• A/ Förvaltningschef

  -ICLD-projektet är beviljat förlängning.

  -KS har beviljat ansökan ur innovationsfonden för digitalisering i skolan.

  -Länsstyrelsen har beviljat § 37a-ansökan för samarbete med civilsamhället kopplat till introduktionsprogram för kvotflyktningar.

  -Annons i DN om digitalisering på estetiska programmet.

  -Alla NIU-elever har fått erbjudande om bostad.

  -KF beslutar om ansökan av medel ur flyktingfond 13 juni.

  -Strategidag planeras i september med förstärk AU.

   

  B/ GR

  Ulf Carmesund har deltagit vid GR-möte och diskuterat gymnasieantagning och kompetensråd.

   

  C/ Ledamöter

  Ulf Carmesund har deltagit vid naturvetenskapliga programmets programråd.

  Elisabeth Magnusson och Torbjörn Gustafsson har deltagit vid el- och energiprogrammets programråd.

  Kent Perciwall har deltagit vid studenten på Alströmergymnasiet.

 • Utbildningsnämnden har att besluta om slutgiltig organisation för Alströmergymnasiet för läsåret 2018/2019. Utbildningsnämnden beslutade om preliminär organisation till preliminärantagningen den 21 februari (UN § 11/2018) och beslutade om förändrat platsantal inför slutantagningen den 23 maj (UN § 42/2018).

  Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2018/2019 är som följer:

  1 juni

  Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

  12 juni

  Utbildningsnämnden sammanträder och beslutar om platser till slutantagningen

  27 juni

  Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

   

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande.

   

  Utbildningsförvaltningen har sedan beslutade förändringar tagit del av ett antal antagningssimuleringar. Utifrån dessa simuleringar föreslås inga förändringar från beslutat platsantal (UN § 42). Förvaltningen föreslår följande platsantal till slutantagningen per program. 

   

   

  Program

  Platsantal

  till slutantagningen 2018/2019

  Barn- och fritid

  14

  Bygg- och anläggning

  28

  Ekonomi

  60

  El- och energi

  24

  Estet/Dans

  10

  Estet/Estetik och media

  Inriktning läggs ned (UN § 11)

  Estet/Musik

  20

  Handel/admin

  22

  Humanistiska

  Program vilande (UN § 11)

  Naturvetenskap

  52

  Restaurang- och livsmedel

  Program vilande (UN § 11)

  Samhällsvetenskap

  60

  Teknik

  60

  Vård- och omsorg

  14

  Summa:

  364

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni, § 26. 

   

 • Sedan 2011 genomförs GR-gemensamma enkäter till elever i grund- och gymnasieskolor. 2017 genomfördes för första gången en enkät vars frågor grundar sig på och är likalydande som den elevenkät som Statens skolinspektion genomför vartannat år. Syftet med enkäten är att få ett konkret underlag för hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Deltagande kommuner i den gymnasiegemensamma enkäten 2018 var Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande.


  GR-enkäten är en del av skolformernas systematiska kvalitetsarbete och resultatet används som en del i skolans nylägesanalys, uppföljning och planering i den årliga verksamhetsuppföljningen (UN § 35/2014). Resultaten kommer att analyseras på programnivå, sektorsnivå samt verksamhetsnivå. Enkätresultatet presenteras för Utbildningsnämnden vid sammanträde juni 2018 och kommer även att diskuteras under ett dialogmöte med nämnden under hösten i syfte att se över de åtgärder som krävs för kvalitet och ökad måluppfyllelse.

  Gymnasieskolan år 2
  279 elever av 351 möjliga i årskurs två har svarat på enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens om 79,5 %. Då Göteborgs stads kommunala skolor inte har genomfört enkäten kan resultatet ej jämföras med 2017 års genomsnittliga resultat på ”GR-nivå”. Alströmergymnasiets genomsnittliga resultat är dock marginellt lägre eller på samma nivå som 2017. Områden som utifrån svaren är i behov av att vidareutvecklas är elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, stimulans och studiero. Det sammanlagda indexvärdet för elevernas helhetsupplevelse uppgår till 71 (totalt 100). Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer och program. Respektive rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i det systematiska kvalitetsarbetet.

