• Mika Lindberg, enhetschef för ekonomi och verksamhetsstyrning, föredrar ärendet ekonomisk månadsuppföljning.

 • - Två annonser för förvaltningschefer kommer att gå ut inom kort, en för miljöskyddskontoret och en för den framtida förvaltningen/förvaltningarna som kommer att ligga under den ihopslagna samhällsbyggnads- och tekniska nämnden. Intervjuer är planerade till augusti.

  - Järtas park

  - Braxen 10, förskola

 • Lägesrapport VA:

  - Bevattningsförbud

  - Brandpostavtal

  - Kväverening

  - Pågående projekt

   

  Lägesrapport avfall:

  - Nyckeltal 2017

  - Avfallsstatistik 2017

  - Taxa 2019

  - Underjordsbehållare

   

  Lägesrapport gata:

  - Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun. Även torgstadgan behöver ses över. Dessa ärenden kommer att tas upp i TN framöver.

  - Återrapportering av vad som diskuterades på AU.

   

   

  Lägesrapport park:

  - Återrapportering av vad som diskuterades på AU.

   

 • Louice Norén, utredare på gatuavdelningen, informerar. Beslutsärendet har gått direkt till KS.

 • Louice Norén, utredare på gatuavdelningen, informerar. Beslutsärendet har gått direkt till KS.

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets fem första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

  För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur samt kollektivtrafik prognosticeras ett nollresultat.

  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 4 528 tkr.

  För Avfall prognosticeras en negativ avvikelse med ca 342 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 404 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

  För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 189 tkr.

  Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 19 923 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 29.

 • Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med huvudsakligen följande innehåll:

  Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att remittera ärendet till bland andra tekniska nämnden.


  Tekniska förvaltningens yttrande

  Samhällsbyggnadskontoret prövar tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring av explosiva varor inom Sverige. Prövningen görs utifrån nationell lagstiftning, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

  Ansvaret för försäljning, användning och förbud gällande fyrverkerier och pyroteknik är fördelat mellan staten och kommunen. Det finns vissa möjligheter att på kommunal nivå begränsa användningen av fyrverkerier och pyrotekniska produkter. En sådan begränsning måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter, sådana ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 28.

 • Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 28 februari 2018 en motion om ridvägar. Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF 2018-02-28, § 23). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet för yttrande till Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden ( 2018-03-21, § 47). Yttrande ska lämnas senast den 27 juli 2018.

  Motionen har bland annat följande innehåll:

  I Alingsås kommun finns gott om ryttare och möjligheter till vackra och attraktiva ridmiljöer. På samma sätt som kommunen satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter och skateramper borde man inventera ridverksamheten och dess behov. Om kommunen aktivt söker upp ridskolor och stall samt uppvaktar markägare och sponsorer kan man tillsammans med alla aktiva ryttare göra ridverksamheten säkrare, enklare och utvecklande.

  Genom att planera för ridning vid utförande av GC banor och med hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning kan vår kommun utmärka sig som den ridvänliga kommunen.

  Vi Sverigedemokrater vill att kommunen genom högre prioritering av ridverksamheten utreder och arbetar med att:

  Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen.

  Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjligheter för ryttare att rida i skog och mark.

  Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka var behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar.

  Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen.


  Yttrande

  Förvaltningen ser överlag positivt på att utveckla, förbättra och göra ridmiljön säkrare om behov av det finns. Förvaltningen har dock svårt att bedöma hur stor efterfrågan är från befintliga ryttare och ridskoleföreningar. Park- och naturavdelningen har vid tidigare tillfälle varit i kontakt med representanter från Alingsås ryttarsällskap som haft önskemål om ridvägar inom Hjortmarka. Det har dock inte lett till några faktiska åtgärder. Ytterligare synpunkter eller förslag har förvaltningen inte mottagit. Innan eventuell fortsatt utredning och planering är det viktigt att ta fram ett samlat underlag av ridskolors önskemål och behov för att få tillstånd en utbyggnad som är meningsfull och relevant.

