• § 8

  Information och överläggningar

 • Årsbokslutet för 2017 består av en redovisning och analys av verksamhet i relation till mål och åtaganden samt en ekonomisk rapportering. Även en genomgång av personal och arbetsmiljö återfinns.

  Beredning

  Utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 8 februari lämnat följande yttrande:


  Utbildningsförvaltningen har upprättat årsbokslut för 2017 enligt anvisningar antagna av kommunstyrelsen. I årsbokslutet anges den grad av måluppfyllelse som skett utifrån de åtaganden som beslutats i nämndens flerårsstrategi.

  Utbildningsnämnden har under 2017 fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheternas uppdrag och innehåll i linje med de styrdokument som föreligger. Nämndens fokus har främst varit att skapa ett utbildningsinnehåll för den enskilda individens behov och förutsättningar samt att bibehålla en god kvalitet för mottagning och introduktion för nyanlända. Utbildningsnämnden redovisar för 2017 ett överskott på 4 104 tkr gentemot budget. Överskottet beror på utbetalningar från Migrationsverket som gör att intäkterna avviker positivt mot budget.

   

  Arbetsutskottet har den 14 februari behandlat ärendet, § 2.

 • Enligt skolagens 4 kapitel 3 § ska Utbildningsnämnden systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

  Skolenheterna inom utbildningsförvaltningen antog 2014-06-10 (§ 35) en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som anger hur nämnden enligt skollagens 4 kapitel 3 § systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.

  Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt följa alla elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. Analyserna och åtgärderna för denna uppföljning sker till största delen på varje sektor där verksamheten ständigt utvecklas i förhållande till resultaten. Syftet är att kunna följa utvecklingen i kommunen i stort och säkerställa en likvärdig utbildning samt att jämföra skolans resultat i förhållande till riket.

   

  En sammanfattande slutsats är att andelen elever vid Alströmergymnasiet som tar examen från de nationella programmen inom tre år har ökat med 5,3% från 66,9% år 2016 till 70,2% år 2017. Största ökningen har skett på yrkesprogrammen där andelen elever med examen inom tre år har ökat med ca 11% mellan 2016 och 2017. Andelen elever vid Alströmergymnasiet som tog examen inom fyra år har ökat från 71,3% år 2016 till 72,5% år 2017.

  Ser man till gymnasieskolans totala genomströmning 2017 vad avser elever som tar examen inom tre år, vilket även inkluderar Introduktionsprogrammen (IM), befinner sig Alströmergymnasiet 4,2 procentenheter över snittet i riket. Såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program befinner sig över riksgenomsnittet. Detta kan ses som en effekt av att nya arbetssätt och strukturer har iscensatts. Trots förbättringen är resultaten inte helt tillfredsställande då betydligt större andel bör lyckas med målet att fullfölja sin utbildning med fullständiga gymnasiebetyg.

  I rapporten som presenteras beskrivs också de åtgärder som anses vara prioriterade områden för att öka resultaten och stötta den enskilda eleven i sin kunskapsutveckling.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 13 februari lämnat följande yttrande:

  Förvaltningen avser att fullfölja och följa upp de identifierade områden där brister föreligger och de åtgärder som krävs för att säkerställa en likvärdig utbildning.

  Förvaltningen kommer även att avrapportera kvalitetsarbetet kontinuerligt för nämnden under kommande sammanträden, strategidagar samt dialogmöten.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari, § 3.

 • Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i februari månad sammanlagt 1188 elever och av dessa går 973 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kommer antalet elever på nationella program vara 1037 läsåret 2018/2019. Förslaget nedan har tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.

   

  Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 2 februari 2018. Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2018/2019 är som följer:

  2 februari

  Gymnasievalet stänger för elev

  21 mars

  Utbildningsnämnden sammanträder, första justering för platser till preliminärantagning

  28 mars

  Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning

  12 april

  Preliminärantagning klar

  18 april

  Utbildningsnämnden sammanträder, beslutar om programutbud 2017/2018

  18 maj

  Sista dag att lägga ner utbildning/program

  23 maj

  Utbildningsnämnden sammanträder

  1 juni

  Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

  12 juni

  Utbildningsnämnden sammanträder och beslutar om platser till slutantagningen

  27 juni

  Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

   

  Beredning

  Förvaltningen har skrivelse den 13 februari lämnat följande yttrande:

   

  I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen ”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar. Simulering är gjord 6 februari 2018 och utifrån denna simulering lämnas följande förslag på organisation:

