• § 58

  Information och överläggningar

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut 2018 utifrån riktlinjer i styrmodell för Alingsås kommun och utifrån de anvisningar som givits inför delårsbokslutet.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 17 september lämnat följande yttrande.

   

  Utbildningsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut enligt kommunens anvisningar. I delårsbokslutet redovisar Utbildningsnämnden ett överskott om 9 704 tkr vid delår. Prognosen är ett överskott om 2 000 tkr på helår. Den främsta orsaken till överskottet är intäkter från statsbidrag över budgeterad nivå.

   

  Sedan Utbildningsnämndens arbetsutskott behandlat ärendet, UNAU § 32, har förvaltningen justerat sitt äskande om ramökning för överflytt av AME utefter avdelningens nuvarande budget. Även vissa tabeller och siffror har korrigerats.

   

  Utbildningsförvaltningen gör vid delårsbokslutet bedömningen att arbetet med mål och åtaganden följer plan.

   

   

  Yrkande

  Kent Perciwall (KD) yrkar följande tillägg:

  Vi varnar och känner oro för att inte de administrativa kostnaderna avseende övertagandet av Arbetsmarknadsenheten har redovisats på ett tillräckligt tydligt.

   

   

   

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer proposition på yrkandet från Kent Perciwall (KD) mot förvaltningens förslag och finner att yrkandet vinner bifall. 

 • Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 67 lämnat en motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle. I motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som krävs för:

   

  • att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna sina respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i livet,
  • att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
  • att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning,
  • att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
  • att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019

   

  Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för beredning hos kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur remitterat motionen till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande som ska besvaras senast 19 oktober.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.

  Nämnden och förvaltningen har genom den systematiska kvalitetsgranskningen och kontinuerliga resultatuppföljningar kunskap om vilka resurser och arbetsformer som krävs höja resultaten och uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag enligt motionens frågeställningar. Förvaltningen har sammanställt ett dokument (se bilaga) som utifrån lagstiftning, forskning och statistik visar gymnasiets resultat och hur resultaten förhåller sig till andra skolor i riket. Vidare anges vilka åtgärder som skulle krävas för att höja resultaten ytterligare.

  Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där alla lyckas (KF § 103/2018) och det finns därmed ett uppdrag att Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i samråd med Kommunstyrelsen ska ta fram en rapport med orsaker till det ojämlika skolresultatet samt förslag till åtgärdsprogram.

  Utifrån nuvarande beslutade mål, uppdrag och åtaganden i Kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden kommer förvaltningen att systematiskt arbeta vidare för en ökad måluppfyllelse. Förvaltningen ser därför inget ytterligare behov av uppdrag i detta hänseende.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 33.

   

   

  Yrkande

  Ulf Carmesund (S) yrkar att Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta motionen.

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer proposition på yrkandet från Ulf Carmesund (S) mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.

 • Utbildningsförvaltningen har ett nationellt uppdrag att arbeta utifrån de styrdokument som finns för respektive verksamhet. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, dokumentera, följa upp och utveckla utbildningen (4 kap 1-8 §§ skollagen).

  Utbildningsnämnden beslutade den 10 juni 2014, UN § 35, om en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Planen avser gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.


  En reviderad plan har tagits fram som ger en struktur och som ska styra och leda att kvalitetsarbetet genomförs konsekvent och kontinuerligt. Syftet är att redovisa och analysera förutsättningar, resultat, måluppfyllelse och ge underlag till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

  Årsplaneringen har uppdaterats med kvalitetsuppföljning för vuxenutbildningen som genomförs och redovisas till huvudmannen i april för ”studieperiod vår” samt i september för ”studieperiod höst”. Även huvudmannens avtalsuppföljning med utbildningsanordnare i extern regi (entreprenad) framgår av årsplaneringen och genomförs i februari för ”studieperiod höst och i juni för ”studieperiod vår”. Plan och årsplan kan kompletteras ytterligare och löpande med prioriteringar och händelser som på bästa sätt svarar upp mot de förväntade kraven på utvecklingsarbete.

  Reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete är bilagd tjänsteskrivelsen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 34.

 • För att uppfylla kravet i 2 kap 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året planeras fem ansökningsperioder år 2019.

  Ansökningsperioderna för kursstarter gällande vuxenutbildning (gymnasiala och grundläggande kurser) är januari, mars, maj, augusti och oktober. Därför skall Utbildningsnämnden besluta om kursutbudet som erbjuds vid dessa fem ansökningsperioder under 2019.

   


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.


  Förslag till kursutbud för 2019 innehåller inga stora förändringar jämfört med 2018. Vårdutbildningen fortsätter med kurspaket med och utan språkstöd, validering och fristående kurser, på plats och distans. Vuxenutbildningen Campus Alingsås erbjuder fortsatt fristående gymnasiala kurser i egen regi och distanskurser via upphandlad entreprenör, Hermods AB. Vilka kurser som kommer att erbjudas på plats respektive på distans är ännu inte helt fastställt, fördelningen kommer att göras utifrån hur personalsituationen ser ut inför varje ansökningsperiod.

