulturmiljöprogrammet. Den externa granskningen har gjort en liknande bedömning av majoriteten av fastigheterna i stickproven men har avvikande bedömning gällande en fastighet.

  Kommunledningskontoret anser att Kulturmiljöprogrammet bör antas utifrån att den externa granskningen överlag visar sig överensstämma med bedömningen i Kulturmiljöprogrammet. Vid eventuella framtida beslut om den enskilda fastighet där den externa granskningen har en avvikande bedömning bör det tas hänsyn till att bedömningen i Kulturmiljöprogrammet och bedömning av den externa granskningen är avvikande.

  Då Kulturmiljöprogrammet tydliggör hur Alingsås kommun ser på kulturarvet samt hur detta påverkar den framtida utvecklingen av kommunen bör kommunfullmäktige besluta om Kulturmiljöprogrammet.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 37 behandlat ärendet.

   

  Yrkande

  Simon Waern (S) yrkar bifall till förslaget.

 •  

  Nuvarande riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 79.

  Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  I beslutat Tillväxtprogram 2018-2027 framgår att markanvisning anses vara ett viktigt verktyg för kommunen i sitt arbete för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren. Tillväxtprogram 2018-2027 har som en av huvudinriktningarna för utvecklingen inom de kommande tio åren att vid större stadsutvecklingsprojekt bör det utredas om direktanvisning med en ankarbyggherre är möjligt och lämpligt.

  Förslag till riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med direktanvisning med ankarbyggherre. Förslaget till riktlinjer har även förtydligat hur kvalificering till direktanvisning kan ske.

  I förslag till riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun framgår att kommunen tillämpar tre metoder för tilldelning av markanvisningar: direktanvisning, anbudsförfarande och markanvisningstävling.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 38 behandlat ärendet.

 •  

  SAMLA är en politiskt styrd, nybildad vårdsamverkansorganisation för hälsa och nära vård i Alingsås och Lerums kommuner. Närvårdssamverkan är till för invånare som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder samt insatser från både kommun och region.

  Arbetssättet i SAMLA utgår från huvudmännens samlade insatser och personcentrerade förhållningsätt för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv.

  Politikerna i SAMLAs politiska samverkansgrupp har antagit en samverkansplan för hälsa och den nära vården. Planen föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2018.

   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 mars 2018 lämnat följande yttrande:

  Närvårdssamverkan kännetecknas i denna samverkansplan av helhetssyn, kontinuitet och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Detta i sin tur leder till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov.

  Kommunledningskontoret anser att samverkansplanen överensstämmer med kommunens ambitioner att finnas nära medborgaren i syfte att förebygga ohälsa. Samverkansplanen ger förutsättningar att på ett rättvist sätt fördela och effektivt nyttja de gemensamma resurserna så att medborgarens vårdbehov tillgodoses.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 40 behandlat ärendet.

 • Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 158, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till en övergripande detaljplanebeställning med särskild hänsyn till Tillväxtprogrammets genomförande. Av upprättat förslag ska framgå om en beställning är av strategisk karaktär eller ej samt om det är kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans.

  Kommunstyrelsen beslutade även att revidering av beställningsunderlaget ska ske kvartalsvis eller vid behov och föregås av politisk beredning.

   

  Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 207, att kommunstyrelsens reglemente ska ändras så att det framgår att det är kommunstyrelsens ansvar att anta den övergripande detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för framtagandet av detaljplaner. Vidare beslutades att kommunstyrelsen ges rätt att i samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i fullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsens reglemente skulle ändras så att kommunstyrelsen ges samma rättigheter som samhällsbyggnadsnämnden att anta och besluta om detaljplaner.

   

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande:

   

  Kommunledningskontoret har efter avstämning med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret lämnat förslag på planprioritering enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. Förslaget innebär att detaljplaner av strategisk betydelse för tillväxtprogrammet, översiktsplan samt planprogram och trafikstrategi ska prioriteras.

   

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 41 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna planprioriteringen.

   

  Yrkande
   

  Anita Brodén (L) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
   

  …i fortsatt uppdatering av planprioritering ska löpande avstämning ske med samhällsbyggnadskontoret.
   