   

   

  Inför läsårsstart 2018/2019 fördelar sig ansökningarna enligt följande:

   

  Program

  Ursprungligt platsantal 2018/2019

  Förstahandsval behöriga

  Förstahandsval obehöriga

  Frisök

  Förslag platsantal 

  till preliminär-antagningen2018/2019

  Barn- och fritid

  10

  6

  6

   

  10

  Bygg- och anläggning och lärling

  28

  14

  11

   

  28
   

  Ekonomi

  60

  53

  2

   

  60

  El- och energi
   

  24

  14

  3

   

  24

  Estet/Dans

  10

  5

  1

   

  10

  Estet/Estetik och media

  4

  0

  1

   

  0

  Estet/Musik

  20

  11

  2

   

  20

  Handel/admin

  22

  9

  5

   

  22

  Humanistiska

  15

  6

  0

   

  0

  Naturvetenskap

  32

  40

  6

   

  52

  Restaurang- och livsmedel

  10

  1

  0

   

  0

  Samhällsvetenskap

  45

  55

  4

   

  60

  Teknik

  60

  47

  5

   

  60

  Vård- och omsorg

  20

  10

  12

   

  20

  Summa:

  360

  271

  58

   

  366

   

  Utifrån ovanstående gör förvaltningen följande analys att lägga ner inriktningen estetik och media då söktrycket varit lågt under en treårsperiod. Utbildningsnämnden beslutade redan 18 maj 2016 (UN § 40/2016) om att lägga inriktningen estetik och media vilande under läsåret 2016/2017 och liksom läsåret därefter då det var få sökanden (UN § 19/2017).

   

  Ansökningsstatistiken visar även ett fåtal sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför att utbildningen läggs vilande då söktrycket varit lågt under en treårsperiod och med minskad ramtilldelning blir svårt att finansiera programmet med för få elever. Detta förslag är även i paritet med den beslutade handlingsplanen Effekt som gett nämnden i uppdrag att genomlysa samtliga program.

   

  Detsamma gäller humanistiska programmet som utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att rekrytera språklärare inom GR föreslås att läggas vilande. De elever som önskar studera vid ett humanistiskt program har den möjligheten genom GR:s antagning (Kitas gymnasium, Göteborg, och Schillerska gymnasium, Göteborg).

   

  Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 12 juni kl. 12.00 ska de sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 12 juni att besluta om platsantal till slutantagningen.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari, § 4.

 • Utbildningsförvaltningen har under 2014 påbörjat ett utbytesprojekt om demokrati, delaktighet och medborgardialog med Chililabombwe kommun i Zambia vilket resulterat i att tjänstemän och politiker besökt varandras hemstäder. Förvaltningen önskar nu att fortsätta samarbetet genom att ansöka om fortsatta medel genom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati). ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. I det fortsatta samarbetet önskar förvaltningen arbeta vidare med 2 spår: Unga & Delaktighet och Likvärdighet. För att få en högre kontinuitet i arbetet önskar förvaltningen i denna ansökningsomgång ansöka om ett 2-årigt projekt.

  För att fortsätta samarbetet behöver båda partnerkommunerna en styrgrupp bestående av två politiker och minst två tjänstemän. Styrgruppens huvuduppgifter är att bedöma projektplaner, följa upp förankring och säkerställa kvalitet. Projektmedlen ersätter samtliga kostnader, såsom resor, arbetstid, revision, logi, måltider, tolkkostnader, visum, försäkringar, kommunikation och material. Den svenska partnern är ansvarig för den ekonomiska fördelningen i projektet. Det vill säga att beviljade medel betalas ut i efterskott när rapport och redovisning är inlämnade.


  Förvaltningens yttrande

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari lämnat följande yttrande:


  ICLD:s kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin. Förvaltningens fortsatta samarbete ämnar skapa ett ömsesidigt lärande som utveckar båda parter och leder till ett långsiktigt, hållbart samarbete som stärker den lokala demokratin och leder till minskad fattigdom i partnerkommunen. Förvaltningen ser även att projektet stärker Alingsås kommuns internationella arbete och möjligheter till ytterligare utbyten.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari, § 5.

   

  Yrkande

  Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar följande yrkande:

  Då underlaget är bristfälligt och saknar både ekonomisk redovisning och budget yrkas återremiss av ärendet.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer propostion på yrkandet från Agneta Grange Petrusson (SD) mot förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.

