Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 19

  Information och överläggningar

 • Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Den följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.

  Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 368 tkr. Av de budgeterade 1,8 mnkr i investeringsmedel förbrukas 1,1 mnkr.  Förvaltningens yttrande

  Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en årsredovisning enligt kommunens anvisningar.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 18.

  Arbetsutskottet beslutade då att följande ändringar/tillägg skulle göras i förvaltningens förslag till årsredovisning:

   

  • Uppdrag 1, gällande klassning av jordbruksmark, rödmarkering ska ändras till gulmarkering eftersom detta uppdrag påbörjades under slutet av 2017.
  • På de ställen där NMI (nöjd medarbetarindex) omnämns bör framgå att det är på en 5-gradig skala som detta index mäts.
  • En tabell som visar antal beviljade bygglov, planer, antal bostäder och handläggningstider ska bifogas årsredovisningen.

   

  Arbetsutskottet föreslog att Samhällsbyggnadsnämnden, efter ovanstående ändringar/tillägg gjorts, godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till årsredovisning för 2017 och översända den till kommunstyrelsen.

   

   

 • Namnberedningen har fått en begäran av Kultur- och Fritidsnämnden att genomföra ett namnbyte på museiparken. Ärendet blev återremitterat av arbetsutskottet 2017-10-23, SBN § 132

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 19.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-23 om ”Strategisk plan för bebyggelseutveckling våren 2017- hösten 2019” där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår.

  Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med lokaler. Totalt planeras ca 105 lgh.

  Planläggningen sker med standardförfarande och planen beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. Planen tas fram med planavtal.

  Planområdet utgörs av fastigheterna Centrum 1:9 Alingsås kommun, Centrum 1:6 Prästlönetillgångarna i Skara Stift.

  Byggherren har i samråd med samhällsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till detaljplan som är redovisat i Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.

  Planförslaget avviker från det som beslutades i planbeskedet. Som huvudpunkter finns det i planförslaget inte följande ett säkerställt ”släpp” mellan huskropparna längs med prästgårdsvägen. På byggnad C mot brunnshusallén är det inte säkerställt i planen att det blir en indragen takvåning. Området med parkmark längs med Norra Ringgatan tas i anspråk utan samråd med samhällsbyggnadskontoret.

  Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande miljöpåverkan.

   

  Beredning

  Förvaltningens förslag till beslut:

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget till detaljplan inte ger en betydande miljöpåverkan.

  Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd efter revidering utifrån beviljat planbesked 2016-10-17, enligt plan- och bygglagen 5:11-13.

   

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 20.

  Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut samt önskade att en utförligare 3D-animering presenteras på nämndens sammanträde.

   

  Yrkanden

  Samhällsbyggnadsnämnden yrkar i enighet:

  Återremiss med följande motivering: För att följa alternativ A från planbeskedet ska huset mot Norra Ringgatan ha 3 våningar samt vindsvåning, huskropparna mot Prästgårdsvägen ska inte uppfattas som en enda. Detta ska ske med hjälp av en portöppning/släpp (som framgår i planbeskedet) som ska vara 5 meter brett. Det ska också vara olika takhöjder mellan huskropparna mot Prästgårdsvägen. Samtliga byggnader ska byggas med minimal våningshöjd. Garaget under byggnaderna får inte gå upp över markhöjd.

  Förtydligande av våningsantalen:

  Huskropp A: 2 plus vind

  Huskropp B: 3 plus vind

  Huskropp C: 5 plus indragen vind

  Huskropp D: 3 plus vind

  Huskropp E: 3 plus vind

   

   

   

 • Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom 2017-12-12.  För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.  Förvaltningens yttrande

  Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret:

  Fastighet: Fruktkorgen 18

  Planansökans syfte: Ändring av detaljplan för att möjliggöra vindsinredning i befintligt 2 vån hus.  Tidigare beslut: Gällande detaljplan tillåter ingen vindsinredning. I övrigt ingen avvikelse.  Bedömning: Bra med förtätning i centralt läge i staden utan att ta ny mark i anspråk. Byggnaden är inte av kulturhistoriskt värde. Fastigheten ligger intill Vänersborgsvägen med stor andel biltrafik. Därför behövs troligtvis tekniska lösningar vad gäller buller. Luftföroreningar och eventuellt buller behöver också beaktas i fortsatt arbete. Likaså eventuella störningar från Västra Stambanan som ligger ca 175 m söderut.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 21.

   

 • Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom 2017-12-14.  För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.  Förvaltningens yttrande

  Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret:

  Fastighet: Krönet 2

  Planansökans syfte: Ändring av detaljplan för att kunna stycka av befintlig villatomt till ca 1000 kvm vardera.  Tidigare beslut: Gällande detaljplan medger inte mindre tomtstorlek än 1800 kvm. I övrigt ingen avvikelse.  Bedömning: Inom området finns en stor variation och en ändring av detaljplanen bedöms inte påverka området negativt. Strandskyddet är redan upphävt genom gällande detaljplan. Kommunalt VA finns. Ledningsrätt kommer att behöva ordnas. För att tomterna inte riskerar att bli för små ska minsta tomtstorlek styras 1000 kvm. Likaså ska den nya bebyggelsen placeras m.h.t. utsikt för omkringliggande bebyggelse. Infarten till den nya tomten sker via ett servitut på fastigheten österut.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 22.

   

 • Då ärendet är av brådskande karaktär, anser sökande såvitt får förstås att det är av vikt att ärendet lyfts för politisk beredning. Ärendet är därav sammanställt enligt nedan i dess nuvarande skick.

  Bygglovsansökan för nybyggnad av bullerskydd och rivning av befintliga bullerskydd inom fastigheterna Centrum 1:20 m.fl. har inkommit 2016-12-22. Ärendet har bedömts som nära komplett 2018-02-07 men avviker fortfarande från gällande detaljplan i flera avseenden.

   

  Marklov avseende ändring av marknivåer inför uppförande av nya bullerskyddsskärmar har beviljats 2018-01-25 i ärende med diarienr. 2017-0757. Alingsås kommun inväntar 2018-02-12 svar från sökande inför utfärdande av startbesked för detta marklov.

   

  Samhällsbyggnadsnämnden har informerats om ärendets status vid följande sammanträden med Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) sedan hösten 2017: 2017-10-23, 2017-11-20, 2017-12-11, 2018-01-22 . På sammanträde med Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-12-04 informerades nämnden om ärendet och det konstaterades i protokoll att korrekta handlingar behöver inkomma innan Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut och att representant för sökanden är inbjuds att presentera sitt förslag på sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-11. Vid det sammanträdet konstaterades vad som behövde inkomma från sökande senast 2017-12-18 för att formellt hinna med processen inför från sökande önskat beslut på Samhällsbyggnadsnämnden i februari. Helt komplett och korrekt underlag har fortfarande inte inkommit 2018-02-12.

   

  Översiktsplan-Detaljplaner:

   

  Gällande för området är ÖP 95 (antagen 1998-01-28) och FÖP Staden Alingsås (antagen 2008-03-26), Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan.

   

  I FÖP Staden Alingsås-Förutsättningar och utgångspunkter framgår (s.76): För områden med höga kulturvärden kan skyddsbestämmelser i detaljplan övervägas.

  I FÖP Staden Alingsås-Planförslag och konsekvenser (s.10): Målbild Alingsås – den sammanhängande staden. I Alingsas – den sammanhangande staden bildar bebyggelsen, trafiksystemet, de gröna områdena och vattenomradena en sammanhållen stadsstruktur. I FÖP Staden Alingsås-Planförslag och konsekvenser (s.53) : Rekommendationer för markanvändningen R 9 – Stadskärnan-Enligt planens rekommendationer ska stadskärnan utvecklas i harmoni med de kulturhistoriska kvaliteterna, vilka också är en del av utvecklingspotentialen. FÖP Staden Alingsås Bebyggelsehistorisk inventering är avsett att lyfta fram viktiga kulturhistoriska miljöer i Alingsås stad och vara ett aktuellt kulturhistoriskt planeringsunderlag.

   

  FÖP Stadskärnan (antagen 2001) ligger invid området och innehåller bland annat ett utformningsprogram som tar upp råd och riktlinjer samt särskilda miljöer och byggnader.

   

  Det område som ansökan om bygglov gäller ligger huvudsakligen inom detaljplan DP200, Vändspår vid Alingsås station (laga kraft vunnen 2016-11-09) med användningsbestämmelse T, Trafik, järnväg. Syftet med DP 200 är bland annat att möjliggöra byggnation av vändspår vid Alingsås station, samt att uppföra nya bullerskyddsskärmar utmed järnvägssträckningen genom centrala Alingsås, och att den kulturhistorisk värdefulla stenvalvsbron förstärks och bevaras. Bullerskyddsskärmarnas maxhöjd regleras utefter sträckan i detaljplanen till meter över rälsens överkant (även benämnt Rälsöverkant och RÖK).

   

  Området för de ansökta åtgärderna berörs även av nedanstående detaljplaner:

   

  -A412 Alingsås (Kavlås m.m.) med användningsbestämmelse Tj: Med TJ betecknat område får användas endast för järnvägstrafikändamål.

   

  -Stadsplan A70 med användningsbestämmelse Tj: 1 § mom. 8: Med Tj betecknat område får bebyggas endast med sådana byggnader, som hava samband med järnvägstrafiken. 6 § mom. 5: Med Tj betecknat område får icke bebyggas med hus med större höjd än 8,0 meter.

   

  -A 401 Alingsås stad (Östlyckan m.m.) med användningsbestämmelse Tj: Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafikändamål.