  Britt-Marie Kuylenstierna (MP) yrkar att prioriteringen ska sänkas till 4 för följande objekt:

  -Norra Länken, Tokebacka, Bälinge
  -Södra Länken, förutom Södra Stadsskogsgatan
  -Rothoffskärr
  -Bolltorp
   

  Proposition

   

  Ordföranden ställer proposition på Britt-Marie Kuylenstiernas tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
   

  Ordföranden ställer proposition på Anita Brodéns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
   

  Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Anita Brodéns tilläggsyrkande.

   

   

 •  

  TB-gruppen inkom den 5 juni 2017 till kommunen med en skriftlig begäran om att få förvärva tomten ”Nedre Trollskogen” (tomt under avstyckning med beteckningen Trollskogen 1) (kartbilaga 1-2 till tjänstskrivelsen). TB-gruppen bedömde vid denna tidpunkt att tomten skulle kunna bebyggas med ca 50 bostäder.

  Kommunledningskontoret och TB-Gruppen är överens om att kommunen ska överlåta fastigheten Trollskogen 1 för att TB-Gruppen ska kunna uppföra bostäder med bostadsrätt på den detaljplanelagda fastigheten.

  TB-Gruppen, avser att uppföra 3 flerbostadhus med totalt ca 75 lägenheter samt lokaler i bottenplan. Totalt uppgår byggnationen till ca 3 900 kvm BTA (bruttoarea). TB-Gruppen planerar för att påbörja exploateringen av fastigheten under 2018 och avsikten är att husen ska vara inflyttningsklara under sent 2019 eller tidigt 2020.

  Kommunen förbehåller sig rätten att häva köpet om exploatören inte startar byggnationen på fastigheten inom 18 månader från avtalets tecknade.

  Köpeskilling för överlåtelsen blir ca 7 875 tkr baserat på ett pris på 2 100 kr/kvm BTA bostadsrätt bostäder och 700 kr/kvm BTA lokaler. Köpeskillingen fastställs slutligen utifrån beviljat bygglov. Värdering av byggrätterna är gjord i början av 2017 och kompletterad nov 2017.

  Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2017, § 132, att partnerskapet för Norra stadsskogen avslutas efter utbyggnadsetapp 2. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att säga upp gällande partnerskapsavtal för Norra Stadsskogen

  Företaget Tommy Byggare (TB-gruppen) ingår som en part i gällande avtal från 2004 om partnerskap för utveckling av Norra Stadsskogen. Kommunen har under lång tid haft diskussioner med Tommy Byggare om överlåtelse och exploatering av tomten Trollskogen 1 som ligger inom Etapp 2 av
  Norra Stadsskogen.

   


   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att marköverlåtelseavtal får upprättas mellan Alingsås kommun och Skogsbjörken 6, ekonomisk förening (TB-Gruppen), berörande Trollskogen 1, med i huvudsak det innehåll som framgår ovan.

  Förvaltningen föreslår att Trollskogen 1 får överlåtas till Skogsbjörken 6, ekonomisk förening (TB-Gruppen) för en köpesumma baserad på ett kvadratmeterpris på 2 100 kr/kvm BTA för bostadsrätt bostäder och 700 kr/kvm BTA för lokaler.

  Kommundirektören föreslås få i uppdrag att underteckna köpehandlingen för Trollskogen 1.

  Förvaltningen fullföljer kommunfullmäktiges beslut genom att slutföra påbörjade förhandlingar om överlåtelse av tomtmark inom etapp 2 innan partnerskapsavtalet för Norra Stadsskogen formellt sägs upp.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 42 behandlat ärendet.

 •  

  Styrelsen i AB Alingsås Rådhus beslutade den 20 september 2017, § 45, att ge VD i uppdrag att, i enlighet med upprättad handlingsplan, avveckla projektet Passivhuscentrum.

  AB Alingsås Rådhus har ett hyreskontrakt för en av lokalerna i fastigheten Kristina 4. Denna lokal nyttjades av Passivhuscentrum. Hyreskontraktet gäller för perioden den 1 december 2014 till den 30 november 2019.

   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande:

  Kommunledningskontoret har haft dialog med motparten på hyreskontraktet som AB Alingsås Rådhus har för en av lokalerna i fastigheten Kristina 4 då Passivhuscentrum är avvecklat och AB Alingsås Rådhus inte är i behov av lokalen framöver.

