• Stefan Hagebring presentation av sig själv och vuxenutbildningen.

   

  A/Förvaltningschefen

  Förvaltningschef informerade att den grundläggande granskningen 2017 har kommit. Kommunen revisorer lämnade ingen rekommendation till Utbildningsnämnden.

   

  GR har lämnat förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland. Kommunerna ska fatta beslut om samverkansavtal senast 30 april 2018.

   

  Utbildningssamordnare André Essebro lämnar sin tjänst och går vidare till tjänst i Trollhättan.

   

  Åsa Holmstrand, utvecklingschef, och Julia Måtrensson, avdelningschef integrationsavdelningen, har deltagit vid SKL-konferens i Uppsala om samverkan mellan utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

   

  Saleem Al Kebsi har gjort en undersökning om att få nyanlända tar del av kulturutbudet i Alingsås kommun. Undersökningen kommer presenteras för presidiet 26 mars.

   

  Förvaltningschef påminde Utbildningsnämndens ledamöter om att anmäla sig till invigningen av plåt- och svetsutbildningen den 23 mars, dialogdag mellan rektor och Utbildningsnämnd den 11 april samt den webbsända SKL-konferensen om våldsbejakande extremism den 25 april.

   

  B/ GR

  Ingen information från GR lämnades.

   

  C/Ledamöter

  Ingen information från ledamöter lämnades.

 • Den 5 februari beslutade kommunstyrelsen att förslag till handlingsplan digital målbild Alingsås kommun skulle remitteras till samtliga nämnder (KS §8/2018). Den 15 februari inkom förslaget till utbildningsförvaltningen. Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 5 april.

   


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande.


  Förvaltningen lämnar följande förslag till remissvar.

  Skolans digitalisering är ett av de viktigaste områdena för att barn och elever ska kunna möta omvärldens krav på digital kompetens, informationssökning, programmering och källkritik. Detta har flertalet nationella strategier och skolans styrdokument lyft fram. Regeringens mål för den övergripande nationella digitaliseringsstrategin är att skolan ska vara ledande i användningen av digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

  För att möta ovanstående har skolverksamheterna i Alingsås kommun i uppdrag att säkerställa att barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och att det ska finnas tillgång till digitala verktyg, likvärdighet, tillgänglighet och rättssäkerhet i bedömning och lärande. För att nå detta krävs att huvudmannen tillgodoser målgruppen med såväl kompetent personal som adekvata digitala verktyg samt en långsiktig plan, en s.k. digital agenda, för att nå detta.

  Utifrån KS flerårsstrategi 2018-2020 (KS § 220/2017) ska de utbildningar som erbjuds barn och elever i högre utsträckning digitaliseras och individanpassas i syfte att erbjuda alla elever en mer likvärdig möjlighet att utveckla sina digitala kompetenser. Att lärandet utgår ifrån elevens behov och förutsättningar är utgångspunkten för den digitala målbilden. Som en följd ska skolverksamheterna systematiskt och kontinuerligt verka för en ökad digitalisering i lärprocesserna.

  Utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har sedan 2011 utvecklat digitaliseringen inom skolväsendet genom ”en till en datorer” från och med årskurs 7 i grundskolan. Härutöver har uppbyggande av infrastruktur skett, till exempel Arena för lärande, samt gemensamma utbildningsinsatser. Detta innebär att skolverksamheterna i Alingsås kommun inom vissa områden ligger i framkant gällande skolans digitalisering. Emellertid krävs ytterligare kommunövergripande beslut gällande resursfördelning riktade för detta ändamål för att kunna verkställa de nationella styrdokumentens krav och förväntningar.

  Inom förvaltningarna har följande beslut, åtgärder, processer och kompetensutveckling startat utifrån respektive nämnds beslut och flerårsstrategier.

  Pågående digitaliseringsprocesser vilka påverkar remissvaret

  Utbildningsnämnden har antagit en digital agenda (UN § 4/2017) för digital skolutveckling som ligger i linje med nationella styrdokument gällande digitalisering (SkolV 2015:01153). Syftet är att förbättra och effektivisera utbildningssektorn genom en ökad digitalisering och digital kompetens. Utöver nationella styrdokument har den digitala agendan också sin utgångspunkt i Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2020 (KF § 255/2016). Den digitala agendan har tagits fram i samverkan mellan förvaltningsledning, rektorer, lärare och utvecklingsstrateg. För att säkerställa samt systematisera och analysera statistiskt material gällande resultat avseende såväl kunskap som ekonomi, har förvaltningen investerat i modulen Hypergene Skola. Detta kräver en ledningsgrupp som innehar hög kompetens gällande att analysera digitala data, vilket har inneburit kompetensutveckling och förändrat innehåll vid chefsgruppens möten.