  I Trafikplan för Alingsås Stad anges föreslagna åtgärder för framtida gång- och cykelnät i tätorten. Planen omfattar dock inte utredning av ridvägar. I samband med att man byggde den nya GC-vägen i Bälinge-Nygård från Ridhusvägen, anlades samtidigt en grusad ridväg på cirka 150 m som leder till skogspartiet i närheten av ridskolan. I övrigt finns idag inga fler ridvägar längs GC-vägar i tätorten eller i dess utkanter.

  I dagsläget finns ingen befintlig plan för utbyggnad av GC-vägar för kommunen som helhet. Förvaltningen ser att det finns ett behov av en mer långsiktig planering av GC-utbyggnad och ett tydliggörande av kommunens ambitioner och viljeinriktning inom detta område. Utredning om ridvägar i samband med utbyggnad av GC-vägar skulle kunna lyftas in vid ett eventuellt framtida arbete med att ta fram en sådan kommunövergripande GC-plan. Det bör dock beaktas att en sådan inriktning kan komma att bli mer komplex samt kräva resurser, såväl vid arbete med framtagande av plan som vid utförande. Det kan i sin tur komma att påverka behovet av ökat budgetanslag.

  Inom det kommunala vägnätet finns det även svårigheter vad gäller ridvägar, då en stor del av nätet ligger inom tätbebyggt område. Det är även viktigt beakta att eventuella ridvägar kopplat till GC-vägar som ligger utanför tätbebyggda områden kräver godkännande av markägare, vilket kan göra projekten komplexa. Förvaltningen ställer sig till viss del tveksam till om frågan helt faller inom tekniska förvaltningens ansvarsområde.

   

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 30.

 • Fram till 31 december 2014 var Samhällsbyggnadsnämnden huvudman för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. Markskötseln utfördes av Tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden.

  Kommunfullmäktige tog 2014-11-26 beslut om att ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skulle ändras och att Kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. 1 januari 2015 gick huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark sålunda över till Kultur- och fritidsnämnden från Samhällsbyggnadsnämnden efter att en överenskommelse slutits mellan de båda nämnderna.

  Mellan åren 2015-2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen Gräfsnäsparken genom en överenskommelse mellan Kultur- och fritidsnämnden och Föreningen Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades 31 december 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därför under hösten 2017 en entreprenadupphandling av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla 1 januari 2018. Samma entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt Tekniska nämnden sköter Gräfsnäsparken åt Kultur- och fritidsnämnden. De båda uppdragen har samma slutdatum.

  I reglemente (KF 2010-10-27 mm ) fastslås att Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för bl.a. parker, lekplatser och allmän platsmark. I nämndens arbete ingår bl.a. också att samarbeta med Kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden i kommunen.

  Sålunda har Tekniska nämnden verksamhetsansvaret för skötseln av allmän platsmark i Alingsås kommun, dvs. parker, grönområden och naturmark, samt skötseln av allmänna kommunala lekplatser. Skötseln av parkmark och lekplatser utförs av skötselentreprenörer sedan ett antal år tillbaka. För Alingsås stad samt Ingared utförs markskötseln av Green Landscaping AB och i den norra kommundelen utförs den av Mikael Björk Service AB. I höst kommer ny upphandling att påbörjas med start 1 april 2019 för samtliga entreprenader. Skötseln av Alingsås kommuns naturmark utförs av naturenhetens egen personal.

  I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel samt skötseln av de kommunala lekplatserna till en nämnd föreslås att huvudmannaskapet, jämte driftbudget, för Gräfsnäsparken, flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Detta innebär att Tekniska nämnden kommer att vara ansvarig för, förutom skötselarbetet, även uppföljnings-, planerings- och utvecklingsarbete för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. I detta arbete ingår att sköta badplatsen på uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden som har verksamhetsansvaret för de kommunala badplatserna. Skötselarbetet för parken följer den skötselplan som antogs av KF 2010-06-16, § 112.