  Introduktionsprogrammen
  På introduktionsprogrammen uppgår svarsfrekvensen till 62,2 % vilket dels beror på att ett större antal inloggningar erhölls i förhållandet till vad som var planerat, därav ett större bortfall. Antal elever som har svarat på enkäten i för hållande till det tänkta antalet, är dock god. Undersökningen kan därför anses ha relativ god tillförlitlighet och kan därmed användas i det systematiska kvalitetsarbetet. För introduktionsprogrammen ses en positiv utveckling och högre resultat på de flesta områden 2018 jämfört med 2017. Områden som utifrån svaren behöver vidareutvecklas är främst utmaningar. Resultatet av elevernas helhetsupplevelse uppgår till 78.

  Gymnasiesärskolan
  Årets enkät besvarades av 29 elever av 32 möjliga. Av resultatet ges indikationer om att eleverna är mycket nöjda med sin skola. På samtliga områden uppvisas, i likhet med tidigare år, ett resultat som överstiger snittet bland medverkade kommuner.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni, § 27.

 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har inkommit med förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen för perioden 2019/2020 till 2022/2023. Utbildningschefsnätverket har den 2 mars 2018 ställt sig bakom förslagen till samverkansavtal och utbildningsgruppen godkände förslagen den 8 mars 2018. Enligt förbundsstyrelsens beslut den 4 maj (§ 346 och § 347) rekommenderas medlemskommunerna att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal.

  Beslut om godkännande skall vara GR tillhanda senast den 31 augusti 2019.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni, § 28.

 • Staffan Albinsson (C) har till kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 243 lämnat en motion om inrättande av en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för kommunens integrationsinsatser:

  Motionären yrkar att:

  • en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för Alingsås kommuns integrationsarbete inrättas
  • arbetsgruppen ska återkomma med rapport och förslag till förbättringsåtgärder
  • arbetsgruppen upphör vid utgången av augusti 2018
  • kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglemente, inklusive arvodering, för den tillfälliga arbetsgruppen senast under januari 2018
  • kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom kommunledningskontoret bistå med tjänstemannastöd
  • kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med förslag till ledamöter och ersättare, tillika sammankallande och vice sammankallande
  • finansiering av den tillfälliga arbetsgruppen beaktas i flerårsstrategi 2018-2020


  Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur remiteratt motionen till Socialnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande.


  I kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategi 2018-2020 (KF § 251/2017) tilldelades Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden ett riktat uppdrag att ”genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället”. I enlighet med uppdraget pågår sedan årsskiftet en ökad samordning av aktiviteter i syfte att förbättra och effektivisera arbetet med integrationsfrämjande åtgärder. Från och med 2019 kommer de två nämnderna också att slås samman (KF § 87/2018) vilket kommer att innebära ytterligare samverkans- och samordningsvinster gällande integrationsarbetet i förvaltningarnas verksamheter. Härutöver sker ett fortsatt samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen för att säkra trygga övergångar för nyanlända elever samt aktiviteter i syfte att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden (UN § 39/2018).

  Förvaltningen vill dock påtala den fortsatt stora utmaningen i att kunna erbjuda permanenta boenden för de individer som har avslutat etableringsprocessen. Det är därför förvaltningens uppfattning att boendefrågan bör samordnas centralt i kommunen för att uppnå en effektiv hantering.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni, § 29.

 • Utbildningsnämnden beslutade 2016-12-21 § 93 om en ny delegationsordning. Förvaltningen genomför kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar i densamma behöver göras. Utbildningsnämnden har tagit beslut om revideringar av delegationsordningen under 2017 (§ 61 och § 77).


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande.


  Utbildningsförvaltningen har sedan 1 november 2017 en ny organisation. Detta medför att vissa benämningar i delegationsordningen inte längre gäller och behöver uppdateras. Det har även tillkommit ny lagstiftning sedan den senaste revideringen. Avsnitt B personuppgiftslag har ändrats för att följa GDPR. Lagrumshänvisningar till kommunallagen, förvaltningslagen och skollagen har ändrats för att följa den nya lagstiftningen. Det läggs även till kommentar om vilka beslut enligt skollagen som kan överklagas och till vilken beslutsinstans. Detta för att säkerställa att den som berörs av beslutet får information om att beslutet kan överklagas.