  Ett av Utbildningsnämndens mål i den digitala agendan är att eleverna använder olika digitala verktyg i syfte att utveckla sin digitala kompetens, öka sin förståelse för den egna kunskapsutvecklingen och få större möjligheter att nå examensmålen. Utöver detta ska digitaliseringen bidra till att de digitala verktygen kan hanteras på olika sätt som förstärker samtliga lärandemiljöer vid nämndens verksamheter.

  Ett led i detta är att utbildningsförvaltningen under 2017 upphandlade ett digitalit examinationssystem, Dugga. Systemet har implementerats under läsåret 2017/2018 i samtliga skolformer inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden samt även i en klassuppsättning på Nolhagaskolan. Det digitala examinationssystemet har bidragit till bland annat att möta elevernas och vårdnadshavarnas förväntan på en modern och tidsenlig skola, ökad likvärdighet och rättsäker bedömning (genom bl.a. avidentifiering) samt minska lärarens administration till förmån för möte med elever. Att införa digitala prov vid Alströmergymnasiet och Campus Alingsås är ett led i att nå Utbildningsnämndens övergripande åtagande att ”varje elev får möjlighet till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling” (UN flerårsstrategi 2018-2019). Målsättningen är att samtliga program vid Alströmergymnasiet och skolverksamheter vid Campus Alingsås genomför digitala prov som ett komplement till andra kunskapsmätningar.

  På uppdrag av Kommunfullmäktige (KF flerårsstrategi 2017) har en lektor anställts under 2017 med inriktning tillämpad IT för att driva digitaliseringen inom förvaltningen i nära samverkan med lärare och elever. Dessutom har fem förstelärare inom förvaltningen haft IT-utveckling och digitalisering i sitt uppdrag för att nå ut i elevernas lärandemiljöer.

  Sammanfattningsvis har en digitaliseringsprocess startat inom utbildningsnämndens verksamhetsområden där samtlig personal har involverats i såväl gemensamma kompetensutvecklingsdagar där samhällets krav på digital kompetens samt elevernas kunskapsutveckling har varit i fokus.

  Utbildningsförvaltningens kommentarer till förslag till handlingsplan digital målbild Alingsås kommun framgår nedan.

  Punkt 2 ”En väg in – kommuninvånarportal”

  Förvaltningen är mycket positiv till att man i samverkan med IT-avdelningen utvecklat Arena för lärande för att underlätta både elevers och vårdnadshavares skolvardag. Arena för lärande har även möjliggjort att tillgängliggöra information och utbildning på ett nytt sätt även inom vuxenutbildningen.

  Punkt 11 ”Skolans digitalisering” Utbildningsförvaltningens målgrupp inom skolan är ungdomar/vuxna/elever/studerande.
  Digitala prov
  Utbildningsförvaltningen har under en längre tid tillbaka medvetet arbetat med att i högre utsträckning digitalisera lärandeprocesser, bland annat genom det digitala examinationssystemet Dugga. Det digitala examinationssystemet har implementerats och utvecklats i samarbete med leverantören, kommunens IT-avdelning och lärare. Därmed kan införandet av digitala prov anses ha startat men kräver ytterligare ett år av användande för att på ett kvalitativt och systematiskt sätt utvärderas i relation till elevernas kunskapsutveckling och likvärdig bedömning.

  Flexibla utbildningsupplägg och distansundervisning
  I handlingsplanen Digital målbild Alingsås kommun används begreppet ”digitala läromedel”. Förvaltningen anser att digitala läromedel skall kompletteras med en variation av undervisningsmetoder flexibla och digitala i tid och rum beroende på elevens behov och förutsättningar, t.ex. genom att tillgängliggöra kursutbudet i G-suites.

  Adekvata digitala verktyg
  Tillgång till adekvata digitala verktyg är en förutsättning för all digitalisering i skolan. Det skall tilläggas att det bör finnas en variation av digitala verktyg utifrån individens förutsättning. Exempelvis kan ipads vara mer ändamålsenligt inom exempelvis gymnasiesärskola, SFI samt Introduktionsprogram.

  Tillgång till adekvata digitala verktyg
  Inom vuxenutbildningen skiljer sig förutsättningarna och kraven från övriga skolformer gällande tillgången på digitala verktyg och elevernas digitala kompetens. Utbildningsnämnden kommer därför att behöva säkerställa tillgången på digitala verktyg även vid vuxenutbildningen för att kunna erbjuda en utbildning som är digitalt tillgänglig.

