• A/ Saleem Al Kebsi redovisade rapporten om nyanländas deltagande i kulturutbudet.

   

  B/ Förvaltningschef informerade om

  - Nya tjänster

  - Schema tjänstefördelning

  - Industriutbildningen invigd

  - Möten med länsstyrelsen samt NIU-gruppen

  - Läsårstider

  - Upphandling av Vklass och digitalt examinationssystem

  - Skolinspektionen granskar vuxenutbildningen

  - Upphandlingsutbildning

  - Möte med NIU-gruppen, bostäder

  - Sammanslagning av nämnder

  - Medel från Skolverket

  - Inventering av arbetsplaner utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden

  - Gymnasieantagningen

   

   

  C/Ledamöter

  - Elisabeth Magnusson (MP) lämnar rapport från programrådet på El- och energiprogrammet den 27 mars. Nästa råd äger rum den 15 juni.

  - Jens-Christian Berlin (L) lämnar rapport från programrådet på Bygg- och anläggningsprogrammet den 1 mars.

  - Annika Fredriksson (MP) lämnar rapport från programrådet på ekonomiprogrammet den 22 mars. 

  - Jens-Christian Berlin (L) och Jens Söderberg (S) rapporterar från utbildning i medborgardialog den 11 april.

  - Ulf Carmesund (S) informerar om att han och Kent Perciwall (KD) och tjänstepersoner från förvaltningen har varit på två temadagar avseende vuxenutbildningen i Göteborg den 9-10 april.

 • Utbildningsnämnden har idag ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning, som ursprungligen gällde under perioden 2006-01-01 – 2010-12-31 och som har förlängts i flera omgångar (2005.085 UN). Göteborgsregionens kommunalförbund har rekommenderat sina medlemskommuner att ingå nytt samverkansavtal för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Om Utbildningsnämnden ingår det föreslagna samverkansavtalet, måste det nu gällande avtalet sägas upp senast 2018-04-30.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 6 april lämnat följande yttrande.

   

  Samverkansavtalet innebär bland annat att kommunen uppdrar Västra Götalandsregionen att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.

  Det föreslagna samverkansavtalet är bilagt tjänsteskrivelsen.

 • Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin utgångspunkt i Skollagens 6 kap.

  Utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande kränkande behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till Utbildningsnämnden.

   

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 6 april lämnat följande yttrande.

  Under perioden 1 januari till 31 mars har två anmälningar om kränkande behandling och fyra klagomål inkommit inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Nedan redovisas de sektorsvis.

   

  Sektor 1

  Sektor 2

  Sektor 3

  Sektor 4

  Sektor 5

  Campus

  Antal anmälda kränkningar

  0

  2

  0

  0

  0

  0

  Öppna ärenden

   

   

   

   

   

   

  Avslutade ärenden

   

  2

   

   

   

   

  Antal klagomål

  0

   

  1

  1

  0

  2

   

  Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling:

  På sektor 2 har två anmälningar om kränkande behandling inkommit. Samtal har förts med dem berörda och båda ärendena är nu avslutade.

   

  På Campus Alingsås har ingen anmälning om kränkande behandling inkommit under perioden. Dock har en incident inträffat där en elev misshandlades på skolan av utomstående. Händelsen hanterades av personalen på skolan i enlighet med handlingsplan hot och våld. Eleven har polisanmält händelsen. Rektor vid Campus Alingsås avvaktar ny åtgärdsplan för skolsäkerhet och har investeringsmedel avsatta för att kunna utföra prioriterade säkerhetsåtgärder.

   

  Kommentar kring uppföljning av klagomål:

  På sektor 3 har ett klagomål inkommit gällande matematikundervisning. Samtal har förts med berörda vårdnadshavare samt berörd lärare.

   

  På sektor 4 har ett klagomål inkommit från en förälder via e-post gällande inställda lektioner och bristande undervisning. Något samtal med berörd lärare har ännu inte skett, då klagomålet inkom strax innan påsklovet.

   

  De två klagomål som inkommit på Campus Alingsås rör lärares bedömning av elevers kunskap. Rektor på Campus Alingsås ser inte i något av fallen som visar på att aktuella lärare missat något i bedömningsprocessen, vilket medför att bedömningen kvarstår.

 • Campus Alingsås har inför Utbildningsnämnden att presentera sin verksamhetsberättelse för 2017. Campus Alingsås verksamhetsberättelse behandlar den del av Campus som är kommunens lärcentrum och redogör för utbildningar som anordnats, arbetet kring kompetensförsörjning, lokal- regional och nationell samverkan, näringslivskontakter samt internationalisering.

  Verksamhetsberättelsen är bilagd tjänsteskrivelsen.

 • Integrationsavdelningen har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för 2017. Verksamhetsberättelsen beskriver integrationsavdelningens arbete utefter dess uppdrag, viktiga händelser och aktiviteter under året, mottagande och boende samt samarbeten inom och utom kommunala förvaltningar.