   

  Detaljplanerna ovan utgör grund i att fastställa de bindande bestämmelser som bygglovsärendet omfattas av.

   

   

  För kännedom – utdrag ur Järnvägsplan, Plan- och byggförordningen och Lag om byggande av järnväg

   

  Bygglovet omfattas av flera detaljplaner enligt ovan. Åtgärden sträcker sig även utanför den framtagna detaljplanen DP200, som är framtagen bland annat för syftet att reglera uppförandet av bullerskyddsskärmarna.

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande (s.43): 10.1.3. Detaljplaneprocessen Järnvägsplanens förslag innebär att järnvägsfastigheten utökas något, vilket innebär konflikt med ett antal gällande detaljplaner. Järnvägsplanen kan inte fastställas om den står i strid med gällande planer och kommunen arbetar med upprättande av ny detaljplan som omfattar hela den nya järnvägsfastigheten.

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande (s.43): 10.1.2. Bygglovsprocessen Den föreslagna järnvägsanläggningen innefattar objekt som är bygglovspliktiga enligt plan och bygglagen. Trafikverket kommer att söka bygglov för teknikhus, skärmtak, bullerskyddsskärmar samt hiss.

   

  Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 2§:  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra, 4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 (upplag och materialgårdar, murar och plank, transformatorstationer) och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

   

  Enligt Lag om byggande av järnväg (1995:1649), 2 kap. 2 § "Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta en järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt berörs… Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer."  Lag (2017:963).

   

  Enligt Lag om byggande av järnväg (1995:1649), 2 kap. 9 § : Planen ska också innehålla uppgifter om 3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från berörd kommun.

   

   

   

  Beskrivning av bullerskyddsskärmarna:

   

   

  Bullerskyddsskärmarnas utsträckning:


  De nya bullerskyddsskärmarna placeras till största delen inom fastigheten Centrum 1:20, som tillhör Trafikverket.

   

  Västerut från Alingsås station sträcker sig de nya bullerskyddsskärmarna från och med bron över Stråhles allé och fram till fastigheten Palmen 4 på norrsidan och till Swedenborgsplan (del av Stadsskogen 1:45) på södersidan. (Se situationsplan del 07-05 på blad 4 & 5 i bygglovshandlingarna.)

   

  Österut från Alingsås station börjar de nya skärmarna på norrsidan ca 30 m från stationsbyggnaden och sträcker sig en bit in på fastigheten Nolby 1:37, och på södersidan sträcker sig skärmarna från Centrum 1:31 till en bit in på fastigheten Smedjan 21. (Se situationsplan 01-04 på blad 2 & 3 i bygglovshandlingarna.)

   

   

   

  Bullerskyddsskärmarnas utförande och utformning:

   

  Skärmarnas höjd är definierad utefter höjd ovan rälsöverkant (RÖK) och är längs med sträckningen mellan 1-5 meter ovan RÖK.

   

  Standardskärmen består av betongelement (och synlig betongsockel) mellan stolpar av varmförzinkat stål, med utanpåliggande beklädnad. Mot staden med dess gaturum och mot trädgårdar invid järnvägen, monteras stående ribbor i träkompositmaterial som en spaljébeklädnad (i vissa fall med liggande kompositpanel ovan/under dessa). Kompositribborna är 45 mm breda och fördelas med 45 mm mellanrum (angivet på handling inkommen 2018-02-01). Mot trädgårdarna kläs varje betongskärm med ett friliggande ”spaljéfält”, och betongskärmen är till viss del frilagd och synlig runt om träkomposit-spaljén (enligt inlämning 2018-01-22). Stålstolparna ska kläs med stående träkomposit mot staden (angivet på handling inkommen 2018-02-01).

  In mot järnvägen monteras mestadels ljudabsorbenter, med beklädnad av perforerad omålad aluminiumplåt. Vid plattformen på norra sidan är det kompositbeklädnad även in mot järnvägen.

   

  Delar av utsträckningen består av portar i varmförzinkad plåt för att tillgodose behov av åtkomst till järnvägen. Delar av bullerskyddsskärmarna kläs i gabion som fylls med sten. Delar av sträckningen består av genomsiktliga akrylskärmar, detta även på de fyra broar som berörs.

   

  Träkompositbeklädnaden utförs mot sydväst i en cedergul kulör; mot nordväst får den en teakbrun kulör; och mot nordost och sydost är träkompositen infärgad i en grågrön kulör.

   

   

   

  Inlämnad handling 2018-01-22, uppger hur gabionerna ska utformas med rektangulärt nät med maskstorlek 25x200 mm för klättersäkerhet, och korgstorleken har en standard korghöjd på ca 990 mm, 124 mm djup med en korgbredd som justeras på plats. Stenstorleken är generellt ca 32x64mm stora stenar med ljusgrå melerad kulör.

   

  Standardskärmarna utförs i ljusgrå betong (ofärgad betong som gjorts ljusare genom infärgning med vitt pigment), enligt tillverkares standard vanlig betong (uppgett i handlingar inlämnade 2018-01-22 och 2018-02-01). Inget materialprov har lämnats in.

  De skärmar som har en höjd på 4 och 5 m över rälsöverkant avslutas uppåt med genomsiktliga akrylskärmar, utförda med en svag randning för att förhindra att fåglar flyger in i dem (enligt inlämnad handling 2017-12-13). Vid i detaljplanen föreskrivna siktlinjer utförs bullerskyddsskärmar med akrylskärmar ända ner till sockeln. På de fyra broar som berörs av ansökan uppförs bullerskyddsskärmar i genomsiktlig akryl med höjd 1 – 1,2 meter.

   

  Absorbenterna mot järnvägen anges i inlämnad handling 2018-01-22 vara omålad aluminium för att vara underhållsfritt, med perforering på 6mm med liggande kasetter med en höjd på 498 mm och en varierande bredd för olika skärmtyper. I handling 2018-01-22 som svar på önskemål från kommunen om specifikation på fasader som vetter inåt mot spåret skriver sökande: Vi har fått till oss att vi inte behöver söka bygglov för fasader mot spår enl. möten med kommunen. Då bullerskyddsskärmarna inte är undantagna krav på bygglov i gällande järnvägsplan är även denna fasad bedömd som bygglovspliktig inom ramen för bygglovet för bullerskyddsskärmarna. Detta är även bekräftat av förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting i telefonsamtal daterat 2018-02-09.

   

  I inkommen handling 2017-02-10 framgår NCS-kulör för grågrön yta som S5010-G50Y, och inkommen handling 2018-02-01 anges denna grågröna yta NCS S-4005-G20Y. Ingen av dessa motsvarar vid anblick inlämnade materialprover för varken borstad eller oborstad yta. I inkommen handling 2018-01-04 framgår NCS-kulörer för Cedar S3050-Y20R och Teak S4030-Y50R. Ytans NCS-kulör anges i inkommen handling 2018-01-22 vara angiven för en obehandlad oborstad yta, sökande anger även i handlingen att ytan skall vara borstad vid uppförande. På materialprover uppvisade av sökande, framgår vid anblick att de borstade ytorna är ljusare än angivna NCS-kulörer. I inkommen handling 2018-02-01 uppges att den borstade provbiten är något ljusare men kommer efter en stund att återgå till färgen som den oborstade provbiten har då solen fått göra sitt. Där anges också att en fördel med den borstade ytan är att den tål repor bättre då ytan inte är lika slät som den oborstade.  I inlämning 2018-01-22 framgår att borstad yta är en ytbehandling av materialet så att eventuella repor inte ska synas. Den borstade sidan ska vetta utåt.

   

  I inlämning gjord 2018-01-22 framgår att där bullerskyddsskärmar är för låga för säkerhet mot spår därför kompletteras dessa med stängsel framför på sydöstra sidan.

   

  Det röda befintliga planket mittemot bussterminalen är i inkommen handling 2018-01-22 angivet att behållas. I handling 2018-01-22 framgår angående det befintliga träplanket mitt emot bussterminalen: Befintligt plank står kvar – ingår inte i uppdraget.  I planbeskrivning till detaljplan DP200 uppges på s.15: Östra parkeringsytan avskärmas idag från spårområdet med en rödmålad skärm som är cirka två meter hög. I utbyggnadsförslaget föreslås befintlig skärm tas bort och ersättas av den nya plattformen som spår 4 kommer att angöra.

  Rivningen av övriga befintliga skärmar är inte specificerat i underlag.

   

  För kännedom så framgår det av ritning blad 44, på Fasad SÖ-412-101 att det finns en port med en höjd som är ca 3 m RÖK på sträcka där det enligt DP200, får uppföras bullerskyddsskärmar till en maxhöjd av 2,2 m ovan RÖK, och porten är där omgiven av skärm på en höjd till 2m ovan RÖK, så denna port sticker upp från skärmens höjd.

   

  Planbeskrivning tillhörande detaljplan DP200, anger på s.11-15  hur olika gaturum och miljöer kan tänkas påverkas av bullerskyddsskärmarna.

   

   

   

  Placering och en del rättigheter på övriga fastigheter:  

   

  För kännedom har följande placeringar noterats av bullerskyddsskärm som i underlaget ser ut att hamna utanför fastighet Centrum 1:20 och in på

  fastigheter som vid upprättande av kartunderlaget ser ut att vara tillhörande andra fastighetsägare:

  -Stadsskogen 1:45 (Alingsås kommun) –se ritning blad 33

  -Kristineholm 1:4 (Alingsås kommun) –se ritning blad 25 och 26

  (i underlag på s. 24, 25, 26, 27 är fastighet felaktigt angett som Katrineholm 1:4)

  -Centrum 1:17 (Alingsås kommun) – se ritning blad 27

  -Centrum 1:31 (Privat fastighetsägare) –se ritning blad 29

   

  Kontroll mot lantmäteriförrättningar och servitutsrättigheter för ovan har därav gjorts.