  Utbudet gällande grundläggande kurser är samma som 2018. SFI har fortsatt regelbundna starter var sjätte vecka. Utbudet inom Särskild utbildning för vuxna korrigeras regelbundet utifrån elevernas behov och gällande personalsituation.

  Då Vuxenutbildningen Campus Alingsås är huvudman för yrkesutbildning Plåt och Svets i samverkan med Göteborgsregionen ser vi under 2019 möjlighet till att erbjuda delar av det yrkespaketet även i vår lokala ansökningsprocess. Vilka kurser som blir aktuella styrs av det regionala söktrycket och då främst vid ansökningsperioderna mars och oktober.

  Vidare har Vuxenutbildningen Campus Alingsås under hösten 2018 startat upp en pilotutbildning inom Restaurang och Livsmedel (RL) med språkstöd. Blir utfallet enligt plan planeras denna utbildning ingå i ordinarie kursutbud vid ansökningsomgången i augusti.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 35.

 • Enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ansvarar kommunen för bosättning av nyanlända. I Alingsås kommun är denna verksamhet organiserad under Utbildningsnämnden. Nämndens integrationsavdelning är kommunens flyktingmottagning vilket innebär bland annat handläggning av försörjningsstöd, bosättning, hjälp med inskrivningssamtal i skola och samhällsorientering. Integrationsverksamheten finansieras av statliga statsbidrag där överskott fonderas, vilket idag är organiserat under kommunledningskontoret.

  Enligt uppdrag kopplat till område #2.0 i handlingsplan Effekt ska Utbildningsnämnden anpassa sin integrationsverksamhet till en kostnadsnivå motsvarande hälften av statens etableringsersättningar. Idag går uppskattningsvis 50 % av statens etableringsersättningar till lagstadgad verksamhet så som bosättning, introduktion och ekonomiskt bistånd. En anpassning till en kostnadsnivå om 50% enligt handlingsplan Effekt skulle innebära att all övrig integrationsfrämjande verksamhet skulle påverkas.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.


  Integrationsavdelningens verksamhet är beroende av svårprognostiserade omvärldsfaktorer så som antal asylsökande och andra myndigheters arbete. Enligt Migrationsverketes prognoser bedöms inflödet av asylsökande till landet vara relativt stabilt under kommande år vilket också gör prognoserna mer tillförlitliga.

  Vid genomlysning av integrationsavdelningens intäkter och kostnader under åren 2016 till 2018 framkommer att 60 % av statsbidragen kommer att behövas för att årligen täcka verksamhetens kostnader. I denna prognos finns ett visst utrymme för oväntade volymförändringar såsom ökat mottagande samt förändrade målgrupper såsom en ökad andel kvotflyktingar. Analysen för 2018 och framåt visar att 60 % av verksamhetens statliga medel fortsatt kommer att behövas för uppdraget. Detta i syfte att kunna upprätthålla den lagstyrda verksamheten samt behålla en fortsatt hög kvalitet vad avser integrationsfrämjande aktiviteter.

  Utifrån ovan genomlysning anser förvaltningen att statsbidragen bör fördelas på förvaltningar och verksamheter i Alingsås kommun som påverkas av kommunens flyktingmottagande. Förvaltningen föreslår fördelning enligt följande: barn- och ungdomsförvaltningen 15 %, Alströmergymnasiet 5 % och Campus Alingsås SFI-verksamhet 20 %.

  På grund av snabba förändringar inom flyktingmottagandet föreslås även en årlig revidering mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 36.

   

  Yrkande

  Jonathan Bessou (M), Linda Espeving (M) och Kerstin Larsson (M) yrkar att de 15 % som föreslås fördelas till barn- och ungdomsförvaltningen istället ska tillfalla Kommunstyrelsen.

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer proposition på yrkandet från Jonathan Bessou (M) m.fl. mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.

 • Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin utgångspunkt i Skollagens 6 kap.

   

  Utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande kränkande behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till Utbildningsnämnden.

   

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.

   

  Under perioden 1 april till 31 augusti har 4 anmälningar om kränkande behandling och 3 klagomål inkommit inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Nedan redovisas de sektorsvis.