  Skolbibliotek Skollagens skrivningar och den digitala utvecklingen gör att biblioteken behöver utvecklas såväl fysiskt som digitalt. Skolbibliotekens ansvar omfattar såväl digitala läromedel som material producerade av elever och lärare. Den digitala dimensionen ökar bibliotekets funktion och roll i utbildningssammanhang både gällande lärande som likvärdighet. En övergripande kommunal satsning på dessa frågor kommer att krävas.

  Lärares kompetensutveckling
  En större ekonomisk satsning inom områden programmering, källkritik och digitala prov kommer att krävs.

  Ekonomi
  För att kunna bibehålla och utveckla de digitala processerna som beskrivs ovan kommer nämnden att söka medel ur innovationsfonden för att bland annat fortsätta att använda det digitala examinationssystemet Dugga. I relation till den ramtilldelning som skett under 2018 kommer nämnden därför ansöka om 500 000 kronor till licenser och en utökning av lärverktyg för vuxenutbildning.

 • Utbildningsnämnden antog en digital agenda 24 januari 2017 (UN § 4). Syftet med upprättande av den digitala agendan var att med strategiska och mätbara mål uppnå en mer likvärdig undervisning genom att, utifrån elevernas enskilda behov, utveckla digitaliseringen i lärandeprocesser. Den digitala agendan utgick ifrån styrdokumenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna som tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.

  Enligt den digitala agendan ska de mätbara målen ses över och justeras om så behövs.

   


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande.


  Utbildningsnämndens övergripande mål för skolverksamheten är att samtliga elever/studerande ska uppnå de uppsatta mål som finns för respektive utbildning. Utbildningsförvaltningens verksamheter ska möta elever/studerande utifrån deras behov och förutsättningar och därmed bidra till att de når sin fulla potential och skapar sig en plats i det framtida samhället. Den digitala agendan skall vara en del i detta arbete för att kunna arbeta med uppföljning och analys.

  De strategiska och mätbara målen i Utbildningsnämndens digitala agenda ska utvecklas och istället för som tidigare bestå av indikator och mätbart mål, består dessa nu av mål och mätbara faktorer. Detta för att öka genomförbarhetet och kontrollerbarheten av den digitala agendan.

 • Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten.

  Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för elevhälsans medicinska del ansvarar för ledning och styrning av vården och hur verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas och sedan göras tillgänglig för allmänheten.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande.


  Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats Petra Lernås har upprättat patientsäkerhetsberättelsen som biläggs ärendet.

 • Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i februari månad sammanlagt 1188 elever och av dessa går 973 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kommer antalet elever på nationella program vara 1037 läsåret 2018/2019. Förslaget nedan har tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.

  Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 2 februari 2018. Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2018/2019 är som följer:

  2 februari

  Gymnasievalet stänger för elev

  21 mars

  Utbildningsnämnden sammanträder, första justering för platser till preliminärantagning

  28 mars

  Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning

  12 april

  Preliminärantagning klar

  18 april

  Utbildningsnämnden sammanträder, beslutar om programutbud 2017/2018

  18 maj

  Sista dag att lägga ner utbildning/program

  23 maj

  Utbildningsnämnden sammanträder

  1 juni

  Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

  12 juni

  Utbildningsnämnden sammanträder och beslutar om platser till slutantagningen

  27 juni

  Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

   

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande.

   

  I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen ”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar. Simulering är gjord 6 februari 2018 och utifrån denna simulering lämnas följande förslag på organisation:

   

  Inför läsårsstart 2018/2019 fördelar sig ansökningarna enligt följande:

   

  Program

  Ursprungligt platsantal 2018/2019

  Förstahandsval behöriga

  Förstahandsval obehöriga

  Frisök

  Förslag platsantal 

  till preliminär-antagningen2018/2019

  Barn- och fritid

  10

  6

  6

   

  10

  Bygg- och anläggning och lärling

  28

  14

  11

   

  28
   

  Ekonomi

  60

  53

  2

   

  60

  El- och energi
   

  24

  14

  3

   

  24

  Estet/Dans

  10

  5

  1

   

  10

  Estet/Estetik och media

  4

  0

  1

   

  0

  Estet/Musik

  20

  11

  2

   

  20

  Handel/admin

  22

  9

  5

   

  22

  Humanistiska

  15

  6

  0

   

  0

  Naturvetenskap

  32

  40

  6

   

  52

  Restaurang- och livsmedel

  10

  1

  0

   

  0

  Samhällsvetenskap

  45

  55

  4

   

  60

  Teknik

  60

  47

  5

   

  60

  Vård- och omsorg

  20

  10

  12

   

  20

  Summa:

  360

  271

  58

   

  366

   


  Utifrån ovanstående gör förvaltningen följande analys att lägga ner inriktningen estetik och media då söktrycket varit lågt under en treårsperiod. Utbildningsnämnden beslutade redan 18 maj 2016 (UN § 40/2016) om att lägga inriktningen estetik och media vilande under läsåret 2016/2017 och liksom läsåret därefter då det var få sökanden (UN § 19/2017).