  I akt från Lantmäteriet med ärendenummer O162775 för Järnvägsplan Vändspår Alingsås framgår på s. 17-24 de fastigheter där mark eller utrymme tas i anspråk, och där omnämns samtliga av de 4 fastigheterna noterade ovan. På s.18 omnämns fastigheten Centrum 1:31 där det framgår: Äganderätt avser bullerskyddsskärm och teknikbyggnad. Servitutsrätt avser åtkomst till bullerskyddsskärm. Påverkas även av buller. För fastigheterna Centrum 1:17 och Kristineholm 1:4 framgår på s.18: Äganderätt avser bullerskyddsskärm. Servitutsrätt avser åtkomst till bullerskyddsskärm. För fastighet Stadsskogen 1:45 framgår på s.19: Servitutsrätt avser åtkomst till bullerskyddsskärm.

   

  I Överenskommelse om fastighetsreglering Vändspår Alingsås, ärende O161606 mellan parter Trafikverket och Alingsås kommun framkommer överenskommelse om fastighetsreglering. Detta för bland annat ovan nämnda fastigheter, Centrum 1:17 enligt figur 7 i tillhörande kartbilaga 7. Enligt kartbilaga 8 framgår att det på område noterat ovan fastighetsgräns på Kristineholm 1:4 finns markerad servitutsrätt. För fastigheten Stadsskogen 1:45, är del omnämnd att överföras till Alingsås kommun i enlighet med kartbilaga 11, med noterad servitutsmarkering.

   

  För att säkerställa att de i underlaget omnämnda fastigheterna och dess ägare, inte har gällande rättigheter som påverkas av föreslagna placeringen av bullerskyddsskärmar, ska dessa underrättas i bygglovsskedet.  

   

  Att bullerskyddsskärmens placering går över fastighetsgräns har även uppmärksammats vid genomgång av tidigare inlämnat material och fråga har ställts om detta stämmer. Detta på en annan fastighet, där det inför inlämningen 2018-02-01 uppges som åtgärdat för den fastigheten. Att annan fastighet felaktigt uppgetts med annat namn har även uppmärksammats vid genomgång av tidigare inlämnat underlag, vilket för den fastigheten har uppgetts som åtgärdat i inlämning 2018-02-01 (blad 30 – är dock där fortfarande fel, Gjutaren 20 anges men ska vara Gjutaren 26). På blad 33 har också uppmärksammats att fastighetsbeteckningen för grannfastighet Myggan 6 ej framgår i underlaget.  

   

   

  För kännedom:

  På s. 2 i planbeskrivning tillhörande detaljplan DP200 framgår att kommunen äger ett flertal fastigheter som berörs i delar och där Kristineholm 1:4 och Centrum 1:17 är de av de ovan nämnda fastigheterna i kommunal ägo som omnämns. I planbeskrivningen framgår också de fastigheter som är i privat ägo som berörs och där omnämns Centrum 1:31. På s. 6 i planbeskrivning för DP200 står att mindre delar av kringliggande bostadsfastigheter behöver tas i anspråk för att uppföra högre bullerskyddsskärmar utmed järnvägen och att största ianspråktagandet är Centrum 1:31.

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande (s. 7): Markanspråk Totalt tas cirka 2900 m2 i anspråk med äganderätt. Delar av den mark som tas i anspråk ägs idag av Alingsås kommun, men även privatägd mark tas i anspråk. Marken består främst av tomtmark, men även delar av vägar och parkeringar tas i anspråk. Totalt tas cirka 3 300 m2 i anspråk med servitutsrätt. Trafikverket behöver efter utbyggnad komma åt skärmarna från båda sidor för att utföra löpande underhåll och reparationer. Fastighetsägaren äger och kan nyttja hela tomten fram till skärmen, men servitutet innebär att fastighetsägare inte får använda tomten på sådant sätt som kan inverka menligt på skärmar och deras grundläggning.

   

   

   

   

  Enligt inlämning gjord 2018-02-01 framgår: U-områden påverkas inte. Schaktning, tryckning etc. får göras enligt ledningsavtalsrutiner mellan kommun och Trafikverket.

   

  I detaljplan DP 200 framgår det av bestämmelser u, t1 och t2 vad mark ska vara tillgänglig för och detta skall uppfyllas.  I planbeskrivningen till DP200 framgår på s.19: I detaljplanen har en bestämmelse lagts till för att mark ska vara tillgänglig för allmän gång-och cykeltrafik vid järnvägsstationen. En sådan underfart (eller möjligen överfart) kan leda till att minska Västra Stambanans barriäreffekt och på så vis förbättra tillgängligheten i staden och stärka stadsdelarnas koppling. Vidare utredning för den krävs dock.

   

  I planbeskrivningen till DP200 framgår på s.18: Inom planområdet finns flera vatten-och avloppsledningar som korsar järnvägen. För att säkerställa dessa och deras lokalisering har u-områden markerats i detaljplanen. Om markarbeten ska göras är det viktigt att dessa ledningar är identifierade.

   

  Tekniska förvaltningen; gatuavdelningen och VA-avdelningen kommer att få remisser under bygglovsprocessen.

   

   

   

  Riksintressen, kulturmiljö och naturförutsättningar– utvald del:

   

  I planbeskrivningen för detaljplan DP200, framgår (s.6): Alingsås stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården vilket formuleras enligt följande (Riksantikvarieämbetet 1996-08-27): ”Motivering: Småstadsmiljö med välbevarad trästadsbebyggelse anpassad till stadens huvudsakligen under 1600-och 1700-talet framvuxna stadsplan och bl a förknippad med Jonas Alströmer och dennes statsfinansierade industriprojekt under 1700-talet.” Föreslagen detaljplan ligger inte inom riksintresset men angränsar till det. Därför är det viktigt att bevaka att hänsyn tas till stadens kulturhistoriska värden när utformning av bullerskyddsskärmar prövas i bygglov. För att inte riksintresset för kulturmiljö påverkas negativt, bör dialog föras med antikvarisk expertis samt att Länsstyrelsen är remissinstans vid bygglovprövningen.

   

  I planbeskrivningen för detaljplan DP200, framgår (s.6): Planområdet är en del av Västra Stambanan som utgör riksintresse för kommunikation och sträcker sig från Stockholm till Göteborg. Hela banan är av riksintresse.

   

  I förslaget berörs bland annat en i detaljplan DP200 q-märkt stenvalvsbro mot Stampens kvarn, med beteckning: Stenvalvsbrons fasad mot Stampens kvarn får ej förvanskas. Redovisning av denna bro framgår av blad 12 i ritningsunderlag, inkommen 2018-01-31. Kommunen har önskat tydligare redovisning på förslaget över den q-märkta bron antingen i illustration eller ritning men detta har inte inkommit och i handling 2018-02-01 uppges: Befintlig bro finns inte framtagen i 3D och därför kan vi inte ge en visualisering av detta. Men se blad 12 reviderad enl. bygghandling och tidigare bilder på gabion. Av planbeskrivningen DP 200 framgår (s. 7-8): "Stenvalvsbron har betydelse för den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Stampens kvarn… Det är viktigt att bevara så mycket som möjligt av brons karaktär och material med dess stenvalv, utan att för den delen förhindra en nödvändig förstärkning av den tekniska brokonstruktionen. Därför har en planbestämmelse lagts till i detaljplanen som reglerar att karaktären ska bevaras men att förstärkning får ske…" . Det finns också ett flertal kulturhistoriskt värdefulla fastigheter intill planområdet. Några av dessa omfattas av skyddsbestämmelser i andra detaljplaner. Om genomförandet av den aktuella detaljplanen kräver ingrepp i intilliggande områden, är det viktigt att detta görs på ett sätt som inte skadar eller på något sätt försummar dessa kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseobjekt och miljöer. Likadant gäller om bullerdämpande skyddsåtgärder krävs för att bland annat skapa bättre boendeförhållanden utmed stambanan.

   

  Planbeskrivning tillhörande detaljplan DP200, anger på sid. 14: Längs Stationsgatan vid perrongen finns det beslut att en två-tremeter hög bullerskyddsskärm ska uppföras mot järnvägen. Vid järnvägsbron vid Lillån tar en bullerskyddsskärm på en meter vid, som efter broslutet föreslå övergå tillfyra meter i höjd. På denna sida om Lillån rör sig inte fotgängare eller cyklister längs med Stationsgatan och då tyngdpunkten ligger på biltrafik medför det att gatu-rummet inte påverkas lika mycket av bullerskyddsskärmen.

   

  För kännedom - utdrag ur järnvägsplan Vändspår Alingsås:

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande(s.25): Stadsbild – Vid ombyggnad av stenvalvsbron över Lillån ska fasaden behållas mot kvarnmiljön. På och i anslutning till bron över Lillån ska låga skärmar användas i stället för konventionella bullerskyddsskärmar.

   

  -Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande (s.28):  "Stadsbild -… De föreslagna bullerskyddsskärmarna kommer att innebära en måttligt negativ konsekvens för stadsbilden vid stationsområdet och kulturmiljön kring Lillån. De negativa effekterna beror främst på att järnvägen blir en starkare visuell barriär som förstärker en uppdelning av Alingsås i två delar."