  Verksamhetsberättelsen biläggs tjänsteskrivelsen.

 • Enligt skollagens 4 kapitel 3 § ska Utbildningsnämnden systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utbildningsnämnden antog 2014-06-10 (§ 35) en plan för hur det ska ske. Denna plan anger hur nämnden systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt kunna följa elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. För vuxenutbildningens del innebär det en systematisk uppföljning och analys av kunskapsresultat avseende utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt inom särskild utbildning för vuxna (Särvux).

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 6 april lämnat följande yttrande.


  Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade utvecklingsområden för 2018 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Kartläggningen och analysen visar en positiv utveckling inom flera av skolformerna samt att det finns identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs tjänsteskrivelsen.

 • Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen pröva om nämndernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. EY utför granskningen på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer. Den grundläggande granskningen ska bland annat ge underlag för att bedöma nämndernas styrning, uppföljning, kontroll samt måluppfyllelse.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 6 april lämnat följande yttrande.


  Revisorerna bedömer att Utbildningsnämnden har antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer samt upprättat nyckeltal för samtliga mål. Utbildningsnämnden har också antagit åtaganden utifrån de riktade uppdragen. Vidare görs bedömningen att Utbildningsnämnden har följt upp sina åtaganden i vår- och delårsbokslut samt fattar beslut om åtgärder. Revisorerna bedömer även att Utbildningsnämnden antagit en dokumenterad riskanalys och internkontrollplan som följts upp i vår- och delårsbokslut.

  Den grundläggande granskningen 2017 lämnar inga rekommendationer till Utbildningsnämnden.

 • Under december 2017 har AB Svensk Skolsäkerhet genomfört en fysisk besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås samt Integrationsavdelningen. Intervjuer och rundvandring har genomförts med verksamhetschef, skyddsombud, receptionist och driftpersonal i syfte att genomlysa säkerhetsnivån och skapa en gemensam överblick i hur väl rustade enheterna är vid hot och våldssituationer.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 16 april lämnat följande yttrande.


  Utifrån deluppdraget har Svensk Skolsäkerhet i en rapport presenterat observationer, slutsatser samt rekommendationer om åtgärder. Förvaltningen har analyserat rapporten och identifierat vilka åtgärder som bör/ska vidtas för att öka säkerheten i nämndens verksamheter.

  Åtgärdsplanen och säkerhetsrapporten från AB Svensk skolsäkerhet biläggs tjänsteskrivelsen.

 • Inför läsåret 2019/2020 har utbildningsanordnare/friskola ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som fristående gymnasieskola eller för en utökning av befintlig gymnasieskola. Enligt skollagen 2 kap. 5 § ges lägeskommunen eller berörda kommuner möjlighet att yttra sig gällande den fristående gymnasieskolans ansökan. Underlag från kommuner används av Skolinspektionen för att bedöma huruvida det allmänna skolväsendet påverkas påtagligt negativt genom etableringen eller utökningen. Utbildningsnämndens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 11 maj 2018.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 16 april lämnat följande yttrande.


  Skolinspektionen har skickat 14 remisser till utbildningsförvaltningen för yttrande. Utbildningsförvaltningen har samlat yttrandet till remissvaret i en och samma skrivelse. Se bilaga till beslut (daterad den 23 mars).

   

   

  Avslagsyrkande

  Jonathan Bessou (M) yrkar avslag på meningen "Denna valfrihet kan innebära en ökad segregering för olika grupper i samhället och minskad likvärdighet " på sidan tre under stycket "Övergripande pedagoisk konsekvenser" i bilaga daterad den 23 mars.

  Linda Espeving (M) yrkar bifall till Jonathan Bessou (M) avslagsyrkande.

   

   

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jonathan Bessou (M) m fl avslagsyrkande och finner att förvaltningens förslag till beslut vunnit bifall.

   

   

  Reservation

  Jonathan Bessou (M), Linda Espeving (M) , Robin Almanakis (M), Kerstin Larsson (M) och Anne Gunnevik (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonathan Bessous (M) m  fl  avslagsyrkande.

   

   

   

 • Utbildningsförvaltningen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom utbildningsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har också beslutat att varje nämnd ska avlämna rapporten till kommunstyrelsen.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 16 april lämnat följande yttrande.

   

   

   

  Utbildningsnämnden redovisar för årets tre första månader ett underskott på 3 741 tkr. Framförallt är det posten för personalkostnader som avviker mot budget för perioden men denna post kommer att minskas under året på grund av att en översyn av tjänster inom nämnden sker. Övriga kostnader avviker negativt för perioden på grund av inköp i början av året.

  Prognos på helår kommer att vara i balans gentemot budget.

  Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar.

 • Dessa meddelanden har inkommit till nämnden.

  Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd 2018, dnr. 2018.024 UN

  Två år med bosättningslagen – så här kommer Migrationsverket att arbeta framöver

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§. Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef, dnr. 2018.006 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Campus Alingsås, dnr. 2018.031 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.