  Kommunledningskontoret ser att kontoret har ett behov av lokalen då handlingsplan Effekt bland annat innefattar att ett flertal stödfunktioner ska samlas inom kommunledningskontoret. Därför har ett kontraktsförslag tagits fram som gäller perioden den 1 januari 2018 till
  den 31 december 2023. Kontraktsförslaget innebär att Alingsås kommun framöver hyr ovan nämnda lokal i fastigheten Kristina 4 och att AB Alingsås Rådhus hyreskontrakt för samma lokal upphör.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 43 behandlat ärendet.

 • Fabs AB är hyresvärd för Nolhagahallen och kultur- och fritidsförvaltningen hyr sedan flera år Nolhagahallens olika lokaler. Fabs AB har presenterat ett förslag till hyreskontrakt för den aktuella lokalen där ”Friskis och Svettis” idag hyr lokalen av kultur- och fritidsförvaltningen. Hyreskontraktet föreslås gälla under perioden den 1 januari 2017 till den 31 december 2020.

  Kultur och fritidsnämnden beslutade den 12 januari 2018, § 3, att godkänna hyreskontraktet samt ge  förvaltningschef i uppdrag att skriva hyreskontrakt med Fabs AB gällande fastighetslokalen i Nolhagahallen efter beslut i kommunstyrelsen.
   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  Kommunledningskontoret har i kontakt med tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen fått information om att anledningen till att hyreskontraktet föreslås gälla från den 1 januari 2017 är att kultur- och fritidsförvaltningen och Fabs AB inte lyckades komma överens under 2017. Det berodde på diskussioner om ersättningar både från Fabs AB till kultur- och fritidsförvaltningen samt från kultur- och fritidsförvaltningen till Friskis och Svettis i och med de stora byggstörningarna under 2017 (vattenläckage, brandlarm, utrymningar etc.).

  Fram till den 31 december 2016 har det endast varit ett avtal för hela byggnaden Nolhagahallen men nu föreslås att hyreskontraktet delas upp i två delar.

  Det finns inga juridiska hinder för att teckna ett avtal som gäller från en tid innan själva avtalstecknandet, så länge som båda parterna är överens. Det går således bra att teckna ett avtal med giltighetstid från den 1 januari 2017.

  Kommunledningskontoret har inget att erinra mot att kultur- och fritidsförvaltningen tecknar hyreskontrakt med Fabs AB enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 44 behandlat ärendet.

   
 •  

  Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

   

  Beredning
   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 mars 2018 lämnat följande yttrande:


  Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för februari månad som innehåller en sammanställning över beviljade limiter och nuvarande saldo för de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.

  Kommunens skuldhantering ligger inom de limiter som stipuleras i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de limiter som stipuleras i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

  Arbetsutskottet har den 21 mars 2018, § 45 behandlat ärendet.

 •  

  Västra Götalandsregionen och VästKom har i en skrivelse den 1 mars 2018 lämnat förslag till ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Medlemskommunerna uppmanas att svara senast den 23 april 2018.
   

  Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018 (2017:612). Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Lagen ger utrymme för kommunerna och regionen att träffa en överenskommelse om tidpunkt när kommunernas betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp. 

   

  Under sommaren 2017 fanns en ekonomisk modell ute på remiss i kommunerna. Många av remissvaren ansåg att modellen behövde klargöras och förenklas. Därför gjordes en tillfällig överenskommelse som gäller fram till den 24 september 2018 för att riktlinjer och ekonomisk modell som kunde accepteras av alla parter kan tas fram.

   

  Den omarbetade modellen som nu är på remiss är en genomsnittsmodell som beräknas på grupp och inte per individ. Modellen kompletteras med en 7-dagars regel som reglerar hur länge en person kan ligga kvar innan beräkningen övergår till individberäkning. Beräkningen sker per månad och betalning sker retroaktivt. Alternativet till denna genomsnittsmodell med viss individuell beräkning är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre dagar. Beloppet, 7 100 kr, fastställs årligen av regeringen och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. 

   

  Vad gäller utskrivningsklara från sluten psykiatrisk vård gäller en annan modell. Förslaget innebär en nedtrappning från dagens 30 dagar till 15 kalenderdagar från och med den 25 september 2018 och till tre kalenderdagar från och med den 2 december 2019, då regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

   

  Beredning

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 mars 2018 lämnat följande yttrande:

  Föreliggande yttrande har tagits fram av förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Då ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen handläggs ärendet från kommunledningskontoret.

  Förvaltningschef vård- och äldreomsorgsförvaltningen yttrande:

  Den föreslagna modellen har en enkelhet och överblickbarhet som tilltalar, varför Alingsås kommun ställer sig bakom förslaget, trots att det finns skäl att anta att en längre period för avstämning vore till fördel för kommunen.
   