   

  Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, i ärende om bygglov " .…ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till: 1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan."

   

  Ett område av riksintresse är skyddsvärt ur ett nationellt perspektiv. Länsstyrelsen ska vara remissinstans vid bygglovprövningen.

   

  För kännedom kommer även Västarvet att remitteras under bygglovsprövningen utifrån de kulturhistoriska värdena i området.

   

   

  På sid 4-6 i planbeskrivningen för detaljplan DP200 anges de naturförutsättningar som finns och är gällande i området.

   

   

  Risker – en del av de brand och miljörisker som omnämns

   

  Detaljplan DP200 innehåller en planbestämmelse som lyder: Bullerskyddsskärmarna ska utföras i minst brandskyddsklass EI30 förutom på de ställen där bullerskärmarna ska vara genomsiktliga.

   

  Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, i ärende om bygglov…ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till: 2. Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

   

  Enligt planbeskrivningen för DP200 på s. 22, om skadebegränsande åtgärder:

  -Nya bullerskyddsskärmar ska utformas i brandklass EI30 och så täta som möjligt så att de även skyddar mot värmestrålning, tryckvågor och fördröjer/förhindrar gasspridning från en olycka med farligt gods.

  -Fria insatsvägar till spårområdet och plattformarna ska säkerställas för räddningstjänsten.

   

  Enligt detaljplan DP 161 för Evenemangshall vid Bryggaregatan, lagakraftvunnen 2011-06-23, i tillhörande planbeskrivning (s.10) framgår: "Riskbedömning angående transporter med farligt gods har utförts av Enviro Planning, slutversionen är daterad 2011-05-19…Skärmen längs järnvägen ska utformas så att den är tät för att hindra att tung gas från en olycka med farligt gods sprids från järnvägen till evenemangshallen. I riskutredningen daterad 2011-05-19 s. 7 uppges att: den bullerskärm som planeras genomförs på ett sådant sätt att även konsekvenserna vid en olycka med farligt gods minskas, vad gäller värmeinstrålning från scenarier som leder till brand nära spåret. I riskutredningen daterad 2011-05-19 s. 30 uppges: 2005 rekommenderades att en skärmning skulle utföras mot Västra stambanan. En skärmning som kombinerade skydd för höga ljudnivåer från järnvägen och värmestrålning från en eventuell olycka med brandfarlig vätska eller gas. En skärm leder också bort eventuell utsläppt gas från området…I riskbedömningen rekommenderades även att skärmningen längs Västra stambanan förlängas så att den omfattade även området vid livsmedelshandeln."

   

  I bullerskyddsskärmen som vetter mot område som omfattas av detaljplanen ovan och är inom ramen för detta bygglov, ser det för kännedom ut att finnas en öppning placerad för tillträde till plattformen. (se blad 3, 30 och 41)

   

  En planbestämmelse finns i DP200: Utformningen av bullerskyddsskärmarna ska ske i enlighet med Trafikverkets järnvägsplan (projektnummer 136778, 2015-10-15 under avsnitt 4.5 Övriga inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått (4.5.5. Risk och säkerhet) s.24. Följande text finns i planbeskrivningen på (s10): En generell planbestämmelse finns som anger att de inarbetade skyddsåtgärderna i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning (projektnummer 136778, 2015-10-07) ska vara vägledande för utformningen (se avsnitt 6.1.3 Inarbetade skyddsåtgärder, s.31)

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande(s.26) framgår under Risk och säkerhet, en del olycksförebyggande åtgärder och skadebegränsande åtgärder exempelvis: Nya bullerskyddsskärmar ska utformas i brandklass EI30 och så täta som möjligt så att de även skyddar mot värmestrålning, tryckvågor och fördröjer/förhindrar gasspridning från en olycka med farligt gods. och Fria insatsvägar till spårområdet och plattformarna ska säkerställas för räddningstjänsten.

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande(s.20): Risk och Säkerhet - Inom ett avstånd av cirka 25-80 meter från spåren ligger individrisken på en nivå där riskreducerande åtgärder bör övervägas. Här ger brandfarliga vätskor, brandfarlig gas och giftig gas det största riskbidraget. Risknivån längs sträckan är så hög att tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga riskreducerande åtgärder ska genomföras.

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande(s.30): Bullerskyddsskärmarnas effekt avseende farligt gods kan möjligtvis påverkas något av att övre delen görs genomskinlig, men uppskattningsvis ger en genomskinlig skärm skydd mot spridning av fragment, gas och flammor i samma omfattning som en ogenomskinlig skärm. Sammantaget bedöms projektet medföra något positiva konsekvenser med avseende på risker för olyckor med farligt gods.

   

  Räddningstjänsten ska med anledning av ovan ges möjlighet att yttra sig under bygglovsprocessen.

   

   

   

  Planbeskrivningen tillhörande gällande detaljplan DP200 (s.5), innehåller ett avsnitt om markföroreningar där det föreskrivs följande: En plan för avhjälpande åtgärder ska upprättas inför byggskedet och en anmälan om detta ska göras till Miljöskyddsnämnden. Bygglov får endast ges när lämpligheten har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts (PBL 4 kap 14 §).

   

  Anmälan om avhjälpandeåtgärd (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och anmälan om återvinning för anläggningsändamål) inkom 2017-07-04, rev. 2017-08-11, till Miljöskyddskontoret på diarienummer 2017-0988. Enligt delegationsbeslut 431/17 (2017-08-24) har Trafikverket förelagts att i samband med byggnation av vändspår vidta ett antal försiktighetsåtgärder vid hantering av förorenade schaktmassor på fastigheten Centrum 1:20 m fl. Denna anmälan är generellt för hela området i samband med byggnation av vändspår. Slutredovisning är inte inkommen.

   

  Anmälan om avhjälpande åtgärder inlämnades till Miljöskyddskontoret, daterat 2017-12-14, med diarienummer 2017.0988. Denna anmälan gäller främst 2 specifika fastigheter och dess åtgärder. Med anledning av denna har Trafikverket förelagts att i samband med aktuella avhjälpande åtgärder vidta försiktighetsåtgärder vid hantering av förorenade schaktmassor på fastigheterna Centrum 1:20 och Bladet 4 enligt beslut 687/17 (2017-12-19).

   

  Miljöskyddskontoret anger att Trafikverket i samband med byggnation ska vidta försiktighetsåtgärder. Dock framgår av planbeskrivningen för DP200 att markföroreningen ska vara avhjälpt när bygglov ges. Miljöskyddskontoret ska därav få remiss under bygglovsprövningen.

   

   

   

  AVVIKELSER från gällande detaljplaner:

   

  En detaljplans plankartas bestämmelser de som är juridiskt bindande vid en prövning av bygglov, vilket även är bekräftat enligt telefonsamtal med förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting 2018-02-09.

   

  Vid flertal tillfällen har sökande upplysts om ärendets avvikelser från detaljplan DP200, bland annat framtagen för att uppfylla syftet med detta bygglov och dess bullerskyddsskärmar. Vid flertal tillfällen har sökande getts möjlighet att antingen revidera och komplettera underlaget eller att ärendet lyfts för politisk beredning med ett tjänstemannaförslag på avslag, bland annat i e-postmeddelande daterat 2017-11-09. Sökande har då valt att gå vidare med att arbeta på kompletteringar av underlaget. När underlag inkom främst datum 2017-12-20, 2017-01-22, 2018-02-02 (se handlingar tillhörande denna skrivelse), som möjliggjorde granskningar i förhållande till detaljplanens bestämmelser, kommunicerades sökande vidare om avvikelser/felaktigheter utöver de som avser material och kulörutförande (då dessa hade kommunicerats tidigare under processen). En av dessa avvikelser som avser krav i detaljplan på genomsiktligt parti är åtgärdad av sökande i underlag 2018-02-01.

   

  En avvikelsebeskrivning har inkommit från sökande 2018-02-01 avseende andra noterade avvikelser från detaljplan. Dessa sammanställs nedan under de rubriker som behandlar de olika avvikelserna som sker från detaljplan DP200.

   

   

  Material och kulör:

   

  En planbestämmelse finns i DP200: Beklädnad och färgsättning av byggnader ska ta hänsyn till omgivande miljö. Bullerskyddsskärmar ska kläs i träpanel mot staden och vara målade i matt kulör, NSC S 5040-Y80R.  Bullerskyddsskärmar ska utföras så att variation och siktstråk erhålls. Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Vändspår Alingsås (projektnummer 136778, 2015-10-07) ska vara vägledande för utformningen av bullerskyddsskärmarna (se avsnitt 6.1.3 Inarbetade skyddssåtgärder s.31). I miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande järnvägsplan Vändspår Alingsås anges i detta avsnitt följande: " -Nya bullerskyddsskärmar ska ha en beklädnad av trä och målas i en färgskala som förekommer i området idag. –Nya bullerskyddsskärmar ska utföras klotterskyddade…-Utformning av genomsiktlig del ska harmoniera med träskärmen och omgivningen."

   

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges under 4.5.1. Övriga inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått följande(s.25) tar upp bland annat: Stadsbild – · Nya bullerskyddsskärmar ska ha en beklädnad av trä och målas i en färgskala som förekommer i området i dag. · Nya bullerskyddsskärmar ska utföras klotterskyddade. · Utformning av genomskinlig del ska harmoniera med träskärmen och omgivningen.