  Eftersom kultur- och fritidsnämndens skötselentreprenad löper ut 2019-03-31 föreslås att huvudmannaskapet överflyttas from 2019-04-01.

  Som tidigare kommer kultur- och fritidsnämnden att ha verksamhetsansvaret för den fritid- och kulturverksamhet som bedrivs i parken.

  En presidieträff hölls 2018-03-05 mellan KFN och TN presidier för att säkerställa att det inte fanns några hinder mellan nämnderna för en överflyttning. Man fann inga hinder för detta och enades om att tekniska förvaltningen skulle skriva fram ett ärende till Tekniska nämnden för beslut samt på remiss till KFN.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 31. Arbetsutskottet gjorde då ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut, och arbetsutskottets förslag till beslut lyder därför: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att flytta över huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden från och med 1 april 2019.

 • Ärendenummer TRV 2017/103556

   

  Ärendebeskrivning

  Trafikverket har 2018-05-25 fastställt vägplanen för del av vägplan E20 Tollered-Alingsås, gång- och cykelväg mellan Ingared och Västra Bodarna. Beslutet är att fastställa vägplanen på de delar som rör sträckan mellan Hästerydsvägen och Kyrkvägen i norr, men undantar de delar som ligger mellan Kärrbogärdevägen och Ingaredsgatan samt sträckan längs Hultebackavägen.

  Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor i Alingsås kommun och har fått beslutet tillsänt sig.

   

  Beredning

  De skäl som framförs av Trafikverket i fastställelsen är på flera nivåer och har både hänvisning till lagstiftning och till ansvarsförhållanden. Förvaltningen delar inte de slutsatser som framförs i beslutet angående att undanta delar av vägplanen från fastställelse men har inte hunnit sammanfatta dessa invändningar inför nämndens kommande möte.

  Förvaltningen gör bedömningen att beslutet bör överklagas i den del som avser de delar som ligger mellan Kärrbogärdevägen och Ingaredsgatan samt sträckan längs Hultebackavägen.

  Den del av vägplanen som fastställs för de norra delarna mellan Hästerydsvägen och Kyrkvägen bör dock inte överklagas. Förvaltningen ser att denna sträcka är viktig och har inga invändningar på denna del av vägplanen. Det vore önskvärt att gå vidare med planering och byggnation för denna del av sträckan oavsett

  Då tiden är för kort för ett genomarbetat svar kring skälen till överklagan så är det lämpligt att fördjupa detta i en kompletterande skrivelse.

   

 • Vintern 2017/2018 var jämfört med ett normalår både längre och mer kostsam än ett normalår. Antalet insatstillfällen har varit påtagligt fler än vanligt, vilket berott på fler snöfall men också på återkommande behov av halkbekämpning. Fler insatser har också lett till att mer material som stenkross och grus har lagts ut, vilket i sin tur har gjort att vårsopningen blivit mer omfattande. Totalt sett har detta inneburit att Tekniska förvaltningens kostnader för vinterväghållning har varit högre än vanligt vilket påverkar det ekonomiska utfallet.


  Beredning

  Sammanlagt så har vinterväghållningen belastat driftbudgeten mer än ett genomsnittligt år, jämfört med 2017 så har kostnaderna varit 1,3 miljoner kr högre vid vårbokslutet. Samtidigt så har även intäkterna varit högre vilket delvis kompenserar för detta, och den övriga delen av merkostnaden kan troligen tas igen genom att minska på driftåtgärder på andra områden under året. Eftersom minskad drift och underhåll inverkar negativt på den långsiktiga skötseln av gatumarken så hade det dock varit önskvärt att undvika detta.

  För att i detta tidiga skede undvika att dra ner på driftåtgärder så önskar därför Tekniska förvaltningen begära extra anslag på 500 000 kr med hänvisning till ovanstående

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 32.