  Kommunen ställer sig frågande till varför behov finns att komplettera överenskommelsen i vår region med en 7-dagarsregel, då man i Skåne inte sett att det varit nödvändigt. Här försvinner en del av tanken med medelvärdet. Överenskommelsen bygger på att alla parter ska arbeta för ett ökat flöde från lasarett men där hänsyn också behöver tas till att de personer som skickas hem är trygga vid hemkomsten. Annars finns risken att systemet driver ökade återinläggningar.

  Vad gäller utskrivningsklara från sluten psykiatrisk vård sker vårdplanering enligt annan modell där de som vårdas med en psykiatrisk diagnos idag har 30 kalenderdagar. Från och med den 25 september 2018 föreslås detta ändras till 15 dagar, för att sedan från och med den 2 december 2019 ändras till att gälla samma regler som för somatiskt sjuka.  Kommunen anser att tiden för övergång till 15 dagar bör skjutas fram till att gälla från och med den 1 januari 2019, då verksamheterna behöver ägna tid att justera i systemet och få flöde för de stora volymerna året ut.


 • Kommunstyrelsen utsåg den 12 september 2016, § 173 Anders Dahl (V) till
  personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för Jan Gustafsson (V).


  Anders Dahl (V) har i skrivelse den 20 mars 2018 avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.


  Kommunstyrelsen har att utse ny personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för Jan Gustafsson (V).

 •  

  Stora Mellby Sportklubb inkom den 4 april 2018 med en ansökan om bidrag till finansiering av Mötesplats Stora Mellby med 1 500 tkr från Alingsås kommun.

   

  Enligt ansökan är mötesplatsen tänkt som en väderskyddad arena för spontana aktiviteter utomhus, för lek och idrott i lag eller individuellt, oavsett väderlek och årstid. Den ska även kunna användas vid mindre konserter, marknader eller andra lokala arrangemang. Stora Mellby Sportklubb menar att mötesplatsen kan bidra till framtidstron i bygden och långsiktigt öka attraktionskraften som bostadsort för barnfamiljer samt underlätta företagens rekrytering.

   

  Syftet med detta projekt är att få fler i Stora Mellby med omnejd fysiskt aktiva och ha roligt tillsammans med andra, gärna hela familjer, så att de mår bättre, orkar mer i skolan/arbetslivet och håller sig friska. Med en öppen anläggning skapa inkluderande och tillgängliga verksamheter för ökad gemenskap och framtidstro.

   

  Mötesplatsen ska enligt ansökan utrustas med konstgräs som ska gå att göra om till en isbana med ishockeysarg, ett tak med belysning samt relevanta redskap och ett handikappanpassat utegym.

  Stora Mellby Sportklubb söker medel från Alingsås Kommun och Leader Göteborgs Insjörike/SJV samt från Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Det framgår av ansökan att ett beslut om kommunal medfinansiering är en grund för att Stora Mellby Sportklubb ska kunna gå vidare med övriga ansökningar.

   

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 april 2018 lämnat följande yttrande:

   

  Med bakgrund i att Stora Mellby Sportklubb skriver i sin ansökan att beslut om kommunal medfinansiering är en grund för att klubben ska kunna gå vidare med ansökningar till övriga medfinansiärer har kommunledningskontoret prioriterat att hantera detta ärende.

   

  I Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun framgår att särskilt fokus är bland annat att stödja och utveckla möjligheter till idrotts- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet.

   

  Kommunledningskontoret uppmuntrar det initiativ som Stora Mellby Sportklubb har tagit genom att initiera ovan nämnda projekt. Enligt bifogad ansökan skulle Alingsås kommuns bidrag uppgå till ungefär 25 procent av projektets totala kostnad. Kommunledningskontoret anser vidare att det är relevant att stärka föreningslivet i hela kommunen och att inkommen ansökan från Stora Mellby Sportklubb därför ska beviljas. Från kommunens sida så innebär detta ett riktat bidrag som syftar till att stärka föreningslivet utanför stadskärnan, något som ligger i linje med beslutad Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun.

   

  Kommunledningskontoret anser att kommunens bidrag ska utbetalas först när Stora Mellby Sportklubb kan visa på att övriga finansiärer kommer att bidra och att projektet således kommer att kunna genomföras. Kommunstyrelsen kan således besluta om bidraget vid detta tillfälle men den faktiska utbetalningen sker inte förrän Stora Mellby Sportklubb kan påvisa att mötesplatsen är fullt finansierad av övriga medfinansiärer och eget arbete.