   

  I detaljplan DP200 planbeskrivning (s.9), omnämns gestaltningsprogrammet för Järnvägsplanen vändspår Alingsås med exempel på gestaltningsmål.

  "Bullerskyddsskärmar ska utformas utifrån stadens och platsens förutsättningar. Bullerskärmarna kommer att vara ett närvarande inslag i stadsbilden, med tanke på deras höjd. För stadsbilden kommer det vara viktigt att det skapas en variation i utformning och höjd…De nya bullerskyddsskärmarna föreslås enligt gestaltningsprogrammet också ges en träbeklädnad på sidan som är vänd mot staden."

   

  I planbeskrivningen till detaljplan DP200 s21: Beklädnad av ljudabsorbenterna föreslås i Trafikverkets gestaltningsprogram bestå av träpanel på sidan mot staden som målas i en färg som harmoniserar med närmiljön. En beklädnad av trä innebär ett extra arbets-och störningsmoment vid uppförande och har större behov av underhåll än andra material som finns att tillgå på marknaden, men då träpanel är dominerande i stadsbilden har kommunen valt att reglera detaljplanen för det för att bidra till enhetligheten och karaktären i stort. Både höjd och utformning regleras i detaljplanen med särskilda planbestämmelser som vägledning för den slutliga utformningen som kommer att prövas i bygglovskedet.

   

  För kännedom anges följande i gestaltningsprogram för järnvägsplan Vändspår Alingsås (s.13): "Bullerskyddsskärmarna kommer att ha en stor påverkan på stadsbilden och kommer att ses av många Alingsåsbor och förbipasserande tågresenärer dagligen. Det är av yttersta vikt att skärmar utformas utifrån stadens och platsens förutsättningar. Nya bullerskyddsskärmar föreslås ges en träbeklädnad och en transparent övre del. Träbeklädnaden ska sitta på sidan som är vänd mot staden. Mot spåren krävs ljudabsorberande material som med en neutral färgsättning är lika på alla skärmar...För att motverka skärmarnas dominans i stadsbilden ska en variation i utformningen eftersträvas för de sidorna som vänder sig mot staden. Exempelvis kan det handla om olika höjd på den transparenta delen och en varierad färgsättning inom en helhetstanke. Husen i centrala Alingsås har i många fall en samordnad och fin färgsättning. Färgen på bullerskyddsskärmarna ska harmonisera med byggnaderna i det specifika området där de placeras. Förslagsvis tas en färgpalett fram utifrån befintlig byggnader i närområdet. Bullerskyddsskärmen kan ges olika färg i olika delar utifrån naturliga avgränsningar. En sådan avgränsning skulle kunna vara tomtgräs i de fall där skärmen ligger mellan bostadshus och järnvägsområdet. Bullerskyddsskärmen bör ha en enhetlig färg när den ligger direkt mot en gata. Nästa etapp med skärm efter exempelvis en bro kan ges en annan färg."

   

   

  Enligt de bindande bestämmelserna i detaljplanen DP200, ska alltså bullerskyddsskärmar kläs i träpanel mot staden och vara målade i matt kulör NCS S 5040-Y80R (röd). I förslaget för bygglovet anges bullerskyddsskärmarna vara klädda i kompositmaterial mot staden, i 3 olika kulörer. Då det är en spaljébeklädnad i utförande 45 mm komposit, 45 mm mellanrum, ovanpå betong, är även detta material synligt. Gabioner som föreslås på delar är även de en del av det som vetter mot staden. För beskrivning av kulörer och utförande av skärmarna, se avsnitt här: Beskrivning av bullerskyddsskärmarna s.3-5.

   

  Sökande kommenterar avvikelserna 1 och 2 i avvikelsebeskrivning 2018-02-01, med bland annat att kompositen ur ett livscykelperspektiv är miljövänlig, tåligare mot repor, underhållsfri, har längre livslängd och är brandsäkrare än trä samt tål klottersanering. Där påpekas också att Trafikverket inte kan underhålla ett bullerplank av trä med en falumålad yta, utan att kommunen då får ta ansvaret.  Vad gäller kulörerna kommenteras detta med att de togs fram i gestaltningsprogrammet enligt diskussioner trafikverket då haft med kommunen, då båda alternativen uppvisades, och att detta har presenterats för kommunen för ca. 1 år sedan. Detta för att bullerskyddsskärmen skulle ha en sekundär plats i Alingsås stadsrum med diskret uttryck och att därför lämpade det sig bättre med färger som grågrön, cedergul och teakbrun. Dessa färger på höga bullerskyddsskärmar gör gaturummet ljusare och skärmen blir mindre dominant i sitt sammanhang. Det påpekas också att det blir fina linjära detaljer på träkompositen för levande material med skuggbildningar.  Angående kulörerna anges den grågröna komplimentera den faluröda färgen i centrala Alingsås bebyggelse och diskret intill grönska, den cedergula skärmen anges trolla bort skärmens höjd och längd där den är 5 m ovan RÖK med en ljus och solig färg, och teakbruna sägs vara diskret och lättare att ha bakom om husägare planterar växter framför för att dölja den. Gabionerna påpekas kunna uppfylla där det i detaljplanen står att bullerskyddsskärmar ska utföras så att variation och siktstråk erhålls och att de används mest vid tvärgator för att spegla Alingsås stadsplan och att få en bra övergång mellan tätskärm och broskärm med olika höjder och terräng. För mer, se handling avvikelsebeskrivning 2018-02-01.

   

   

  Höjd:

   

  I norr från plattformens slut fram till bro 2 är det en angiven höjd på max 1,2 m i DP men här är förslaget mellan 2-3 m RÖK. Detta innebär alltså en höjdavvikelse på cirka 30 meters sträcka, där cirka 0,8m avviker på höjden på cirka 3 meters längdsträckning, samt är det cirka 1,8 meters höjdavvikelse på resten av sträckan (ca. 27 meter).  Se blad 3 (del 3), blad 28 samt blad 41.

   

  I planbeskrivningen som tillhör detaljplan DP200 på s.10 framgår: Placeringen av dessa genomsiktliga partier har gjorts utifrån planområdets gränser, höjderna på skärmarna i järnvägsplanen och de orienteringspunkter som har setts som viktiga i staden. Stampens kvarn är en sådan orienteringspunkt i staden.

   

  Planbeskrivning tillhörande detaljplan DP200, anger på sid. 14: "… viktigt att i utförandet av bullerskyddsskärmarna ta vara på viktiga siktlinjer och att bryta ner skalan för att minimera deras inverkan."

   

  Stampens kvarn på andra sidan järnvägen kan tänkas vara synlig från denna del om höjden på skärmen hade följt detaljplanens bestämmelser.

   

  Denna avvikelse kommenteras i avvikelserapport 2018-02-01 där det anges att Trafikverket har diskuterat övergångarna mellan broarnas akrylskärmar med kommunen för funktionella och fina övergångar vid bla. bro 2, med en lösning av täta hörn med gabion vid alla broar. Vid bro 2 byttes gabion mot heltäckande panel av träkomposit för att ge sammanhängande formspråk vid plattformen och att brons akrylskärm på 1 m och plattformens täta skärm på 3 m inte visuellt behöver linjera med varandra vid ex eventuella marksättningar. Det framförs också risk på fel när 2 skärmtyper med olika fundament, infästningar och terräng skall sitta ihop och att detta ovan löste problemet. Det framförs även en ytterligare orsak att plattformen i framtiden kanske behöver förlängas och att det då blir lättare att genomföra. För mer information från sökande, se handling avvikelsebeskrivning 2018-02-01.

   

   

   

  Underrättelse

  Enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen (PBL) anges: Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som 1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser

   

  I enlighet med krav i PBL enligt ovan, pågår Kungörelse/annonsering mellan 2018-02-15 t.o.m. 2018-03-08 bland annat på underlag senast inkommet 2018-02-02.

  Denna svarstid gäller också för de remissinstanser som behöver ges tillfälle att yttra sig.

   

   

  Bedömning

   

  Sammantaget om avvikelserna från detaljplan i ärendet:

   

  Enligt 9 kap 31b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
  1. avvikelsen är liten, eller

  2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

   

  Avvikelserna i ärendet som har konstaterats berör utformning; materialval och kulörval samt höjdöverträdelse 0,8-1,8 meter ovan RÖK på en sträcka av ca 30 meter. Materialvalen som avviker består av betong (delvis synlig bakom spaljé och i sockel), kompositmaterial och gabion fylld med sten. Kulörvalen som avviker är gröngrå, cedergul och teakbrun. 

   

  Detaljplanens syfte anges bland annat att vara: uppföra bullerskyddsskärmar och skydda den kulturhistoriskt värdefulla stenvalvsbron samtidigt som den tillåts förstärkas. Planen reglerar att det ska vara en träbeklädnad i röd färg på bullerskyddsskärmarna mot staden.

   

  I enlighet med planbeskrivningen s.21 framgår att träpanel är dominerande i stadsbilden och därav har kommunen valt att reglera detaljplanen för det för att bidra till enhetligheten och karaktären i stort. Både höjd och utformning regleras i detaljplanen med särskilda planbestämmelser. Detaljplanen har även utpekat Länsstyrelsen som remissinstans avseende bland annat riksintresset för kulturmiljön. Då planen har vunnit laga kraft är dess bestämmelser bindande.

