• § 41

  Information och överläggningar

 • Utbildningsnämnden har att besluta om slutgiltig organisation för Alströmergymnasiet för läsåret 2018/2019. Utbildningsnämnden beslutade om preliminär organisation till preliminärantagningen den 21 februari (UN § 11/2018).

  Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2018/2019 är som följer:

  18 maj

  Sista dag att lägga ner utbildning/program

  23 maj

  Utbildningsnämnden sammanträder

  1 juni

  Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

  12 juni

  Utbildningsnämnden sammanträder och beslutar om platser till slutantagningen

  27 juni

  Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

   

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 11 maj lämnat följande yttrande.

   

  I förhållande till platsantal preliminärantagningen föreslås justeringar till slutantagningen. Dessa framgår av kolumnen ”Förslag platsantal till slutantagningen”.

   

   

   

   

   

  Program

  Platsantal preliminärantagninge 2018/2019

  (UN § 11 /2018)

  Förslag platsantal 

  till slutantagningen 2018/2019

  Barn- och fritid

  10

  14

  Bygg- och anläggning och lärling

  28

  28
   

  Ekonomi

  60

  60

  El- och energi
   

  24

  24

  Estet/Dans

  10

  10

  Estet/Estetik och media

  0

  0

  Estet/Musik

  20

  20

  Handel/admin

  22

  22

  Humanistiska

  0

  0

  Naturvetenskap

  52

  52

  Restaurang- och livsmedel

  0

  0

  Samhällsvetenskap

  60

  60

  Teknik

  60

  60

  Vård- och omsorg

  20

  14

  Summa:

  366

  364

   

  Utbildningsförvaltningen har inför slutantagningen tagit del av ett antal antagssimuleringar. Utifrån dessa simuleringar föreslås följande förändringar:

  -       Antalet platser på barn- och fritidsprogrammet ökar till 14 platser.

  -       Antalet platser på vård- och omsorgsprogrammet minskar till 14 platser.

   

  Dessa förändringar görs för i syfta att öka samarbetet mellan programmen.

   

  Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 13 juni kl. 12.00 ska de sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 12 juni att besluta om platsantal till slutantagningen.

 • Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2008 att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och upprätta en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 11 maj lämnat följande yttrande.


  Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en omvärldsanalys gällande befolkningstillväxt, lagförslag och forskning gällande framgångsrika lärmiljöer.

  Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.

  Utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.

   

  Yrkande

  Agneta Grange Petrusson (SD) yrkar att förvaltningens förslag att Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens lokalförsörjningsplan inte ska godkännas.

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer proposition på yrkandet från Agneta Grange Petrusson (SD) mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.

   

  Votering begärs och ska verkställas.

  Ja för bifall till förvaltningens förslag.

  Nej för bifall till förslag om att inte godkänna förvaltningens förslag.

  Namn Ja Nej Avstår
  Kent Perciwall x    
  Ulf Carmesund x    
  Jonathan Bessou x    
  Torbjörn Gustafsson x    
  Agneta Grange Petrusson   x  
  Annika Fredriksson x    
  Robin Almanakis x    
  Marita Unosson x    
  Jens Christian Berlin x    
  Jens Söderberg x    
  Gunnel Adler x    
  Angelika Wais x    

   

  Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst har Utbildningsnämndens beslutat att anta förvaltningens förslag till beslut.

 • Utbildningsnämnden antog den 21 mars 2018 en reviderad digital agenda för digital skolutveckling (rev. UN § 18/2018) vilken ligger i linje med nationella styrdokument gällande digitalisering (SkolV 2015:01153). Agendans syfte är att förbättra och effektivisera utbildningssektorn genom en ökad digitalisering och digital kompetens. Utöver nationella styrdokument har den digitala agendan sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2018-2021 (KF § 251/2017).

  Ett av Utbildningsnämndens mål i den digitala agendan är att eleverna utvecklar sin digitala kompetens, ökar sin förståelse för den egna kunskapsutvecklingen och få större möjligheter att nå examensmålen.

  Ett led i detta har varit att införa digitala prov. Examinationssystemet Dugga upphandlades för detta ändamål. Implementeringen av Dugga har skett under läsåret 2017/2018 i samtliga Utbildningsnämndens verksamhetsområden. Fram till den 30 april har det totalt genomförts 833 provtillfällen i Dugga samt 6 765 elevinlämningar har passerat genom Dugga. Antalet faktiska prov ut till elever är dock färre, då statistiken också rymmer prov som skapats för att träna användningen av systemet. Enligt upphandlingsavtalet skall en utvärdering av systemet genomföras i april 2018.

  Utvärderingen finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

 • Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla i hela EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Inom kommuner är varje enskild nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dess verksamhet behandlar personuppgifter lagenligt. Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

  En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.

  En rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet definierar ett övergripande ansvar för efterlevnaden av lagstiftningen.
   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 18 maj lämnat följande yttrande.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att utse Göran Westerlund till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och föreslår även att respektive nämnd och styrelse utser föreslagen person till dataskyddsombud.

  Den digitala enheten, som enligt kommunstyrelsens flerårsstrategi ska etableras under 2018 vid kommunledningskontoret föreslås få ansvaret att bistå, samverka med och följa upp kommunens förvaltningar i deras arbete att efterleva bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Samt att ansvara för att sammanställa kommunens registerförteckningar.

 • Dessa meddelanden har inkommit till nämnden.

  Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd 2018, dnr. 2018.024 UN

  Remiss tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för kommunens integrationsinsatser, dnr. 2018.103 UN

  Remiss kunskap i ett globaliserat informationssamhälle, dnr. 2018.104 UN

  Anmälan och beslut Skolinspektionen, dnr. 2018.098 UN

  Granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, dnr. 2017.101 UN

  Kommunalt kompletteringsval – ersättare i utbildningsnämnden efter Cajsa Gustafsson (S), Angelika Wais (S), dnr. 2018.228 KS

  Avtal Avseende genomförande av projektet Yrk In

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§. Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen, dnr. 2018.023 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef, dnr. 2018.006 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut, dnr. 2018.095 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.