 •  

  Simon Waern (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen:

   

  I dagens samhälle upplever många att klyftan mellan förtroendevalda beslutfattare och medborgare blir allt större. Denna utvecklingsriktning måste på olika vis aktivt motverkas av inte minst den lokala politiken. Den representativa lokaldemokratin ska givetvis värnas, men våra arbets- och beslutsprocesser måste i högre grad än idag också möjliggöra en större delaktighet och ett ökat inflytande från medborgarna i vissa särskilt betydelsefulla frågor.

   

  Stadsplanering- och stadsbyggnadsfrågor påverkar oss alla, oavsett om vi vill det eller inte. Stadsutvecklingsfrågor väcker därför ofta såväl stort intresse som engagemang bland gemene man, inte minst då större projekt behandlas.

   

  Detta har man tagit fasta på i Göteborg, där man i dagarna påbörjar planeringen av en markanvisningstävling för Skanstorget med ett direktdemokratiskt inslag. Tanken är att de förslag som inkommer genom den öppna markanvisningstävlingen först ska hanteras av en bedömningsgrupp. Denna bedömningsgrupp väljer sedermera ut tre förslag som därefter läggs upp för ett digitalt röstningsförfarande. Göteborgarna kommer alltså att ges möjlighet att via en E-plattform rösta på vilket av de tre förslagen de anser vara det bästa. Därefter går planprocessen vidare på sedvanligt vis, med det av göteborgarna till vinnare korade förslaget som grund för den fortsatta detaljplaneringen av stadsbyggnadskontoret och det slutgiltiga antagandet av byggnadsnämnden.

   

  Detta direktdemokratiska arbetsätt är nytänkande och experimentellt, men bör i vår mening även utredas i Alingsås som ett sätt att tillgängligöra och levandegöra den lokala demokratin och planeringen.

   

  Ett eventuellt direktdemokratiskt inslag i markanvisningsförfarandet ska ses som ett givande komplement till den kommunala planprocessen. Markanvisningsförfaranden med direktdemokratiska inslag ska inte vara norm för den kommunala planeringen i stort, men bör likväl kunna användas när det kan anses vara allmänt befogat. Syftet ska inte vara att ersätta den representativa beslutprocessen, utan att nyansera och förankra beslutsunderlaget genom att låta alingsåsarna handgripligen delta i en av stadsplaneringens mer betydande faser och göra sina röster hörda.

   

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

   

  Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska inslag i särskilda markanvisningsförfaranden.


 • Anita Hedén-Unosson (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen:

   

  Vi socialdemokrater efterfrågar dokumentets trohet!

   

  Under projektet Mönsterarbetsgivare och Arbetsgivarmärke 2016 lyftes delar som pensionsavgångar, förmåner och medarbetarskap upp som viktiga faktorer att se över. Projektet viktade förmåner som skulle locka nya medarbetare, och gamla att stanna kvar i kommunen. Vidare skulle projektet även se över möjligheten att minska pensionsavgångar för att återväxten inte ska avstanna. Projektet skulle också arbeta med en långsiktig och trovärdig marknadsföring för att stärka medarbetarenas upplevelse av arbetsgivaren som helhet.

   

  Resultatet finns att läsa i ”Tillsammans skapar vi Alingsås”.

  För att lyckas med intentionen som arbetades fram ser vi socialdemokrater att det är av största vikt att fortsätta just det arbetet framåt, nu!

   

  Vi tror på ett demokratiskt samhälle där alla medarbetares kraft tas tillvara, där män och kvinnor har jämställda löner för lika arbete, att samverkan fungerar som stärkande faktor i alla delar av arbetslivet, och att ledningen i hela kommunen genomsyras av värdeorden ”Öppenhet, Engagemang och Respekt” från basverksamhet till yttersta toppen. Vi ser också att allt högre arbetsbelastning och stressigare arbeten leder till att fler tar ut sin pension allt tidigare och kommunen tappar kompetent arbetskraft. För att sedan komma tillrätta med nöjd medarbetarindex (NMI) ser vi att det är största vikt att följa vad som anges i dokumentet, det vill säga max 30 medarbetare per chef. Detta för att alla medarbetare skall känna sig sedda och erkända och ha en tillgänglig chef.