  Vad avvikelser i form av 3 varierande kulörer samt betong och gabion skulle ha för påverkan på riksintresset för kulturmiljö i dess föreslagna utförande tycks inte vara utredd. Gabioner är inte ett förenligt inslag i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

   

  Av detaljplanen och dess tillhörande planbeskrivning framgår också att stenvalvsbron har betydelse för den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Stampens kvarn. Det anges vara viktigt att i utformningen av bullerskyddsskärmarna ta vara på viktiga siktlinjer och bryta ner skalan för att minimera dess inverkan.

   

  I järnvägsplanens gestaltningsprogram uppges att bullerskyddsskärmarna kommer att ha stor påverkan på stadsbilden och att det är av yttersta vikt attt skärmar utformas utifrån stadens och platsens förutsättningar, samt att de föreslås ges en träbeklädnad mot sidan vänd mot staden.

   

  Höjdavvikelserna intill bron ser ut att påverka upplevelsen av siktförhållandena i anknytning till Stampens kvarn.

   

  Vid en sammanvägd bedömning av avvikelserna görs inte bedömningen att samtliga avvikelser från detaljplan enligt ovan är att betrakta som en liten avvikelse eller av begränsad omfattning för ändamålsenlig bebyggelse enligt detaljplanen.

   

   

   

  Underlag för bedömning

   

  Enligt 9 kap 21§ Plan- och bygglagen: En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.  Enligt 9 kap 22§ Plan- och bygglagen: Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid.

   

  För kännedom finns på blad 41 en förskjutning på förklaringar på material.

   

  För kännedom: en del fastighetsnamn i situationsplanerna ser fortfarande inte ut att överensstämma med fastigheternas verkliga namn (Exempel Kristineholm 1:4 som anges som Katrineholm 1:4 på ritningar blad 24, 25, 26 och 27).

   

  Då angivna höjder ovan RÖK på situationsplaner 1:500 fortfarande inte helt motsvarar de höjder som anges på fasadritningar, är det fasadritningarna i senaste ritningsleveranserna 2018-02-01 och 2018-02-02 som fastställer höjd RÖK i enlighet med detaljplanens krav på maxhöjder över RÖK. Placering på fastigheter fastställs för bullerskyddsskärmen på situationsplaner 1:200 i ritningar tillhörande bygglovet.

   

   

  Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

  Sammantaget görs bedömningen att det i nuläget och utifrån ärendets nuvarande status finns tre möjligheter till beslut, vilka anges nedan med förklaringar. 

   

  Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att ärendet bedöms ha en liten avvikelse. Då bör ärendet återremitteras till förvaltningen för att kungörelsetid/remisstid ska inväntas och ärendets information kring lovavgift och information som tillhör beviljat lov ska tillkomma.

   

  Bygglov avslås med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att ärendet inte bedöms ha en liten avvikelse. Då bör ärendet återremitteras till förvaltningen för att kungörelsetid/remisstid ska inväntas och sökande ska kommuniceras avslag och ges möjlighet att inkomma med yttrande kring detta.

   

  Ärendet bedöms behöva kompletteras avseende korrigering av felaktigheter i underlag och de avvikelser som sker bedöms vara för stora för att bedömas som liten avvikelse, vilket innebär att detta behöver revideras i underlaget. Ärendet behöver då återremitteras till förvaltningen och sökande kommuniceras om att underlaget behöver revideras för att ärendet ska kunna föreslås positivt beslut.  

   

   

   

  Villkor

  Då flertal felaktigheter framgår i leveransen av underlaget, som inte framgick i leverans av nybyggnadskarta från kommunen till sökande, ansvarar sökande för att underlaget överensstämmer med kommunens levererade nybyggnadskarta. I de fall där det avviker är det sökandes ansvar vid eventuella påföljder och åtgärder som kan komma att uppstå av detta.

   

  Upplysningar

   

   

  Handlingar som tillhör beslutet:

  Kulör komposit                                          2017-02-10

  Fågelmarkering                                        2017-12-13

  Komposit efter tid                                     2018-12-13

  Avvikelserapport                                       2018-02-01

  Ritningar                                                   2017-12-20, 2018-02-01, 2018-02-02

  Utdrag ur inkomna handlingar                  2018-02-08

   

  Yrkanden

  Björn Dahlin (M) yrkar på återremiss med motiveringen att följande ska kommuniceras till sökanden:

  - Svar från remissinstanser och sakägare måste inväntas innan beslut i ärendet kan fattas.

  - Samhällsbyggnadsnämnden accepterar inte ändrad bygghöjd på planket gentemot Stampens kvarn (höjdavvikelse enligt detaljplan).

  - Samhällsbyggnadsnämnden accepterar inte avvikelser gällande att sektionering av planket sker genom gabionmurar.

   

  Bo Olsson (S) yrkar bifall till Björn Dahlins (M) yrkande.

   

  Glenn Pettersson (SD) yrkar bifall till Björn Dahlins (M) yrkande, med tillägget att samtliga begärda handlingar som Samhällsbyggnadskontoret begärt in från Trafikverket ska inkomma innan beslut fattas.

   

  Fredrik Dolff (MP) yrkar bifall till Björn Dahlins (M) yrkande, med tillägget att de synliga betongelementen i spaljen inte accepteras.

   

   

 • Bygglov för Nybyggnad av plattformstak och hiss samt iordningställande av södra järnvägstorget är givet 2017-04-24 (ärende diarienummer 2016-0646, beslut diarienummer 2017.063 SBN).

   

  Det framgår som upplysning i bygglovsbeslutet 2017-04-24 att kontakt ska tas med byggnadsinspektör på kommunen för tekniskt samråd.

   

  På möte mellan kommunen och sökande angående annat bygglovsärende och startbesked inför det, 2018-01-30, ber sökande om att få startbesked för ärendet ovan.

   

  I bygglov med dnr 2016-0646, beviljat av Samhällbyggnadsnämnden 2017-04-24, framgår det under villkor bland annat följande: Tillgängligheten ska följas upp i det tekniska samrådet. Detta gäller bla. lutningar på ramper, lutning på mark framför hiss, ledstänger vid ramper, ledstråk och konstrastmarkering trappor. Det framgår även: Utformningen av den nya tunnelmynningen samt kulörprov skall presenteras för och godkännas av bygglovarkitekt innan startbesked ges. Växtförslag skall presenteras för och godkännas av bygglovarkitekt innan startbesked ges.

   

  I bygglovbeslutet, under upplysningar framgår också att Tekniskt samråd ska hållas och Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.

   

  För kännedom:

  Enligt fastställelsehandling 2016-03-15 för järnvägsplan Vändspår Alingsås, planbeskrivning anges följande: 10.1.2. Bygglovsprocessen  Den föreslagna järnvägsanläggningen innefattar objekt som är bygglovspliktiga enligt plan och bygglagen. Trafikverket kommer att söka bygglov för teknikhus, skärmtak, bullerskyddsskärmar samt hiss.

   

  Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1§:  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra…3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift.

   

  Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 2§:  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra… 4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, (upplag och materialgårdar, murar och plank, transformatorstationer).

   

  Enligt Lag om byggande av järnväg (1995:1649), 2 kap. 2 § Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta en järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt berörs… Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer. Lag (2017:963).

  Enligt Lag om byggande av järnväg (1995:1649), 2 kap. 9 § : Planen ska också innehålla uppgifter om 3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från berörd kommun.

   

  Bedömning

  För att Samhällsbyggnadskontoret ska kunna uttyda vilka delar som kräver och ska omfattas av startbesked behöver platsbesök få anordnas för Samhällsbyggnadskontoret. Sökande behöver inkomma med en skrivelse med beskrivning om vilka åtgärder som är tänkta att påbörjas och som sökande anser behöver startbesked, inom ramen för bygglovet.

   

   

   

  Upplysningar

  Sökandes yttrande bör vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda snarast, dock senast den 16 mars 2018.

  Handlingar inför tekniskt samråd skall inlämnas snarast.

   

   

   

  Handlingar som tillhör beslutet:

  Bygglovsbeslut och tillhörande handlingar                     2017-04-24

   

   

   

 • Ansökan inkom 2016-08-24 och avser Bygglov för Inredning av vind. Sökande är:

  STJÄRNHAVET KB, STJÄRNG 5, 44131 ALINGSÅS.

   

  Sökande har 2017-12-11 återkallat bygglovansökan. Ansökan om planbesked för samma åtgärd som sökts bygglov för har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-12.

   

  Med anledning av den utdragna bygglovsprocessen, anser Samhällsbyggnadskontoret att det är rimligt att ansökan avskrivs utan avgift trots att kontoret nedlagt tid på ansökan, kommunicering osv.

   

 • I samband med lägeskontroll av grundläggningen för ett enbostadshus på fastigheten Hagtorsslätt 1:100, utfört av GIS-avdelningen 2018-01-04, fick Samhällsbyggnads-kontoret (SBK) kännedom om att enbostadhusets placering inte överensstämmer med givet bygglov, § D 482, 2017-06-21. Grunden hade placerats en meter längre österut än vad bygglovet medger.  Vid tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 2018-01-10 noterade byggnadsinspektör, Päivi Hauska, att grundläggning var på plats d.v.s kantelement, isolering och rördragning. Armering av betongplattan var inte påbörjad. Byggnadsarbetet stod stilla vid besökstillfället.  Yttranden

  Sökande har beretts möjlighet att yttra sig i tillsynsärendet.


  Bedömning

  Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ändrad av enbostadhusets placering avviker från givet bygglov samt att ändringen är bygglovspliktig enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen (PBL). Bygglov för ändrad placering har givits i efterhand 2018-01-26, § D 075.