 • Vintern 2017/2018 var ovanligt hård och periodvis inverkade den mycket negativt på beläggningen på ställen där det redan var dåligt. Särskilt de perioder när temperaturen pendlade kring noll-sträcket fick man en sprängverkan när is smälte på dagen och trängde ner i asfalten, för att sedan åter frysa till is nattetid.

  Samtidigt så har behoven av att utnyttja budgeterade medel i andra projekt minskat av olika orsaker. Bland annat så har behovet av att nyttja budgeterade medel i det så kallade arbetsprogrammet minskat, vilket är en budgetpost för gatukostnader i samband med andra kommunala projekt.

  Förvaltningen önskar därför att omfördela 2 miljoner kr till underhållsbeläggningar.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 33.

 • I samband med färdigställande av omvandlingsområden för kommunalt VA har frågan avseende delbetalning av anläggningsavgift aktualiserats. Anläggningsavgift är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Anläggningsavgiften är avgiftsfinansierad via VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

  Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen (självkostnadsprincipen). Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittlig kostnad för utbyggnad av VA (ledningsnät och serviser) till en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka kostnader för installation av vattenmätare, delfinansiering i den allmänna anläggningen mm.


  Förvaltningens yttrande

  I enlighet med lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 36 § ges möjlighet att avtala om delbetalning av anläggningsavgift (anslutningsavgift) för fastighetsägare förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Anläggningsavgiften fördelas på årliga betalningar (delbelopp) och kan beviljas under viss tid, dock längst 10 år, om:

  - Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

  - Fastighetsägaren begär att avbetalning ska fördelas, och

  - Fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

  Med godtagbar säkerhet menas normalt sett att det finns utrymme för ytterligare inteckningar i fastigheten (pantbrev) inom fastighetens marknadsvärde alternativt en bankgaranti. Godtagbar säkerhet kan bestå av att låntagaren använder sig av en borgensman, om denne bedöms som säker, men måste bedömas från fall till fall. Om godtagbar säkerhet inte kan lämnas medges inte delbetalning.

  Beslut om att bevilja delbetalning fattas av VA-chef. I Tekniska nämndens dokument för nämndspecifika förvaltningsinstruktioner för hantering av krav och krediter (antagna av tekniska nämnden den 18 april 2006, § 53), framgår att respektive verksamhetsansvarig beslutar om kredit inom sitt verksamhetsområde.

  Av kommunens tillämpningsanvisningar till gemensam administrativ föreskrift för krav- och kredithantering i Alingsås Kommun (antagna av KS den 12 december, 2005, § 302) framgår att amorteringsplan överstigande 12 månader ska beslutas i samråd med ekonomichef.

  Förvaltningen har tagit fram bifogat förslag på riktlinjer och rutiner för delbetalning av anslutningsavgift vilka bifogas tjänsteskrivelsen.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 34.


 • Uppdraget

  Kommunstyrelsen antog den nu gällande VA-stategin hösten 2010. Strategin har uppdaterats och Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24 november 2014 att remittera reviderad VA-strategi till Miljöskyddsnämnden, Tekniska nämnden samt Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades och återremitterades till Samhällsbyggnadsnämnden av Kommunstyreslen 9 mars 2015. Ärendet behandlades och återremitterades återigen av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 september 2016.

  Beslut togs av Tekniska nämnden 2017-03-21 att ge i uppdrag till förvaltningen att upprätta en VA-plan, vilken ska redovisas för tekniska nämnden senast vid nämndsammanträdet i juni 2018.

     Arbetet med VA-planen

  Under våren 2018 har Tekniska förvaltningen arbetat fram VA-plan för Alingsås kommun. Arbetet har baserats på riktlinjer för kommunal VA-planering från Havs- och Vattenmyndigheten (rapport 2014:01) samt Länsstyrelsen i Stockholms län (rapport 2009:07) vilka förespråkar att VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan tas fram.