   

  På så sätt tror vi att kommunen kan ta ytterligare steg mot jämnställdhet, ekonomisk och social hållbarhet.

   

  Vi socialdemokrater vill:

   

  -Satsa på 80-90-100 modellen från 62 års ålder.

  -Detta innebär att man jobbar 80%, får 90% i lön, och 100% i tjänstepensionsavsättning.

  -Öronmärka pengar till ett utjämningssystem för jämställda löner mellan män och

    kvinnor för lika arbete.

  -Att den fackliga samverkan stärks ytterligare.

  -Att dokumentet ”Tillsammans skapar vi Alingsås” hålls levande, följs och utvecklas och
   blir en del av anställningsförhållandet i kommunen för ALLA medarbetare.

  -Att ingen chef ska ha fler än 30 medarbetare i sitt ansvarsområde.

   

 •  

  Ingbritt Johansson (C) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen:

   

  Sedan 2008 är fyrverkerier förbjudet inom Alingsås stadskärna, på grund av brandrisken. Det finns dock andra problem med fyrverkerier i Alingsås som inte gällande regelverk råder bot på. Varje år vid påsk och nyår drabbas väldigt många djur av ångest och panik på grund av raketerna som smäller.

   

  I medierna kan man varje år läsa om hästar som skadar sig så illa att de måste avlivas, kor som får missfall och hundar som dör av chocken. Senaste nyåret dog det åtta månader gamla fölet Deena på Gotland, som i panik sprang ned i ett dike. Samma nyår bröt en häst i Knivsta benet och underkäken, med avlivning som följd. Året innan rapporterade Aftonbladet om hunden Diesel som dog av stress.

   

  Det finns tyvärr hundratals liknande historier. På sajten www.fyrverkeribegransningar.se har en lång rad organisationer och företag, bland annat veterinärer och brukshundsklubbar, samlat djurägarnas historier om hur deras djur drabbats av fyrverkerier.

   

  Alingsås är inget undantag. Här finns det gott om djurägare som varje påsk och nyår gör allt i sin makt för att skydda sina djur. De ger dem lugnande mediciner, sätter hörselkåpor på dem, stänger in dem, sätter tv:n på högsta volym – allt för att bespara djuren lidandet som raketerna orsakar.

   

  Detta är inte rimligt. Centerpartiet är inget förbudsparti, tvärtom, men här handlar det om att väga ett fåtal personers önskan att skjuta raketer mot djurägarnas önskan att kunna skydda sina djur – och framför allt djurens rätt att slippa bli panikslagna och riskera livet. För oss är det valet väldigt enkelt.

   

  Lyckligtvis går utvecklingen åt rätt håll. I mitten av 2019 träder ett nationellt tillståndskrav i kraft. Efter det måste man gå en utbildning för att få skjuta raketer. Även lokala handlare i Alingsås har tagit initiativ för att minska fyrverkerierna, genom att helt enkelt sluta sälja raketer.

   

  Men det räcker inte. Centerpartiet har varit i kontakt med många djurägare i Alingsås som framför allt pekar på ett problem, att det skjuts flera dagar innan och efter högtiderna. Om djurägarna visste att det bara handlade om ett fåtal timmar på nyårs- och påskafton, då kan de planera, stänga in sina djur, förse dem med öronskydd, ge dem läkemedel. Nu kan det smälla när som helst, när de är ute med hunden eller när de är ute och rider, även om det är flera dagar innan eller efter påsk och nyår.

   

  Ett kommunalt förbud mot fyrverkerier är tyvärr inte juridiskt möjligt. Ett förbud kräver ett

  riksdagsbeslut. Andra kommuner har försökt införa förbud, men blivit stoppade i förvaltningsrätten.

   

  Centerpartiet i Alingsås vill därför:

   

  -Att ordningsstadgan i Alingsås ändras, så att det endast blir tillåtet av avfyra fyrverkerier i

   Alingsås kommun två timmar på påsk och två timmar på nyår. Lämpliga tider är 23-01 på
   nyårsafton och 20-22 på påskafton.

   

  -Vid särskilda samhällsviktiga arrangemang, som till exempel när Alingsås fyller 400 år,
   ska dispens kunna ges för fyrverkerier. Då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa
   fyrverkerier eller en lasershow, för att undvika smällande.

 • § 47

  Meddelanden

 • § 48

  Anmälan av delegeringsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.