  Benämningen gymnasiechef byts ut till utbildningschef.

  Under ärende E. 12-13 byts delegat från gymnasiechef/utbildningschef till rektor.

  Ärende A. 24 beslut kring inackorderingsbidrag byts delegat från handläggare till utbildningschef. Handläggningen av förfrågan kring inackorderingsbidrag genomförs av personal vid Alströmergymnasiet men beslut kring desamma tas på delegation av utbildningschef.

  Ärenden B. uppdateras med anledning av att GDPR har trätt i kraft.

  Nytt ärende C. 12a införs – ansökan om ersättning för förlängd studietid hos anordnarkommun. Delegat utbildningschef.

  Korrigering görs av ärendena F.15 och F.15a då två beslut hamnat under fel ärendepunkt vid senaste revidering av delegationsordningen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni, § 30.

 • Utbildningsförvaltningen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom Utbildningsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har också beslutat att varje nämnd ska avlämna rapporten till kommunstyrelsen.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 12 juni lämnat följande yttrande.


  Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till maj på 4 966 tkr gentemot budget.

  Det negativa resultatet mot budget beror främst på personalkostnader där den övervägande delen förklaras av naturlig säsongseffekt genom upparbetad semesterskuld. Nämnden fick i flerårsstrategin (KF § 251/2017) flera effektiviseringskrav och ligger vid maj månads utgång i fas med dessa.

  En reducering av administrativ personal har gjorts och vissa tjänster har inte återbesatts, och kommer inte att återbesättas. Nämnden fick kompensation för löneökning med 1,3 % vilket innebär att en ytterligare effektivisering krävs från och med maj månad för att möta årets förväntade lönehöjning på 2,3 %.

  Nämnden har varit framgångsrik med att söka externa intäkter vilket till stor del förklarar att resultatet följer plan. Interkommunala ersättningar visar ett överskott på 971 tkr och de preliminära antagningssiffrorna inför hösten uppvisar fullbelagda program vilket indikerar att avvikelsen förväntas fortsätta öka under hösten. Gymnasiesärskolan uppvisar ett negativt resultat på 931 tkr beroende på att fyra elever slutat under vårterminen och därmed förlorad elevpeng. Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat på 529 tkr på grund av kostnader för uppstart av plåt- och svetsutbildning. Båda dessa avvikelser förväntas inte öka under höstterminen.

  Prognos för helåret är en budget i balans där intäkts- och kostnadssidan justerats upp med vardera 5 000 tkr, en prognos som är densamma som föregående månad.

  Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar.

 • Utbildningsnämnden beslutade om sammanträdesdagar för Utbildningsnämnd, arbetsutskott, presidium och FSG den 22 november 2017 (UN § 78/2017). Datumen för FSG i oktober, november och december behöver flyttas fram en dag för att bättre passa verksamheterna.

   

  Utskick med handlingar sker fem dagar, senast kl. 16.00, innan Utbildningsnämndens sammanträde. Handlingarna hämtas på kommunens sammanträdesportal.

   

  Hösten 2018

  Presidium                          20 aug           24 sep           22 okt            26 nov

  kl. 09.00

   

  Arbetsutskott                    12 sep           17 okt            14 nov           12 dec

  Kl. 13.00

   

  FSG                                    12 sep           17 okt            14 nov           12 dec

  Kl. 10.30

   

  Utbildningsnämnd           19 sep*          24 okt            20 nov**        19 dec***

  Kl. 17.00

   

  *Delårsbokslut

  **Sammanträde på tisdag

  ***Flerårsstrategi 2019-2021

 • Dessa meddelanden har inkommit till nämnden.


  Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd, dnr. 2018.024 UN

  Genomförande av handlingsplan Effekt # 2.1 – Gemensam flyktingverksamhet, dnr. 2018.119 KS

  Ingångna hyresavtal Integrationsavdelningen

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§.

  Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.


  Attestlista 2018, dnr 2018.013 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen, dnr. 2018.023 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.