  I dagsläget utgörs dokumentet av en VA-översikt. I denna finns mål och syfte med VA-planeringen och sammanställning av de allmänna anläggningarnas status samt hur de står sig gentemot kommunens planerade utveckling enligt Tillväxtprogrammet. Den beskriver regionala VA-samarbeten, bevakning av kommande lagkrav, teknikutveckling m.m. och behandlar styrkor och svagheter i VA-verksamheten utifrån Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.

  Plan för kommunens enskilda avlopp hanteras av Miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret, Tekniska förvaltningen och Plan-och bygglovskontoret har tillsammans gjort en sammanställning över de områden som idag har enskilt VA men där det av miljö-och hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang. Beskrivning av dessa områden samt ställningstagande rörande påkoppling av nya områden finns i dokumentet VA-Utbyggnadsplan för Alingsås kommun. Arbetsgruppen valde att lägga VA-Utbyggnadsplanen i ett separat dokument eftersom detta behöver antas av Kommunfullmäktige.

  VA-planen kommer att vara ett levande dokument och ska vara Tekniska förvaltningens vägvisare för utveckling och investering inom VA-sektorn. Planen för det fortsatta arbetet är att under hösten 2018/våren 2019 ta fram en VA-policy utifrån genomgången av VA-översikten. I VA-policyn kommer ställningstaganden och inriktningar av verksamheten att specificeras. Förslagsvis beslutas VA-policyn av Tekniska nämnden. När ställningstaganden inriktning och är klara kan en långsiktig VA-handlingsplan med en tidhorisont på 20 år tas fram.

   

     Svar på frågor från KSau 2016-09-21

  Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sitt sammanträde 2016-09-21 (KSAU § 174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen).

  1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljö- och hälsoperspektiv samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.

  2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader samordnas med kommunens tillväxtprogram.

  3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av kemikalier i brandsläckningsvattnet.

  4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis Sollebrunns reningsverk

  I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och 2. Vad gäller punkt 3 så pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter. Avseende punkt 4 så pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

   

   

   

   

   

  Beredning

   

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 35.

   

   

   

   

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.

  Ordförandebeslut: Delegationsbeslut för utnämnande av dataskyddsombud för Tekniska nämnden

  Trafikärenden:

  - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen

  - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  - Tillfälliga lokala föreskrifter  Beslut enligt listor från avdelningscheferna:

  Tekniska för./verksamhetsstöd:

  VA-avd: -

  Gatuavd: -

  Park/Natur: -

  Avfall: -

 • Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.

  1. KS § 63, 2018-05-07, Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2018-2020

  Ärende 2017.509/077 TN-010, 011


  2. KS § 68, 2018-05-07, Yttrande angående årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017

  Ärende 2018.154/054 TN-007


  3. KS § 64, 2018-05-07, Utredning om muddring i Säveån

  Ärende 2017.282/839 TN-007


  4. KS § 62, 2018-05-07, Yttrande till VGR om ny zonstruktur för Västtrafik

  Ärende 2018.169/054 TN-006


  5. KS § 90, 2018-05-28, Utnämnande av dataskyddsombud

  Ärende 2018.280/300 TN-001


  6. KS § 93, 2018-04-25, Genomförande av handlingsplan Effekt # 6 – Samla kommunens stödfunktioner

  Ärende 2018.279/300 TN-001


  7. Skrivelse från boende på Bokbindaregatan angående framtida stamgata/genomfartsled

  Ärende 2018.272/340 TN-001


  8. Skrivelse angånde önskemål om att göra Hultebackavägen till allmän väg

  Ärende 2017.315/347 TN-001


  9. Skrivelse angående synpunkter gällande parkering av bilar på Lars Hansvägen

  Ärende 2018.312/332 TN-001

 • Synpunkt att det saknas parkeringsplats för rörelsehindrade på Mjörnstranden. Förvaltningschefen för synpunkten vidare till gatuchefen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.