  Sanktionsavgiften enligt 9 kap. 6 § PBF, är för en- eller tvåbostadhus 1,5 pbb med ett tillägg av 0,005 pbb per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Enligt 11 kap 53a § PBL får avgiften sättas ned om den inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns skäl att sänka avgiften för den överträdelse som har skett, varmed avgiften som beräknats utan tillägg har satts ned till en fjärdedel.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 23.

   

   

 • Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt stall och garage på fastigheten Bälinge-Nygård 1:15. Bostadshuset är tänkt att uppföras i ett plan med inredd vind samt en byggnadsarea på ca 120 m2.  Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun,

  ÖP 95:  R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur-/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)  Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Staden Alingsås (antagen 2008-03-26). Den berörda platsen ligger inom R14 – Olstorp.  Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av skogsmark/ängsmark.

  Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk.  Den befintliga fastighetens storlek är 146 738 m2. Fastigheten är, vid positivt förhandsbesked, tänkt att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får, med föreslagen utformning, en yta på ca 4 650 m2. På Bälinge Nygård 1:15 ligger sedan tidigare ett befintligt bostadshus med tillhörande stall och gårdsbyggnader, dessa påverkas ej av den sökta åtgärden.  Bebyggelsens utformning prövas i framtida bygglovsansökan. Ny infartsväg till byggnadsplatsen kommer behöva anordnas. Infartsvägens anslutning sker till enskild väg till befintligt bostadshus på Bälinge-Nygård 1:15. Byggnaden är tänkt att anslutas till det kommunala vattennätet, samt enskild anläggning för avlopp.  I närheten av den tänkta tomten finns ett antal fornlämningar utmarkerade. Länsstyrelsen bedömde därför att en arkeologisk förundersökning behövde göras på platsen. En arkeologisk förundersökning genomfördes under november 2017. Undersökningen visade inga resultat av faktiska fornlämningar i det aktuella området.  Då den tänkta åtgärden ligger nära motorväg (E 20) har den sökande utfört en trafikbullerutredning genom Norconsult. Trafikbullerutredningen visar att den tänkta bostadsbyggnaden klarar bullerkraven vid fasad (60 dBA) för plan 1, men om byggnaden ska utföras i 2 plan behöver placeringen av byggnaden anpassas för att klara bullerkraven vid fasad på plan 2. För att klara bullernivåerna vid uteplats behöver sannolikt bullerskärm utföras på tomten, delvis beroende på hur byggnaderna utformas och placeras.  Yttranden

  Miljöskyddskontoret skriver i sitt yttrande 2017-06-08:

  Trafikbuller och eventuella anordningar för dämpning av det behöver redovisas. Någon ansökan eller info rörande lösning för avlopp har inte lämnats till MK. Anslutning till kommunalt avlopp bör prövas i första hand. Anslutningsmöjlighet ser ut att finnas i området. Avstånd mellan bostadshus och stall är litet och olägenheter kan befaras om "fel" personer bosätter sig i något av husen, nu eller vid senare ägarskifte. Gödselhantering är inte redovisad, men p.g.a. små avstånd kan även det orsaka olägenheter, ex vis p g a lukt, flugor och allergener.  Tekniska förvaltningen, Avfallsavdelningen, skriver i sitt yttrande 2017-06-15:

  Enskilda avloppsanläggningens kopplingspunkt skall placeras högst 25 m. från tömningsfordonets tilltänkta uppställningsplats.  Berörda grannar, Olstorp 1:2, Bälinge-Nygård 1:18, Bälinge-Nygård 1:16, Bälinge-Nygård 1:2, har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit från Olstorp 1:2, Bälinge-Nygård 1:16, Bälinge-Nygård 1:2, utan invändningar mot förslaget.  Fastighetsägarna till Bälinge-Nygård 1:18, Alingsås Ryttarsällskap, skriver i sitt yttrande 2017-12-13:

  Alingsås Ryttarsällskap (ARS) är i grunden positiva till förhandsbesked gällande bygglov Bälinge-Nygård 1:15, under förutsättning att det inte påverkar vår befintliga verksamhet.  Vi hänvisar till riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder och vill belysa att vi har tillstånd för 59 hästar. Avstånd 200 m från bostäder till stall och gödselanläggning uppfylles enligt skiss. Avståndet 100 m till rasthagar uppfylles inte, då bostaden kommer att ligga närmare våra hagar (enligt s.5 i bifogad bilaga). Föreningen är beroende av varje kvadratmeter av våra hagar och kan inte under några som helst omständigheter minska på denna yta.  Från föreningens sida vill vi försäkra oss om att vår verksamhet kan fortgå utan inskränkningar, samt att dessa regler inte kan bli föremål för en eventuell framtida tvist.  Bedömning

  Den ansökta åtgärden bedöms förenlig med de rekommendationer som finns i kommunens översiktsplan, ÖP 95. Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.  Den tänkta bostadsbyggnaden placeras med ett avstånd på mer än 200 meter från närliggande stall och gödselanläggning. Avståndet till närmaste hästhage är dock betydligt mindre, då den tänkta tomten angränsar till delar av de hästhagar som används av Alingsås Ryttarsällskap. Beroende på hur bostadsbyggnaden placeras på den tänkta tomten kan dock ett avstånd på ca 50 meter uppnås mellan bostadshuset och de närmaste delarna av hagarna. Avståndet bedöms i detta fall godtagbart, då den i förhandsbeskedet tänkta åtgärden innebär en mindre hästgård med egen stallbyggnad inkluderad på tomten. De eventuella olägenheter som närheten till hästhagarna medför bedöms därför inte innebära ett hinder för bostadens placering.  Åtgärden är tänkt att anslutas till det kommunala vattennätet. VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen, konstaterar att möjlighet till anslutning till vattennätet finns för den tänkta åtgärden. Anslutning till det kommunala avloppsnätet kan vara möjlig, men det måste i så fall utredas vidare. Dagvattenhanteringen för den enstaka bostaden bedöms kunna anordnas via lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  Tillfartsväg till den tänkta byggnadsplatsen bedöms kunna anläggas till den befintliga privata väg som leder fram till Ridhusvägen. Tillfartsvägens exakta utformning och placering avgörs inte i förhandsbeskedet.  Trafikbullerberäkningen från Norconsult, 2017-08-25, visar på att en bostadsbyggnad i ett plan klarar föreskrivna bullernivåer utan vidare utformningskrav. Om bostadsbyggnaden ska uppföras i mer än ett plan behöver särskild hänsyn tas vid placering och utformning av bostadsbyggnaden. Eventuellt kan en bullerskärm behöva utföras på tomten för att klara bullernivåerna vid bostadens uteplats.  Platsen bedöms inte ha några särskilda natur-, kulturvärden eller andra allmänna intressen.  Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 24.

   

 • Ansökan inkom 2017-10-17 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.

  Den föreslagna byggnadsplatsen ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser.

  I den gällande översiktsplanen ÖP 95 berörs fastigheten av rekommendationen: ”R22 FÄRGENOMRÅDET: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt områdesplan 1985/86. Särskild hänsyn till landskapsbild och VA-situationen.(…)”

  Rekommendationer i Områdesplan för Färgenområdet, antagen av kommunfullmäktige i januari 1985: ”JORD-/SKOGSBRUK med enstaka spridda byggnader för annat ändamål. Nya bosättningar/verksamheter bör som regel ej godtas.”

  Byggnadsplatsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet, Härskogenområdet. Beskrivning av områdets värden: ”(…) I den östra delen, strax söder om Alingsås ligger Stora och Lilla Färgen omgivna av vackra ädellövskogar som präglar landskapet. Särskilt området vid Edsås är känt för den tilltalande landskapsbilden med utblickar över Färgen och dess skogbevuxna öar. Här finns värdefulla och artrika lövskogar, naturskogar, hagmarker och stränder vid sjöarna inklusive de sedan tidigare naturskyddade områdena Granön, Stora Slättön och Ljussnopparna. (…)” (ur ”FO 18 Härskogenområdet Värdebeskrivning”, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2016-11-15)  Byggnadsplatsen, som ligger på en höjd ovanför Ödenäsvägen, utgörs dels av tomtmark för det enbostadshus som redan finns på fastigheten, dels av naturmark/blandskog och ligger inom normalrisk-område för markradon samt inom vattenskyddsområde för Stora Färgen, tertiär skyddszon.

  Över den tänkta byggnadsplatsen går idag en lågspänningsledning på 400 volt som är servisledning för Vattenfall. Ledningen går delvis i luften och är delvis nergrävd på tomten.

  Hemsjö 2:25 har idag en fastighetsarea på 2731 m2. På fastigheten finns ett enbostadshus, ett garage och ytterligare en mindre komplementbyggnad. Den sistnämnda är tänkt att rivas i samband med avstyckningen och uppförandet av de nya byggnaderna.

  Blivande fastighetsarea för den tänkta avstyckningen är ca 1500 m2. Enbostadshuset som ansökan gäller har en tänkt byggnadsarea på ca 140 m2 och garaget en byggnadsarea på ca 40 m2.

  Ett nytt gemensamt avlopp är tänkt att anläggas för det befintliga enbostadshuset på Hemsjö 2:25 och det tillkommande enbostadshuset.
  Tillfartsväg blir från Pallbergsvägen söder om den befintliga infarten till Hemsjö 2:25.

  Yttranden


  Berörda sakägare (Hemsjö 2:5, 8:8, 8:43 och 8:44 Edsås 1:6, 1;38 och 1:56) har enligt 9 kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) getts möjlighet att yttra sig angående åtgärden. Sakägarintyg utan invändningar mot åtgärden har inkommit från samtliga berörda sakägare förutom ena sakägaren på Hemsjö 8:8. Denna sakägare har lämnat yttrande på telefon (2018-01-26) och meddelat att hon inte har någonting att erinra mot den ansökta åtgärden.