  Ansökningsstatistiken visar även ett fåtal sökande till restarung och livsmedelsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför att utbildningen läggs vilande då söktrycket varit lågt under en treårsperiod och med minskad ramtilldelning blir svårt att finansiera programmet med för få elever. Detta förslag är även i paritet med den beslutade handlingsplanen Effekt som gett nämnden i uppdrag att genomlysa samtliga program.

  Detsamma gäller humanistiska programmet som utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att rekrytera språklärare inom GR föreslås att läggas vilande. De elever som önskar studera vid ett humanistiskt program har den möjligheten genom GR:s antagning (Kitas gymnasium, Göteborg, och Schillerska gymnasium, Göteborg).

  Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 12 juni kl. 12.00 ska de sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 12 juni att besluta om platsantal till slutantagningen.

 • Alströmergymnasiet har under många år haft en logotype med skrivstilssnitt. Då kommunen och gymnasiet sedan ett flertal år tillbaka profilerar sig alltmer digitala, både inom skolan som utanför finns stort behov av att förnya logotypen så den fungerar även i den digitala världen. Nuvarande logotype är svårarbetad och funkar bäst i tryckt format.

  Det finns också krav på att vi som offentlig aktör ska ha en tillgänglig kommunikation. Alströmergymnasiets nuvarande logotype är mycket svårläst på grund av dess skrivstilssnitt, framför allt i digitala sammanhang där den krymper och blir liten. Den grafiska profilen och uttrycket bör också stämma överens med den digitala agendan som Utbildningsnämnden valt att lyfta fram.

  Därför påbörjades arbetet med att ta fram en ny logga och grafisk profil i samarbete med den upphandlade reklambyrån Sturm und Drang (Gullers Grupp). Den 19 december 2017 träffades parterna för att ta fram vägledning för reklambyråns arbete. Företrädare för byrån presenterade den 27 februari 2018 fyra olika förslag för utbildningsförvaltningen och kommunikationsenheten. 

  Logotype och grafisk profil ska vara färdigställda och lanseras i samband med läsåret 2018/2019.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 20 mars lämnat följande yttrande.


  Utifrån de presenterade förslagen har Förvaltningschef och Utbildningschef tillsammans med representanter för kommunikationsenheten valt alternativ tre. Den utvalda loggan och grafiska profilen överensstämmer bäst med den bild av Alströmergymnasiet som förvaltningen vill förmedla.

 • Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I antagen flerårsstrategi för Utbildningsnämnden har intäkt från Migrationsverket minskat under 2018 som en följd av att förväntade medel inräknades i bokslut 2017.

   


  Beredning
  Förvaltningen i skrivelse den 16 mars lämnat följande yttrande.


  För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att bibehålla personal såsom ungdomskoordinator, språkstödjare och yrkeslärare. För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet kommer 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram. Eleverna vid introduktionsprogrammet ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö med elever på nationella program där de får prova på en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en svensksspråkig miljö samt genomföra praktik.

  Den förväntade effekten av de planerade insatserna är att målgruppens elever får möjlighet att följa nationella programs undervisning vilket leder till ökade språkkunskaper, anpassad undervisning efter individens behov och förutsättningar samt kontakter med det lokala arbetslivet. Detta kan komma att underlätta för eleven gällande inträde på arbetsmarkanden samt integrationen.

  Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en ungdomskoordinator, som kan följa elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.

  De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

  Utöver detta kommer den nystartade yrkesvuxutbildningen ”plåt- och svets” utökas med 10 platser för nyanlända under etableringen. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats på utbildningen utifrån efterfrågan.

  Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Utbildningsnämnden om de förväntade 2,4 miljonerna från Migrationsverket som återfördes till årsbokslutets resultat 2017 och ytterligare 900 000 för att kunna bibehålla personalstyrka vid yrkesprogrammen: ungdomskoordinator, språkstödjare, handledare och en förstärkning av yrkeslärare.

 • Ärendet utgår.

 • Dessa meddelande har inkommit till nämnden.

  Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd 2018, dnr. 2018.024 UN

  Handlingsplan mot hot och våld i skolmiljö, dnr. 2017.016 UN

  Elever med skyddade personuppgifter, dnr. 2018.049 UN

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§. Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.


  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef, dnr. 2018.006 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelning, dnr. 2018.023 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Campus Alingsås, dnr. 2018.031 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.