   

  Omröstning begärs och ska verkställas.

  Ja för bifall till förvaltningens förslag.

  Nej för bifall till förslag om återremiss.

   

  Namn ja nej avstår
  Ulf Carmesund x    
  Linda Espeving x    
  Torbjörn Gustafsson x    
  Anne Gunnevik x    
  Agneta Grange Petrusson   x  
  Magnus Elsing x    
  Elisabeth Magnusson x    
  Annika Fredriksson x    
  Martin Lindberg x    
  Robin Almanakis x    
  Marita Unosson x    
  Jens Söderberg x    
  Kent Perciwall x    

   

  Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst har Utbildningsnämnden beslutat att anta förvaltningens förslag till beslut.

   

 • Socialnämnden och Utbildningsnämnden gavs i uppdrag utifrån handlingsplan EFFEKT Område # 2.1 att utreda ett genomförande av en integrerad flyktingverksamhet och samla den under Utbildningsnämnden. Syftet var att uppnå ett effektivare resursutnyttjande, framförallt gällande verksamheterna för ensamkommande barn.

  Fokus för utredningen har varit gränsdragningen mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet och hur dessa bäst organiseras.  Förvaltningarnas yttrande

  Förvaltningen har i skrivelse den 14 februari lämnat följande yttrande:


  Analysen är gjord utifrån uppdraget i handlingsplanen EFFEKT, samt de förändrade förutsättningarna. Fokus har varit tre perspektiv: ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Ytterligare en central aspekt har varit likabehandlingsprincipen, vilken syftar till att alla invånare i kommunen ska ges samma stöd och att det är behovet som ska styra.


  Det konstateras under arbetets gång att det råder nya förutsättningar i verksamheterna sedan uppdraget gavs till Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Den mest markanta är att antalet ensamkommande barn kraftigt har sjunkit och kommer fortsätta att sjunka. Detta medför en kombination av låga volymer och högspecialiserade områden. Enheterna som är aktuella är relativt små och volymerna är så pass låga att det riskerar att medföra delade tjänster och/eller deltidstjänster genom att flytta alla de delar som rör asylsökande och nyanlända till Utbildningsnämnden.  Ett exempel som framgår i rapporten är ensamkommande barn som är i behov av att bo på HVB. Enligt prognosen handlar det om fyra personer år 2018 och två personer år 2019. Det är för få ensamkommande barn som är aktuella för HVB för att utbildningsförvaltningen ska kunna driva ett kvalitativt och kostnadseffektivt HVB i egen regi. Kostnaden för att ge dem plats på HVB i socialförvaltningens regi med övriga placerade är 42 857 kr/månad. Om utbildningsförvaltningen själva skulle driva HVB för de ensamkommande barnen beräknas kostnaden hamna mellan 150 000-320 000 kr/månad. Genom att låta de ensamkommande barnen bo på HVB med övriga placerade säkras den höga kvaliteten samtidigt som man verkar för likabehandling och integration.  En annan ändrad förutsättning är att förvaltningarna har utvecklat sina rutiner för samverkan och ansvarsfördelning. Detta har skapat ett tydligare system och gränsdragning mellan förvaltningarna. Ett exempel är att Integrationsavdelningen idag handlägger försörjningsstöd under hela tiden som en person är nyanländ, det vill säga dess första två år i kommunen.

  Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens förslag på organisering är att:

  behålla nuvarande gränsdragning gällande Stöd och försörjningsenheten och Integrationsavdelningen,

  behålla Barn och unga, Placeringsenheten intakt,

  fortsätta att integrera stödboende och HVB för barn med och utan erfarenhet av att vara ensamkommande barn och skapa en sammanhållen organisation.

 • Dessa meddelande har inkommit till nämnden.

   

  Månadsrapport kring mottagna vuxna och familjer med uppehållstillstånd 2018, dnr. 2018.024 UN

   

  Hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande boende på Enehagen, dnr. 2017.751 KS

   

  Hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande boende på Tuvebo (Jordgubben 13), dnr. 2018.030 KS

   

   

  Digitalmålbild för Alingsås kommun – öppen och smart, dnr. 2017.676 KS

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§. Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

   

  Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef, dnr. 2018.006 UN

  Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut i ärende § 1

  Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelning, dnr. 2018.023 UN

  Anmälan av delegationsbeslut – Campus Alingsås, dnr. 2018.031 UN

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.