  Vattenfall meddelar (vid bygglovarkitektens telefonkontakt med installatörssupport 2018-01-31) att det inte är några problem att gräva ner den del av servisledningen som idag är luftledning. Om ledningen berörs av byggnadsarbetena uppmanas byggherren att ta kontakt med Vattenfall i god tid innan arbetena påbörjas.
     Bedömning


  Den tänkta byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till ett befintligt enbostadshus och bedöms inte utgöra en ny bosättning. I och med sin placering i direkt närhet till befintlig bostadsbebyggelse, och delvis inom en redan befintlig tomtplats bedöms inte den ansökta åtgärden ha någon påverkan på riksintresset för friluftslivet.


  Skogsmarken på fastigheten är inte föremål för rationellt skogsbruk, och bedöms därmed inte vara skyddsvärd utifrån Miljöbalkens 3 kap 4 §.  Läget inom tertiär skyddszon för Färgens vattenskyddsområde bedöms inte innebära några särskilda restriktioner för anläggande av enskilt avlopp. Avloppets placering och utformning hanteras av miljöskyddskontoret i separat ärende vid ansökan om tillstånd för ny enskild avloppsanläggning.  Den tänkta byggnadsplatsen är belägen på ett sådant avstånd från allmän väg (Ödenäsvägen) att en bullerutredning inte bedöms behöva utföras.  Ny tillfartsväg bedöms kunna anläggas från Pallbergsvägen.  Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap 2 §.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 25.

   

   

 • Ansökan avser strandskyddsdispens för markåtgärder i samband med renovering av befintlig rörbro under väg 190 över Valån. Åtgärden innefattar även en modifiering av vattendraget nedströms bron. Åtgärden är anmälningspliktig för vattenverksamhet. Trafikverket har därför anmält åtgärden till länsstyrelsen.  Den för åtgärden aktuella platsen ligger inom riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken (Anten - Mjörn), samt inom riksintresse för friluftslivet (Risveden-området).  En naturvärdesinventering har gjorts av Naturcentrum AB av landmiljöerna runt Valåns nedre lopp, från mynningen och några hundra meter uppströms.

  Inventeringen syftar att ta fram underlag inför arbetet med den vägbro (väg 190) som korsar Valån. Inventeringen genomfördes under en dag i augusti 2016.  I inventeringen avgränsades och naturvärdesbedömdes fem naturvärdesobjekt.

  Samtliga naturvärdesobjekt är olika typer av lövskogar utmed Valån. Fyra av objekten har påtagliga naturvärden (klass 3) och ett objekt har vissa naturvärden (klass 4).  Inga rödlistade arter observerades, men däremot en handfull signalarter för skyddsvärd skog.  Trafikverket beskriver sin planerade verksamhet i sin anmälan om vattenverksamhet enligt nedan:  Tillfällig förbifart

  Innan broreparationen och ny bäckfåra utförs måste vattendraget torrläggas. Broläget vallas in och pumpas fritt från vatten medan arbetet pågår.  Reparation

  Röret repareras med en betonggjutning och en ny rörhalva, en så kallad halvsulning. I den torrlagda delen av röret kommer befintligt grus och sten att spolas bort. I det befintliga röret fästs därefter fästelement där den nya rörhalvan kommer att fästas. Den nya rörhalvan dras in i den det befintliga röret och kopplas ihop med fästelement varvid utrymmet mellan befintligt rör och ny rörhalva fylls med betong. Betongen tillåts härda innan vattenet därefter släpps på varsamt. Innan vattnet släpps på fylls halvsulningens botten med ett lager av naturgrus på ca 10 cm för att återskapa en naturlig bäckfåra. På den övre delen av röret genomförs en betongsprutning.  Modifiering av åfåra

  Det befintliga vattendraget kommer att modifieras för att uppnå en ny åfåra. Under byggskedet leds vattnet förbi åfåran. Ny bäckfåra byggs upp av krossmaterial med fraktion ca 0-90mm. Översta 200 mm täcks av naturgrus med fraktion ca 0-100 mm. Stenblock med diameter ca 200-600 mm placeras ut i åfåran. Djupfåran ges en slingrande form så att längdsluttningen blir 2 % för att ge goda förutsättningar för fiskvandring. Block kommer att grävas ned så att halva stenen visas. Anledningen till de föreslagna modifieringarna av vattendragen mellan kulverten under järnvägen och kulverten under den gamla landsvägen beror på att halvsulningen kommer att orsaka en höjning av rörbrons bottennivå, vilket leder till att den utan åtgärder nedströms kommer att utgöra ett vandringshinder för fisk. Den föreslagna lösningen på detta är att göra en mindre klack nedströms, som lyfter vattennivån något.  Enligt anmälan av vattenverksamhet så ska arbeten utföras i mitten av juni till och med september. Arbetstiden för reperationsåtgärden uppskattas till några dagar medan arbetstiden för modifieringen av bäckfåran uppskattas till ett par veckor.  Enligt anmälan om vattenverksamhet så kommer arbetet kunna medföra följande miljökonsekvenser:  Åtgärden innebär i förstahand förbättrat vattenflöde vid lågflöden vilket medför positiva konsekvenser för hela bäcken. Beräkningar från en modell visar generellt högre vattennivåer efter reperationen och modifieringen av vattendraget än tidigare. Vattendjupet blir efter åtgärden något högre vid lågflöden. Vid medel- och högflöden blir det inte några större förändringar.  Vid lågflöde är det dämningen nedströms som påverkar mest. Vattennivåerna kommer efter åtgärden att bli något till några decimeter högre vid rörbrons uppströmsände. Åtgärden bedöms ha en lokal effekt i och med den topografiska profilen och inte fortplanta sig högre upp i systemet. Medelvattennivåerna utan åtgärd är idag uppströms rörbron 0,39 cm räknat från botten i röret till vattenytan. Efter halvsulningen kommer den beräknade vattennivån vara 0,24 cm.  Flödeshastigheterna genom rörbron och stenkulverten under järnvägen kommer att vara något högre efter åtgärden än i befintligt system. I området mellan de två stenkulvertarna kommer hastigheterna längsmed sträckan att variera mer i det framtida alternativet, med lägre hastigheter än idag i det dämpade uppströmsområdet och högre hastigheter i de nedre delarna av denna delsträcka.  Den planerade åtgärden bedöms av Trafikverket ge en positiv påverkan vid lågvattenflöden som förbättrar vattengången i Valån.  Tillfällig grumling

  Vid anläggandet bedömer Trafikverket att det kommer ske en viss grumling i Valån men endast en liten och tillfällig påverkan nedströms passagerna under tiden för anläggningsarbetet.  Angående påverkan på naturmiljö skriver Trafikverket följande:
  För att komma fram med arbetsmaskiner behöver trädvegetationen tas bort inom området. Småträd tas bort men större träd sparas. Arbetsåtgärderna kommer att leda till körskador i tärrängen. Enstaka större träd kan eventuellt komma att fällas. Några av dem kommer att få grus över rötterna vilet kan påverka deras överlevnadsförmåga. Den nya bäckfåran kommer att påverka den befgintliga och markvegetationen vid sidorna. Längs med det modifierade vattendraget där det växer lövskog kommer översvämningar ske i högre grad än idag, vilket kan påverka vegetationen på sikt.
  Under arbetstiden är vandringsbarheten för fisk noll. Vattenorganismer kommer att störas men den nya åfåran kommer att få samma kvaliteter som den befintliga eller rent av bättre i och med ett bättre flytande vattendrag.  Riksintressen

  Området ingår i riksintresseområde för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Trafikverket bedömmer att åtgärderna endast kommer ge upphov till tillfälliga skador på riksintresse för friluftsliv och kulturmiljö och ingen påverkan för riksintresse för kulturmiljön.  Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden att den aktuella åtgärden behöver genomföras för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och där behovet inte kan tillgodoses utanför området.  Bedömning

  Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 4 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växtliv.  Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2 Lag (2009:532).  Enligt MB 7 kap 18 c § 3 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet eller dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  Den ansökta åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för naturvård eller friluftsliv.  Valån är ett mycket känsligt vattendrag med höga naturvärden bland annat finns flodpärlmussla, flodkräftor, ål och vandrande öring i vattendraget. Uppströms den planerade åtgärden har en ny fiskväg byggts för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I Alingsås kommun är Valån ett av de vattendrag som har allra största naturvärde.  Enligt MB 2 kap 3 ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Med anledning av vattendragets höga naturvärden och den påverkan som arbetet riskerar ge denna så bedömer samhällsbyggnadskontoret att strandskyddsdispensen ska förses med villkor som reglerar arbetet i ån och minimerar risken för skada på naturvärdena.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-02-05, § 26.

   

   

 • Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning.  Ordförandebeslut: Revidering av ny attestlista  Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Lilian Palmqvist, Martin Wollhag, Camilla Wikander, Marie-Louise Carlsson, Mika Lindberg, Aila Hirvonen Bremefors och Ulrika Samuelsson.  Bygglov: nr 033 - 109  GIS-avdelningen: Beslut fattade i januari 2018  Planavdelningen: Beslut fattade i februari 2018

 • 1. Skrivelse angående förtydligande om när ett nämndssammanträde kan ställas in

  Ärende 2018.018/010 SBN-001

 • § 34

  Extra sammanträde i mars

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.