   

  Sektor 1

  Sektor 2

  Sektor 3

  Sektor 4

  Sektor 5

  Campus

  Antal anmälda kränkningar

  1

  1

  0

  2

  0

  0

  Öppna ärenden

  0

  1

  0

  2

  0

  0

  Avslutade ärenden

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  Antal klagomål

  0

  0

  3

  0

  0

  0

   

  Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling och förebyggande åtgärder:

  Vid sektor 1 finns ett avslutat kränkningsärende. Vid ekonomiprogrammet har det anordnats en gemensam uppstart där rektor pratat om trygghet, studiero och förväntningar på att samtliga elever på hela programmet bidrar till allas trivsel och studiemiljö. En lärare på programmet pratade om studieteknik, vilket kommer vara fortsatt i fokus under hela läsåret. God studieteknik bidrar till studiero och ökad trygghet och trivsel. Vid gymnasiesärskolan har det framgångsrika arbetet med kill- och tjejsamtal fortsatt, där eleverna är med och påverkar innehållet.

   

  Vid sektor 2 har ett kränkningsärende inkommit. Berörd elev har varit avstängd och har erbjudits samtal med kurator. Skolan har även kallat till ett s.k. Västbusmöte. I arbetet med förebyggande av kränkande behandlingar har läsåret startats med projektet ”den goda starten”.

   

  Vid sektor 3 har det förebyggande arbetet bland annat bestått av att elevhälsoteamet besökt samtliga programarbetslag för att prata om likabehandlingsplanen och hur den kan göras levande i arbetet med eleverna. Mentorstider har använts för att diskutera trivsel, sammanhållning och gruppdynamik. Uppstartsdagarna användes till samarbetsövningar och gemenskapsaktiviteter för klasser och för program. I de veckovisa elevhälsomötena tillsammans med rektor diskuteras klasser och elever utifrån såväl studieresultat som mående och klassers gruppdynamik.

   

  Vid sektor 4 har två ärenden inkommit som utreds som eventuella kränkningsärenden. Vid sektorn har mentorerna vid uppstart informerat om likabehandlingsplanen.

   

  Vid sektor 5 arbetar man med tydliga ordningsregler, nära mentorskap, tätt samarbete med elevhälsa och omedelbara åtgärder om något inträffar.

   

  Vid Campus har man vid uppstart informerat om regler som gäller vid studier på vuxenutbildningen och tryckt på vikten av att som elev delta vid enkätundersökningen som sker under hösten.

   

  Kommentar kring uppföljning av klagomål:

  Vid sektor 3 har tre klagomål inkommit. Klagomål 1 gällde en elev i åk 1 som inte fick välja vilken klass eleven hamnat i. Så kallade kompisbyten godkänns inte av skolan. Klagomålet hanterades och avslutades i telefon. Klagomål 2 gällde en elev inom NIU-gymnastik där vårdnadshavarna var missnöjda med schemat som de upplever krockar med elevens eftermiddags-/kvällsträningar. Vårdnadshavarna är inte nöjda med svaret att skolarbetet skall prioriteras och menar att skolans marknadsföring säger annat. Klagomål 3 gällde bristande ledarskap under en hajk inom kursen Idrott och hälsa 2. Detta är en skolövergripande och valbar kurs för samtliga högskoleförberedande program. Behandling pågår.

   

  Vid sektor 4 har inga officiella klagomål har inkommit. Dock har ett fåtal vårdnadshavare via e-post lämnat synpunkt om vilken klass eleven hamnat i i de fall det finns två parallella klasser på ett gymnasieprogram.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 37.

 • Den 18 april 2018 beslutade Utbildningsnämnden om en åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen, UN § 33/2018. Åtgärdsplanen ska återrapporteras och följas upp till nämnden en gång i kvartalet.

  Förvaltningen har i bilagt dokument kommenterat hur arbetet med beslutade åtgärder för säkerhet fortlöper i verksamheterna.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 38.

 • Från och med 1 januari 2019 ska huvudmannen enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800) utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Enligt förarbetena till den nya regleringen ska skolchefens uppdrag vara inriktat på regelefterlevnad och därigenom öka medvetenheten i huvudmannens organisation om vad de statliga kraven faktiskt innebär. Huvudmannen har fortfarande det yttersta ansvaret för att skolförfattningarna följs.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande.


  Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningschef Dennis Pavlovic utses till skolchef för Utbildningsnämndens verksamheter inom skolväsendet.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 september, UNAU § 39.

 • Dessa meddelanden har inkommit till nämnden.

  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2019, KS § 124, KF § 150
  Campus kursutbud gymnasial nivå, start oktober 2018
  Besöksrutiner Campus Alingsås
  Besöksrutiner Integrationsavdelning

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§.

  Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

  Avstängning av elev enligt 5 kap. 17 § skollagen, dnr. 2018.012 UN
  Svar/yttrande på remiss avseende revidering av riktlinjer för Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa, dnr. 2018.124 UN
  Anmäland av delegationsbeslut – Förvaltningschef, dnr. 2018.006 UN
  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen, dnr. 2018.023 UN
  Anmälan av delegationsbeslut – Campus Alingsås, dnr. 2018.031 UN
  Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet, dnr. 2018.117 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.